VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Náměšť nad Oslavou

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 10. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Náměšť nad OslavouOdbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou je jako orgán územního plánování pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro město Náměšť nad Oslavou ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel přistoupil ke zpracování návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Náměšť nad Oslavou (dále jen „Návrh zprávy“). V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednání Návrhu zprávy dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Zároveň pořizovatel doručuje Návrh zprávy veřejnou vyhláškou. Zpráva o uplatňování Územního plánu Náměšť nad Oslavou neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání.

Dle § 47 odst. 2 může do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření. Sousední obce mohou v téže lhůtě uplatnit podněty. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Návrh zprávy je vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově MěÚ Náměšť nad Oslavou, kanceláři úřadu územního plánování č. 117 a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Náměšť nad Oslavou (záložka Město a úřad → Plánovací dokumenty → Územní plány a zastavěná území → Náměšť nad Oslavou → Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Náměšť nad Oslavou).

 

Tato veřejná vyhláška bude viset na úřední desce nejméně 30 dnů ode dne jejího vyvěšení.