Honební společenstvo Naloučany - pozvánka na jednání valné hromady

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 03. 2023

POZVÁNKA

na jednání valné hromady honebního společenstva, která se bude konat

dne 19. 03. 2023 v KD Naloučany se zahájením v 15:00 hod.Program:

 1. Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele, sčítačů hlasů, mandátové, volební a návrhové komise.
 3. Zpráva mandátové komise.
 4. Schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu valné hromady.
 5. Zpráva o činnosti honebního společenstva za období 2023 – 2033.
 6. Finanční zpráva honebního společenstva za období 2023 – 2033.
 7. Projednání návrhu a volby nových orgánů honebního společenstva (honebního starosty, honebního místostarosty a ostatních členů honebního výboru).
 8. Zpráva volební komise.
 9. Projednání návrhu změn stanov honebního společenstva a jejich schválení.
 10. Přijetí nových členů HS.
 11. Schválení způsobu využití honitby od 01. 04. 2023.
 12. Diskuse k jednotlivým bodům programu.
 13. Usnesení a závěr.

Poučení:

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

Návrh volebního řádu valné hromady, nových stanov HS Naloučany je k dispozici a k nahlédnutí u člena honebního výboru pana Vladimíra Klímy vždy v pondělí od 17 do 19 hod. Dále výše uvedené návrhy budou k dispozici jednu hodinu před zahájením valné hromady v místě prezence.

Upozorňujeme, dle ust. § 26 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, se spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zmocněnce.

V Naloučanech                             dne 04. 03. 2023

starosta HS