Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 03. 12. 2019

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 12. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 03. 12. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Mgr. Chládek Petr, Ing. Lysý František (omluveni)

Hosté:  XXXXXXXXX , XXXXXXXXX

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Stavba „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany“ – ukončení stavby, informace k výstavbě
 5. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“ – Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – projednání a schválení návrhu smlouvy, předběžný termín a program oslav
 6. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – cenové nabídky, projednání
 7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany-ČOV: NN rozšíření pro ČOV“ – projednání a schválení
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany, XXXXXXXXX: kabel NN“ – projednání a schválení uzavření následné smlouvy o věcném břemeni, souhlas s umístěním distribučního zařízení
 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 – Diecézní charita Brno
 10. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 – projednání obsahu návrhu rozpočtu
 11. Odměny členům v.j. SDH za rok 2019 – návrhy, schválení
 12. Hodnocení zaměstnance za rok 2019 – návrh a schválení odměny
 13. Odpadové hospodářství – nové zákonné povinnosti pro obce od 01. 01. 2020
 14. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky
 15. Informace:
  a) Seminář OBK při JE Dukovany, 28. 11. 2019, Valeč - informace
  b) Mikroregion Náměšťsko, 27. 11. 2019 - informace
  c) Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:40 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 26. 11. 2019 do 03. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Antonína Havlíčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím v jednom bodě doplněn a rozšířen o další tři body:
3) rozšířen o projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, po vyúčtování víceprací a přepočtu skutečných nákladů na akci, dále o projednání financování zbývajících nákladů dle dodatku č. 1 čerpáním prostředků ze sjednaného úvěru ČSOB a dále o projednání uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro nemovitost obce č.p. 29
15) Zimní údržba místních komunikací v obci Naloučany – KSÚS (posyp), XXXXXXXXX (prohrnování)
16) Příloha č. 3 ke smlouvě č. B 008/04/11, ESKO-T s.r.o. – změna sazby za svoz a zneškodnění odpadů (bioodpady)

17) Oprava mostu přes řeku Oslavu u Naloučanského mlýna – návrh na uzavření dohody o opravě a užívání.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) a) Předsedající seznámil ZO s dosavadním a předpokládaným průběhem realizace akce, uvedl, že na stavbu příjezdové komunikace je již vydáno souhlasné kolaudační rozhodnutí, na kanalizační stoky probíhá kolaudační řízení, dokončuje se překrytí přechodu kanalizace přes potok Jasinka dle požadavku správce toku Lesy ČR, skládky na území obce budou zarovnány a přebytkové zemina odvezena. Zařízení ČOV je stále ve zkušebním provozu a probíhá postupné dopojování nemovitostí na kanalizační řád. Dále seznámil ZO s přetrvávajícími problémy na ČOV, což jsou problémy se zápachem, který se objevuje nepravidelně a zřejmě stále souvisí s přepouštěním obsahu domovních jímek do ČOV, a hlukem, který je výrazně menší po provedených úpravách na technologii ČOV, nicméně stále přetrvává při provozu biologické jednotky a projevuje se pravidelně. Oba problémy je třeba dále řešit, ať už vyhledáním neoprávněného a nežádoucího přepouštění či dalších technologických úprav na ČOV. Další problém je se ztrátou vody v soukromé studni, v níž nedošlo k obnovení hladiny ani po provedených jílových ucpávkách, a tato situace je již řešena právní cestou s investorem.

     Na základě uvedených přetrvávajících problémů a stavu kolaudačních řízení navrhuje předsedající vyvolat jednání pro vznesení požadavku na urgentní dořešení stavu provozu ČOV u investora VAK, svazek obcí, a provozovatele VAS, a.s. Třebíč.

b) Předsedající předložil ZO návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice (Smlouva), uzavřenou s Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí, jenž zohledňuje provedení vícepráce na této akci a veškeré skutečně vynaložené náklady oproti původně plánovaným. Celkové náklady na vícepráce byly rozděleny dle místa provedení (Naloučany /Ocmanice) a příslušné části stavby (dešťová kanalizace Naloučany), náklady na společné části (ČOV) byly rozděleny na jednotlivé obce v poměru počtu občanů k 01. 01. 2017 - 161 ku 329 občanů (Naloučany – Ocmanice). Dle tohoto připadá na naší obec příspěvek v celkové výši 9.983.944,- Kč, z čehož již bylo, dle uzavřené Smlouvy, uhrazeno 7.097.894,- Kč. Zbývá tedy doplatek 2.886.050,- Kč, jeho splatnost je dodatkem stanovena do 30. 06. 2020.      

     Předsedající navrhuje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice.

c) Předsedající předložil ZO návrh na čerpání prostředků z úvěru u ČSOB na uhrazení finančního příspěvku dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, uzavřenou s Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí. Jedná se o uhrazení nákladů na vícepráce, jenž jsou dle úvěrové smlouvy předschváleny, v celkové výši 2.886.050,- Kč, a jejichž splatnost je dodatkem ke smlouvě stanovena do 30. 06. 2020.      

     Předsedající navrhuje schválit čerpání prostředků z úvěru u ČSOB na uhrazení finančního příspěvku dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice.

d) Předsedající sdělil ZO že již byla na kanalizaci napojena první obecní budova – KD a Obecní úřad, a zároveň předložil ZO návrh nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro nemovitost obce č.p. 29, kterou se upravuje obsah smlouvy a platební podmínky pro napojení nemovitosti na kanalizaci.

     Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro nemovitost obce č.p. 29.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o průběhu realizace stavby „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany, jenž byla provedena během října a listopadu tohoto roku a v současné době je zahájeno kolaudační řízení. Stavba proběhla bez závažných problémů a je provedena dle projektové dokumentace. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude stavba předána obci.

     ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o projednání žádosti obce o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“ – Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH v zastupitelstvu Kraje Vysočina a předložil ZO návrh smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina.

     Předsedající navrhuje schválit uzavření přeloženého návrhu smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“.

Dále byl předsedajícím předložen hrubý program oslav, možné kulturní vystoupení a doprovodné programy. Předsedající vyzval ZO k diskuzi k tomuto programu a možnému termínu akce. ZO se po krátké diskuzi shodlo na tom, že termín a program oslav stanoví na svém prvním zasedání v roce 2020.

Ad 6) Předsedající předložil ZO čtyři cenové nabídky na výměnu oken a dveří v č.p. 43 (POVV 2020) dle zadané poptávky. Po prostudování jednotlivých nabídek bylo shledáno, že jednotlivé nabídky nelze hodnotit dle výsledné celkové ceny, jelikož se liší v nabízeném obsahu. Nabídky byly tedy přepočteny a hodnoceny pouze dle součtu nabídkové ceny jednotlivých oken a dveří a ceny za provedení jejich montáže. Nabídky byly cenově srovnatelné, jako cenově nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka fy INTERM. 

Předsedající navrhuje schválit výběr dodavatele, fa INTERM, na výměnu oken a dveří č.p. 43.

Ad 7) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany-ČOV: NN rozšíření pro ČOV“ pro umístění distribuční soustavy- kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN s uzemněním na pozemku p.č. 1391 za jednorázovou náhradu 1.100,- Kč. Tato smlouva navazuje uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni ze dne 31. 08. 2016, jenž byla schválena ZO usnesením č. 099/23-08-2019/10 na ZO dne 23. 08. 2016.  

       Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany-ČOV: NN rozšíření pro ČOV“.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany, XXXXXXXXX: kabel NN“  a to na XXXXXXXXX, pro umístění zařízení kabel NN a pojistkový pilíř, ke smlouvě je přiložen situační plán s vyznačením situace uložení zařízení. Toto věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Spolu se smlouvou byla doručena žádost o vyjádření (souhlas) s umístěním tohoto distribučního zařízení. V diskuzi k tomuto tématu bylo doporučeno provést zároveň položení ochranné trubky pro kabel NN, které by mohli být využity pro další dvě parcely pod uvedenou parcelou, a poznámka o založení ochranných trubek pod asfaltovou částí komunikace na XXXX, jenž lze pro tento účel použít bez nutnosti překopu této komunikace.

      Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předložené podobě a dále navrhuje vydat souhlasné stanovisko se stavbou s uvedenými připomínkami.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2020 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2020, ve výši 81,- Kč na obyvatele obce, tj. 13.000,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč.

Ad 10) Předsedající předložil ZO hrubý návrh rozpočtu obce pro rok 2020 a provedl rozbor jednotlivých rozpočtových položek na straně příjmů, výdajů a financování. V průběhu provedeného rozboru byly provedeny korekce dle plánovaných akcí pro rok 2020. Následně bude návrh rozpočtu přepracován účetní obce dle navržených úprav, vyvěšen na úředních deskách obce a schválen na dalším ZO.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Předsedající předložil ZO návrh velitele jSDHo na odměny jejím členům – základní odměna 500,- Kč (včetně daně) všem členům jednotky, jelikož v roce 2019 nebyl uskutečněn žádný požární výjezd či zásah. Jednorázová odměna 100,- Kč je navrhována pro XXXXXXXXX za přípravu zásahového vozidla na kontrolu STK, XXXXXXXXX za odvoz vozidla na STK a její provedení.

Předsedající navrhuje schválit navržené odměny členům jSDHo.

Ad 12) Předsedající spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, XXXXXXXXX. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu.

     Předsedající navrhuje vyplatit XXXXXXXXX mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč ve výplatním termínu za 11/2019.

Ad 13) Předsedající seznámil ZO novými zákonnými povinnosti pro obce od 01. 01. 2020 v odpadové hospodářství, jenž některé jsou již obcí splněny (jedné tuky a oleje, celoroční sběr BRKO) a další budou řešeny v průběhu následujícího roku (kovy). Taktéž seznámil ZO s chytanými novinkami v připravovaném zákoně o odpadech.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 14) Předsedající a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk navrhli ZO možné lokality pro samovýrobu palivového dřeva pro občany obce – jedná se především o likvidaci dřevin napadených kůrovcem. Zájemci z řad občanů Obce Naloučany se budou hlásit starostovi nebo správci lesů do 20. 12. 2019, losování jednotlivých lokalit proběhne předběžně o vánočních svátcích 2019. Předpokládaná cena je 200,- Kč za prostorový m3.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 15) Předsedající předložil ZO návrh na zajištění zimní údržba místních komunikací v obci Naloučany a to v tomto schématu – KSÚS (posyp a prohrnování dle potřeby kolem kostela směrem na obec Pucov, fakturace dle skutečnosti) a XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, (prohrnování určených místních komunikací dle předem určených podmínek – počasí, množství sněhu, fakturační podmínky – měsíční paušál za pohotovost + částka za jednotlivý výjezd). U dodavatele KSÚS bude řešeno objednávku, s XXXXXXXXX bude uzavřena smlouva.

       Předsedající navrhuje schválit navržený systém zajištění zimní údržba místních komunikací v obci Naloučany – objednávka pro KSÚS (posyp), uzavření smlouvy XXXXXXXXX (prohrnování).

Ad 16) Předsedající předložil ZO znění dodatku - Přílohy č. 3 ke smlouvě č. B 008/04/11, ESKO-T s.r.o., jíž se mění sazby za svoz a zneškodnění odpadů (bioodpady) od 01. 01. 2020 a navrhuje schválit jeho uzavření.

Ad 17) Předsedající seznámil ZO s výsledky dosavadních jednání s Obcí zahrádka na Moravě a XXXXXXXXX ohledně opravy mostu přes řeku Oslavu u Naloučanského mlýna. Byl vysloven souhlas se společným financováním opravy, jejíž způsob a podmínky budou zakotveny ve společné písemné dohodě o opravě a užívání tohoto mostu. K zapojení k této dohodě budou vyzváni též ZD Naloučany a XXXXXXXXX, jakožto většinoví uživatelé mostu z řad zemědělců. Na zajištění opravy mostu budou základními účastníky poptáni dodavatelé dřevní hmoty a dodavatelé prací na opravě. Náklady na opravu se mezi základní účastníky dohody budou dělit v rovné míře, včetně vícenákladů, ostatní případní účastníci v maximální míře dle jejich možností.

      Předsedající navrhuje schválit navržený systém opravy mostu přes řeku Oslavu u Naloučanského mlýna a odsouhlasit uzavření dohody o opravě a užívání.

Ad 18) Předsedající informoval ZO o:
      a) Seminář OBK při JE Dukovany, 28. 11. 2019, Valeč – informace
      b) Mikroregion Náměšťsko, VH 27. 11. 2019 - informace
      c) Doručená a odeslaná pošta

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:15.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Tabulka odměn členů jSDHo

 

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 092/03-12-2019/03 a)

ZO projednalo a schválilo vznesení požadavek na urgentní dořešení stavu provozu ČOV u investora VAK, svazek obcí, a provozovatele VAS, a.s. Třebíč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 093/03-12-2019/03 b)

ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 094/03-12-2019/03 c)

ZO projednalo a schválilo čerpání prostředků z úvěru u ČSOB na uhrazení finančního příspěvku dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 095/03-12-2019/03 d)

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro nemovitost obce č.p. 29.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 096/03-12-2019/05

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 097/03-12-2019/06

ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele, fa INTERM, na výměnu oken a dveří č.p. 43.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 098/03-12-2019/07

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany-ČOV: NN rozšíření pro ČOV“. 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 099/03-12-2019/08

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předložené podobě a dále vydání souhlasného stanoviska se stavbou s uvedenými připomínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 100/03-12-2019/09

ZO projednalo a schválilo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Brno ve výši 13.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 101/03-12-2019/11

ZO projednalo a schválilo navržené odměny členům jSDHo v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 102/03-12-2019/12

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci XXXXXXXXXXXXXX ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 103/03-12-2019/15

ZO projednalo a schválilo navržený systém zajištění zimní údržba místních komunikací v obci Naloučany – objednávka pro KSÚS (posyp), uzavření smlouvy XXXXXXXXX   (prohrnování).

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

č. 104/03-12-2019/16

ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku - Příloha č. 3 ke smlouvě č. B 008/04/11, ESKO-T s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 105/03-12-2019/17

ZO projednalo a schválilo systém opravy mostu přes řeku Oslavu u Naloučanského mlýna a souhlasí s uzavřením dohody o opravě a užívání.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         11. 12. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.