Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16. 8. 2023

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 08. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16. 8. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Nováček Bohumil

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – průběh realizace
 4. Očista pomníku a kříže, Oprava kapličky v obci Naloučany  – průběh realizace
 5. Darovací smlouvy – finanční dary na vícepráce při opravě kapličky, pojednání přijetí, návrhy smluv
 6. Oprava studny na křižovatce „Ocmanice-Čikov“ po dopravní nehodě – návrh opravy a její nacenění
 7. Arboristické ošetření stromů kolem kostela – hodnocení nabídek, termín provedení
 8. Studie instalace FVE na budovu OÚ Naloučany – projednání a hodnocení
 9. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním stavby „Kramolín:VN313 pb 129-137, kab. JIV“ – projednání návrhu
 10. Rozpočtové opatření č. 04/2023 - projednání schválení
 11. Informace z konání VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření – informace
 12. Informace:

 13. Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Beneš Rostislav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 9. 8. 2023 do 16. 8. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka, ověřovateli zápisu p. Vařílka Zdeňka a p. Beneše Rostislava. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod:

12. Žádost xxxxxxxxxxxxxxx – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 30. 09. 2023

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o postupu prací při opravě cesty na Obec Pucov kofinancované z dotačního titulu POVV 2023. Uvedl, že větší část prací je již provedena. Dotace ve výši 150.000,- Kč byla již s předstihem přiznána, dalších 63.000,- Kč tvoří dary. V nejbližší době bude prováděn zástřik povrchu - dokončení se předpokládá do konce srpna 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o plánované realizaci očisty pomníku padlým v I. sv. válce a kříže u kostela. Uvedl, že práce by měly proběhnout začátkem září 2023 (v závislosti na počasí), dotace na financování jsou zajištěny.

       Dále informoval o stavu opravy kapličky sv. Anny u cesty na Pucov. Uvedl, že bude nutno provést vícepráce nad rámec původně stanovených prací - výměna krovů a latí a dále výroba nových vstupních dveří. Toto bylo zjištěno až v průběhu realizace oprav. Odhadované vícenáklady nad plánovaný rozpočet jsou cca 60.000,- Kč., jenž budou z větší části pokryty z dobrovolných darů a příspěvků (viz. bod 5). Ukončení prací je odhadováno na polovinu září 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající předložil ZO návrhy darovacích smluv na finanční dary Obci Naloučany od různých subjektů, určené k úhradě nutných víceprací při opravě kapličky sv. Anny u cesty do Pucova. Jsou to:

      a) xxxxxxxxxxxx. ve výši 10.000,- Kč

      b) pan xxxxxxxxxxxxxx ve výši 5.000,- Kč

      c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 26.211,- Kč (dobrovolné příspěvky farníků)

Předsedající navrhuje schválit přijetí darů a předložené darovací smlouvy.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s nutností stavební sanace obecní studny u křižovatky "Ocmanice-Čikov", která je po dopravní nehodě silně narušena. Dle vyjádření PČR viník z místa nehody ujel, dohledat se jej nepodařilo a zůstává tedy neznámý. V diskuzi k tomuto bodu se ZO dohodlo, že hrdlo studny bude sníženo do úrovně nebo lehce nad úroveň okolního terénu betonovým uzávěrem se vstupním otvorem pro možnost servisních zásahů uvnitř studny. Konkrétní způsob provedení, cenové nabídky a výběr zhotovitele bude předmětem dalších jednání.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající předložil ZO obdržené cenové nabídky na arboristické ošetření stromů v okolí hřbitova, sóla, pomníku padlým a horní cesty k č.p. 11. ZO nabídky prostudovalo a po zvážení všech aspektů jako cenově nejvýhodnější zvolilo nabídku společnosti LXXX s.r.o. ve výši 157.980,- Kč, jež zahrnuje řez a likvidaci dřevní hmoty. Práce by měly proběhnout v době vegetačního klidu stromů, předpoklad je jaro 2024. Akce bude realizována za předpokladu nalezení vhodného dotačního titulu k jejímu financování.

Předsedající navrhuje schválit výběr společnosti xxxxxxxxx. k realizaci arboristického ošetření stromů.

Ad 8) Předsedající předložil ZO studii instalace FVE na budovu KD Naloučany. Správa uvádí, že budova je pro tento účel vhodná, charakter využití vyrobené elektřiny také. Ta by byla využita především pro VO kde je spotřeba velmi dobře predikovatelná, pouze okrajově pro spotřebu OÚ a KD, kde je spotřeba pouze nárazová a nepravidelná. Předpokládané pokrytí spotřeby z FVE dle studie dosahuje cca 70% a při zhodnocení všech parametrů a vstupních údajů činí návratnost projektu cca 4 roky při kofinancování pomocí příslušných dotačních titulů. Celková projektovaná životnost zařízení přitom přesahuje 15 let.

       Členové ZO se v diskuzi k tomuto bodu shodli, že s realizací FVE na budově KD souhlasí. Je třeba upřesnit některé požadavky, např. co nejvíce komponentů z evropské, nikoli asijské produkce. ZO také souhlasí s přípravou na podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MŽP – Nové obnovitelné zdroje v energetice.

 Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním stavby „Kramolín:VN313 pb 129-137, kab. JIV“

Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předložené podobě.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh RO č. 04/2023. Tím je nutno upravit rozpočet obce na rok 2023 na straně příjmů vlivem přijetí dotace POVV, přijetí dotace na dětské hřiště či přijmu za prodej kovového šrotu. Na straně výdajů je to pak např. úhrada vyhodnocení akce EKO světlo.

       Předsedající navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 04/2023 v předložené podobě.

Ad 11) Správce obecních lesů p. Vařilek Zdeněk seznámil ZO s výstupy VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající předložil ZO žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci z motocyklové soutěže dne 30. 09. 2023. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Pořadatel má dále povinnost informovat subjekty hospodařící na dotčených pozemcích v majetku obce, případně soukromé majitele dotčených pozemků, o konání této akce. Nezbytné je také to, aby organizátor zamezil závodníkům "tréninkové" projíždění trasy v týdnech před jejím pořádáním. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

Předsedající navrhuje schválit žádost za stanovených podmínek.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o:

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      RO č. 4

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 071/16-08-2023/05a)

ZO projednalo a schválilo předloženou darovací smlouvu se společností xxxxxxxxx na dar ve výši 10.000,- Kč určený k úhradě víceprací při opravě kapličky sv. Anny.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 072/16-08-2023/05b)

ZO projednalo a schválilo předloženou darovací smlouvu s p. vvvvvvvvvvvvvvvvv na dar ve výši 5.000,- Kč určený k úhradě víceprací při opravě kapličky sv. Anny.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Sklenář Roman

 

č. 073/16-08-2023/05c)

ZO projednalo a schválilo předloženou darovací smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dar ve výši 26.211,- Kč určený k úhradě víceprací při opravě kapličky sv. Anny.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 074/16-08-2023/07

ZO projednalo a schválilo výběr společnosti xxxxxxxxx k realizaci arboristického ošetření stromů.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 075/16-08-2023/08

ZO projednalo a schválilo záměr realizace FVE na budově KD a přípravu na podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MŽP – Nové obnovitelné zdroje v energetice.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 076/16-08-2023/09

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby „Kramolín:VN313 pb 129-137, kab. JIV“

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 077/16-08-2023/10

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 04/2023 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 078/16-08-2023/12

ZO projednalo a schválilo žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         22. 8. 2023

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.