Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25. 7. 2018

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 03. 08. 2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25. 7. 2018Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Chybně zveřejněný zápis ze zasedání ZO dne 17. 06. 2018 – chyba, oprava
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – postup prací na realizaci LVS
 6. Prodej pozemků p.č. 1445, 1830, 1831, st. 172, st. 176 a st. 177 – projednání podmínek a smlouvy
 7. Příkaz o přestupku, Krajský úřad Kraje Vysočina – informace, projednání
 8. Realizace akcí v rámci Dotací KV – uzavřené smlouvy KV, návrh smlouvy Outulný, a.s. – projednání, schválení, termíny realizace akcí, podmínky
 9. Volby ve dnech 05. a 06. 10 2018 – informace
 10. MAS Oslavka, dotace zemědělská infrastruktura – návrh na realizaci akce v rámci dotace, projednání
 11. Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – podaná připomínka k návrhu – informace
 12. GDPR – projednání a chválení vnitřní směrnice, knihovna, bezpečnostní událost
 13. Informace:

    14.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO upravilo, projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o chybě při vypracování zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 6. 2018, kdy do zveřejněného zápisu nebyl zanesen bod o rozpočtovém opatření č. 01/2018. RO bylo přitom na jmenovaném zasedání řádně projednáno a schváleno. Ihned po zjištění chyby byl tedy zápis o tento bod doplněn a následně zveřejněn.

        ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o aktuálním stavu realizace akce kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že realizace byla v současnosti v obou obcích pozastavena, práce probíhají pouze na stavbě ČOV, převážně technologické budově. Příčinou je nejen nutnost zajištění zmapování hydrogeologických poměrů a následný návrh technických opatření pro zachování kvality vody ve studních a zamezení její ztráty v lokalitě „na dolňáku“ fy GEOTest Brno, ale také přesun a vytížení stavební techniky realizátora, společnosti Outulný VHS spol.s.r.o, na jiných preferenčních stavbách.

       Společnost GEOTest Brno dokončila analýzu dotčené lokality a jejím závěrem je, že při stavbě kanalizace je nutno umisťovat jílové zátky okolo kanalizačních stok v navrhnutých bodech pro zamezení ztráty vody ve studních. Cena této technické pomoci činí 114.950,- Kč. Dne 26. 07. 2018 proběhne další KD stavby, na němž budou zástupci všech jednajících stran seznámeni s výsledky uvedené analýzy a s navrženými opatřeními, bude projednáno jejich technické provedení a bude stanoven další postup prací v této lokalitě i na celé stavbě.

        ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce informoval ZO se stavem prací na vybudování LVS. Uvedl, že již byly vybudovány a zprovozněny měřicí body (srážkoměry, hladinoměry na potoce i řece), byla nainstalována vodočetná lať na kovovou lávku přes řeku Oslavu. Následovat bude dokončení digitálního povodňového plánu, včetně propojení na data měřicích bodů, školení členů povodňové komise, poučení občanů v povodňových zónách apod.

        ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta obce předložil ZO žádost p. Antonína Tůmy o koupi pozemků p.č. 1445, 1830, 1831, st. 172, st. 176 a st. 177, jejichž záměr prodeje byl schválen usnesením č. 227/17-06-2018/06 na zasedání ZO dne 17. 6. 2018. Prodej pozemků bude realizován ve dvou etapách pro rozdělení finanční zátěže kupujícího.

Na prodej uvedených pozemků navrhuje starosta obce uzavřít standardní kupní smlouvy, přičemž pozemky p.č. 1445, 1830 a 1831 budou odprodány za cenu 25,- Kč/m2 a pozemky p.č. st. 172, st. 176 a st. 177 za cenu 121,- Kč/m2. Poplatek za vklad do KN bude vždy hradit kupující. Cesty mezi těmito pozemky zůstanou v majetku Obce Naloučany, přičemž ale kupující bude smluvně povinován provádět jejich údržbu, protože je bude prakticky jako téměř jediný využívat.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO „Příkazem o přestupku“ od Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Obci Naloučany byla uvedeným orgánem udělena pokuta ve výši 1.000,- Kč za přestupek dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání, do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem tj. do 2. 7. 2018 do 24:00, nepodala písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků příslušnému přezkoumávajícímu orgánu Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Starosta obce vysvětlil ZO důvod vzniku přestupku, ZO tuto záležitost projednalo a vzhledem k charakteru přestupku a výši uložené pokuty nenavrhuje žádná opatření, mimo doporučení odpovědným osobám respektovat nadále zákonné lhůty.

        ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrhy na realizaci akcí v rámci dotací KV:

a)      Starosta obce předložil ZO smlouvu o dílo se spol. Outulný VHS spol. s r.o. v hodnotě 310.755,- Kč vč. DPH na realizaci akce „Úpravy veřejných prostranství pod KD a OÚ Naloučany“. Akce zahrnuje zpevnění povrchu pozemku st. 14/1 o výměře cca cca 200 m2 pro zamezení eroze a dále vyrovnání a zatravnění povrchu pozemků st. 14/1 a 14/2 o výměře cca 350 m2. Akce bude spolufinancována z dotačního titulu POVV 2018.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření SoD v předloženém znění.

b)      Starosta obce ve spolupráci s p. Lysým Františkem předložili ZO návrh na nákup doplňků k výpočetní technice v kanceláři OÚ a veřejné knihovně. Účelem je především zajistit zálohování kritických dat a dále upgrade OS na PC. Hodnota pořizovaného materiálu nepřekročí 15.000,- Kč a hrazen bude plně z prostředků Obce Naloučany, dotace na tuto akci nebyla přidělena.

Starosta navrhuje schválit nákup doplňkového HW a nového SW pro PC v předložené skladbě.

c)      Starosta obce informoval ZO o uzavřené dotační smlouvě na zvýšení zabezpečení budovy KD a OÚ (mříže, rozšíření EZS) v hodnotě 78.582,- Kč, přičemž 30.000,- Kč tvoří dotace z FV. Realizace akce se předpokládá v 09/10 2018.

d)     Starosta obce informoval ZO o pořádání tradičního Prázdninového (Na)loučení, jehož náklady jsou předpokládány ve výši 25.500,- Kč, přičemž 10.000,- Kč činí dotace z programu „Jednorázové akce 2018“ FV. Akce proběhne 1. 9. 2018.

Ad 9) Starosta obce informoval o nadcházejících komunálních a senátních volbách ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Uvedl, že požadované kroky jsou plněny v příslušných termínech, aktuálně posledním bylo odeslání kandidátní listiny na příslušný úřad.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s dotačním titulem MAS Oslava - zemědělská infrastruktura, ve kterém jsou alokovány prostředky až do výše 1.200.000,- Kč na akci. V této souvislosti starosta seznámil ZO s problémem, který způsobuje polní cesta v majetku Obce Naloučany v lokalitě „Na dlouhé“. Tato cesta není příliš zpevněna a při deštích dochází k jejímu rychlému rozbahnění. Uživatelé cesty mají tendenci tuto cestu objíždět po sousední louce, čímž ale způsobují jejímu majiteli, p. Burianovi, škodu. Starosta tedy navrhuje zvážit financování zpevnění této cesty z uvedené dotace MAS Oslavka. Pro čerpání dotace je nutno mít zpracovaný projekt na realizaci. Starosta tedy informoval ZO o záměru připravit tento projekt na příští rok, kdy má být tento dotační titul opět vypsán.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o podané připomínce k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Do změny č. 2 ÚP Obce Naloučany byla zanesena podoba regionálního biokoridoru, která vznikla na základě plánu společných zařízení při KPÚ v roce 2013. Z KPÚ ale nebyla tato podoba přenesena do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Uvedená Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina měla tento nesoulad řešit. Nicméně po prostudovaní jejího návrhu bylo zjištěno, že tomu tak opět není. Proto podal starosta obce v tomto smyslu připomínku k její podobě.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh vnitřní směrnice „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v obci Naloučany“, se kterou je nutno se seznámit, schválit její znění a následně se jí důsledně řídit v souvislosti s nařízením GDPR.

Starosta obce navrhuje schválit směrnici v předloženém znění.

Dále předložil „Knihovní řád Obecní knihovny v Naloučanech“, i s příslušnými přílohami, odpovídající svou formou nařízení GDPR a navrhuje jej schválit v předloženém znění.

Dále informoval ZO o tzv. bezpečnostní události. Jedná se o událost v souvislosti s GDPR, kdy při zveřejnění odpovědi na dotaz ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který dorazil na OÚ Naloučany, byl uvedený dotaz zveřejněn včetně jména, příjmení a bydliště tazatele. Ten se proti tomuto následně ohradil a požadoval kompenzaci za nemateriální újmu. Ta mu ovšem byla ze strany OÚ Naloučany rozporována. Chybně zveřejněné dokumenty byly odstraněny a nahrazeny tak, aby vyhovovaly příslušným předpisům.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 239/25-07-2018/06

ZO projednalo a schválilo prodej pozemků p.č. 1445, 1830, 1831 za cenu 25,- Kč/m2, a pozemků p.č. st. 172, st. 176, st. 177 za cenu 121,- Kč/m2 p. Antonínu Tůmovi s uvedenými podmínkami. Uzavřena bude standardní kupní smlouva se schválenými podmínkami v rámci projednání tohoto bodu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 240/25-07-2018/08 a)

ZO projednalo a schválilo předloženou smlouvu o dílo se společností Outulný VHS spol. s r.o. v hodnotě 310.755,- Kč vč. DPH na realizaci akce „Úpravy veřejných prostranství pod KD a OÚ Naloučany“. Realizace akce se předpokládá v období 08-10/2018.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 240/25-07-2018/08 b)

ZO projednalo a schválilo nákup doplňkového HW a nového SW pro PC v kanceláři OÚ a veřejné knihovně určeného k zálohování dat a aktualizaci OS. Hodnota nákupu nepřesáhne 15.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Lysý František

 

č. 241/25-07-2018/12

ZO projednalo a schválilo vnitřní směrnici „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v obci Naloučany“ v předloženém znění. Dále také projednalo a schválilo Knihovní řád Obecní knihovny v Naloučanech, včetně jeho příloh, v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Krotká Miroslava

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany