Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 10. 2019

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 10. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 10. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Znak a vlajka obce – výběr a schválení návrhu, žádost do sněmovního podvýboru
  4. Zpracování rozvojového strategického dokumentu obce – nabídky, výběr dodavatele
  5. OZV 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany – změna dle nových zákonných úprav, projednání, schválení
  6. Informace:

a)      Smlouvy VAS, a.s

b)      E.on – upozornění majitelům pozemků

c)      Vývoj a postup příprav opravy mostu u mlýna

d)     Doručená a odeslaná pošta

       7. Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:35 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 10. 2019 do 22. 10. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další čtyři body:

6) Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2019- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – změna dle nových zákonných úprav, projednání, schválení

7) Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2019- o místním poplatku ze psů– změna dle nových zákonných úprav, projednání, schválení

8) Projekt VO v obci – výměna svítidel, rozšíření VO – projednání a připomínky

9) Pořízení nového majetku – tiskárna, původní nefunkční, oprava nerentabilní

10) Tradiční rozsvícení vánočního stromu v první adventní neděli 01. 12. 2019 v 17:00.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

 

Ad 3) Předsedající předložil ZO dva variantní návrhy znaku a vlajky obce vypracované fy HERALDIKA s.r.o. Brno. Oba návrhy plně respektují a odrážejí, jak historické archiválie a odkazy, tak základ názvu obce a její geografické rozložení. Rozdíl je pouze v použití barev podkladových polí. ZO zhodnotilo oba návrhy a pro předložení ke schválení do Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vybralo návrh č. 2 (modrý podklad s mlýnským kolem v dolní části znaku a vlajky, zelený podklad a holemi a lasturou v horní části znaku).

Předsedající navrhuje schválit výběr návrhu č. 2 znaku a vlajky obce.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o cenových nabídkách na vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce jako řídícího dokumentu pro další rozvoj obce. Všechny podané nabídky byly ve stejné cenové hladině, o výběru dodavatele dokumentu bylo rozhodnuto na základě referencí jednotlivých dodavatelů, byla vybrána fa Regionální poradenská agentura, s.r.o. Brno.

Předsedající navrhuje schválit dodavatele na vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce – fa Regionální poradenská agentura, s.r.o. Brno.

Ad 5) Předsedající předložil ZO návrh OZV 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany, ve které jsou zapracovány změny dle nových zákonných úprav, zejména povinnost obcí od 01. 01. 2020 zajišťovat sběr použitých kuchyňských olejů, jakožto nového katalogového druhu odpadu 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“ dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Návrh OZV byl ZO projednán a doporučen ke schválení v předloženém znění.

Předsedající navrhuje schválit OZV 01/2019 v předloženém znění.

Ad 6) Předsedající předložil ZO návrh OZV 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které jsou zapracovány změny dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ze dne 15. 10. 2019. Výše poplatku se novou vyhláškou nemění. Návrh OZV byl ZO projednán a doporučen ke schválení v předloženém znění.

Předsedající navrhuje schválit OZV 02/2019 v předloženém znění.

Ad 7) Předsedající předložil ZO návrh OZV 03/2019 o místním poplatku ze psů, ve které jsou zapracovány změny dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ze dne 15. 10. 2019. Návrh OZV byl ZO projednán a doporučen ke schválení s úpravou místního poplatku na 100,- Kč za psa.

Předsedající navrhuje schválit OZV 03/2019 v upraveném znění.

Ad 8) Předsedající předložil ZO o návrh projektu na veřejné osvětlení (VO). Návrh projektu, který zahrnuje výměnu stávajících svítidel za svítidla LED a rozšíření VO v nutné potřebné míře pro splnění světelných limitů a rozšíření VO v nových lokalitách a dle požadavků, byl ZO projednán, v návrhu bylo shledáno jedno pochybení u stožáru vedení NN umístěného na soukromém pozemku a byla navržena jedna úprava VO vycházející z aktuálního stavu VO v oblasti u kostela, jenž zahrnuje rozšíření VO v této oblasti. Takto upravený projekt bude ZO doporučen ke schválení v předloženém znění. Navržené změny budou starostou obce přeneseny zpracovateli projektu k zapracování.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Předsedající informoval ZO o závadě na laserové barevné tiskárně CANON MF8450 pracoviště CzechPoint – vadný zapékací válec s pořizovací hodnotou jako ND je 7.450,- Kč. Vzhledem k této skutečnosti a zůstatkové hodnotě tiskárny bylo, po projednání v ZO, navrženo vyřazení tiskárny z majetku obce a pořízení nové tiskárny, s odpovídajícími parametry, v cenové hladině do 25.000,- Kč. V návaznosti na vyřazení tiskárny byl předsedajícím podán návrh na složení likvidační komise – p. Lysý František, p. Vařílek Zdeněk a p. Sklenář Roman.

a) Předsedající navrhuje schválit složení likvidační komise – tiskárna CANON MF8450.

b) Předsedající navrhuje schválit pořízení nové tiskárny, s odpovídajícími parametry, v cenové hladině do 25.000,- Kč.

Ad 10) Předsedající navrhl ZO provést tradiční rozsvícení vánočního stromu v první adventní neděli 01. 12. 2019 v 17:00, předpokládané náklady na akci nepřesáhnou 4.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit tradiční rozsvícení vánočního stromu v navrženém termínu a nákladech.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

a)     Smlouvy VAS, a.s

b)     E.on – upozornění majitelům pozemků

c)     Vývoj a postup příprav opravy mostu u mlýna

d)    Doručená a odeslaná pošta

 

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


 

Usnesení:

 

č. 084/22-10-2019/03

ZO projednalo a schválilo výběr návrhu č. 2 znaku a vlajky obce

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 085/22-10-2019/04

ZO projednalo a schválilo dodavatele na vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce – fa Regionální poradenská agentura, s.r.o. Brno.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 086/22-10-2019/05

ZO projednalo a schválilo OZV 01/2019 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 087/22-10-2019/06

ZO projednalo a schválilo OZV 02/2019 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 088/22-10-2019/07

ZO projednalo a schválilo OZV 03/2019 v upraveném znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 089/22-10-2019/09a

ZO projednalo a schválilo složení likvidační komise – tiskárna CANON MF8450.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 090/22-10-2019/09b

ZO projednalo a schválilo pořízení nové tiskárny, s odpovídajícími parametry, v cenové hladině do 25.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín,

 

č. 091/22-10-2019/10

ZO projednalo a schválilo tradiční rozsvícení vánočního stromu v navrženém termínu a nákladech.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín,

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         24. 10. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………