VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o projednání návrhu Územního plánu Čikov

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 01. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o projednání návrhu Územního plánu ČikovOdbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) a za použití § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Územní plán Čikov (dále jen „ÚP“).

Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (která je doručena patnáctým dnem po dni vyvěšení) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu ÚP. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Kromě vlastní připomínky musí být rovněž opatřena identifikačními údaji a podpisem osoby, která ji uplatňuje.

Návrh ÚP je k nahlédnutí na:
- MěÚ Náměšť nad Oslavou, odboru výstavby a územního rozvoje – oddělení úřad územního plánování;
- Obecním úřadu Čikov;
- Způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Náměště nad Oslavou → Plánovací dokumenty → Územní plány a zastavěná území → Čikov → Návrh nového Územního plánu Čikov pro společné jednání <https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=11190https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=11190>.