Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany, 26. 03. 2019

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 26. 03. 2019

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám další informace o průběhu realizace a vlastně už i provozu kanalizace a ČOV v naší obci.

Realizace vstupuje do své finální fáze, kdy bude dokončena hlavní a nejdelší část splaškové kanalizace a provedena nová dešťová kanalizace ve spodní části obce. Část splaškové kanalizace a ČOV je již od února tohoto roku převzata do užívání provozovatelem Vodárenská akciová společnost Třebíč, postupně jsou napojovány nemovitosti v obou obcích a běží zkušební provoz.Bohužel provoz ČOV prozatím provázejí komplikace ve formě zápachu a hluku šířícího se v této lokalitě. Při jednáních ohledně těchto projevů ČOV bylo konstatováno, že tyto projevy ČOV zásadně prozatím ovlivňují skutečnosti jako je

Ke znatelnému postupu došlo po vyčištění splaškové komunikace v naší obci, jenž byla částečně ucpána drtí a kamenivem, patrně pocházejícího z doby realizace opravy povrchu komunikace. Kanalizace a ČOV není tedy kompletně dokončena, z vizuálního hlediska zbývá dokončit příjezdovou komunikaci k ČOV, povrchy a oplocení na ČOV a dořešit odstranění nežádoucích projevů.     

Díky celkem příznivým klimatickým podmínkám se již dříve začalo s realizací zbývající části kanalizační sítě v naší obci, zejména pozemcích mimo krajskou komunikaci III/3995. Je takřka dokončena část k potoku Jasinka, kde však zvýšená hladina vody v potoce brání propojení kanalizačních stok mezi břehy. V tomto úseku kanalizace byla provedena technická opatření pro zabránění poklesu a ovlivnění kvality spodních vod v této lokalitě (jílové hrázky), dle návrhu a za dohledu pracovníků fy GEOTest Brno. Propojení kanalizace přes potok bude provedeno nejpozději do konce května tohoto roku. Postupuje také stavba splaškové kanalizace od čerpací stanice u mostu přes řeku Oslavu a souběžné děšťové kanalizace směrem ke křižovatce komunikací III/3992 a III/3995 (křižovatka „u studny“), která byla komplikována členitostí terénu, skladbou a lokalizací pozemků a malým prostorem pro umístění čerpací stanice a obou kanalizací, ale také vyvolanou potřebou opravy trasy vedení telekomunikačních kabelů v této části stavby. Nicméně se vše vyřešilo a podařilo realizovat tak, že uložením stavby nebyly dotčeny pozemky jiných vlastníků a vzniklé škody byly nebo budou majitelům kompenzovány.

A nyní k tomu co nás čeká v nadcházejících měsících. Plánované dokončení stavby je do 31. 05. 2019 a to včetně všech částí kanalizace, domovních přípojek a opravy povrchů místních i krajských komunikací. Toto období bude nejobtížnější části realizace stavby, jelikož pro umožnění výstavby jsou v termínu od 01. 04. do 07. 06. 2019 plánovány uzavírky komunikace III/3995 a to v rozsahu:

Nejkomplikovanější a nejnáročnější částí výstavby bude realizace v prostoru křižovatky, kde jsou obě kanalizace uloženy nejhlouběji pod úrovní terénu, a v navazující části mezi nemovitostmi č.p 14, 15 a čp. 20, 19, kde je prostor pouze na šířku komunikace pro obě kanalizace. Zbývající trasy kanalizace již zasahují pouze do poloviny komunikace, neboť se již jedná pouze o trasu splaškové kanalizace. V této části kanalizace budou též prováděna technická opatření pro zabránění poklesu a ovlivnění kvality spodních vod v této lokalitě (jílové hrázky), dle návrhu a za dohledu pracovníků fy GEOTest Brno. Vzhledem k havarijnímu stavu původní dešťové kanalizace k potoku Jasinka byla dohodnuta rekonstrukce tohoto úseku s jeho napojením na budovanou dešťovou kanalizaci.

Na závěr nás však čeká ještě jedna komplikace v podobě opravy povrchů komunikací. Povrch krajské komunikace bude opravován metodou recyklace a bude s největší pravděpodobností pro provoz kompletně uzavřena na 5 až 7 dnů a to v úseku od obecního úřadu po most přes potok Jasinka. Povrchy místních komunikací budou opraveny zapravením výkopů a položením nového povrchu o tlouštce cca 5 cm, rozsah oprav povrchů těchto komunikací:

Čeká nás tedy nejproblematičtější část výstavby. V poměrně krátkém časovém úseku dvou měsíců by měla být stavba dokončena a uvedena do provozu předáním investorovi a provozovateli. Věříme, že vše bude provedeno k co největší spokojenosti všech, bez komplikací a velkých a rozsáhlých škod na soukromém majetku. Velice Vám všem děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a shovívavost s přinesenými komplikacemi a přejeme Vám pevné nervy a zdraví v nadcházející části realizace. Všichni věříme, že vždy společně najdeme řešení situací, jenž nám nadcházející období přinese, tak aby Vás stavba omezila co nejméně.

Havlíček Antonín

starosta obce Naloučany