Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 6. 2. 2019

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 02. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 6. 2. 2019Místo konání:zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni:

Hosté: p. Pospíšil Jaromír ml.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – projednání stížností, způsob oprav místních komunikací, náprava poklesu vody ve studni, další průběh, informace
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2018 – informace
 5. Rozpočtové opatření č. 1 – projednání, schválení
 6. Inventura majetku 2018 – provedení inventury, informace
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2018 - informace předsedů výborů
 8. AVE CZ odpadové hospodářství, dodatek smlouvy – schválení
 9. Dotace Kraje Vysočina v roce 2019 – možnosti, projednání podání
 10. Dotace ENERGOREGIONU 2020 – malá komunální technika, projednání
 11. Záměr prodeje pozemku p.č. 1131/15 – projednání podmínek, schválení
 12. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 13. Žádost REMA AOS, a.s. (obalová společnost) - projednání
 14. FIN-Servis, a.s., ceny energií pro rok 2019 a nákup na rok 2020
 15. Znak obce Naloučany – projednání zadání tvorby znaku obce
 16. Darovací smlouvy pro Obec Naloučany - projednání, schválení
 17. EKO-KOM – sběrné nádoby na kovový odpad, nabídka
 18. DH Galáni - smlouva pouť – projednání, schválení
 19. Nemocnice Třebíč – žádost o příspěvek, projednání
 20. VH Mikroregion Náměšťstko – informace
 21. Informace:

    22.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:35 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 1. 2019 do 6. 2. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil Ing. Lysého Františka zapisovatelem a ověřovateli zápisu p. Vařílka Zdeňka a p. Sklenáře Romana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že bylo vzneseno několik stížností na provoz ČOV, především od občanů a rekreantů, kteří mají své nemovitosti v jejím okolí. Stížnosti se týkaly hluku a zápachu, které doprovází provoz ČOV. Předsedající uvedl, že osobně provedl několik kontrol a mimo jednen případ, kdy byl cítit zápach mající pravděpodobný zdroj v kanalizačním potrubí, nezaznamenal ani zvýšený hluk, ani zápach. Ani kontrolní pracovník ČOV, XXXXXXXXX, nezaznamenal při svých pravidelných návštěvách ČOV popisované problémy. Předsedající nicméně požádal stěžovatele, aby monitorovali uvedené projevy a zaznamenávali jejich časy a intenzitu. Tyto záznamy lze poté porovnat se záznamy řídicího systému technologie ČOV a případně tak určit příčinu problémů. Je třeba mít na paměti, že ČOV není na 100% dokončena, její vystrojení čeká doplnění některými prvky a také okolí bude upravováno. ČOV je ve zkušebním provozu, který slouží mj. k nalezení optimálního nastavení technologie. Problémy může také způsobovat malý nátok splašků vlivem prozatímního nedokončení kanalizace v plném objemu, případně vypouštění septiků, případně dešťové vody do kanalizace. Dne 07. 02. 2019 proběhne KD stavby, na který byli pozváni všichni stěžovatelé a kterého se zúčastní i zástupci všech zainteresovaných subjektů vč. nadřízených úřadů a odborů, kterým také byly stěžovateli adresovány popisované stížnosti.

        ZO bere toto na vědomí

Předsedající dále seznámil ZO s možnostmi plánovaných oprav místních komunikací po dokončení výstavby kanalizace a jejich způsoby. V diskuzi k tomuto bodu byl dohodnut rozsah a způsob oprav jednotlivých ploch místních komunikací.

ZO bere toto na vědomí

Dále byl probrán případ poklesu vody ve studni, jenž dosud nenastoupala do původní hladiny. Nicméně je třeba brát také v úvahu, že v této lokalitě ještě není dokončena výstavba kanalizace a výkop není kompletně uzavřen. V diskusi se členové ZO shodli na tom, že k této situaci přijmou konečné řešení až po dokončení kanalizace v této lokalitě a po dobudování jílových hrázek, do té doby bude hladina vody ve studni namátkově monitorována.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu Obce Naloučany za rok 2018. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2018 byl rozpočet na straně příjmů naplněn na 131 %, na straně výdajů z cca 94%. Obec Naloučany tedy v roce 2018 hospodařila s mírným přebytkem.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 01/2019 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2019, zejména v závislosti na převod dotačních fondů z roku 2018.

Předsedající navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 01/2019.

Ad 6) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Předsedjící přednesl ZO návrh inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2018, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Předsedající navrhuje schválit inventarizační zprávu v předloženém znění.

Dále byla projednána potřeba doplnění nebo pořízení nového majetku, zejména vybavení KD a kuchyně. Místostarosta p. Sklenář uvedl, že není nyní třeba žádný majetek doplňovat nebo pořizovat, pouze navrhl provést výměnu vnitřních dřevěných dveří ve spodní části KD za nové plastové dveře, pro lepší tepelnou izolaci. Uvedl, že tyto lze zakoupit u fy. Skladová okna Tišnov již v cenové relaci do 15.000,- Kč, a navrhuje provést jejich zakoupení a výměnu svépomocí (dohodou o provedení činnosti).

Ad 7) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2018. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2018.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající předložil ZO znění dodatku smlouvy se společností AVE CZ ke smlouvě o zajištění odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu z obce Naloučany, který zvyšuje poplatek za svoz o 6%. Zvýšení poplatku je zdůvodňováno nárůstem vstupních nákladů společnosti AVE CZ.

Předsedající navrhuje schválení dodatku smlouvy v uvedeném znění.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO s okruhem dotačních programů, které bude v roce 2019 poskytovat Kraj Vysočina. V diskuzi se ZO shodlo, že využitelné pro obec Naloučany by mohly být následující programy:

Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvy na provedení opravy stropů v č.p. 43, zpracovat podklady a podaní žádostí o uvedené dotační tituly.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO, že v letošním roce by měla obec Naloučany čerpat finanční prostředky od sdružení ENERGOREGION 2020 na pořízení malé komunální techniky. Podrobnosti o podmínkách a způsobu čerpání budou ze strany Energoregionu teprve upřesněny. Je třeba však do té doby připravit možné náměty pro nákup této techniky.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Předsedající předložil ZO žádost XXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o koupi pozemku v majetku Obce Naloučany p. č. 1131/15 o výměře 58 m2 (předzahrádka před domem v majetku žadatelů). Jedná se o ostatní plochu, která není ÚP obce určená k výstavbě.

Předsedající navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1131/15, 58 m2, za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2. Zaměření a vklady do KN hradí žadatel.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje předsedající žádosti nevyhovět.

Ad 13) Předsedající seznámil ZO s žádostí obalové společnosti REMA AOS, a.s. o poskytnutí informací. Požadované informace se týkaly zpětného odběru obalů a třídění odpadů. Předsedající seznámil ZO podklady pro odpověď od společností „Svazek obcí pro komunální služby Třebíč“ a EKO-KOM a se návrhem odpovědi na tuto žádost. Členové ZO neměli k odpovědi žádné připomínky a tato bude tazateli zaslána.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Předsedající seznámil ZO s cenami energií, které bude platit Obec Naloučany pro rok 2019. Energie pro obec nakupuje na burze společnost FIN-Servis a.s. Pro letošní rok jsou tedy ceny a dodavatelé následující:

            Zemní plyn:    Pražská plynárenská a.s. za cenu 560,- Kč / MW

            Elektřina:        Centropol Energy a.s. za cenu 1.314,- Kč / MWh (provoz KD a OÚ)

                                                                                       874,- Kč / MWh (veřejné osvětlení)

Nákup energií na burze bude pro obce Mikroregionu Náměšťsko zajišťován i pro rok 2020.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Předsedající seznámil ZO s opakovanými nabídkami heraldiků a podobně zaměřených společností na vypracování znaku a praporu Obce Naloučany. Doposud obec podobné nabídky odmítala, ale vzhledem k tomu, že se blíží významné výročí založení SDH či dokončení významných staveb v obci, vyzval předsedající ZO, aby zvážili, zda by nebylo nyní vhodné nechat uvedené symboly vypracovat. Upřesňování a další postup budou předmětem následujících zasedání ZO v roce 2019.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrhy darovacích smluv pro obec Naloučany, jimiž XXXXXXXXXXX daruje obci Kuchyňský robot Kenwood KVL8470S Chef Titanium a XXXXXXXXXX daruje obci kávovar Espresso DeLonghi ECAM 22.110 B s příslušenstvím. Jedná se o standardní darovací smlouvy uzavírané obcí, jimiž obec přijímá darované věci do svého majetku.

Po projednání smluv v ZO navrhuje jejich schválení a převzetí darů do majetku obce.

Ad 17) Předsedající seznámil ZO s nabídkou spol. EKO-KOM na umístění sběrných nádob na kovový odpad v obci. V diskuzi k tomuto bodu se ZO shodlo, že nabízené sběrné nádoby by byly využívány jen minimálně, proto předsedající navrhuje nepřijmout tuto nabídku.

Ad 18) Předsedající předložil ZO smlouvu s DH Galáni, která zajišťuje její vystoupení a průvod po obci se stárky při tradiční naloučanské pouti v neděli 4. 8. 2019. Cena činí 19.500,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit smlouvu v předloženém znění

Ad 19) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru Nemocnice Třebíč p.o. na nákup vybavení, pomůcek a na provoz.

V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 20) Předsedající seznámil ZO s obsahem a závěry zasedání VH Mikroregionu Náměšťsko, na němž byli po volbách do zastupitelstvem obcí provedeny volby řídících orgánů a výborů.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 21) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 22) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Rozpočtové opatření č. 1

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 036/06-02-2019/05

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 01 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 037/06-02-2019/06a

ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 038/06-02-2019/06b

ZO projednalo a schválilo nákup nových plastových dveří v uvedené cenové relaci a jejich výměnu svépomocí (dohodou o provedení činnosti).

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 039/06-02-2019/08

ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě se společností AVE CZ o zajištění odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu z obce Naloučany v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 040/06-02-2019/09

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na provedení opravy stropů v č.p. 43, zpracování podkladů a podání žádostí o uvedené dotační tituly Fondu Vysočiny 2019.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 041/06-02-2019/11

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1131/15 o výměře 58 m2 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 042/06-02-2019/12

ZO projednalo a neschválilo vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 043/06-02-2019/16

ZO projednalo obsah a schválilo uzavření darovacích smluv pro obec Naloučany a přijmutí jimi darovaných věcí do svého majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 044/06-02-2019/17

ZO projednalo a neschválilo nabídku spol. EKO-KOM na umístění sběrných nádob na kovový odpad v Obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

1

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 045/06-02-2019/18

ZO projednalo a schválilo smlouvu s DH Galáni v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 046/06-02-2019/19

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč, p.o.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         20. 2. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.