Dotazníkové šetření pro Startegický rozvojový dokument obce - výsledky 1. část

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 08. 2020

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření prováděného za účelem získání podkladů pro vytvoření nové Strategie rozvoje obce, jenž je základním dokumentem při plánování rozvoje obce a zároveň je podmínkou nebo zvýhodněním pro čerpání dotačních titulů při plnění záměrů tohoto dokumentu.

V rámci tohoto šetřření bylo rozesláno 150 dotazníků občanům obce Naloučany starších 15-ti let. V rámci šetření bylo vráceno 57 dotázníků, jejichž souhrné výsledky naleznete v pokračování totoho článku.  Možné rozvojové oblasti obce

 

 

   

1. Na jaké oblasti by se měla obec zaměřit nejvíce / do kterých by měla podle Vás prioritně zaměřit investice / které jsou pro vás nejdůležitější)?

 

Občanská vybavenost obce (úřad, obchod, služby občanům, hospoda)

24

 

Kultura a sport

36

 

Veřejná zeleň a odpočinkové plochy

20

 

Odpadové hospodářství

19

 

Dopravní infrastruktura a bezpečnost (silnice, chodníky, dopravní značení)

31

 

Technická infrastruktura (komunikace, kanalizace, vodovod, osvětlení, plynofikace)

7

 

Sociální služby (rozvoz obědů, komunitní centrum, sociální byty, pečovatelský dům)

2

 

Památky, cestovní ruch a propagace obce (kostel, pomník, křížky, turistické trasy)

7

 

Zdravotní služby

9

 

Péče o obecní budovy

2

 

Dopravní obslužnost v obci

36

 

nevyplněno

1

 

 

 

 

2. Co vám v obci chybí nejvíce?

 

 

Občanská vybavenost obce

1

 

Dopravní obslužnost v obci

3

 

dětská hřiště

6

 

chodníky

1

 

hřiště pro rekreační sport - víceúčelové

4

 

odpadkové koše

1

 

možnost nákupu základních potravin - obchod

4

 

posilovací plocha

1

 

přístup k řece a splavu

1

 

opravená komunikace na Pucov

1

 

sportovní akce pro dospělé

1

 

častější odvoz plastů

1

 

kulturní vyžití - nedostatek

2

 

 

 

 

3. Jaké oblasti v kultuře a sportu by podle Vás měli být nejvíce podporovány?

 

 

Podpora místní spolkové činnosti

33

 

Kulturní dům

20

 

Opravy a údržba prostranství hřišť a sportovišť

46

 

Rozšíření nabídky kulturních a volnočasových akcí

28

 

Podpora místní knihovny

9

 

nevyplněno

4

 

 

 

 

4. Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit na:

 

 

Využití volných ploch a nevyužitých objektů v rámci stávající zástavby obce

38

 

Výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, které JSOU označené v současném územním plánu k zastavění

7

 

Hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce, které NEJSOU označené v současném územním plánu k zastavění

3

 

Domnívám se, že obec by neměla podporovat další výstavbu

5

 

nevyplněno

4

 

 

 

 

 

 

 

5. Jak by měla obec stabilizovat či zvýšit počet obyvatel v obci

 

 

Zvýhodnění trvale bydlících obyvatel/ tlak na trvalé obydlení rekreačních objektů 

36

 

Budování obecních bytů

4

 

Nová obytná zóna – příprava a zasíťování nových parcel

10

 

Jiné (uveďte) -

3

 

nevyplněno

4

 

 

 

 

Jiné

 

zvýšit občanskou vybavenost - obchod

2

 

dopravní obslužnost

2

 

           

 

Životní prostředí

 
   

6. Třídíte odpad?

 

Ne

0

Ano a jsem spokojen s počtem a druhem kontejnerů na tříděný odpad

9

Ano a přivítal bych navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad

25

Ano a přivítal bych navýšení druhů tříděného odpadu v obci (textil, biologický odpad kuchyňský a zahradní, kovy, hliník, baterie, elektrospotřebiče, nebezpečné odpady)

22

nevyplněno

1

 

 

7. Máte náměty a připomínky k odpadům?

 

chybí kontejner na textil

2

chybí kontejner na kov

1

na rušných místech dodat odpdkové koše (zastávka, KD, …)

1

zvýšit počet nádob na plasty (tříděný odpad)

4

častější svoz tříděného odpadu

5

bioodpad řešit nádobou do domu za poplatek

1

chybí kontejner na použitý kuchyňský olej

1

navýšení počtu kontejnerů na BIO

3

stále plné kontejnery

1

 

 

8. Spokojenost se stavem životního prostředí

 

(Velmi nízká - 1, Spíše nízká - 2, Spíše vysoká - 3, Velmi vysoká - 4)

 

Míra hlučnosti

109

Stav vodních toků (studánka, řeka)

128

Problémy se suchem

126

Kvalita ovzduší

139

Úroveň péče o veřejné plochy (zeleň, sečení, úklid)

179

Údržba silnic a chodníků

142

nevyplněno

1

 

 

9. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí vás trápí?

 

infikovaná klíšťata

1

ubývání vody v krajině - ztráta podzemních vod

4

nadměrné sucho

2

u některých RD dým z komínů - spaliny z kotlů

3

hluk mortorek v pozdních hodinách

1

skládky po plynu

1

odpadky v přírodě

1

špatná hospodárnost na polích

2

veřejné travnaté plochy si někteří občané přivlastňují a zakazují jiným spoluobčanům zde trávit volný čas na procházce

1

silnice Naloučany - Pucov v hrozném stavu

1

 

Veřejná správa

 
   

10. Odkud získáváte informace týkající se dění v obci?

 

(často - 2, občas - 1, nikdy - 0)

 

webové stránky obce (internet)

58

rozhlas

76

vývěsky

50

veřejná jednání zastupitelstva

14

neformální kontakt se zastupiteli

44

nevyplněno

2

 

 

11. Jste spokojen/a s přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů

ANO

39

NE

7

nevyplněno

11

 

 

12. Máte další připomínky k fungování veřejné správy?

 

Nejsou návrhy