Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2024

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 02. 2024

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2024Místo konání:zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Beneš Rostislav, Nováček Bohumil

Nepřítomni: Mgr. Chládek Petr

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2024 – žádost o dotaci, příprava realizace
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2023 – informace
 5. Inventury 2023 – informace o provedení a výsledku inventur
 6. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2023 - informace předsedů výborů
 7. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2024 – Nemocnice Třebíč
 8. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 9. Instalace FVE na budovu OÚ – návrh smlouvy na dokumentaci a VŘ, informace k projektu
 10. Realizace prvku ÚSES – RBK1461 – návrh smlouvy na zajištění projektu
 11. Oprava VO – výpadky při velkém větru – projednání cenových nabídek a možného způsobu opravy
 12. Pronájem pozemků obce – podmínky dalšího pronájmu, projednání návrhu dodatků
 13. Podmínky pronájmu KD – úprava cen pronájmu a energií dle sjednaných nákupů energií
 14. Zvýšení limitů pro vyhrazené rozhodování zastupitelstva obce – projednání navýšení limitů
 15. Kolektivní systém NEVAJGLUJ – návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků
 16. Pořízení kompostérů s podporou MŽP ČR – smlouva o spolupráci obce na realizaci, příspěvek občanů za obdržený kompostér
 17. Čistá Vysočina 2024 – jarní úklid odpadků, přihlášení do akce  
 18. Dohody o činnosti členů ZO – projednání, schválení
 19. Akce pořádané obcí – čarodějnice, otevření kapličky po opravě (Nadace ČEZ - MRN)
 20. Informace:

21.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 7. 2. 2024 do 14. 2. 2024. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka, ověřovateli zápisu p. Vařílka Zdeňka a p. Sklenáře Romana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

18.    Dohody o činnosti členů ZO – projednání, schválení

19.    Akce pořádané obcí – čarodějnice, otevření kapličky po opravě (Nadace ČEZ - MRN)

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO přípravě žádosti do programu POVV 2024. Smyslem žádosti je získat finanční prostředky na úpravy veřejné zeleně v Obci Naloučany, zdravotní řez vzorných dřevin a výsadba nových dřevin v intravilánu obce. Uvedl, že žádost o dotaci byla již k příslušnému úřadu podána. Na základě nabídky společnosti xxxxxxxxxx na provedení této činnosti ve výši 252.950,- Kč byla vystavena objednávka. Realizace se předpokládá v měsíci březnu 2024 (zdravotní řez) až říjen 204 (výsadba).

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu obce Naloučany za rok 2023. Z jeho zprávy vyplývá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem postupně upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními. Ke dni 31. 12. 2023 byl rozpočet (po konsolidaci) na straně příjmů naplněn ve výši 5.002.038,52 Kč (původně plánováno 3.520.000,00 Kč, r.o. upraveno na 4.589.731,60 Kč), což přestavuje 108,98%; na straně výdajů byl naplněn ve výši 3.762.897,45 Kč (původně plánováno 3.440.000,00 Kč, r.o. upraveno na 4.362.131,60 Kč), což představuje 86,26% a financování (i při započtení úvěru) bylo ve výši 1.239.141,07 Kč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předseda inventurní komise p. Beneš Rostislav, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Předložil návrh na fyzickou likvidaci majetku – 5 ks dřevěných židlí z důvodu jejich neopravitelného stavu. Předsedající přednesl ZO návrh inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2023, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka a bude provedena fyzická likvidace uvedeného majetku.

Předsedající navrhuje schválit inventarizační zprávu v předloženém znění

Ad 6) Předseda kontrolního výboru p. Rostislav Beneš přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2023. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru xxxxxxxxxxxxxx na nákup vybavení, pomůcek a na provoz. V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 8) Předsedající seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání, a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje předsedající žádosti nevyhovět.

Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy na vypracování zadávací dokumentace a zajištění výběrového řízení na projekt instalace FVE na budovu KD od společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v celkové výši 48.000,- Kč.

V souvislosti se zajištěním VŘ byla připomenuta nutnost jmenování hodnotící a výběrové komise, jenž pro tuto akci navrhuje přesedající ve složení p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman a ing. Lysý František.

       V diskuzi k tomuto bodu se ZO shodlo na tom, že bude pokračovat v přípravách projektu a proto předsedající navrhuje schválit předloženou smlouvu.

Předsedající dále navrhuje schválit složení hodnotící a výběrové komise dle předloženého návrhu.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o dílo se společností xxxxxxxxxxxxx. na realizaci prvku ÚSES- část RBK1461 (regionální biokoridor) v celkové výši 179 080,-Kč vč. DPH. Předmětem plnění je zajištění projektové dokumentace, zpracování rozpočtu, zajištění vyjádření a stanovisek správců dotčených inženýrských sítí či zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy. Náklady na realizaci projektu budou až z 85%pokryty dotačními prostředky.

Předsedající dále předložil ZO cenovou nabídku společnosti xxxxxxxxxxxxxx na podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Realizace prvku ÚSES- část RBK1461“ ve výši 30 000,- bez DPH.

       Předsedající navrhuje schválit smlouvu nazajištění projektové dokumentacev předložené podobě.

Předsedající navrhuje odsouhlasit předloženou nabídku na podání žádosti o dotaci z OPŽP.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s tím, že bylo patrně lokalizováno přesné místo příčiny výpadků VO při silnějším větru. Je jím příliš malá vzájemná vzdálenost vzdušného vedení NN a VO v úseku od č.p. 33 k č.p. 53. Předsedajícím byly předloženy cenové nabídky různých variant oprav od oslovených společností XXXXXX a XXXXXXXXX. V diskuzi k tomuto ZO vybralo jako nejvhodnější způsob opravy nahrazení současného vzdušného neizolovaného vedení VO izolovaným 1f. kabelem 2x16 spolu s úpravou pozice uchycení na sloupu od xxxxxxxxxxxxxxx za cenu 25 180,00 Kč bez DPH.

       Předsedající tedy navrhuje schválit způsob, cenu a zhotovitele opravy VO.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s nutností obnovit nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků, protože současným nájemcům vypršely platné smlouvy. Navrhuje prodloužit stávající smlouvy s aktualizovanými cenami za pronájem formou dodatků k jednotlivým smlouvám. Současně navrhuje schválit výpověď společnosti xxxxxxxxxxx s 5-letou výpovědní lhůtou tak, aby bylo možno po jejím uplynutí opět revidovat nájemní smlouvu.

Předsedající navrhuje schválit uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků a udělení výpovědi xxxxxxxxxxxxx s 5-letou výpovědní lhůtou.

Ad 13) Předsedající ve spolupráci se správcem KD p. Sklenářem Roman předložil ZO návrh na úpravu podmínek pronájmu KD – především změnu cen energií dle aktuálně sjednaných nákupů na energetické burze. ZO se v diskuzi k tomuto dohodlo na následujících cenách:

Předsedající tedy navrhuje schválit uvedené ceny za energie při krátkodobém pronájmu KD Naloučany s platností od 1.1.2024.

Ad 14) Předsedající seznámil ZO s tím, že vešla v platnost Novela zákonů o územních samosprávných celcích, dle které je mj. možno zvýšit limit pro vyhrazené rozhodování zastupitelstva obce. V praxi to znamená, že jakoukoliv finanční transakci vyšší, než tento limit, musí povinně schvalovat zastupitelstvo obce. Finanční operace s nižší hodnotou může provádět starosta obce samostatně a následně o nich pak ZO informovat. V současné době je tento limit dle §85 ve výši 20.000,- Kč. To však již neodpovídá současným cenovým poměrům a tak je možno tuto hranici zvýšit až na 100.000,- Kč. ZO se spolu s předsedajícím v diskuzi shodlo na zvýšení limitu na hodnotu 50.000,- Kč.

Předsedající tedy navrhuje zvýšení limitu pro vyhrazené rozhodování zastupitelstva obce na 50.000,- Kč.

Ad 15) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků – kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s. Po diskuzi se ZO přiklonilo k názoru, že hypotetický výnos pro obec by ve srovnání s administrativou a možnými náklady byl marginální a tedy se rozhodlo k systému „Nevajgluj“ nepřistoupit. Systém „Nevajgluj“ je určen spíše pro větší obce, které mají problém se znečišťování veřejných prostranství řádově větší nežli obec Naloučany.

Ad 16) Předsedající informoval ZO o tom, že byla dokončena distribuce kompostérů na bioodpad mezi nahlášené zájemce z řad občanů. Nákup byl podpořen prostředky MŽP ČR, nicméně podstatnou částkou se podílí i Obec Naloučany (nákup 35 ks  kompostérů) a to konkrétně 20.440,- Kč. Dále informoval, že je nutno stanovit konečnou výši příspěvku občanů na nákup. Po diskuzi k tomuto se ZO shodlo, že výše příspěvku občanů bude v původně avizované výši 500,- Kč/kompostér.

Předsedající tedy předložil ZO ke schválení smlouvu o spolupráci obce na realizaci nákupu kompostérů a navrhuje stanovit výši příspěvku občanů na 500,- Kč/kompostér.

Ad 17) Předsedající předložil ZO výzvu Kraje Vysočina k připojení se ke každoročnímu jarnímu úklidu pod názvem Čistá Vysočina 2024. ZO se v diskuzi k tomuto shodlo, že obec jako taková se k akci nepřipojí, nicméně to nebrání občanům k případnému individuálnímu úklidu ve svém okolí.

Ad 18) Předsedající seznámil ZO s nutností schválit zvláštním usnesením dohody o činnosti s občany, jenž jsou zároveň ZO a obsahem dohod jsou činnosti nad rámec činností člena ZO. V případě ZO Naloučany se to týká p. Vařílka Zdeňka (obsah činnosti - péče o lesní pozemky v majetku obce Naloučany) a p. Lysého Františka (obsah činnosti - tvorba, editace a udržování internetových stránek obce Naloučany, správa IT).

Předsedající tedy navrhuje schválit uzavření dohod o činnosti s p. Vařílkem Zdeňkem a p. Lysým Františkem v předložené podobě.

Ad 19) Předsedající seznámil ZO s plánem kulturních a společenských akcí pořádaných obcí:

Předsedající navrhuje schválit uvedený program kulturních akcí v Obci Naloučany.

Ad 20) Předsedající informoval ZO o:

Ad 21) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30.

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení:

č. 114/14-02-2024/05

ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Beneš Rostislav

 

č. 115/14-02-2024/07

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 116/14-02-2024/08

ZO projednalo a neschválilo vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 117/14-02-2024/09a

ZO projednalo a schválilo smlouvu se společností XXXXXXXXXXXXX. v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 118/14-02-2024/09b

ZO projednalo a schválilo složení hodnotící a výběrové komise dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 119/14-02-2024/10a

ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo nazajištění projektové dokumentacese společností XXXXXXXXXX. v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 120/14-02-2024/10b

ZO projednalo a schválilo předloženou nabídku na podání žádosti o dotaci z OPŽP od společností XXXXXXXXXX. a objednání této činnosti.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 121/14-02-2024/11

ZO projednalo a schválilo způsob, cenu a zhotovitele opravy VO dle výsledku diskuze.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 122/14-02-2024/12

ZO projednalo a schválilo uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků se stávajícím pronájemci v předložené podobě a udělení výpovědi XXXXXXXXX s 5-letou výpovědní lhůtou.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 123/14-02-2024/13

ZO projednalo a schválilo ceny za energie účtované při krátkodobém pronájmu KD Naloučany v navržených hodnotách.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 124/14-02-2024/14

ZO projednalo a schválilo zvýšení limitu pro vyhrazené rozhodování zastupitelstva obce na 50.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 125/14-02-2024/15

ZO projednalo a neschválilo návrh smlouvy s NEVAJGLUJ a.s.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 126/14-02-2024/16

ZO projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci obce na realizaci nákupu kompostérů a dále výši příspěvku občanů na 500,- Kč/kompostér.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 127/14-02-2024/17

ZO projednalo a neschválilo připojení se k akci Čistá Vysočina 2024.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

5

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 128/14-02-2024/18

ZO projednalo a schválilo uzavření dohod o činnosti se členy ZO Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 129/14-02-2024/19

ZO projednalo a schválilo program kulturních akcí v Obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         27. 2. 2024

Z úřední desky sňato dne:           

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.&l