Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 09. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

z důvodu rekonstrukce vozovky a propustků v rámci akce: „III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice“ v termínu od 18.9.2023 7:00 hod. – 31.10.2023 20:00 hod.Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965 (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450 zastoupena na základě plné moci společností Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o., Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00, IČ: 416 01 645 zastoupena na základě plné moci společností GEFAB CS, spol. s.r.o., Švédská 324/5, 320 00 Brno, IČ: 416 02 901 (dále jen „žadatel“), podané dne 6.9.2023, po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-104054-2/ČJ-2023- 161006-HRN ze dne 6.9.2023, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/3906 v k.ú. Ocmanice a Náměšť nad Oslavou, III/399 v obci Náměšť nad Oslavou, III/3995 v k.ú. Jedov a v obci Naloučany a III/3993 v obci Naloučany, dle přiložené grafické přílohy z důvodu rekonstrukce vozovky a propustků v rámci akce: „III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice“ v termínu:

od 18.9.2023 7:00 hod. – 31.10.2023 20:00 hod.

Zajištění dopravní obslužnosti v době uzavírky
TRADO – BUS, s.r.o. (linka 790330, 790520) Objízdná trasa – III/3906 . ul. Ocmanická – sil. I/23 – ul. Třebíčská – ul. Brněnská – sil. II/399 – sil. III/3995 – Naloučany – sil. III/3993 – Ocmanice a dále v původní trase spoje (+3,9 km) '
Objízdná trasa pro spoj 790520/8 – zastávka „Náměšť n. Osl. „sídliště“ – prodloužen do zastávky Náměšť n. Osl. „škola na sídlišti.“

Osazení stanoveného přechodného dopravního značení provede: GEFAB CS, spol. s.r.o.
Odpovědná osoba: Tereza Buchtelíková, tel. 731 252 581 Strana: 2/4

Přechodná úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích bude realizováno dle přiložené schválené grafické přílohy, v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, a TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III. dle předložené dokumentace. Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat vzorovým listům VL 6.1.
2. Přechodné dopravní značení bude na komunikaci umístěno pouze ve stanovené době a bude po celou dobu kontrolováno a udržováno žadatelem.
3. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/ zařízení.
4. Umístěné přechodné dopravní značení musí být plně koordinováno s již probíhajícími akcemi v dané lokalitě.
5. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původní stavu.
6. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova Třída 1247/11, 674 01 Třebíč, uvedeny v souhlasném stanovisku pod č.j.: KRPJ-104054-2/ČJ-2023-161006-HRN:
- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V.L. 6.1
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66
- termín umístění PDZ: od 07:00 hod. dne 11.09.2023 – 20:00 hod. dne 31.10.2023
- DZ č. Z2 musí být opatřeno nejméně 3 ks výstražných světel (typ 1)
- výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ
- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním zařízení/značení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ

Toto stanovení není použitelné samostatně, je pouze součástí rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání či uzavírky pozemní komunikace.

Odůvodnění

Zdejší úřad obdržel dne 6.9. 2023 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3906 v k.ú. Ocmanice a Náměšť nad Oslavou, III/399 v obci Náměšť nad Oslavou, III/3995 v k.ú. Jedov a v obci Naloučany, III/3993 v obci Naloučany, dle přiložené grafické přílohy z důvodu rekonstrukce vozovky a propustků v rámci akce: „III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice“ v termínu: od 18.9.2023 7:00 hod. – 31.10.2023 20:00 hod.
Zdejší úřad po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vztahuje k silnicím č. III/3995 a II/399 v obci Náměšť nad Oslavou. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

„elektronicky podepsáno“
Bc. Jana Chašová
referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Kompletní změní oznámení, včetně grafické přílohy, je dostupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu - akce "Rekonstrukce vozovky a propustků III/3906 Náměšť nad Osl. - Ocmanice") .