Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25. 4. 2020

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 05. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25. 4. 2020Místo konání: Naloučany č.p. 29, kulturní dům – přístřešek pod KD

Začátek: 17:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Sklenář Roman

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Nouzový stav, krizová opatření vlády a MZČR – průběh a současný stav, jeho dopady na provoz obce, vydaná vyjádření a povolení průběhu tohoto
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o aktuálním stavu
 5. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – informace o aktuálním stavu
 6. Znak obce Naloučany – informace o aktuálním stavu, výroby insignií obce, oslavy
 7. Rekonstrukce mostu u mlýna – návrh smlouvy o spolufinancování, průběh a termíny
 8. Oznámení o konání dětského letního tábora a žádost o zapůjčení parcel, BFC, z.s. – projednání
 9. Záměr prodeje pozemků, dělení pozemků, sloučení pozemků – projednání
 10. Objednávka obrazové publikace – dodatečné schválení
 11. Opravy místních komunikací – projednání, schválení
 12. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb za rok 2019 – informace
 13. Návrh RO č. 01/2020 – projednání, informace k plnění rozpočtu 03/2020
 14. Souhlas obce se zařazením území obce do působnosti MAS Oslavka, o.p.s. na období 2021 – 2027 – projednání
 15. Nákup energií na ČMKBK pro rok 2021 a 2022 – informace
 16. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – projednání
 17. Informace:

     18.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav


Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 4. 2020 do 25. 4. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Zasedání bylo organizováno tak, aby splnilo všechna potřebná opatření proti šíření koronaviru, tj. mj. zastupitelé měly po celou dobu krytá ústa a nos, min. vzdálenost mezi zastupiteli byla 2 m, zasedání se konalo v exteriéru, apod.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka, ověřovateli zápisu p. Chládka Petra a p. Beneše Rostislava. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další čtyři body:

13.  Návrh RO č. 01/2020 – projednání, informace k plnění rozpočtu 03/2020

14.  Souhlas obce se zařazením území obce do působnosti MAS Oslavka, o.p.s. na období 2021 – 2027 – projednání

15.  Nákup energií na ČMKBK pro rok 2021 a 2022 – informace

16.  Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. – projednání

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající seznámil ZO se všemi vyhláškami a opatřeními, které přijal a zveřejnil v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a celkovou situací způsobenou šířením koronaviru. Informoval, že vzhledem k tomu, že není jmenována rada obce, dle zákona některé její funkce přebírá v takovýchto situacích starosta obce. Z tohoto titulu tedy vydal řadu rozhodnutí a vyjádření, se kterými ZO seznámil.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající informoval ZO postupu dokončování projektu kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že 27. 3. 2020 se měla uskutečnit kolaudační prohlídka stavby, ta byla ovšem vlivem současné situace přeložena na neurčito. Dále uvedl, že provozovatel ČOV – VAS Třebíč, žádá o prodej pozemku pod areálem ČOV. Podrobněji viz. bod č. 9.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o stavu výměny oken a dveří v č.p. 43 (bývalá škola), které je kofinancována z dotačního titulu POVV 2020. Uvedl, že realizace je již hotová, předání díla bude provedeno v nejbližších dnech, zbývá dokončit výmalbu opravených omítek. Již je podepsána smlouva s Krajem Vysočina, nyní je očekávána platba na účet obce.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předsedající informoval ZO o aktuálním stavu výběru výrobce insignií obce. Uvedl, že obdržel nabídky od tří subjektů, které se touto činností zabývají. Ty následně ZO předložil a to se s nimi seznámilo. Následně prvním krokem bylo stanovit, jaké insignie Obec Naloučany bude používat a tedy objedná jejich výrobu. Po široké diskuzi bylo ZO stanoveno následující složení:

Po stanovení složení výroby a po porovnání všech cenových nabídek byla vzhledem k poměru kvalita/cena vybrána jako vítězná nabídka fy Alerion s.r.o., Brno. Tuto společnost tedy Obec Naloučany pověří výrobou všech stanovených insignií s výjimkou venkovní vlajky, kterou lze objednat výhodněji u jiné společnosti, např. BP Bohemia CZ s.r.o..

Vzhledem k velké šíři možných materiálů, druhů výšivek apod, ze kterých je možno insignie vyrobit, se ZO dohodlo na osobní návštěvě provozovny a showroomu společnosti Alerion s.r.o., Brno, aby tak bylo možné materiály vidět, posoudit a finálně určit podobu vyráběných insignií. Předpokládané náklady na výrobu se pohybují okolo 100.000,- Kč.

Předsedající tedy navrhuje schválit složení objednávaných insignií a výběr jejich dodavatele.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o stavu příprav na rekonstrukci mostu u Jeřábkova/Chládkova mlýna. Ve spolupráci s p. Chládkem Petrem uvedli, že dřevo, určené k rekonstukci je již vytěženo a v nejbližší době bude dopraveno na mezisklad ve Studenci. Dále uvedli, že je rozjednána spolupráce s tesaři, schopnými tuto rekonstrukci provést. Následně byla ZO předložena Dohoda o sdružení finančních prostředků, která stanoví podrobnosti ohledně provedení opravy, jejího obsahu a předběžné ceny, finančních příspěvků jednotlivých zainteresovaných stran, jejich povinnosti, závazky a následné společné právo užívání rekonstuovaného mostu. Obec Naloučany se v této dohodě zavazuje k poskytnutí částky 150.000,- Kč, přičemž celková cena rekonstukce je, na základě dostupných nabídek a odhadu ceny práce, předběžně ve výši 500.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit znění Dohody o sdružení finančních prostředků a výši častky, kterou Obec Naloučany poskytne na rekonstrukci mostu.

Ad 8) Předsedající předložil ZO informaci BFC z.s. o konání dětského letního tábora, zaměrěného na vojenskou a bojovou tématiku, v termínech 07. - 19. 07. 2020 a 16. - 24. 08. 2020 na pozemcích p.č. 1481 a 1504 (údolí potoka Jasinka, lokalita "za druhým brodem") v soukromém vlastnictví, dále žádost stejného subjektu o svolení používat v rámci táborových her přilehlé pozemky a dále žádost o dočasné zapůjčení pozemků p.č. 1447 a 1450 (údolí potoka Jasinka, lokalita "za prvním brodem"), které jsou ve vlastnictví Obce Naloučany. ZO se po diskusi shodlo, že vzhledem k tomu, že umístění soukromého tábora je situováno uprostřed lesů a pozemky, které BFC z.s. hodlá využívat, jsou určené především k funkci lesa a dále k vzhledem k předchozím negativním zkušenostem s průběhem táborů v minulých letech, kdy byla účastníky rušena lesní zvěř, byla používána pyrotechnika, či byl narušován výkon práva mysliveckého, neschválit používání přilehlých pozemků a dočasné zapůjčení pozemků p.č. 1447 a 1450.

Předsedající navrhuje neschválit používání přilehlých pozemků k pozemkům p.č. 1481 a 1504 a dočasné zapůjčení pozemků p.č. 1447 a 1450.

Ad 9) Předsedající navázal na bod č. 4 a upřesnil, že pro jeho splnění je třeba provést rozdělení pozemku p.č. 1391 tak, aby bylo možno oddělit pozemek pod ČOV od pozemku stavbou ČOV neovlivněného, dle geometrického plánu vzniklého po dokončení stavby.

       Zároveň předsedající navrhuje provést rozdělení pozemku p.č. 1429 tak, aby jeho nově oddělená část přibližně v prostoru bývalého volejbalového hřiště, mohla být změněna na jiný druh pozemku, než současný lesní pozemek a bylo tak možno tuto lokalitu dále rozvíjet např. mj. za pomoci vhodných dotačních titulů.

       Dále předsedající předložil ZO žádost XXXXXXXX o odkoupení části pozemku p.č. 1131/5 před jejím domem č.p. XX - tzv. předzahrádky, případně dalších zájemců v této části obce. K tomuto účelu je nutno provést rozdělení uvedeného pozemku.

Předsedající tedy navrhuje

a) schválit rozdělení pozemků p.č. 1391, p.č. 1429 a p.č. 1131/5

b) u nově vzniklých pozemků po rozdělení p.č. 1131/5 schválit záměr prodeje za podmínek obvyklých, tj. za cenu 25,- Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující a u nově vzniklých pozemků po rozdělení p.č. 1391 schválit záměr prodeje, cena bude stanovena po jednání s budoucím kupujícím, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující.

Ad 10) Předsedající informoval ZO o objednávce 30 ks nových obrazových publikací VYSOČINA od společnosti VIDEO-FOTO-KUNC Havlíčkův Brod v celkové hodnotě 9.000,- Kč. Knihy budou použity např. pro obdarování seniorů z Obce Naloučany apod.

Předsedající navrhuje schválit nákup obrazových publikací VYSOČINA za uvedených podmínek.

Ad 11) Předsedající předložil ZO seznam úseků místních komunikací, které budou podrobeny opravě povrchů. Opravy provede SÚS Kraje Vysočina a předpokládáné náklady jsou ve výši cca 50.000,- Kč. Jedná se o opravy místní komunikace na Pucov a úpravy místních komunikací v obci, pro zlepšení stavu po dokončení výměny povrchů.

Předsedající navrhuje schválit opravy místních komunikací v předložené podobě.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o vydané Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb za rok 2019.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František informoval ZO o plnění rozpočtu obce k 03/2020, kdy uvedl, že strana příjmů je naplněna na cca 24%, strana výdajů je naplněna na cca 13%.

ZO bere toto na vědomí

       Dále předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 01/2020 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2020 a to zejména v souvislosti s údržbou a opravami silnic nebo výběrem daní právnických osob.

Předsedající navrhuje schválit RO č. 01/2020 v předložené podobě.

Ad 14) Předsedající seznámil ZO s žádostí o souhlas obce se zařazením území obce do působnosti MAS Oslavka, o.p.s. na období 2021 – 2027. ZO se v diskusi shodlo, že členství v MAS Oslavka, o.p.s. a zařazení území obce do její působnosti je přínosné pro chod obce a pro podnikatelskou sféru, působící na tomto území.

Předsedající tedy navrhuje vydat souhlas se zařazením území obce do působnosti MAS Oslavka, o.p.s. na období 2021 – 2027.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o podmínkách nákupu energií na ČMKBK pro rok 2021 a 2022.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předsedající předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu a vzhledem k napjatému rozpočtu obce, navrhuje starosta obce neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:10.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Návrh RO č. 01/2020

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 121/25-04-2020/06

ZO projednalo a schválilo složení objednávaných insignií Obce Naloučany a jako jejich dodavatele vybralo fy Alerion s.r.o., Brno.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 122/25-04-2020/07

ZO projednalo a schválilo znění Dohody o sdružení finančních prostředků na rekonstrukci mostu u Jeřábkova/Chládkova mlýna a výši častky, kterou Obec Naloučany poskytne.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Mgr. Chládek Petr

 

č. 123/25-04-2020/08

ZO projednalo a neschválilo používání přilehlých pozemků k pozemkům p.č. 1481 a 1504 a dočasné zapůjčení pozemků p.č. 1447 a 1450 za účelem pořádání bojového letního dětského tábora.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

5

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 124/25-04-2020/09 a)

ZO projednalo a schválilo rozdělení pozemků p.č. 1391, p.č. 1429 a p.č. 1131/5

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 124/25-04-2020/09 b)

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje vzniklých pozemků po rozdělení p.č. 1131/5 podmínek obvyklých, tj. za cenu 25,- Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující a nově vzniklých pozemků po rozdělení p.č. 1391, cena bude stanovena po jednání s budoucím kupujícím, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 125/25-04-2020/10

ZO projednalo a schválilo nákup 30 ks obrazových publikací VYSOČINA v celkové hodnotě 9.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 126/25-04-2020/11

ZO projednalo a schválilo opravy místních komunikací v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 127/25-04-2020/13

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 01/2020.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Lysý František, Ing. Kršková Veronika

 

č. 128/25-04-2020/14

ZO projednalo a schválilo vydat souhlas se zařazením území obce do působnosti MAS Oslavka, o.p.s. na období 2021 – 2027.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 129/25-04-2020/16

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:        5. 5. 2020

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.