Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 6. 2018

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 07. 2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 6. 2018Místo konání:zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 10:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – postup prací na realizaci LVS, zpracovaný návrh dPP
 5. Prodej pozemku p.č. 77/15 – projednání, schválení návrhu smlouvy
 6. Záměr prodeje pozemků p.č. 1445, 1830, 1831, st. 172, st. 176 a st. 177 – projednání podmínek, schválení
 7. Převod pozemku p.č. 33/2 do majetku obce – informace, schválení dalšího postupu
 8. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2017 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2017 – informace, projednání, schválení
 9. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2017 – projednání, schválení
 10. Dotace Fondu Vysočiny – podané žádosti a jejich stav
 11. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „T 805 setkání“
 12. Volby ve dnech 05. a 06. 10. 2018 – informace, stanovení počtu členů ZO, způsob kandidatury pro ZO, volby do Senátu
 13. Tradiční pouť 27. 07. až 29. 07. 2018 – průběh, smlouva DH Galáni
 14. Linka bezpečí, z.s., žádost o příspěvek – projednání
 15. Odměny zaměstnancům – p. Nováček B.
 16. LDT „Battlefield camp I a II“, BFC z.s. – oznámení a žádost o svolení
 17. Žádost o souhlas s umístěním (výměna a doplnění) koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany, ČEZ, a.s. – projednání
 18. Rozpočtové opatření č. 01 / 2018 – projednání, schválení
 19. Informace:

     20. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Klíma Milan

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO upravilo, projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval o aktuálním stavu realizace akce kanalizace a ČOV Naloučany-Ocmanice. Vzhledem k nedořešené situace v lokalitě „Na dolňáku“, vlivem níž nelze budovat stoky v této části ani stoky na ně navazující, byla realizace kanalizační sítě v naší obci pozastavena. Probíhá pouze dobudování kanalizace a přípojek v obci Ocmanice. Nadále probíhá výstavba ČOV a bude probíhat výstavba tlakové kanalizace od Ocmanic k ČOV. Situace ve zmíněné lokalitě je nyní řešena fy GEOTest Brno, která provedla pasportizaci studní a u vybraného vzorku studní rozbory vody z nich, nyní je zpracováván návrh technických opatření pro zachování kvality vody ve studních a zamezení její ztráty. Poté bude záležitost dále projednávána pro umožnění realizace. Nicméně již nyní je zřejmé, že práce v krajské komunikaci v naší obci budou zahájeny až v roce 2019.

        ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem rozpracovanosti a předpokládaným průběhem prací na vybudování LVS, jenž by měl být fy Ekotechnika s.r.o. vybudován během 06-07/2018. Dále předložil ZO zpracovaný návrh digitálního povodňového plánu (dPP), jenž je zpracován i v on-line verzi. ZO projednalo hlavní body tohoto návrhu dPP (složení komisí, povodňová hlídka, atp.) a nemá k nim žádných připomínek. K připomínkování celého dPP pověřilo starostu obce.  

       Starosta navrhuje odsouhlasit projednané hlavní body návrhu dPP. 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s žádostí o koupi pozemku p.č. 77/15, jehož záměr prodeje byl schválen usnesením č. 217/29-03-2018/07 na zasedání ZO dne 29. 03. 2018, zájemců sl. Hortové Karolíny a p. Řezaniny Jaroslava. Na prodej uvedeného pozemku o výměře 102 m2, navrhuje starosta obce uzavřít se zájemci standardní kupní smlouvu na prodej pozemku za cenu 25,- Kč/ m2, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO žádost p. Antonína Tůmy o koupi pozemků p.č. 1445, 1830, 1831, st. 172, st. 176 a st. 177. Jmenovaný má na uvedených pozemcích stavby ve svém vlastnictví. Prodej pozemků je požadován ve dvou etapách pro rozdělení finanční zátěže kupujícího. V prvním kole je to prodej p.č. 1445, 1830, 1831 s prodejem během roku 2018, a ve druhém kole st. 172, st. 176 a st. 177 s prodejem počátkem roku 2019.

          Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1445, 1830, 1831 za cenu 25,- Kč/m2, a pozemků p.č. st. 172, st. 176, st. 177 za cenu 121,- Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN bude vždy hradit kupující.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s postupem řízení ve věci narovnání vlastnických vztahů k pozemku p.č. 33/1. Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 33/2 je ve správě Státního pozemkového úřadu je možný jeho bezúplatný převod pouze za specifických podmínek nebo jeho směna za jiný pozemek, dle převodní tabulky tohoto úřadu. ZO projednalo všechny podmínky pro umožnění převodu pozemku do majetku obce a navrhuje nadále pokračovat v jednání se SPÚ o převodu či směně pozemku p.č. 33/2, tak aby přešel do majetku obce.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2017 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina. Uvedl, že při kontrole byly zjištěny nedostatky, a to - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. ZO projednalo tuto zprávu, včetně zjištění, a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě - Obec bude nadále postupovat dle zákona a každou smlouvu nad 500.000,- Kč bez DPH bude zveřejňovat do 15 dnů od jejího uzavření na profilu zadavatele. Termín plnění opatření - Pro rok 2017 bylo opatření splněno, obec zveřejnila smlouvu na profilu zadavatele. Zákonný termín bude dodržován i v dalších letech, zodpovídá starosta obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2017 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Starosta obce dále seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2017. Závěrečný účet za rok 2017 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Protože při přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2017 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina byly nalezeny chyby a nedostatky, navrhuje předseda finančního výboru Ing. Lysý František schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2017 s výhradami.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 546.360,63 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje a doporučuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO se stavem podaných žádostí o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina:

- dotace Programu obnovy venkova Vysočina, 127.000,- Kč, schváleno, uzavřena smlouva

- dotace Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2018“, 10.000,- Kč, schváleno, uzavřena smlouva

- dotace Fondu Vysočiny „Informační a komunikační technologie 2018“, 22.000,- Kč, nedoporučeno – nedostatečné bodové hodnocení, před rozhodnutím ZK

- dotace v rámci Zásad ZK Kraje Vysočina „program prevence kriminality“. 30.000,- Kč, doporučeno, před rozhodnutím ZK

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO se žádostí Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ dne 28. 07. 2017. Vzhledem k termínu pořádání svatojakubské pouti v obci je trasa soutěže vedena mimo intravilán obce po lesních a polních cestách. Povolení průjezdu může být vydáno s podmínkami uvedení dotčených cest do původního stavu a předání těchto cest před a po akci a s upozorněním na termín pouti a s požadavkem snížení průjezdnosti přes intravilán obce. 

Starosta navrhuje schválit povolení k průjezdu dle žádosti při splnění podmínek.

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o vyhlášení termínu voleb do zastupitelstva obce ve dnech 05. a 06. 10. 2018 současně s volbami do Senátu Parlamentu ČR (1/3, dvoukolově). Uvedl, že je nutno stanovit počet volených členů zastupitelstva Obce Naloučany pro volební období 2018 - 2022. Po diskuzi se členové ZO shodli na nezměněném počtu sedmi zastupitelů. Dále členové ZO diskutovali o způsobu sestavené kandidátních listin a shodli se na stejném systému praktikovaném při předchozích volbách.

Starosta tedy navrhuje schválit počet volených členů ZO pro volební období 2018 – 2022 na sedm členů ZO.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO se záměrem opět ve spolupráci s SDH Naloučany spolupořádat tradiční pouť, která proběhne o víkendu ve dnech 27. 07. až 29. 07. 2018. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava s duem Sagitta music pořádaná SDH Naloučany, pro kterou obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD. V sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 19.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit navržené spolufinancování Naloučanské pouti 2018.

Ad 14) Starosta obce předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu a vzhledem k napjatému rozpočtu obce, navrhuje starosta obce neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 15) Starosta obce spolu se členy ZO zhodnotili průběhu a výsledky práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu vy výši 10.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč ve výplatním termínu za 06/2018.

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO s oznámením společnosti BFC z.s. o konání dětského letního tábora „Battlefield camp I a II“ v termínech 10. – 22. 07. 2018 a 21. – 27. 08. 2018 na pozemcích p.č. 1481 a 1504, v majetku uvedené společnosti. Tato zároveň žádá o svolení používat, v rámci táborových her přilehlé pozemky (lesy) ve vlastnictví obce. ZO obce v diskuzi k tomuto bodu stanovilo konkrétní podmínky pro udělení svolení, zejména týkající se ustanovení zákonů o lesích, ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, atd., lovné sezony v tomto období, používání výbušné pyrotechniky, a další, a navrhlo schválit udělení svolení pouze za dodržení těchto podmínek.

Ad 17) Starosta obce předložil ZO žádost společnosti ČEZ, a.s., prostřednictvím Colsys s.r.o., o udělení souhlasu s umístěním (výměna a doplnění) koncových prvků varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany. V katastru obce se jedná tři lokality – na č.p. 29 (stávající, siréna na střeše), na p.č. 1336 a p.č. 1321 (nové, siréna na sloupu). Starosta obce navrhuje schválit tuto žádost. ZO nemá námitek a souhlasí s udělením souhlasu.

Ad 18) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 01/2018 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2018. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plánované a schválené akce, projekty a dotace.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 01/2018 v předloženém znění.

Ad 19) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 20) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 225/17-06-2018/04

ZO projednalo a schválilo hlavní body předloženého návrhu dPP a připomínkováním celého dPP pověřilo starostu obce.  

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 226/17-06-2018/05

ZO projednalo a schválilo uzavření předložené smlouvy na prodej pozemku p.č. 77/15.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 227/17-06-2018/06

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje záměr prodeje pozemků p.č. 1445, 1830, 1831 za cenu 25,- Kč/m2, a pozemků p.č. st. 172, st. 176, st. 177 za cenu 121,- Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN bude vždy hradit kupující.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 228/17-06-2018/07

ZO projednalo a schválilo ZO pokračování v jednání se SPÚ.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 229/17-06-2018/08

ZO projednalo a schválilo s výhradami závěrečný účet obce Naloučany za rok 2017.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 230/17-06-2018/09

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 546.360,63 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 231/17-06-2018/11

ZO projednalo a schválilo povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ dne 28. 07. 2017 dle žádosti při splnění podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 232/17-06-2018/12

ZO projednalo a schválilo počet volených členů ZO pro volební období 2018 – 2022 na sedm členů ZO.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 233/17-06-2018/13

ZO projednalo a schválilo spolufinancování Naloučanské pouti 2018 formou uhrazení nedělního vystoupení DH Galáni ve výši 19.000,- Kč a bezplatného zapůjčení prostor, případně KD.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 234/17-06-2018/14

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 235/17-06-2018/15

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci p. Bohumilu Nováčkovi ml. ve výši 10.000,- Kč s vyplacením ve výplatním termínu za 06/2018.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 236/17-06-2018/16

ZO projednalo a schválilo udělení svolení s užíváním pozemků (lesů) ve vlastnictví obce pouze za dodržení uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 237/17-06-2018/17

ZO projednalo a schválilo udělení souhlasu s umístěním koncových prvků varování.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 238/17-06-2018/18

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 01/2018 v předloženém znění

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany