Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 28. 6. 2022

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 07. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 28. 6. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni:-

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Zpracování nového ÚP – společného jednání 29. 06. 2022, další postup
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 5. Nové mapování intravilánu – informace, stav řešených nemovitostí obce
 6. Stav realizace akcí v rámci Dotací z Fondu Vysočiny – „POVV 2022“, „Bavíme se na Vysočině 2022“, informace
 7. Kulturní a společenské akce obce – pouť, dětský den, projednání, termíny, obsah
 8. Výroční zprava o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021 – informace
 9. Výsledek VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“- schválení výsledku VŘ a uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ
 10. Návrh závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – informace, projednání, schválení
 11. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2021 – projednání, schválení
 12. Hodnocení zaměstnance za I. pololetí, návrh odměny – projednání schválení
 13. Dohody o provedení práce (brigády) – projednání návrhů dohod
 14. Smlouva o zřízení věcného břemen, E.GD, a.s. – projednání. schválení
 15. Informace z konání Valné hromady – Vodovody a kanalizace Třebíč – informace; MAS Oslavka – informace; Společnosti obcí pro lesní hospodaření – odsouhlasení prodeje pozemků (záměr prodeje, cena)
 16. Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. 09. 2022 – stanovení počtu zastupitelů, kandidátní listiny
 17. Termínované vklady UniCredit Bank, nová nabídka k 28. 06. 2022 – projednánípokračování TV
 18. Informace:

     19.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 21. 06. 2022 do 29. 06. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Františka Lysého a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod:

17. Termínované vklady UniCredit Bank, nová nabídka k 28. 06. 2022 – projednánípokračování TV

Tato záležitost vznikla po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o současném stavu přípravy nového územního plánu obce. Seznámil ZO s termínem veřejného projednání upraveného návrhu nového ÚP (29. 06. 2022, 15:00 hod, místo OÚ Naloučany, zveřejněno veřejnou vyhláškou dne 27. 05. 2022 do 07. 07. 2022), kde je možnost podání připomínek na místě projednání, případně lze uplatnit připomínky písemně do 7 dnů od veřejného projednání, ze strany veřejnosti. O případných připomínkách bude rozhodováno na dalším ZO pro projednání s orgánem územního plánování MěÚ Náměšť nad Oslavou.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o plánovaném zahájení prací při rekonstrukci veřejného osvětlení v druhé polovině 07/2022. Zahájení druhé části projektu (vybudování nového VO v místech, kde nyní nejsou) je plánováno tak, aby neomezovalo konání kulturních a společenských akcí v obci (tradiční pouť) a navazovalo na další plánované investiční akce (MK pod KD, případně část za potokem Jasinka).

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o dosavadním průběhu mapování intravilánu obce, kdy je takřka dokončeno mapování pozemků soukromých majitelů, na dnešní den byla plánován mapování parcel v majetku obce, bohužel pro nemoc bylo zrušeno a bude dohodnut náhradní termín.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO se stavem realizace akcí v rámci Dotací z Fondu Vysočiny, kdy realizace akce „Výměna střechy č.p. 43 a přístavku“, realizované v rámci fondu „POVV 2022“,  je již provedena a předána bez závad“, po uhrazení faktury bude provedeno závěrečné vyhodnocení akce k dotačnímu titulu; a kdy plánovaná akce „Prázdninové (Na)loučení 2022“ nebude podpořena za dotačního titulu „Bavíme se na Vysočině 2022“ z důvodu nízkého bodového hodnocení v rámci dotačního titulu (nedostatečná finanční alokace dotace proti požadavkům doručených žádostí).

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s plánem kulturních a společenských akcí pořádaných obcí:

Předsedající dále zhodnotil průběh již pořádaných akcí „Pálení čarodějnic“ a „Společenské odpoledne seniorů Obce Naloučany“, kdy lze obě akce hodnotit jako ladné a přínosné pro obyvatele Naloučan, cenové rozmezí na obě akce bylo dodrženo.

Předsedající navrhuje schválit provedení akce „Prázdninové (Na)loučení 2022“ v navrženém rozsahu.

Ad 8) Předsedající informoval ZO o vydané Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO s průběhem a výsledkem VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“, kdy bylo, na základě zveřejněné výzvy, doručeno celkem osm nabídek, z nichž všechny nabídky byly doručeny v požadovaném rozsahu, všichni zájemci splnili požadovaná kritéria pro základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, žádná nabídka nebyla z hodnocení vyloučena. Hodnocení nabídek proběhlo dne 30. 05. 2022 komisí ve složení Havlíček A,. Sklenář R. a Chládek P. Vítěznou nabídkou byla vyhodnocena nabídky fy xxxxxxxxx  , s cenou 2.426.957,70 Kč bez DPH.

Předsedající navrhuje schválit výsledek VŘ a schválit uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ dle předloženého návrhu smlouvy ve VŘ.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2021. Závěrečný účet za rok 2021 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ. Předsedající dále seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2021 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina, jenž je přílohou závěrečného účtu. Uvedl, že při kontrole byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 17 odst. 8 - Územní samosprávný celek nezveřejnil schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem.

Obec zveřejnila schválený závěrečný účet za rok 2020, jehož součástí nebyla zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

ZO projednalo tuto zprávu, včetně zjištění, a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě - Obec bude nadále postupovat dle zákona a zveřejňovat schválený závěrečný účet za konkrétní rok (počínaje rokem 2021), jehož součástí bude zpráva z přezkoumání hospodaření obce za konkrétní rok (počínaje rokem 2021), jakožto i v dalších letech, zodpovídá starosta obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2021 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Protože při přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2021 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina byly nalezeny chyby a nedostatky, navrhuje předseda finančního výboru Ing. Lysý František schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2021 s výhradami.

Ad 11) Předsedající předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 200.689,72 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 12) ZO zhodnotilo průběhu a výsledky práce zaměstnance Obce Naloučany, p. xxxxxxxxx  xxxxxxxx. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit zaměstnanci jednorázovou odměnu ve výši 12.000,- Kč, ve výplatním termínu za měsíc 06/2022.

Předsedající navrhuje vyplatit zaměstnanci mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 12.000,- Kč ve výplatním termínu za 06/2022.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrhy znění dohod o provedení práce pro Obec Naloučany (prázdninové brigády – úklid KD a OÚ, pomocné práce při údržbě a správě majetku obce). Předsedající navrhuje, po diskuzi, odměňovat tyto práce mzdou ve výši 105,- Kč/hod za všechny vykonávané práce.

Předsedající navrhuje schválit znění dohod o provedení práce v předložené podobě.

Ad 14) Předsedající seznámil ZO s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene, na p.č. 1131/6 pro xxxxxxxxx  xxxxxxxx, uzavíranou na základě předchozí smlouvy o smlouvě budoucí na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a návrhl uzavření této smlouvy v navrženém znění.

Ad 15) Předsedající, společně s p. Vařílkem Z., informoval ZO o výstupech z konání Valné hromady – Vodovody a kanalizace Třebíč – informace dle zápisu; MAS Oslavka – informace dle zápisu; Společnosti obcí pro lesní hospodaření – informace dle zápisu, včetně odsouhlasení ceny pro příští prodeje pozemků v majetku společnosti (tento bude vždy schválen jednotlivými obcemi).

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předsedající informoval ZO o termínu voleb do zastupitelstva obce ve dnech 23. a 24. 09. 2022, stanovených termínech pro stanovení počtu zastupitelů (do 30. 06. 2022) a podávání kandidátních listin (do 19. 07. 2022) pro tyto volby. Navrhuje stanovit počet volených členů zastupitelstva Obce Naloučany pro volební období 2022 - 2026. Po diskuzi se členové ZO shodli na nezměněném počtu sedmi zastupitelů. Dále členové ZO diskutovali o způsobu sestavení kandidátních listin.

Předsedající tedy navrhuje schválit počet volených členů ZO pro volební období 2022 – 2026 na sedm členů ZO.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o nové nabídce na uzavření termínovaných vkladů UniCredit Bank, k 28. 06. 2022, kdy výše úroků na 6 měsíců činí 4,5 % p.a. a na 1 rok 5% p.a. Dále informoval ZO o stavu finančních prostředků na jednotlivých účtech a a plánovaných výdajích pro jednotlivé akce, včetně jejich předpokládaného časového rozložení. V diskuzi ZO projednalo a zhodnotilo možnost pokračování TV vzhledem k současné nabídce (zejména délce trvání TV) jako nevyužitelné, navrhuje však prověřit výši TV po 01. 07. s možností TV na kratší časový úsek než je 6 měsíců, v případě možnosti kratšího časového úseku než 6 měsíců (3 měsíce nebo 1 měsíc) uzavřít další TV v maximální možné výši finančních prostředků, což je výhledově 2 mil. Kč na 3 měsíce nebo 3 mil. Kč na 1 měsíc, s případným pokračováním TV dle finančních možností s přihlédnutím k finančnímu plnění připravovaných investičních akcí.

Předsedající navrhuje schválit uložení úkolu pro starostu a účetní obce návrhu ZO z diskuze.

Ad 18) Předsedající informoval ZO o:

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:10.

 

Přílohy zápisu:

1)       Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 278/28-06-2022/07

ZO projednalo a schválilo provedení akce „Prázdninové (Na)loučení 2022“ v navrženém rozsahu..

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 279/28-06-2022/09

ZO projednalo a schválilo výsledek VŘ a projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo s vítězem VŘ dle předloženého návrhu smlouvy ve VŘ.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 280/28-06-2022/10

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany za rok 2021 s výhradami.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 281/28-06-2022/11

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 282/28-06-2022/12

ZO projednalo a schválilo vyplatit zaměstnanci mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 12.000,- Kč ve výplatním termínu za 06/2022.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 283/28-06-2022/13

ZO projednalo a schválilo výši odměn a znění dohod o provedení práce (prázdninové brigády) v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 284/28-06-2022/14

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, na p.č. 1131/6 pro xxxxxx  xxx v navrženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 285/28-04-2022/16

ZO projednalo a schválilo počet volených členů ZO pro volební období 2022 – 2026 na sedm členů ZO. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 286/28-04-2022/17

ZO projednalo a schválilo schválit uložení úkolu pro starostu a účetní obce návrhu ZO z diskuze - prověřit výši TV po 01. 07. 2022 s možností TV na kratší časový úsek než je 6 měsíců, v případě možnosti kratšího časového úseku než 6 měsíců (3 měsíce nebo 1 měsíc) uzavřít další TV v maximální možné výši finančních prostředků, což je výhledově 2 mil. Kč na 3 měsíce nebo 3 mil. Kč na 1 měsíc, s případným pokračováním TV dle finančních možností s přihlédnutím k finančnímu plnění připravovaných investičních akcí.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         ……………………………

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.