Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 04. 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

mezi obcemi Náměšť nad Oslavou a Jinošov, Jedov a Naloučany v rámci akce "XLIII. Zámecký vrch" ve dnech od 04. do 05. 05. 2024, od 06:00 do 20:00 hod.Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965 (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti spolku Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, 675 74 Březník 238, IČ: 604 18 770, adresa pro doručování: Riana Široká, Masarykovo nám. 94, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „žadatel“), podané dne 28. 3. 2024, po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-31106- 2/ČJ-2024-161006 ze dne 11. 3. 2024, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích číslo II/399, II/392, III/3906, III/3995 v k.ú. Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Jinošov, Otradice, Ocmanice, Naloučany, Jedov a na místních komunikacích části Masarykova náměstí Náměšť nad Oslavou a ul. Žerotínova, dle přiložené grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky silnic č. II/399, III/3995 a místních komunikacích a vedení objízdných tras v době konání sportovní akce – mezinárodní závod automobilů do vrchu na trati „Zámecký vrch“ v termínu

od 12:00 hod. 3.5. 2024 do 20:00 hod. 5.5.2024 na místní komunikaci Masarykovo náměstí a ul. Žerotínova Náměšť nad Oslavou
4. 5. 2024 a 5. 5. 2024 od 6:00 do 20:00 hod. na silnicích II. a III. třídy

(DZ č. IZ 8a,b musí být umístěno nejméně 7 dní před plánovanou realizací)

Kompletní změní oznámení je dostupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 43. Zámecký vrch).

 

 

Úřední deska od: 05. 04. 2024                                         Úřední deska do: 22. 04. 2024