Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 9. 2023

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 10. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 9. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Nováček Bohumil

Nepřítomni:-

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Instalace FVE na budovu OÚ Naloučany – projekt, podání žádosti o dotaci
 4. Realizace projektu „Alej a remiz v Naloučanech“ – projednání, příprava na realizaci
 5. Daň z nemovitých věcí 2024 – návrh veřejné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
 6. Obecně závazné vyhlášky obce – projednání potřeby úprav OZV
 7. Kompostéry na bioodpad – termín dodání, podmínky předání obyvatelům
 8. Dotace MV ČR JSDH V2 2024 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – podání žádosti o dotaci
 9. RO č. 05/2023 – projednání, schválení
 10. Novoročenky, kalendáříky – projednání nákupu
 11. Výsadby biokoridorů, realizace tůní – dotační možnosti
 12. Termíny naloučanských poutí v následujících letech - stanovení dat, schválení
 13. Informace:  

     14.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Chládek Petr, Nováček Bohumil

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 20. 9. 2023 do 27. 9. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka, ověřovateli zápisu p. Chládka Petra  a p. Nováčka Bohumila. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

9. RO č. 05/2023 – projednání, schválení

10. Novoročenky, kalendáříky – projednání nákupu

11. Výsadby biokoridorů, realizace tůní – dotační možnosti

12. Termíny poutí v následujících letech - stanovení dat, schválení

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o stavu žádosti o dotaci a výhledové instalaci FVE na budovu KD Naloučany. Uvedl, že dle dostupných podkladů by nebylo možné čerpat dotaci na FVE v takové podobě, v jaké byla navrhnuta. Proto je nutno změnit technické řešení plánované FVE tak, aby vyhovovalo dotačním podmínkám a následně znovu posoudit vhodnost a návratnost realizace. Nicméně již podaná žádost o dotaci zůstane zachována.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o stavu realizace projektu „Alej a remiz v Naloučanech“ – výsadba stromů mimo les. Předložil smlouvu s Nadací Partnerství o poskytnutí nadačního příspěvku Obci Naloučany ve výši 148.928,- Kč na realizaci projektu a navrhnul její schválení.
Částka dotace představuje bezmála 85 % celkových nákladů na výsadbu. Ta má proběhnout komunitní formou s účastí občanů obce a případných dobrovolníků organizačně zajištěných společností XXXXXXXXXXXX., partnera Nadace. ZO se v diskuzi k tomuto bodu shodlo, že vlastní výsadba, jenž obsahuje založení aleje a remizu na hraně p.č. 1436 („Šafářka“) a bude doplnění aleje okolo cesty „Na Vápenné“, bude provedena v sobotu 11. 11. 2023 od 8:00. Proběhne informování a pozvání občanů obce s cílem zajistit co nejvyšší účast. Dofinancování, organizaci a zázemí zajišťuje Obec Naloučany a představuje to náklady cca 27 tisíc Kč.

Ad 5) Předsedající předložil ZO návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se stanoví koeficient, kterým se násobí výchozí hodnota daně z nemovitých věcí a určuje tak její konečnou výši. Dosud Obec Naloučany neměla takovou vyhlášku vydanou, koeficient lze tedy považovat za roven jedné.  V diskuzi se ZO shodlo vzhledem k finanční situaci obce a celkovému vývoji ekonomiky a s ohledem na přiměřenou finanční zátěž občanů na stanovení koeficientu na hodnotu 1,5. To představuje zvýšení daně z nemovitých věcí v Obci Naloučany o 50%. Všechny tyto prostředky zůstávají k dispozici obci a budou sloužit k financování rozvoje a údržby obce.

Předsedající tedy navrhuje schválit vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s hodnotou koeficientu 1,5.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s vhodností revize aktuálně platných obecně závazných vyhlášek. ZO se následně v diskuzi nad uvedenými vyhláškami shodlo, že momentálně není třeba jejich znění měnit.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o tom, že během měsíce listopadu budou konečně k dispozici plastové kompostéry o objemu 770l zajišťované Svazkem obcí pro komunální služby. Nabídnuty občanům k odprodeji byly již v minulém roce. Po diskuzi k tomuto tématu se ZO shodlo, že podmínky předání obyvatelům zůstanou stejné, s jakými byl jejich odprodej nabídnut, tj. 500,- Kč/kompostér.

Předsedající navrhuje schválit zvýhodněný odprodej plastových kompostérů občanům obce za cenu 500,- Kč/ks.

Ad 8) Předsedající předložil ZO podobu vyhlášeného dotačního titulu MV ČR JSDH V2 2024, pomocí něhož lze kofinancovat nákup nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení. V případě Obce Naloučany by přicházel v úvahu vybavený požární přívěs pro hašení do 750 kg pro potřeby jSDHo Naloučany, protože zánovním dopravním automobilem již SDH disponuje. Informoval ZO o podání žádosti o dotaci, kterou bylo třeba podat nejpozději 25. 09. 2023, o celkové výši 900.000,- Kč, s částkou dotace MV ve výši 450.000,- Kč, ke které je vázána dotace Kraje Vysočina ve výši 300.000,- Kč, s náklady obce ve výši 150.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu se ZO shodlo na tom, že bylo vhodné podat žádost o tuto dotaci a v případě přiznání dotace novým přívěsem jSDHo vybavit.

Předsedající tedy navrhuje schválit přijetí dotace, v případě jejího přiznání, a v takovém případě nákup požárního přívěsu pro hašení do 750 kg pro potřeby jSDHo Naloučany v roce 2024 realizovat.

 Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh RO č. 05/2023. Tím je nutno upravit rozpočet obce na rok 2023 na straně výdajů vlivem financování studie instalace FVE na budovu KD a dofinancování nákladů na výsadbu stromů. Dále je třeba zohlednit běžný provoz obce.

Předsedající navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 05/2023 v předložené podobě.

Ad 10) Předsedající navrhl ZO zakoupení novoročenek a kapesních kalendářů obce pro občany a spolupracující firmy a obce tak jako každý rok. Požádal zastupitele o navrhnutí vhodné fotografie na kapesní kalendář. Celkové náklady na nákup budou cca 5.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit nákup novoročenek a kapesních kalendářů.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s vyhlášením dotační výzvy určené k výsadbě biokoridorů či realizaci tůní a představil vhodné lokality pro realizaci výsadby biokoridorů. ZO se shodlo, že s výsadbou biokoridorů souhlasí, nicméně je třeba nejdříve upřesnit podobu, podmínky a náklady pro obec při případné realizaci a pověřilo tím starostu obce.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s potřebou s předstihem stanovit termíny naloučanských poutí. Je to výhodné mj. kvůli zajištění hudebních produkcí na předpouťovou a pouťovou zábavu nebo kvůli rezervování termínu pouťových atrakcí a kolotočů. ZO tedy v diskuzi, při respektování historických tradic a způsobů určování termínů konání naloučanské poutě, stanovilo tyto termíny:

4. 8. 2024

3. 8. 2025

2. 8. 2026

1. 8. 2027

6. 8. 2028

5. 8. 2029

Předsedající navrhuje schválit navržené termíny naloučanských poutí.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o:

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů zasedání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      RO č. 5

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Chládek Petr, Nováček Bohumil

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 079/27-09-2023/04

ZO projednalo a schválilo přijetí nadačního příspěvku ve výši 148.928,- Kč, uzavření smlouvy s Nadací Partnerství, realizaci projektu „Alej a remiz v Naloučanech“ – výsadba stromů mimo les v termínu 11. 11. 2023 a dofinancování a organizaci projektu v uvedené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 080/27-09-2023/05

ZO projednalo a schválilo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s hodnotou koeficientu 1,5.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 081/27-09-2023/07

ZO projednalo a schválilo zvýhodněný odprodej plastových kompostérů občanům obce za cenu 500,- Kč/ks.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 082/27-09-2023/08

ZO projednalo a schválilo přijetí dotace, v případě jejího přiznání, a následný nákup požárního přívěsu pro hašení do 750 kg pro potřeby jSDHo Naloučany v roce 2024.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 083/27-09-2023/09

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 05/2023 v navržené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 084/27-09-2023/10

ZO projednalo a schválilo nákup novoročenek a kapesních kalendářů.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 085/27-09-2023/12

ZO projednalo a schválilo navržené termíny naloučanských poutí.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Chládek Petr, Nováček Bohumil

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         10. 10. 2023

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.