Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 05. 2021 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 05. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 20. 05. 2021 v 18:00 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program (předběžný):

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizace a další postup  
 4. Polní cesta Naloučany - Čikov přes „Dlouhou“ – opravy povrchu, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina
 5. Odpadové hospodářství obce – smlouva o výpůjčce, změny stanoviště kontejnerů
 6. Povodňová prohlídka – provedení, výsledky, další postup
 7. Legislativní kontrola webu obce – zpráva z kontroly, projednání
 8. Projednání prodeje pozemku p.č. 28/4 – odložené projednání záměru prodeje 
 9. Dotace MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ – informace o podané žádosti
 10. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ – projednání přijmutí, možnosti obsahu dotace
 11. Finanční vypořádání za vzniklé újmy v souvislosti s realizací stavby – projednání žádostí
 12. Renovace a oprava obecního křížku a památníku – cenové nabídky, projednání
 13. Výroční zprava o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb za rok 2020 – informace
 14. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. – projednání
 15. Pronájem části pozemku č. 1131/1 – projednání záměru pronájmu
 16. Informace:
  a) Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace
  b) Konání Valných hromad, informace – MAS Oslavka, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
  c) Nařízení Města Náměšť nad Oslavou – záměr zadání zpracování LHO
  d) Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany