Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 11. 3. 2021

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 03. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 11. 3. 2021Místo konání: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Sklenář Roman - omluven

HostéXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – výsledek VŘ, schválení dodavatele a uzavření smlouvy, nabídky na TDI, měření osvětlení, administraci dotace - schválení 
 4. Zpracování nového ÚP – schválení zadání ÚP
 5. Polní cesta Naloučany - Čikov přes „Dlouhou“ – opravy povrchu, žádost PÚ – změna pozemkového plánu a zařazení do plánu realizace
 6. Biokoridor pod Čikovskou hájenkou – možnosti realizace
 7. Nabídka Povodí Moravy – odtěžení nánosu v řece Oslavě
 8. Odpadové hospodářství obce – rozšíření sběrných míst, možnosti dotace, celkové informace za rok 2020
 9. Digitální povodňový plán – aktualizace členů PK a dalších dokumentů
 10. Nabídka na legislativní kontrolu webu obce – projednání
 11. Projednání prodeje pozemku p.č. 28/4 – záměr prodeje 
 12. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro GasNet, a.s., zřízení VB na p.č. 1131/7 – projednání
 13. Dotace MAS Oslavka nové dotační výzvy – možnosti financování projektů obce
 14. Napojení č.p. 43 na kanalizaci – nabídka
 15. Testování Covid-19 – projednání
 16. Rozpočtové opatření č. 1/2021 - návrh
 17. Informace:

     18.    Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. František Lysý

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 3. 2021 do 11. 3. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zasedání bylo organizováno tak, aby splnilo všechna potřebná opatření proti šíření koronaviru, tj. mj. zastupitelé měli po celou dobu krytá ústa a nos, min. vzdálenost mezi zastupiteli byla 2 m, apod.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Františka Lysého ověřovateli zápisu a p. Vařílka Zdeňka a p. Bureše Jaroslava. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

12. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro GasNet, a.s., zřízení VB na p.č. 1131/7 – projednání

13. Dotace MAS Oslavka nové dotační výzvy – možnosti financování projektů obce

14. Napojení č.p. 43 na kanalizaci – nabídka

15. Testování Covid-19 – projednání

16. Rozpočtové opatření č. 1/2021 - návrh

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o stavu přípravy realizace akce "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany".

a) Předsedající uvedl, že dne 26. 2. 2021 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na realizaci této akce v rámci vyhlášeného výběrového řízení (VŘ). Dle stanovených kriterií byla jako vítězná nabídka ze tří podaných nabídek vyhlášena nabídka XXXXXX s nabídkovou cenou 1.975.002,- Kč bez DPH. Akce je rozdělena do dvou částí, a to dotační (dotace EFEKT 2021 - výměna současných svítidel, doplnění dalších na stávající sloupy) a nedotační (rozšíření stávající sítě VO). Finanční zajištění akce je tvořeno částkou 1.576.000,- Kč z rozpočtu obce, částkou 495.788,- Kč z dotací EFEKT 2021 – ID 122D22100 1251 a čerpáním dlouhodobého úvěru v potřebné výši.  

Na základě uvedeného navrhuje předsedající schválit výsledek VŘ a  dále schválit uzavření smlouvy na realizaci této akce s XXXXXXX, coby vítězem VŘ.

b) Předsedající předložil ZO nabídky od společnosti XXXXXXX na administraci čerpání dotace z programu Efekt 2021 na financování uvedené akce za cenu 12.000,- Kč bez DPH a zajištění technického dozoru investora (TDI) spolu s měřením osvětlení za cenu 29.000,- Kč bez DPH a navrhuje schválit uzavření smluv na uvedené činnosti.

Ad 4) Předsedající předložil ZO finální podobu Zadání Územního plánu obce Naloučany a navrhuje v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání Územního plánu Naloučany v této podobě schválit. Následně bude dokument zaslán XXXXXXX, která byla usnesením č. 179/09-02-2021/04 schválena jako zpracovatel nového ÚP obce Naloučany.

Ad 5) a) Předsedající přednesl ZO návrh na zahájení přípravy a následnou realizaci opravy cesty v úseku od Naloučan po „Dlouhou“ (směr Čikov). Tato je ve velmi špatném stavu a zvláště za deštivého počasí se místy stává nesjízdnou a v důsledku toho vznikají škody na okolních loukách. Člen ZO Petr Chládek uvedl, , že majitelé chat v osadě U Studánky (za jezem) a společnost XXXXXXX deklarovali připravenost finančně se podílet na opravě úseku mezi Naloučanským mlýnem a Dlouhou, stejně tak i majitelé chat v oblasti mlýna přislíbili přispět na opravu úseku „Pod pilou“. Vzhledem k tomu, že tato cesta slouží pro trasu cyklostezky č. 5109 – Mlynářská je možnost tuto opravu kofinancovat z dotačního titulu Kraje Vysočina s názvem CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021.

Předsedající navrhuje schválit provedení opravy uvedené cesty, předpokládané náklady 150.000,- Kč, a kofinancování opravy z uvedeného dotačního titulu Kraje Vysočina a za zapojení možných finančních prostředků třetích osob.

b) P. Chládek Petr dále předložil ZO návrh na změnu vedení cesty C9 v úseku na louce pod Doubravou. Při pozemkových úpravách v roce 2013 bylo vedení této cesty stanoveno Státním pozemkovým úřadem okrajem louky zcela pod hranicí Doubravy. Nicméně právě v této trase je terénní propadlina a v případě deště či velké vody se zaplaví vodou a prostor je tak zcela neprůchodný. Naopak prostor plní funkci přirozeného mokřadu a v případě, že by zde byla zbudována cesta, bude znehodnocena jak tato přirozená funkce v krajině velmi žádoucí, tak investice do dané cesty. P. Chládek tedy navrhuje vejít v jednání se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), zahájit Jednoduchou pozemkovou úpravu v daném prostoru a cestu C9 vést nejvyššími místy louky tak, jak je historicky zaužíváno. ZO se v diskuzi dále shodlo na vhodnosti brzké realizaci cest C7, C8, C9 a C10, a to všechny cesty s povrchem v kvalitě „mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)“, kdy realizace bude zajištěna a zafinancována Státním pozemkovým úřadem.

Předsedající navrhuje schválit podání žádostí na SPÚ o start Jednoduché pozemkové úpravy za účelem změny vedení C9 přes louku pod Doubravou středem a o změnu priorit budování společných zařízení (upřednostnění realizace cest C7, C8, C9, C10 v kvalitě MZK). Touto činností navrhuje předsedající pověřit p. Chládka Petra.  

Ad 6) P. Chládek Petr předložil ZO záměr prověřit možnosti realizace a její financování biokoridoru pod Čikovskou hájenkou tak, jak byl navržen při pozemkových úpravách v roce 2013. ZO se v diskusi shodlo, že tato aktivita je vítána a souhlasí s tím, aby se jí navrhovatel ujal.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předsedající předložil ZO nabídku Povodí Moravy s.p. na odtěžení nánosu v korytě řeky Oslavy v úseku pod soutokem potoka Jasinka a řeky Oslavy. Práce by byly financovány zcela ze zdrojů Povodí Moravy s.p. a vzhledem k tomu, že Obec Naloučany nemůže v tuto chvíli nabídnout žádný prostor pro uložení odtěženého materiálu, bude i toto zcela v režii Povodí Moravy.

       Předsedající navrhuje podat žádost o odtěžení nánosu v řece Oslavě.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrhy na změny v odpadovém hospodářství obce. V současné době jsou v obci tři stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Současná skladba kontejnerů bude doplněna o 2 ks nádob na kov, tím se však současné stanoviště stanou nevyhovující. ZO se již dříve shodlo, že stanoviště u silnice na Náměšť poblíž KD bude přesunuto do prostoru před vjezdem do hasičské zbrojnice SDH. K tomuto účelu zde bude nutno provést terénní a stavební úpravy. Na jejich provedení, včetně dalších činností v odpadovém hospodářství obce, např. pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad, údržbu stávajících kontejnerů, navrhuje předsedající požádat o dotace z dotačního programu Kraje Vysočina s názvem ODPADY 2021. Na původním místě vzniknou dvě parkovací místa. Prostor okolo stanoviště kontejnerů na Křížku je třeba řešit komplexněji. Je třeba získat pro tuto lokalitu další podklady, na základě kterých bude dále jednáno.

       Předsedající navrhuje schválit podání žádosti o dotaci na realizaci nového sběrného místa a dalších činností, s jejich následnou realizací.

Ad 9) a) Předsedající předložil ZO návrhy na změny v dokumentaci v rámci digitálního povodňového plánu (dPP) obce, a to na doplnění nového člena hlásné služby PK - p. Chládek Petr a na změnu v obsazení povodňové komise, kdy místo p. Klímy Milana se členem komise stane p. Beneš Rostislav a na pozici místopředsedy komise místo bude jmenován p. Hrdlička Jiří, jako další budou aktualizovány dokumenty týkající se demografického prostředí obce.

       Předsedající navrhuje schválit uvedené změny a aktualizaci dokumentů dPP.

b) Předsedající předložil ZO nabídku společnosti XXXXXXX  na zpracování povodňové prohlídky obce Naloučany, kterou má obec povinnost min. jednou ročně provést. Po diskuzi se ZO shodlo, že z nabízených variant zvolí prohlídku v plném rozsahu za cenu 19.400,- Kč bez DPH.

       Předsedající navrhuje schválit objednání zpracování povodňové prohlídky obce Naloučany u spol. XXXXXXX za uvedených podmínek.

Ad 10) Předsedající předložil ZO nabídku spol. XXXXXXX na provedení legislativní kontroly přístupnosti webu Obce Naloučany dle zákona 99/2019 a splnění legislativních požadavků webu Obce Naloučany dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. Za cenu 5.000,- Kč bez DPH. ZO se po diskuzi shodlo na vhodnosti provedení těchto kontrol.

       Předsedající navrhuje schválit provedení uvedených kontrol spol. XXXXXXX za uvedených podmínek.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o žádosti XXXXXXX (přítomni jako hosté) o koupi pozemku p.č. 28/4, případně i sousedního p.č. 28/3. Vzhledem k tomu, že parametry uvedených pozemků bude pravděpodobně nutno změnit s ohledem na potřebu vybudování obratiště pro vozy HZS a dále změn v ochranných pásmech středotlakého plynovodu, nelze v tuto chvíli v této věci rozhodnout. Stane se tak po získání potřebných podkladů na některém dalším zasedání ZO.

       ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností GasNet, s.r.o., týkající se pozemku p.č. 1131/7, na kterém je uložena plynová přípojka k domu na pozemku p.č. 45 v délce cca 2,5m. Zřízení služebnosti bude provedeno bezúplatně.

Předsedající navrhuje schválit smlouvu o smlouvě budoucí v předložené podobě.

Ad 13) Předsedající předložil ZO podoby nových dotačních výzev MAS Oslavka, které umožňují financovat různorodé projekty. Financovat lze kulturní a spolkové zařízení, jejich vybavení, vč. vybavení knihoven. Z dotace může být financováno až 80% nákladů. V diskuzi se ZO shodlo, že z uvedeného zdroje bude kofinancovat nákup 2ks nůžkových stanů 3x6 m, 10 ks pivních setů 220x60x3 a sady pro ozvučení kulturních akcí.

Předsedající doporučuje schválit nákup vybavení KD z dotace MAS Oslava a jeho složení.

Ad 14) Předsedající předložil ZO návrh na realizaci kanalizační přípojky v č.p. 43 (bývalá škola) od dodavatele XXXXXXX. Nabízená cena je 25.000,- Kč (1.000,- Kč/m). Cena zahrnuje výkopové práce, práce při přípojce i materiál. Při realizaci může vypomáhat i zaměstnanec obce.

Předsedající navrhuje schválit uvedenou nabídku na realizaci kanalizační přípojky v č.p. 43.

Ad 15) Předsedající předložil ZO návrh na nákup testovacích sad na Covid-19, které by byly použity k testování členů ZO Naloučany. V diskuzi se ZO dohodlo, že není třeba nyní vydávat k věci jakékoliv rozhodnutí.

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2021, kterým je nutno upravit položky v rozpočtu obce na rok 2021 vlivem přijatých dotací na hrazení krizových opatření ve výši 23.755,- Kč. Ty byly použity na nákup ochranných prostředků v rámci krizových opatření.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:00.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 187/11-03-2021/03a

ZO projednalo a schválilo výsledek VŘ pro akci "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany" a uzavření smlouvy na realizaci této akce s XXXXXXX, coby vítězem VŘ.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 188/11-03-2021/03b

ZO projednalo a schválilo smlouvu na zajištění administrace čerpání dotace z programu Efekt 2021 na financování uvedené akce za cenu 12.000,- Kč bez DPH a smlouvu na zajištění technického dozoru investora (TDI) spolu s měřením osvětlení za cenu 29.000,- Kč bez DPH, obě se společnosti XXXXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 189/11-03-2021/04

ZO projednalo a schválilo v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání Územního plánu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 190/11-03-2021/05a

ZO projednalo a schválilo provedení opravy cesty od Naloučan po „Dlouhou“ (směr Čikov), předpokládané náklady 150.000,- Kč, a kofinancování opravy z uvedeného dotačního titulu Kraje Vysočina a za zapojení možných finančních prostředků třetích osob..

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 191/11-03-2021/05b

ZO projednalo a schválilo podání žádostí na SPÚ o start Jednoduché pozemkové úpravy za účelem změny vedení C9, změnu priorit budování společných zařízení a pověření touto činností člena ZO p. Chládka Petra.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: Mgr. Chládek Petr, p. Havlíček Antonín

 

č. 192/11-03-2021/07

ZO projednalo a schválilo podat žádost o odtěžení nánosu v řece Oslavě podnikem Povodí Moravy s.p. za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 193/11-03-2021/08

ZO projednalo a schválilo podání  žádosti o dotaci na realizaci nového sběrného místa a dalších činností, s jejich následnou realizaci.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 194/11-03-2021/09a

ZO projednalo a schválilo uvedené změny a aktualizaci dokumentů dPP.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 195/11-03-2021/09b

ZO projednalo a schválilo objednání zpracování povodňové prohlídky obce Naloučany u spol. XXXXXXX v plném rozsahu za cenu 19.400,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 196/11-03-2021/10

ZO projednalo a schválilo provedení legislativní kontroly a kontroly přístupnosti webu obce spol. XXXXXXX za cenu 5.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 197/11-03-2021/12

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností GasNet, s.r.o. ve věci uložení plynové přípojky na pozemku p.č. 1131/7 bezúplatnou formou.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 198/11-03-2021/13

ZO projednalo a schválilo nákup vybavení KD z dotace MAS Oslava a jeho složení.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 199/11-03-2021/14

 

ZO projednalo a schválilo nabídku na realizaci kanalizační přípojky v č.p. 43 (bývalá škola) od dodavatele XXXXXXX. za cenu 25.000,- Kč vč. materiálu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 200/11-03-2021/16

ZO projednalo a schválilo RO č.1/2021

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         25. 3. 2021

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.