Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Naloučany

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 02. 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Naloučany
 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, výstavby a územního rozvoje, je jako orgán územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro obec Naloučany.


Zastupitelstvo obce Naloučany rozhodlo dne 24. 9. 2020 o pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu ve smyslu § 44 písm. a) stavebního zákona. V souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starosta obce pan Antonín Havlíček) zpracoval návrh zadání územního plánu. Tímto pořizovatel zasílá v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a Obci Naloučany.
Dle § 47 odst. 2 může do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Sousední obce mohou v téže lhůtě uplatnit podněty. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
Návrh zadání územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově MěÚ Náměšť nad Oslavou - kanceláři úřadu územního plánování č. 117, Obci Naloučany a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Náměšť nad Oslavou (záložka Město a úřad → Plánovací dokumenty → Územní plány a zastavěná území → Naloučany).