Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 9. 2021

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 10. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 9. 2021Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Sklenář Roman

Nepřítomni: Bureš Jaroslav- omluven

Hosté: XXXXXXXXXXXXXX, DISPROJEKT Třebíč

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Tvorba nového ÚP Naloučany – představení návrhu ÚP zpracovatelem
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – průběh realizace a další postup 
 5. Dotace MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ – informace, další postup 
 6. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ – informace, další postup 
 7. Kulturní a společenské akce obce – projednání vhodných akcí, termíny, obsah
 8. Společnost obcí pro lesní hospodaření – schválení prodeje pozemků
 9. Rozpočtové opatření č. 04/2021 – projednání, schválení
 10. Příprava OZV o místním poplatku za komunální odpad – projednání vhodného typu poplatku dle nové odpadové legislativy, nové OZV od 01. 01. 2022
 11. Spolupráce s fy ENVIPARTNER – zajištění dotací pro projekty obce
 12. Katastrální úřad pro Vysočinu - obnova katastrálního operátu novým mapováním, informace, projednání
 13. Pravidla rozpočtové odpovědnosti – fiskální pravidlo pro hospodaření obcí – informace k hospodaření obce
 14. Volby do PS Parlamentu ČR, 08. a 09. října 2021 - informace
 15. Informace:

     16. Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Roman Sklenář, Rostislav Beneš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Romana Sklenáře a p. Rostislava Beneše a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Zástupce zpracovatele nového ÚP Naloučany XXXXXXXXXXX, firma DISPROJEKT představil první návrh Územního plánu ZO. Dalším krokem bude projednání návrhu ÚP dotčenými orgány.

ZO bere stav přípravy ÚP na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o stavu realizace akce "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany". První fáze projektu, spočívající ve výměně a doplnění nových LED svítidel, je hotova. Bude provedeno vyhodnocení této části a podání zprávy dotačnímu orgánu. Dotační příspěvek na realizaci první fáze je již vyplacen na účtu obce. Realizace 2. Fáze, rozšíření sítě VO s novými LED svítidly, bude pokračovat v březnu 2022 (předběžný termín).

ZO bere stav realizace projektu veřejné osvětlení na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o realizaci nákupu vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost financované z dotace MAS Oslavka. Celkem bylo zakoupeno 2 ks nůžkových stanů 3x6 m, 10 ks pivních setů 220x60x3 a sada pro ozvučení kulturních akcí. Následně bude provedeno vyhodnocení pro dotační orgán.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předsedající informoval ZO o dotačním programu Energoregion 2021 „Malá komunální technika IV. Z dotace byla zakoupena technika: benzínový plotostřih, benzínová elektrocentrála, vysokotlaková myčka s příslušenstvím (vše značky Husqvarna, včetně příslušenství), úhlové brusky 125 a 230 mm Makita a přívěsný vozík za zahradní traktůrek. Dotace je připravena k vyhodnocení a uzavření dotační smlouvy s Enegoregionem 2020.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o návrhu realizace kulturních a společenských akcí v obci. Po rozpravě došlo ke shodě nad realizací dvou akcí, a to Drakiáda a Rozsvěcení vánočního stromu. Obě akce se budou konat ve venkovním prostoru, lze tedy předpokládat, že i z důvodu předpokládanému zhoršení pandemické situace bude realizovatelné. Náklady na každou akci nepřesáhnou 3000,- Kč včetně občerstvení.

Předsedající navrhuje realizaci akcí schválit.

Ad 8) Předsedající na základě usnesení VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření navrhl schválit prodej pozemků, na kterých společnost hospodaří - XXXXXXXX, odkup části lesního pozemku p.č. 461/56, k.ú. Koněšín, pozemek vyznačen na GP 642-735/2020, a xxxxxxxxxxxx, XXXXXXXX, odkup části lesního pozemku p.č. 659/1, k.ú. Koněšín, který přiléhá k jejímu domu a je historicky zastavěn nemovitostní. Cena za oba tyto pozemky bez porostu je stanovena na 3,80 Kč/m2. Záměr prodeje byl schválen na ZO Naloučany dne 30. 6. 2021 usnesením č. 216/30-06-2021/11.

Předsedající navrhuje schválit prodej uvedených pozemků.

Ad 9) Předsedající předložil ZO k projednání rozpočtové opatření obce Naloučany č.4/2021. Příjmy rozpočtu se zvýšily o 425 tis. korun. Důvodem pro vyšší příjmy jsou jednak vyšší daňové výnosy, dále pak příjem z dotací. Výdaje pak byly zvýšeny o 425 tis. korun, a to z důvodu výdajů na: 75 tis. korun na opravu obecních cest, dále 74 tis. korun na opravu obecního křížku a památníku, dále nákupy majetku v rámci dotací a úpravy výdajů dle skutečnosti a výhledu.

Předsedající navrhuje rozpočtové 04/2021 opatření schválit v předložené podobě.

Ad 10) Předsedající informoval ZO o nutnosti vydání nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad dle nové platné zákonné legislativy s platností od 01. 01. 2022. Tato umožňuje poplatek vybírat několika způsoby, jednak současným zálohovým paušálem za obecní systém (využívání systému, vázáno na celkové náklady na systém) a jednak za odkládání odpadu z nemovité věci (hmotnosti nebo objemu likvidovaného odpadu nebo obsluhovaném množství - velikost nádoby domácnosti). Z důvodu stavu současného technického vybavení svozových firem, neumožňující dostatečně spolehlivě provozovat systém za odkládání odpadu, je pro naši obec vhodným způsobem poplatku poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Taktéž bude nutno revidovat OZV ostanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tyto OZV budou připraveny k projednání na příští ZO.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Předsedající předložil ZO návrh spolupráce s fy ENVIPARTNER za účelem přípravy žádostí o dotace na realizaci rozvojových projektů obce (hřiště, oprava cest atd.) v příštích letech. Jednotlivé případy smluv o zajištění dotačního managementu, přesahující částku 5.000,- bez DPH, budou projednávány a schvalovány ZO, do výše 5.000,- Kč bez DPH budou schvalovány v  pravomoci starosty.

Předsedající navrhuje návrh spolupráce schválit za uvedených pravidel.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o realizaci mapování intravilánu obce ze strany Krajského katastrálního úřadu pro Vysočinu. Ode dne 11. 10. 2021 začne probíhat nové mapování pozemků v intravilánu obce šetřením hranic pozemků. Majitelé pozemků budou vždy cca 14 dnů předem o šetření hranic pozemků písemně informováni.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Předsedající informoval ZO finančním zdraví obce. Předsedající předložil analýzu dluhové služby, včetně predikce splácení, ze které vyplývá, že obec Naloučany dodržuje fiskální pravidla pro hospodaření obcí.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Předsedající informoval ZO o zajištění podmínek pro uskutečnění voleb do PS Parlamentu ČR, 08. a 09. října 2021.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Předsedající informoval ZO o:

Ad 16) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Roman Sklenář,  Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 225/30-09-2021/07

ZO Naloučany projednalo a schválilo realizaci kulturních a společenských akcí, a to Drakiáda a Rozsvěcení vánočního stromu, v obci Naloučany do konce roku 2021.  

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 226/30-09-2021/08

ZO schválilo prodej uvedených částí pozemků v k.ú. Koněšín v rámci podkladů Společnosti obcí pro lesní hospodaření za uvedených podmínek

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 227/30-09-2021/09

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 04/2021.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 228/30-09-2021/11

ZO Naloučany schválilo spolupráci s firmou Envipartner za účelem přípravy dotačních rozvojových projektů za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Roman Sklenář, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         20. 10. 2021

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.