Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 28. 06. 2024 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 06. 2024

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 28. 06. 2024 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o finanční dar ZUŠ Náměšť nad Oslavou na nákup klavíru a hudebního vybavení – projednání
 4. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu parlamentu ČR, 20. a 21. září/ 27. a 28. září 2024 – informace o vyhlášení voleb
 5. Návrh závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 – informace, projednání, schválení
 6. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2023 – projednání, schválení
 7. Plnění rozpočtu obce do 05/2024 – informace
 8. Rozpočtové opatření č. 03/2024 – projednání, schválení
 9. Dohody o provedení práce (brigády) – projednání návrhů dohod
 10. POVV 2024 – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, průběh realizace
 11. Akce pořádané obcí – svatojakubská pouť, projednání
 12. Instalace FVE na budovu OÚ – informace o realizaci projektu
 13. Realizace prvku ÚSES – RBK1461 – cenová nabídka na podání žádosti o dotaci
 14. Realizace prvku ÚSES – LBK1, SPÚ – projednání návrhu dokumentace
 15. Směna pozemku p.č. 33/2 s SPÚ – znalecký posudek, další průběh
 16. Energoregion 2020, dotace „Malá komunální technika V“ – přijetí dotace, obsah dotace
 17. Valná hromada „Svazku obcí pro komunální hospodaření“ – zápis z 19. 03. 2024
 18. Informace z konání Pléna MAS Oslavka 12. 06. 2024 – informace
 19. Informace z VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření 18. 06. 2024 - informace
 20. Informace:
  a) Letní dětský tábor BFC – 07. 07.  – 20. 07. 2024
  b) Informace o termínech konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, OZV č. 02/2016, o nočním klidu
  c) Dotazníkové šetření rezidentů dotčeného území dostavby JE Dukovany
  d) Doručená a odeslaná pošta
 21. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany
Na úřední desce vyvěšeno dne: 21. 06. 2024                                         Z úřední desky sňato dne: 28. 06. 2024