Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2018

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 03. 01. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2018Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 17:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni:

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany Na Nivách: VN+TS+NN pro chaty“ – projednání a schválení
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany ČOV: Rozšíření pro ČOV“ – projednání a schválení uzavření následné smlouvy o věcném břemeni
 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 – projednání, schválení
 7. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2019 – projednání, schválení
 8. Inventury 2018 – složení komise, termín inventur – schválení
 9. Sportovní akce „Vánoční ping – pong“ – podrobnosti, příprava
 10. Rekonstrukce mostu u Naloučanského mlýna – informace
 11. Dohody o provedení práce na rok 2019 –návrh, projednání
 12. Informace:
  • Zastupitelstvo Kraje Vysočina 11. 12. 2018 - informace
  • Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Zapisovatel: Mgr. Chládek Petr

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lysý František, Beneš Rostislav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 17:40 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 12. 2018 do 22. 12. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Lysého Františka a p. Beneše Rostislava a zapisovatelem Mgr. Chládka Petra. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že dne 07. 12. 2018 byl spuštěn zkušební provoz, t.č. je připojeno na kanalizaci cca pět obydlí obce Naloučany. Od poloviny ledna 2019 se pak předpokládá obnovení prací na stavbě kanalizace.

        ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající předložil ZO návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany Na Nivách: VN+TS+NN pro chaty“. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla ZO schválena usnesení č. 050/31-10-2015/15. Dle předložené smlouvy bude náležet obci Naloučany kompenzace ve výši 22.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit navrženou Smlouvu v předložené podobě.

Ad 5) Předsedající seznámil ZO se stavem stavby „Naloučany-ČOV:NN rozšíření pro ČOV“, na p.č. 1391, LV 10001 obec Naloučany, jenž byla společností E.on v 12/2018 realizována a dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro tuto stavbu, schválena usnesením č. 099/23-08-2016/10 ze dne 23. 08. 2018, s dohodnutou jednorázovou náhradou ve výši 1.100,- Kč. Na základě dokončení stavby a uvedené smlouvy o smlouvě budoucí bude následně uzavírána Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Naloučany-ČOV: Rozšíření pro ČOV“.

Předsedající navrhuje pro tento veřejně prospěšný případ, pro zamezení zbytečné časové prodlevy od doručení návrhu smlouvy, schválit uzavření následné Smlouvy o smlouvě budoucí dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro tuto stavbu.

Ad 6) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 04/2018 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2018. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plánované a schválené akce, projekty a dotace.

       Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 04/2018 v předloženém znění.

Ad 7) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2019 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 3. 12. 2018, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2019 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 3.230.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 6.378.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úvěrem, který primárně slouží k pokrytí nákladů spojených se stavbou kanalizace, a čerpáním zůstatku finančních prostředků z bankovních účtů obce. 

        Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

          Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komise (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2019.

Ad 9) Pan Sklenář Roman informoval ZO o připravované sportovní akci „Vánoční ping – pong“- její pořadatelské zajištění, předpokládaný průběh.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Pan Chládek Petr předložil ZO návrh projektové dokumentace pro rekonstrukci mostu u Naloučanského mlýna. Projektová dokumentace byla zpracována firmou Huryta, s.r.o. na základě architektonického návrhu XXXXXXXXX. Projekt počítá s výměnou mostovky a zábradlí a současně s vyjmutím a následně  novým uložením stávajících ocelových nosníků. Z důvodu nové normy bude zábradlí prodlouženo na obě příjezdové strany, tak aby byl zajištěn požadovaný stupeň bezpečnosti. Náklady na projektovou dokumentaci byly hrazeny p. Petrem Chládkem. V současnosti most není zapsán v katastru nemovitostí a nemá tak formálního vlastníka.

Předsedající v této souvislosti navrhl pověřit p. Petra Chládka jednáním s obcí Zahrádka na Moravě, na jejíž k.ú. most leží, a to jak v otázce určení vlastnictví, tak v otázce možného financování rekonstrukce.

Ad 11) Předsedající předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2019, jejichž seznam je uveden v příloze.

Předsedající navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 12) Předsedající obce informoval ZO o:

Ad 13) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Rozpočtové opatření č. 4

3) Rozpočet obce na rok 2019

4) Seznam DPP

 

Zapsal: Mgr. Chládek Petr

Ověřil: Ing. Lysý František, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 029/22-12-2018/04

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany Na Nivách: VN+TS+NN pro chaty“

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/22-12-2018/05

ZO projednalo a schválilo uzavření následné Smlouvy o zřízení věcného břemene E.on stavba „Naloučany ČOV: Rozšíření pro ČOV“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 031/22-12-2018/06

ZO projednalo a schválilo rozpočtového opatření č. 4/2018 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 032/22-12-2018/07

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Naloučany na rok 2019 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 033/22-12-2018/08

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín provedení inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

4

Proti:

0

Zdrželi se:

3

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 034/22-12-2018/10

ZO pověřilo jednáním Mgr. Petra Chládka ve věci rekonstrukce mostu u Naloučanského mlýna s obcí Zahrádka na Moravě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: Mgr. Chládek Petr

 

č. 035/22-12-2018/11

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Mgr. Chládek Petr

Ověřil: Ing. Lysý František, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         3. 1. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.