Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 12. 2020

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 29. 12. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 12. 2020Místo konání: KD Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Mgr. Chládek Petr - omluven

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, vyúčtování
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace, příprava VŘ na akci 
 5. Zpracování nového ÚP – projednání doplněných nabídek, schválení dodavatele
 6. POVV 2021 – projednání a schválení obsahu dotace
 7. Dohody o provedení práce pro rok 2021 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 8. Pracovní smlouva zaměstnance od 01. 01. 2021 – návrh, schválení
 9. Návrh rozpočtového opatření č. 05/2020 – projednání, schválení
 10. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2021 – projednání, schválení
 11. Inventury 2020 – složení komise, termín inventur – schválení
 12. Údržba kapličky Naloučany – projednání akce, možnost dotace
 13. Záměr pronájmu nemovitosti č.p. 43 od 2023 – schválení záměru
 14. Informace:

   15. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 12. 2020 do 18. 12. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zasedání bylo organizováno tak, aby splnilo všechna potřebná opatření proti šíření koronaviru, tj. mj. zastupitelé měli po celou dobu krytá ústa a nos, min. vzdálenost mezi zastupiteli byla 2 m, apod. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka a ověřovateli zápisu p. Sklenáře Romana a p. Vařílka Zdeňka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

12. Údržba kapličky Naloučany – projednání akce, možnost dotace

13. Záměr pronájmu nemovitosti č.p. 43 od 2023 – schválení záměru

14. Informace: - Změny v odpadovém hospodářství 2021, nové znění zákona, dopady na obec

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o tom, že byla dokončena rekonstrukce mostu u naloučanského Chládkova-Jeřábkova mlýna a dne 18. 12. 2020 byl za účasti všech zainteresovaných stran předán do užívání. Předsedající dále uvedl, že se kvůli zvýšení bezpečnosti předpokládá prodloužení zábradlí mostu, přičemž náklady jsou odhadovány na 35.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že Obec Zahrádka plánuje opravu příjezdové cesty k tomuto mostu, zábradlí by bylo možno doplnit při této stavební akci. Při rekonstrukci mostu vznikly vícenáklady ve výši cca 25.000,- Kč, ty budou rozpočítány mezi jednotlivé investory.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o projektu rekonstrukce veřejného osvětlení a o stavu žádosti o dotaci do programu EFEKT, jenž by měla pokrýt část projektu týkající se výměny stávajících svítidel a doplnění nových svítidel na stávající stožáry. Uvedl, že žádost je již zaregistrována a odeslána, je podepsána smlouva o smlouvě budoucí s Lesy ČR, stále ještě není k dispozici souhlas se stavbou posledního dotčeného subjektu kvůli obtížné komunikaci. Vzhledem k předpokládanému termínu realizace podal předsedající návrh na zahájení příprav výběrového řízení na realizátora rekonstrukce VO, které by mělo proběhnout zhruba v 01-02/2021, výsledek VŘ je očekáván v 03/2021, a předložil ZO cenovou nabídku na administraci tohoto VŘ od společnosti XXXXXXXXXXXX ve výši 25.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit zahájení příprav na výběrové řízení (VŘ) na realizátora rekonstrukce VO, ve spolupráci s XXXXXXXX                                         .

Ad 5) Předsedající předložil ZO doplněné nabídky tří společností na vypracování ÚP Obce Naloučany, které obsahovali další vyžádané údaje – harmonogram a reference. Jelikož cenově byly tyto nabídky srovnatelné, po srovnání předložených harmonogramů a referencí (vzhledem ke srovnatelné velikosti obce), a diskuzi k tomuto tématu, byla za zpracovatele nového ÚP Obce Naloučany vybrána fa XXXXXXXXXX . Rozhodující přitom byla nejkratší nabízená doba vypracování ÚP a znalost podmínek obcí srovnatelné velikosti v blízkém okolí.

Předsedající navrhuje schválit zpracovatelem nového ÚP Obce Naloučany fy XXXXXXXXX .

Ad 6) Předsedající předložil ZO dvě obdržené cenové nabídky na výměnu střešní krytiny, okapů a dalších klempířských prvků na budově bývalé školy č.p. 43, která bude kofinancována z dotačního titulu „Program obnovy venkova Vysočiny“ pro rok 2021 (POVV 2021). Po diskuzi k tomuto bylo vzhledem k velké finanční náročnosti akce rozhodnuto rozložit akci min. do dvou let. Oba subjekty, které nabídku podali, budou obeslány se žádostí, aby upravili svoje nabídky v tomto smyslu, a následně bude dále rozhodnuto o realizaci akce.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předsedající předložil ZO dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2021, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2.

Předsedající navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh nové pracovní smlouvy s obecním zaměstnancem XXXXXXXXX Tato smlouva bude platná od 01. 01. 2021, uzavřena bude na dobu neurčitou a výše odměny bude činit 18.500,- Kč / měsíc.

Předsedající navrhuje schválit pracovní smlouvu se zaměstnancem OÚ Naloučany v předložené podobě.

Ad 9) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 05/2020 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2020. Především se jedná o dorovnání položek schváleného rozpočtu vzhledem ke skutečnému stavu.

Předsedající navrhuje schválit RO č. 05/2020 v předložené podobě.

Ad 10) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2021 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 1. 12. 2020, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2021 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 2.437.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 3.953.000,- Kč, kde jsou již zahrnuty úroky a splátky úvěru. Počítá se s dočerpáním dlouhodobého úvěru ve výši 1.516.000,- Kč, který bude primárně sloužit k pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí VO, a s čerpáním zůstatku finančních prostředků z bankovních účtů obce.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 11) Předsedající předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komise (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2021.

Předsedající navrhuje schválit složení inventurní komise a způsob provedení inventury v předložené podobě.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o dotačním programu Údržba a obnova venkovských prvků 2021 z dílny MZe ČR, který na stejnojmenné účely poskytuje dotace ve výši až 200.000,- Kč, max. však 70% ceny. Dále navrhuje požádat o tuto dotaci a v případě úspěchu z ní kofinancovat údržbu a opravu kapličky u cesty na Pucov. Dle předběžných odhadů by to pro obec znamenalo náklady ve výši 60.000 - 70.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit podání žádosti o dotaci v dotačním programu Údržba a obnova venkovských prvků 2021 MZe ČR.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh na schválení záměru dlouhodobého pronájmu budovy č.p. 43 (bývalá škola). Zamýšlené období pronájmu – od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026. V diskuzi byla, vzhledem k nemalým realizovaným i plánovaným investicím do tohoto objektu, stanovena výše nájmu na 30.000,- Kč/rok + energie a vodné a stočné.

Předsedající navrhuje schválit záměr dlouhodobého pronájmu budovy č.p. 43 za uvedených podmínek.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o:

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno - ta probíhala vždy k jednotlivým bodům.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2021

3) RO č. 05/2020

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

č. 169/18-12-2020/04

ZO projednalo a schválilo zahájení příprav výběrového řízení (VŘ) na realizátora rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v Obci Naloučany, ve spolupráci s XXXXXXXXX.                                                              .

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 170/18-12-2020/05

ZO projednalo a schválilo zpracovatelem nového ÚP Obce Naloučany fy XXXXXXXXX .

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 171/18-12-2020/07

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2021 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 172/18-12-2020/08

ZO projednalo a schválilo uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem OÚ Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 173/18-12-2020/09

ZO projednalo a schválilo RO č. 05/2020 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 174/18-12-2020/10

ZO projednalo a schválilo rozpočet Obce Naloučany na rok 2021 v předložené podobě. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 175/18-12-2020/11

ZO projednalo a schválilo způsob provedení inventury obecního majetku a složení inventurní komise v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman - předseda inventurní komise

 

č. 176/18-12-2020/12

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v dotačním programu Údržba a obnova venkovských prvků 2021 MZe ČR.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 177/18-12-2020/13

ZO projednalo a schválilo záměr dlouhodobého pronájmu budovy č.p. 43 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         29. 12. 2020

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.