Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 11. 2021

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 12. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 11. 2021Místo konání:zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Sklenář Roman

Nepřítomni: Bureš Jaroslav

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – průběh realizace, další postup, financování II. části projektu
 4. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 – projednání obsahu návrhu rozpočtu a předpokládaných realizovaných akcí
 5. POVV 2022 – příprava vhodného obsahu dotace
 6. Zadání výběrového řízení na realizaci akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“ – spolupráce fa ENVIPARTNER
 7. Dotační management fa. ENVIPARTNER – podání žádostí o dotaci na plánované akce v roce 2022
 8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 – Diecézní charita Brno
 9. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení
 10. Pojištění majetku obce – informace k výši plnění ve vztahu k současné situaci
 11. Zimní údržba komunikací – návrh na uzavření smlouvy
 12. Hodnocení zaměstnance za 2. pololetí 2021 – návrh a schválení odměny
 13. Návrh OZV č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství – projednání a schválení
 14. Návrh OZV č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – projednání a schválení
 15. Obnova katastrálního operátu novým mapováním – zjištěné skutečnosti, pasportizace budov v majetku obce – projednání
 16. Digitální technická mapa Kraje Vysočina – návrh smlouvy, schválení
 17. Doplnění dopravního značení na MK v obci – návrh na rozšíření, schválení nákupu
 18. Návrh RO č. 05/2021 – projednání, schválení
 19. Žádost pana XXXXXXXXX – průjezdnost polní cesty na p.č. 1746
 20. Informace:

     21.  Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 11. 2021 do 24. 11. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

18.  Návrh RO č. 05/2021 – projednání, schválení

19.  Žádost pana XXXXXXX – průjezdnost polní cesty na p.č. 1746

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o plánu realizace 2. fáze akce "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany", spočívající v rozšíření sítě VO o nové části v místech, kde dosud není instalováno, s celkovými náklady 1.375.271,48 Kč, včetně DPH. Předsedající uvedl, že pro tuto část projetu nelze sehnat odpovídající dotační titul a navrhl tuto část akce financovat z úvěrového účtu u ČSOB, kde je zůstatek 1.516.056,00 Kč.

Předsedající navrhuje způsob a výši financování akce schválit.

Ad 4) Předsedající informoval ZO přípravě rozpočtu obce na rok 2022 a informoval o uvažovaných investičních akcích, které budou brány v potaz při přípravě rozpočtu. Jedná se zejména o: oprava kapličky (cca 350.000,-, dotace Mze), realizace dětského hřiště (cca 300.000,- Kč, dotace MMR), údržba pomníku a křížku (cca 80.000,- Kč, dotace MMR), výstavba místní komunikace pod KD (cca 2.500.000,- Kč, dotace MMR), oprava střechy na č,p. 44 (dvůr a přístavek, cca 250.000,-  Kč, POVV 2022).  

ZO bere stav přípravy rozpočtu na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o možnosti využít financování z programu POOV 2022 Kraje Vysočina. Předsedající navrhuje využít dotaci na dokončen rekonstrukce střechy č.p. 44 výměnou – dvorní část a přístavek. Předpokládané náklady 250.000,- Kč, spolufinancování z POVV 2022 v minimální předpokládané výši 100.000,- Kč.

Předsedající navrhuje žádost o dotaci schválit v předloženém obsahu a rozsahu.

Ad 6) Předsedající předložil ZO návrh zadání výběrového řízení na dodavatele realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“, a to ve spolupráci s firmou ENVIPARTNER, která bude VŘ administrovat.

Předsedající navrhuje schválit zadání výběrového řízení na realizaci akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“, a to za administrace prostřednictvím fy  ENVIPARTNER.

Ad 7) Předsedající předložil ZO návrh na podání žádostí o dotaci na plánované akce uvedené v bodu 4) tohoto zápisu ve spolupráci s firmou ENVIPARTNER při přípravě a podání projektových žádostí o dotace a následného dotačního managementu pro tyto akce. Firmě ENVIPARTNER bude náležet odměna za přípravu žádosti o dotaci pro realizaci opravy kapličky, realizaci dětského hřiště nebo údržbu pomníku a křížku, ve výši 5000 Kč, v případě úspěšného podání pak odměna ve výši 6-10% z objemu žádosti za následný dotačního managementu. Odměna u projektu výstavby místní komunikace pod KDbudou řešeny individuální smlouvou, jenž bude následně schválena ZO.  

       Předsedající navrhuje schválit podání žádostí o dotaci pro zajištění spolufinancování   opravy kapličky, realizaci dětského hřiště a údržbu pomníku a křížku, prostřednictvím fy ENVIPARTNER, za uvedených podmínek.

Ad 8) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2022 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2022, ve výši 87,- Kč na obyvatele obce, tj. 14.000,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace v požadované výši.

Předsedající navrhuje smlouvu o poskytnutí individuální dotace schválit v navrženém rozsahu.

Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh velitele jSDHo na odměny jejím členům – základní odměna 500,- Kč (včetně daně) všem členům jednotky, dle uzavřených dohod. Jelikož v roce 2021 nebyl uskutečněn žádný požární výjezd či zásah bude základní částka navýšena o 100,- Kč (včetně daně) pouze p. XXXXXXX a p. XXXXXXXX za údržbu hasičské techniky.

Předsedající navrhuje schválit navržené odměny členům jSDHo.

Ad 10) Předsedající informoval ZO cenových a pojistných podmínkách současné pojistné smlouvě majetku obce, zejména vzhledem k hladinám oceňování stavebních prací v případě pojistného plnění. Výše roční pojistky je 17.800,- Kč je na samém okraji těchto podmínek. Smlouva je platná do 31. 12. 2023, pokud nedojde k dalšímu zdražení prací, bude přeceněna až při jejím vypršení. V případě nutnosti bude provedena její revize.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu obecních komunikací v obci s p. XXXXXX XXXXXXX

Předsedající navrhuje smlouvu o dílo schválit.

Ad 12) Předsedající spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. XXXXX XXXXX. Po diskusi ZO doporučuje, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit zaměstnanci jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč v nejbližším výplatním termínu.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh OZV 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářstvína území obce Naloučany s platností od 01. 01. 2022. Návrh OZV byl ZO projednán a následně doporučen ZO ke schválení v předloženém znění.

Ad 14) Předsedající předložil ZO návrh OZV 02/2019 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 01. 01. 2022. Návrh OZV byl ZO projednán a následně doporučen ZO ke schválení v předloženém znění.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o probíhající obnově katastrálního operátu novým mapováním v intravilánu obce. Z mapování vyplynula nesprávně zakreslená přístavba budovy KD a přilehlé obecní parcely v katastru nemovitostí. V této souvislosti předsedající navrhnul přístavbu KD a tyto pozemky nově zaměřit, provést pasportizaci přístavby KD a zapsat ji takto do katastru nemovitostí. Pro provedení zaměření, vyhotovení geometrického plánu a pasportizaci byla předsedajícím navržena firma Geohunter, předpokládané náklady cca 25.000,- Kč, realizace 02-03/2022.   

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dat za účelem vytvoření Digitální mapy kraje Vysočina. Jedná se o projektovou dokumentaci veřejnému osvětlení a komunikaci pod KD.

Předsedající doporučuje návrh smlouvy schválit.

Ad 17) Předsedající předložil ZO návrh na doplnění dopravního značení v obci. Bude se jednat o 1 ks značky „Slepá ulice“ (umístěná „U Křížku“) a 3 ks značka “Omezení rychlosti 30 km/hod“ (umístěné „U Křížku“ a  u č.p. 69), včetně potřebného montážního materiálu. Předpokládané náklady na značení jsou cca 6.000,- Kč.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 18) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 05/2021.  Na příjmové straně jde o zapojení dotací (jednorázová akce, komunální technika, kompenzační bonus) a pak navýšení sdíleních daní. Na výdajové straně jde hlavně o konečnou úpravu výdajů na volby, navýšení výdajů na odpadové hospodářství a doplnění paragrafu 3639, rezerva.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 19) Předsedající informoval ZO o žádosti XXXXXX ohledně zajištění průjezdnosti polní cesty ležící na p.č. 1746, která je v současnosti nesprávně obdělávaná pachtýřem sousedního zemědělského pozemku. ZO po diskuzi pověřilo starostu A. Havlíčka, aby zajistil řádné obdělávání sousedního pozemku a současně udržení cesty s travnatým povrchem, případně jiným povrchem, tak aby byla umožněna průjezdnost.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 20) Předsedající informoval ZO o:

Ad 21) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)     Návrh RO č. 05/2021

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Zdeněk Vařílek, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 229/24-11-2021/03

ZO Naloučany projednalo a schválilo realizaci druhé fáze projektu "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany" s tím, že bude financována z úvěrového účtu ČSOB ve výši 1.375.271,48 Kč, včetně DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 230/24-11-2021/05

ZO projednalo a schválilo projektový záměr rekonstrukce střechy č.p. 44 a současně schválilo podání žádosti o dotaci do programu POOV 2022 na jeho spolufinancování.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 231/24-11-2021/06

ZO projednalo a schválilo zadání výběrového řízení na realizaci akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“, a to za administrace prostřednictvím fy  ENVIPARTNER.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 232/24-11-2021/07

ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotaci pro zajištění spolufinancování   opravy kapličky, realizaci dětského hřiště a údržbu pomníku a křížku, prostřednictvím fy ENVIPARTNER, za uvedených podmínek.     

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 233/24-11-2021/08

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Diecézní charitou Brno ve výši 14.000,- Kč v navrženém rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 234/24-11-2021/09

ZO projednalo a schválilo navržené odměny členům jSDHo.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 235/24-11-2021/11

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s panem XXXXXX XXXXXX na zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 236/24-11-2021/12

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci XXXXXX XXXXXX ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 237/24-11-2021/13

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 238/24-11-2021/14

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 239/24-11-2021/15

ZO projednalo a schválilo provedení zaměření, vyhotovení geometrického plánu a pasportizaci přístavby KD firmou Geohunter, za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 240/24-11-2021/16

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí mapových dat.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 241/24-11-2021/17

ZO projednalo a schválilo na pořízení a doplnění silničního značení dle návrhu. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 242/24-11-2021/18

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 05/2021.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 243/24-11-2021/19

ZO projednalo a pověřilo starostu Antonína Havlíčka, aby zajistil řádnou průjezdnost cesty ležící na p.č. 1746.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Zdeněk Vařílek, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         16. 12. 2021

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.