Výzva vlastníkům parcel v aktivní zóně záplavového území

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 08. 2021

Výzva vlastníkům parcel v aktivní zóně záplavového území

 

Vážení spoluobčané,

povodňová komise obce Naloučany vyzývá občany k odstranění odplavitelných předmětů v aktivní zóně záplavového území. Tyto skutečnosti byly zjištěny během preventivní povodňové prohlídky konané v dubnu 2021.Pravidla pro hospodaření v aktivní zóně vyplývají § 67 Omezení v záplavových územích (zákona č. 254/2001 Sb.).

§ 67 Omezení v záplavových územích

(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo, která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních

V aktivní zóně je dále zakázáno

a)těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území stanoví vodoprávní úřad podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení opatřením obecné povahy omezující podmínky.

Rozsah záplavových území včetně aktivní zóny je vymezen v povodňovém plánu obce a v mapové příloze této výzvy:

https://www.edpp.cz/nal_mapa-povodnoveho-planu-obce/?zoom=12&lat=-1152722.613096349&lon=-631732.1755067038&fullscreen=1&podklady=4&36=0&35=0&34=0&33=0&32=0&31=0&30=0&29=0&28=0&27=2&26=0&25=0&24=0&23=0&22=0&21=0&20=0&19=0&18=0&17=0&16=0&15=0&14=0&13=0&12=0&11=0&10=1&9=1&8=1&7=0&6=0&5=0&4=0&3=1&2=1&1=1&0=1

Lhůta pro odstranění odplavitelných předmětů a dalších prvků dle výše uvedené citace Vodního zákona je 60 dní od vyvěšení výzvy.

Antonín Havlíček

Starosta obce

V Naloučanech dne 11. 08. 2021