Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2023

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 19. 04. 2024

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2023

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu za rok 2023.1. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 22. 10. 2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu

Sběr a následný svoz k využití probíhal pomocí zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), umístěných na několika místech v obci, a to u obecního úřadu a proti domu č.p. 15. Zahrnuje tyto složky komunálního odpadu: plasty včetně nápojových kartonů, papír, sklo a kovy. Jedlé oleje a tuky jsou odevzdávány pracovníku obce a skladovány v 50 l sudech v budově Obecního úřadu, odkud jsou pravidelně odváženy. Svoz bioodpadu probíhá pomocí zvláštních sběrných nádob o objemu 240 l v intervalu 1 x za 14 dní (od dubna do listopadu) nebo jednou měsíčně (od prosince do března) a pomocí velkoobjemových kontejnerů se svozem na vyzvání při jejich naplněnosti. Taktéž je možnost využít služeb sběrného dvora ve městě Náměšť nad Oslavou.

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz směsného (netříděného) odpadu k odstranění uložením na skládku probíhá pomocí sběrných nádob o objemu 120 l nebo 240 l, které jsou sváženy od jednotlivých domů. V roce 2023 probíhal v intervalu 1 x za 14 dní. Svoz a odstranění směsného odpadu je v obci zpoplatněn v rámci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 660,- Kč na poplatníka za rok. Taktéž je možnost využít služeb sběrného dvora ve městě Náměšť nad Oslavou.

Sběr dalších složek komunálního odpadu

Sběr a svoz dalších složek komunálního odpadu, např. nebezpečné odpady, elektro odpadu (vysloužilé elektrospotřebiče), velkoobjemový odpad, pneumatiky, apod., jsou řešeny 2x ročně mobilním svozem v předem avizovaných termínech nebo je lze odevzdávat ve sběrném dvoře ve městě Náměšť nad Oslavou.

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet uplatňováním environmentálně příznivého přístupu, který může zahrnovat například:

- nahrazení jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly při nákupu některých komodit (zejména potraviny a drogerie),

- odevzdávání některých výrobků (např. oděvů) k opětovnému využití,

- využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostování,

- důsledným tříděním vzniklého odpadu na jednotlivé využitelné složky a odevzdáváním těchto v příslušných sběrných nádobách

2. VYPRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

V roce 2023 bylo v obci Naloučany vyprodukováno celkem 63,871 tun odpadu(v roce 2022 celkem 101,512 t a v roce 2021 celkem97,617 tun odpadu).

K 01.01.2023 měla obec 161 obyvatel (údaj ČSÚ).

 

 

 

2023

2022

2021

2023 - 2022

Kód odpadu

Název odpadu

Množství [t]

Množství [t]

Množství [t]

Množství [t]

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

0,047000

0,006000

0,015000

0,041

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných láteknebo obaly těmito látkami znečištěné

0,244000

0,238000

0,303000

0,006

170102

Cihly

6,966000

0

0

6,966

170103

Tašky a keramické výrobky

0,515000

6,880000

0,000000

-6,365

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené podčíslem 17 01 06

0

24,516000

19,272000

-24,516

170405

Železo a ocel

0,700000

0,510000

1,260000

0,19

170603

Jiné izolační materiály, které jsou neboobsahují nebezpečné látky

0,041000

0,052000

0,003000

-0,011

170802

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

0

0,035000

0,000000

-0,035

200101

Papír a lepenka

3,679453

3,658001

1,991520

0,021452

200102

Sklo

2,337493

2,432886

2,742306

-0,095393

200125

Jedlý olej a tuk

0,011000

0,109000

0,012000

-0,098

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

0,055000

0,160000

0,260000

-0,105

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřiceobsahující nebezpečné látky

0,083000

0,225000

0,160000

-0,142

200139

Plasty

4,750550

4,318898

4,273980

0,431652

200140

Kovy

1,339127

0,277809

0,052900

1,061318

200201

Biologicky rozložitelný odpad

18,917000

36,786000

46,476000

-17,869

200301

Směsný komunální odpad

14,367000

13,100600

14,277000

1,2664

200307

Objemný odpad

9,818000

8,207000

6,519000

1,611

3. NÁKLADY NA PROVOZ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady na sběr odpadu - Kč

2023

2022

2021

2023 - 2022

Komunální odpad

108178

99757

112206

8421

BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)

33564

55191

36608

-21627

Papír

16753

14456

10520

2297

Plast

66891

61228

46622

5663

Sklo

9290

8295

5635

995

Kovy

2875

1060

0

1815

Sběrné dvory

61911

35898

23298

26013

Nebezpečné odpady

12063

13719

15525

-1656

Objemné odpady

0

0

0

0

Stavební odpad

0

0

12670

0

Celkem

311525,00

289604,00

263084,00

21921,00

 

Investice do kontejnerových stání na tříděný odpad - Kč

---

0,-

CELKEM

0,-

 

Příjmy v OH - Kč

2023

2022

2021

2023 - 2022

Příjmy z poplatků od občanů (celkem)

131230

112365

73700

18865

Platby kolektivního systému EKO-KOM

53890

39650

34371,5

14240

Platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů celkem)

0

0

0

0

Výnosy z prodeje druhotných surovin (železo….)

2100

2280

3500

-180

CELKEM

187220

154295

111571,5

32925

 
Obec Naloučany své odpadové hospodářství v roce 2023 – 124.305,- Kč,v roce 2022částkou 135.309,00,- Kč,v roce 2021 částkou 151.512,50 Kč, bez započtení investic.

Poznámka: Ve zveřejněných Informacích o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2022 byla chybně uvedena částka za využití sběrných dvorů, což bylo v informacích za rok 2023 opraveno. Tímto vznikla rozdíl v uvedených částkách za dotování odpadového hospodářství v roce 2022.

4. Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

Rady a typy, jak je možné odpadu přecházet a chovat se zodpovědně k přírodě a životnímu prostředí:

 1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
 2. Nekupujte balenou vodu a šetřete vodou
 3. Nakupujte co nejvíce bezobalově
 4. Kompostujte
 5. Neplýtvejte
 6. Používejte věci co nejdéle
 7. Používejte bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
 8. Hledejte ekologicky šetrnější varianty
 9. A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlejte
 10. Používejte přírodní kosmetiku a ekologické prostředky na mytí nebo si vyrobte vlastní
 11. Choďte pěšky, jezděte na kole, kdykoliv je to možné
 12. Šetřete energií a papírem
 13. Využívejte místní a lokální výrobky, produkty a potraviny
 14. Věci opravujte a omezte nákup nových výrobků
 15. Investujte do kvality
 16. Zkuste si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce
 17. Látkové utěrky a ručníky jsou velmi funkční, omezte používání jednorázových plastových a papírových výrobků

Více najdete na  https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/

MOBILNÍ APLIKACE „TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO“, viz QR kód