Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 826 nalezených)Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27. 09. 2023 v 18:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Informace pro obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Obecní úřad Naloučany – informace pro obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Na čistírně odpadních vod (ČOV) Naloučany – Ocmanice dochází opakovaně k nátoku závadných látek, které způsobují závažné provozní problémy na čistírně a zvýšené náklady na provoz zařízení. S cílem zjistit producenta těchto závadných látek probíhá na kanalizacích obou obcí a na přítoku do ČOV monitoring odpadních vod. Dne 15. 9. 2023 byl odebrán další vzorek odpadních vod s černým zbarvením, který překračuje limity kvality stanovené Kanalizačním řádem.

Vzhledem k tomu, že viník prozatím nebyl zjištěn, informujeme tímto obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu s požadavky platné legislativy o tom, co je možno do kanalizace vypouštět.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

z důvodu rekonstrukce vozovky a propustků v rámci akce: „III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice“ v termínu od 18.9.2023 7:00 hod. – 31.10.2023 20:00 hod.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 04/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 04/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1694451458_sb_schvalene_ro_04_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2023, dne 12. září 2023 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 12. 09. 2023 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPÚISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci RAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPÚISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Upozornění na uzavírky komunikací

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás tímto o plánovaných dopravních omezeních a uzavírkách komunikací v rámci realizace akcí:

1. „Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. Kříčky v Náměšti nad Oslavou

 

Z důvodu provádění stavebních prací (oprava vozovky) na ul. Husova a ul. P. Kříčky nebude ve dnech 14.9. a 15.9. 2023 obsluhována autobusová zastávka „Náměšť n. Osl., „Škola na sídlišti.
Linky autobusové dopravy 790330/ spoj č. 10, 12, 51, 52, 53; 790520/ spoj č. 9, 11 a 790550/ spoj č. 6, 7, 8, 10, 16, 19 tak nebudou zajíždět k ZŠ Husova. Ostatní zastávky budou obsluhovány beze změn.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 24. 08. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16. 8. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16. 8. 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 22. 08. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Úřední hodiny OÚ budou  
ve dnech 28. 08. 2023 a 04. 09. 2023 pouze 
od 19:00 do 20:00 hod.

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 21. 08. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 16. 08. 2023 v 18:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 09. 08. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

SUCHO – UPOZORNĚNÍ A VÝZVA

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
odbor životního prostředí a živnostenský
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

SUCHO – UPOZORNĚNÍ A VÝZVA

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává následující upozornění a výzvu týkající se hydrologické situace na území obce s rozšířenou působností (ORP) Náměšť nad Oslavou.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 07. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn zde. Pro obec Naloučany je to seznam třebíč.xlsx, po jeho otevření přejít na řádek 2717. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Bližší informace k tomuto získáte na odkaze Nedostatečně identifikovaní vlastníci_brozura.pdf (uzsvm.cz) 

 


V Praze dne 6.3.2014                                   

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 07. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Schválený závěrečný účet obce Naloučany pro rok 2022, včetně povinných příloh

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme Schválený závěrečný účet obce Naloučany za rok 2022, včetně přílohy - Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany, IČO: 00378208, za rok 2022 , které jsou k dispozici:

 - v sekci Ke stažení ⇒ Základní sekce ⇒ 1689098661_sb_schvaleny_zaverecny_ucet_2022.pdf (naloucany.cz)

v sekci Ke stažení ⇒ Základní sekce ⇒  1685382445_sb_zprava_o_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2022.pdf (naloucany.cz).

Úřední deska od: 11. 07. 2023                                         Úřední deska do: 31. 07. 2024


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 07. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 03/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 03/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1689098525_sb_schvalene_ro_03_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 07. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 6. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 6. 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 04. 07. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v části katastrálního území Naloučany obce Naloučany. V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Naloučany obce Naloučany dnem 27. 6. 2023.

Kompletní znění vyhlášení platnosti naleznete na odkaze - Vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu-k-u.Naloucany.aspx (cuzk.cz).

Oznámení vyvěšeno dne: 28. 06. 2023                                         Oznámení sňato dne: 31. 07. 2023

 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 28. 06. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek


Advent

Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace