Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Naloučany - 24. 10. 2022, 17:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 10. 2022

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Naloučany
(d
le zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)
Obecní úřad Naloučany v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany, svolaného dosavadním starostou obce Antonínem Havlíčkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích

Termín: pondělí 24. 10. 2022 v 17:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Navržený program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)   určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c)    určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)   volba starosty

e)    volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)   volba předsedy finančního výboru

c)    volba předsedy kontrolního výboru

d)   volba členů finančního výboru

e)    volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6)      Schválení jednacího řádu ZO

7)      Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

V Naloučanech dne 11. 10. 2022

Havlíček Antonín
dosavadní starosta obce Naloučany

Vyvěšeno na úřední desce: 11. 10. 2022

Sejmuto z úřední desky: