Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 870 nalezených)Úřední deska

UPOZORNĚNÍ - odečet stavu elektroměrů

UPOZORNĚNÍ - odečet stavu elektroměrů

Zástupce provozovatele distribuční soustavy upozorňuje, že v sobotu 13. 04. 2024 od 07:30 hod budou v obci Naloučany probíhat kontrolní odečty stavu elektroměrů.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům nebo o ponechání opisu údajů a stavu elektroměru na přístupném místě nebo telefonické nahlášení tohoto, příp. pomocí SMS, na tel. číslo 773 530 525uvést jméno, obec, č.p., v.č. elektroměru a stavy počítadel elektroměru.

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 08. 04. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

mezi obcemi Náměšť nad Oslavou a Jinošov, Jedov a Naloučany v rámci akce "XLIII. Zámecký vrch" ve dnech od 04. do 05. 05. 2024, od 06:00 do 20:00 hod.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 05. 04. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 09. 04. 2024 v 18:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 04. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

OZNÁMENÍ - VÝZVA

6. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Kompletní znění této vyhlášky naleznete na  https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=12371.

Úřední deska od: 02. 04. 2024                                         Úřední deska do: 02. 07. 2024


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 04. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - uzavírka 13. 04. 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 28. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2024/050210-J
 
Nařízení Státní veterinární správy
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, rozhodla takto: 
 
Čl. 1
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
 
Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 15. 2. 2024 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J, změněná dne 20. 3. 2024 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/046794-J, vydaná z důvodů zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy na území Kraje Vysočina se ukončují.
 
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
 
Zrušují se:
1. Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J ze dne 15. 2. 2024.
2. Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/046794-J ze dne 20. 3. 2024.
 
Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
 
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů a účinnosti dne 30. 3. 2024. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. 
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
 
V Jihlavě dne 28.03.2024
MVDr. Božek Vejmelka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Kraj Vysočin
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61456
 
 
Úřední deska od: 28. 03. 2024                                         Úřední deska do: 15. 04. 2024

| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 28. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Úřední hodiny OÚ budou  
z 01. 04. 2024 přesunuty na úterý 02. 04. 2024.

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 21. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci Kraje Vysočina

„Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

 

Předání závěru zjišťovacího řízení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ dle § 10d č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že koncepce Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" byla podrobena zišťovacímu řízení se závěrem, že koncepce nebude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též „zákon“).

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění informace o vydaném závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách, kdy a kde je možné do něho nahlížet. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. Vyrozumění můžete zaslat elektronicky na e?mailovou adresu: svikova.b@kr-vysocina.cz

Do materiálů koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K.

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Odkazy

Úřední deska od: 20.3.2024                                         Úřední deska do: 22.4.2024


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - změna

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2024/046794-J
 
Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J ze dne 15.2.2024
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona mění:
mimořádná veterinární opatření
nařízená dne 15. 2. 2024 Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Kraji Vysočina takto:
 
Čl. 1
Zrušení ochranného pásma a rozšíření pásma dozoru
 
(1) Ochranné pásmo vymezené v čl. 1 odst. 1 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J ze dne 15. 2. 2024 se ruší.
(2) Katastrální území 623784 Čikov, 662763 Kamenná nad Oslavou, 701467 Naloučany, 708887 Ocmanice, 709450 Okarec, 726842 Pozďatín, 737003 Pyšel, 737011 Vaneč, 758299 Studenec u Třebíče, 765104 Tasov, 790214 Častotice, 790222 Zahrádka na Moravě, se nově stávají součástí pásma dozoru dle čl. 1 odst. 2 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J.
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61443
 
 
 
Úřední deska od: 20. 03. 2024                                         Úřední deska do: 04. 04. 2024
 

| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2024, dne 26. března 2024 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 26. 3. 2024 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí pro komunální služby

P O Z V Á N K A

Představenstvo svazku obcí svolává 34. Valnou hromadu členů "SVAZKU OBCÍ PRO KUMUNÁLNÍ SLUŽBY", která se uskuteční ve úterý 19. 03. 2024 od 13:00 hodin v sále hotelu ATOM Třebíč, Velkomezeříčská 640, 674 01 Třebíč.

Na úřední desce a elektronické úřední desce byly vyvěšeny následující dokumenty (po kliknutí na odkaz se otevřou v původní velikosti):

1. Pozvánka na valnou hromadu svazku 
2. Návrh rozpočtu 2024 
3. Návrh střednědobého výhledu 2025-2029
4. Návrh závěrečného účtu 2023
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Ostatní dokumenty pro jednání jsou zveřejněny ZDE.

Datum zveřejnění: 01. 03. 2024                          Datum sejmutí: 19. 03. 2024


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2024

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2024


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 27. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy

 
 
 
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
 
Nařízení Státní veterinární správy
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
 
mimořádná veterinární opatření
 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána za základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 737011 Vaneč (okres Třebíč) a v k.ú. 790214 Častotice (okres Třebíč).
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61332
 
Formulář pro hlášení chovu drůbeže - ke stažení zde
 
Úřední deska od: 15. 02. 2024                                         Úřední deska do: 04. 03. 2024

| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Předběžná informace k novým ohniskům ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže

Předběžná informace knovým ohniskům ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže.

Jedná se o dvě hospodářství chovatele Líheň Studenec, s.  r. o. První z nich se nachází ve Vanči (části obce Pyšel), druhé v Častoticích (části obce Zahrádka) na Třebíčsku.  Přítomnost vysoce patogenní ptačí chřipky H5 v obou hospodářstvích potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Vyšetřované vzorky byly odebrány v rámci monitoringu v hospodářstvích nacházejících se v desetikilometrovém pásmu dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v chovu kachen ve Valdíkově.

Na obou hospodářstvích již byla přijata předběžná opatření. V návaznosti na změnu nákazové situace budou rozšířena ochranná pásma okolo chovů a v nich vyhlášená mimořádná veterinární opatření.

Vzhledem k této situaci je možno předpokládat tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

- Vymezení uzavřeného pásma (3 km)

Vymezuje se uzavřené pásmo, které je tvořeno ochranným pásmem a pásmem dozoru. Vzhledem k ohnisku v Častoticích bude do tohoto pásma patřit i naše obec, respektive katastrální území obce.

 - vymezení pásma dozoru (10 km)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace