128/2000 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 12. dubna 2000 
          o obcích (obecní zřízení) 
Změna: 273/2001 Sb. 
Změna: 450/2001 Sb. 
Změna: 320/2001 Sb. 
Změna: 313/2002 Sb. (část) 
Změna: 311/2002 Sb., 313/2002 Sb. 
Změna: 59/2003 Sb. 
Změna: 22/2004 Sb. 
Změna: 216/2004 Sb. 
Změna: 257/2004 Sb. 
Změna: 421/2004 Sb. 
Změna: 626/2004 Sb. 
Změna: 501/2004 Sb. 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
             OBECNÍ ZŘÍZENÍ 
 
               HLAVA I 
            OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
               DÍL 1 
             Postavení obcí 
 
                § 1 
 
   Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; 
tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 
 
                § 2 
 
   (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec 
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost 
z těchto vztahů vyplývající. 
 
   (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. 
 
                § 3 
 
   (1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud 
tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. 
 
   (2) Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je 
městem, je obec po sloučení městem. Oddělí-li se část města 
a vzniknou 2 nebo více obcí, pak obec, které zůstane název 
dosavadního města nebo část jeho názvu a má alespoň 3 000 
obyvatel, je i nadále městem. 
 
                § 4 
 
   (1) Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, 
Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, 
Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 
Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 
 
   (2) Území statutárních měst se může členit na městské obvody 
nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. 
 
                § 5 
 
   (1) Obec je samostatně  spravována zastupitelstvem obce; 
dalšími orgány obce jsou  rada obce, starosta, obecní úřad 
a zvláštní  orgány  obce.  Město  je  samostatně  spravováno 
zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, 
starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. 
 
   (2) Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem 
města; dalšími  orgány statutárního města  jsou rada města, 
primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně 
členěného  statutárního  města  je  spravován zastupitelstvem 
městského obvodu; dalšími orgány městského obvodu jsou rada 
městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní 
orgány  městského  obvodu.  Městská  část  územně  členěného 
statutárního města je spravována zastupitelstvem městské části; 
dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta, 
úřad městské části a zvláštní orgány městské části. 
 
   (3) Orgánem obce, města, statutárního města, městského obvodu 
nebo městské části je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon 
přenesené působnosti (§ 122 odst. 2). 
 
                § 6 
 
               zrušen 
 
                § 7 
 
   (1) Obec spravuje své  záležitosti samostatně (dále jen 
"samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do 
samostatné působnosti zasahovat,  jen vyžaduje-li to ochrana 
zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné 
působnosti může být omezen jen zákonem. 
 
   (2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu 
obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 
a násl.). 
 
                § 8 
 
   Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že 
jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou 
působnost. 
 
                § 9 
 
               zrušen 
 
               § 9a 
 
   Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního 
právního předpisu.2a) 
------------------------------------------------------------------ 
2a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
  a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 
 
               § 10 
 
   Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně 
závaznou vyhláškou 
  činnosti zakázány, 
c) pro  pořádání, průběh  a ukončení  veřejnosti přístupných 
  sportovních a kulturních  podniků, včetně tanečních zábav 
  a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném 
  k zajištění veřejného pořádku, 
d) k zajištění  udržování  čistoty  ulic  a jiných veřejných 
  prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě 
  a ostatní  veřejné  zeleně3)  (dále  jen "veřejná zeleň") 
  a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. 
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména 
  může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný 
  pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
  bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech 
  a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že 
  na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti 
  zakázány, 
b) pro  pořádání, průběh  a ukončení  veřejnosti přístupných 
  sportovních a kulturních  podniků, včetně tanečních zábav 
  a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném 
  k zajištění veřejného pořádku, 
c) k zajištění  udržování  čistoty  ulic  a jiných veřejných 
  prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě 
  a ostatní  veřejné  zeleně3)  (dále  jen "veřejná zeleň") 
  a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 
------------------------------------------------------------------ 
3) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon 
  č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 
  k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona 
  č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
  České  republiky  (katastrální  zákon),  ve  znění zákona 
  č. 89/1996 Sb. 
 
               § 11 
 
   (1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě 
zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem 
zmocněna. 
 
   (2) Obec vykonávající rozšířenou působnost3a) (§ 66) může za 
podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat nařízení obce pro 
správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem. 
------------------------------------------------------------------ 
3a) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
  úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 
 
               § 12 
 
   (1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní 
předpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti 
právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní 
předpis obce vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu po dobu 15 
dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho 
vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní 
předpis obce způsobem v místě obvyklým. 
 
   (2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní 
předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li 
to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek 
účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. 
 
   (3) Nařízení  obce vykonávající  rozšířenou působnost se 
zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností. 
 
   (4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. 
Evidence právních předpisů obsahuje  číslo a název právního 
předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum 
nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. 
Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se 
uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. 
 
   (5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému 
přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala. Nařízení 
vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému 
přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu. 
Právní předpis obce zašle obecní úřad neprodleně po jeho vyhlášení 
příslušnému krajskému úřadu a dále Ministerstvu vnitra, pokud o to 
toto ministerstvo požádá. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
               § 13 
 
   (1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to 
možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se 
působnosti obce. 
 
   (2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání 
bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti. Tuto 
povinnost mají i obce vůči státním orgánům a orgánům kraje. 
Ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních právních 
předpisů4) zůstává nedotčena. 
 
   (3) Obce jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat 
bezplatně údajů katastru nemovitostí. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Například zákon  č. 148/1998 Sb.,  o ochraně utajovaných 
  skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
  předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
  a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 14 
 
   (1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy 
pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní 
předpis. 
 
   (2) Obec vydává potvrzení  potřebná pro uplatnění práva 
v cizině i v případě,  že právní předpis takovou povinnost 
neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy. 
 
               § 15 
 
               zrušen 
 
               DÍL 2 
              Občané obce 
 
               § 16 
 
   (1) Občanem obce je fyzická osoba, která 
a) je státním občanem České republiky, a 
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.6) 
 
   (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo 
a) volit a  být volen do  zastupitelstva obce za  podmínek 
  stanovených zvláštním zákonem,7) 
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním 
  zákonem,8) 
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím 
  řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, 
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce 
  za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené 
  lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, 
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za 
  uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání 
  zastupitelstva  obce,  do  usnesení  rady  obce,  výborů 
  zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich 
  výpisy, 
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné 
  působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost 
  podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na 
  jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost 
  zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů, 
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce 
  je vyřizují bezodkladně, nejdéle  však do 60 dnů, jde-li 
  o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 
 
   (3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má 
i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce 
nemovitost. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
  a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). 
7) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích 
  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona 
  č. 247/1995 Sb. 
8) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona 
  č. 152/1994 Sb. 
 
               § 17 
 
   Oprávnění uvedená v § 16 má i fyzická osoba, která dosáhla 
věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena 
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 
 
               DÍL 3 
           Území obce a jeho změny 
 
               § 18 
 
   (1) Každá část území České republiky je součástí území 
některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.9) 
 
   (2) Obec má jedno nebo více katastrálních území. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
 
               § 19 
 
   (1) Dvě nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na 
základě dohody sloučit. Území obce po sloučení tvoří území 
slučovaných obcí. 
 
   (2) Obec ponese po sloučení název, na němž se slučované obce 
dohodnou. Jestliže se obce o názvu nedohodnou, rozhodne o něm 
Ministerstvo vnitra. K jinému názvu sloučené obce dává souhlas 
Ministerstvo vnitra. 
 
   (3) Obec se může na základě dohody připojit k jiné obci, se 
kterou sousedí. 
 
   (4) Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít 
na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud do 
30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání 
místního referenda o této věci.8) Je-li podán takový návrh, je 
k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o připojení obce nutné 
souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které 
byl podán návrh na jeho konání. Dotčené obce oznámí krajskému 
úřadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být 
uzavřena dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce. Je-li 
konáno místní referendum o sloučení obcí nebo o připojení obce, 
oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním referendu. 
 
   (5) Dohoda o sloučení obcí nebo připojení obce musí obsahovat 
a) den, měsíc a rok, ke kterému se obce slučují nebo se obec 
  připojuje, 
b) název obce a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení obcí, 
c) určení právních předpisů obcí, které byly vydány slučovanými 
  obcemi nebo připojovanou obcí a zůstanou v platnosti v celé 
  obci po sloučení nebo připojení, 
d) výčet katastrálních území obce po sloučení nebo připojení, 
e) určení majetku, včetně finančních prostředků, ostatních práv 
  a závazků, právnických osob a organizačních složek slučovaných 
  obcí nebo obce, která se připojuje. 
 
   (6) Právním nástupcem sloučených nebo připojených obcí je 
obec vzniklá jejich sloučením nebo obec, která při připojení obce 
nezaniká. Tato  obec se stává příjemcem  výnosu daní podle 
zvláštního zákona, které by jinak podle zvláštních právních 
předpisů připadly zaniklé obci. Na tuto obec přechází též majetek, 
včetně finančních  prostředků zaniklých obcí,  ostatní práva 
a závazky  těchto  obcí,  včetně  jejich  práva  zakladatele 
a zřizovatele právnických osob, a dále organizační složky těchto 
obcí, a to dnem, ke kterému se obce slučují nebo se obec 
připojuje. Nově vzniklá obec nebo obec, která při připojení 
nezanikla, zašle opis dohody Ministerstvu vnitra, Ministerstvu 
financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a příslušnému finančnímu 
úřadu. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona 
  č. 152/1994 Sb. 
 
               § 20 
 
   (1) Městský obvod nebo městskou část ve statutárním městě lze 
zřídit nebo zrušit na základě rozhodnutí zastupitelstva města, 
pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh 
na konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový 
návrh, lze zřídit nebo zrušit městský obvod nebo městskou část jen 
na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na 
území, na němž se navrhuje zřízení nebo zrušení městského obvodu 
nebo městské části. 
 
   (2) Městský  obvod nebo městská  část jsou organizační 
jednotkou města. 
 
   (3) Městský obvod nebo  městskou část lze za podmínek 
stanovených v odstavci 1 připojit k jinému městskému obvodu nebo 
městské části. 
 
   (4) Rozhodnutí o zřízení, připojení nebo zrušení městského 
obvodu nebo městské části musí obsahovat náležitosti uvedené 
v § 19 odst. 5; místo názvu obce se však uvede název zřizovaného 
městského obvodu nebo městské části nebo název městského obvodu 
nebo městské části, k nimž se jiný městský obvod nebo městská část 
připojuje. 
 
   (5) Opis rozhodnutí zašle statutární město Ministerstvu 
vnitra, příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu. 
 
               § 20a 
 
   Nová obec může vzniknout oddělením části obce, popřípadě 
změnou nebo zrušením vojenského újezdu.9) 
------------------------------------------------------------------ 
9) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
 
               § 21 
 
   (1) Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné 
katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou 
obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení 
musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat 
i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí 
vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té 
části obce, která se chce oddělit. 
 
   (2) V té části obce, která se chce oddělit, ustaví občané 
obce přípravný výbor. Přípravný výbor tvoří oprávněný občan10) 
a jeho zástupci. Lze ustavit pouze jeden přípravný výbor. Počet 
členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně tři členové. 
Členem přípravného výboru může být jen občan obce, který má trvalý 
pobyt v té části obce, která se chce oddělit. 
 
   (3) Přípravný výbor 
a) navrhuje uspořádání místního referenda o oddělení části obce 
  a podílí se na jeho přípravě a provedení, 
b) podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce, 
c) je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však podat 
  návrh na oddělení části obce krajskému úřadu.11) 
------------------------------------------------------------------ 
10) § 11 zákona č. 298/1992 Sb. 
11) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
 
               § 22 
 
   (1) O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v přenesené 
působnosti na návrh obce, který podá obec na základě kladného 
výsledku místního referenda konaného v té části obce, která se 
chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení 
výsledků místního referenda nebo jestliže v návrhu na oddělení 
části obce provede změny, které jsou v rozporu s rozhodnutím 
přijatým v místním referendu8), může tak učinit kterýkoliv občan 
obce. 
 
   (2) Návrh na oddělení části obce musí obsahovat 
a) den, měsíc a rok, ke kterému se část obce odděluje, 
b) vymezení území nově vznikající obce po oddělení části obce 
  výčtem jejích katastrálních území včetně příslušných mapových 
  podkladů, 
c) rozdělení majetku včetně finančních prostředků, ostatních práv 
  a závazků, právnických osob a organizačních složek obce, 
d) počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její části, 
  jakož i počty občanů obce v jednotlivých částech, které se mají 
  oddělit, 
e) rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní 
  a nově vzniklé obce do doby, než bude stanoveno procento, 
  kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá obec. 
 
   (3) Krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na 
oddělení její části, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené 
zákonem. 
 
   (4)  Rozhodnutí o  oddělení části  obce musí obsahovat 
náležitosti stanovené v odstavci 2. Opis pravomocného rozhodnutí 
zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, 
příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu. 
 
   (5) Řízení o  oddělení části obce  ukončené pravomocným 
rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o oddělení části 
obce nelze přezkoumat ve správním řízení. 
 
   (6) Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá 
Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nově vznikající obce. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona 
  č. 152/1994 Sb. 
 
               § 23 
 
   (1) Do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva nově 
vzniklé obce předá dosavadní obec nově vzniklé obci majetek, který 
jí náleží podle rozhodnutí krajského úřadu. O předání majetku 
pořídí dosavadní a nově vzniklá obec písemný zápis. Tento majetek 
včetně finančních prostředků, pohledávek a závazků do doby jeho 
předání spravuje dosavadní obec, která však s ním nemůže nakládat 
jiným způsobem, než z něj uhrazovat náklady spojené s nezbytnou 
údržbou majetku a s provozem organizačních složek nově vzniklé 
obce a nájemné za užívání věcí touto obcí. 
 
   (2) V nově vzniklé obci platí právní předpisy obce, které 
platily na jejím území před jejím vznikem, a to do doby, než budou 
zrušeny nebo nahrazeny novými. 
 
               § 24 
 
   Sloučení obcí nebo připojení obce, městských částí nebo 
městských obvodů lze provést jen k počátku kalendářního roku nebo 
ke dni voleb do zastupitelstev v obcích. Oddělení části obce lze 
provést jen k počátku kalendářního roku následujícího po dni voleb 
do zastupitelstev v obcích. Návrh na oddělení části obce musí být 
podán krajskému úřadu nejpozději 6 měsíců před prvním dnem měsíce, 
v němž se mají konat volby do zastupitelstev v obcích. 
 
               § 25 
 
   (1) Dohoda o sloučení obcí, dohoda o připojení obce k jiné 
obci, jakož i rozhodnutí krajského úřadu o oddělení části obce 
jsou podkladem k zápisu změny práv dotčených obcí k nemovitostem 
do katastru nemovitostí záznamem12) a k provedení změny údajů 
o katastrálních územích a hranic obcí v katastru nemovitostí. 
 
   (2) Rozhodnutí zastupitelstva města o zřízení nebo zrušení 
městského obvodu nebo městské části, jakož i o připojení městského 
obvodu nebo městské části k jinému městskému obvodu nebo městské 
části je podkladem k zápisu změny práv dotčených městských obvodů 
nebo městských částí k nemovitostem do katastru nemovitostí 
záznamem.12) 
------------------------------------------------------------------ 
12) § 2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
  České  republiky  (katastrální  zákon),  ve znění zákona 
  č. 89/1996 Sb. 
 
               § 26 
 
   Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, 
připojení obce nebo oddělení části obce, se uskutečňují na základě 
dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným katastrálním 
úřadem.  Uzavření  dohody  oznámí  obec Ministerstvu financí 
a finančnímu úřadu. 
 
               DÍL 4 
      Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných 
    prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí 
 
               § 27 
 
   (1) Každá obec má svůj název; ke změně názvu obce dává 
souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce. 
 
   (2) Názvy mají též části obce. Část obce je evidenční 
jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními 
(§ 31) přidělenými v jedné  číselné řadě, která leží v jednom 
souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu 
zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na 
nichž se tyto části obce nacházejí. 
 
               § 28 
 
   (1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic 
a jiných veřejných prostranství. 
 
   (2)  Obec  oznamuje  Ministerstvu  vnitra a příslušnému 
katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich 
názvů, jakož i zánik částí obce. 
 
               § 29 
 
   (1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných 
prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná 
veřejná prostranství se  nepojmenovávají podle jmen žijících 
osobností veřejného života. 
 
   (2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název 
obce,  jejích částí,  ulic a  jiných veřejných prostranství 
a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků 
uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle 
posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % 
občanů obce a jestliže o to požádalo peticí nejméně 40 % zletilých 
občanů obce hlásících se k této národnostní menšině. 
 
               § 30 
 
   Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na 
svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné 
připevnění tabulky s označením  ulice nebo jiného veřejného 
prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit 
jiné nápisy. Označení nesmí  být poškozeno, odstraněno nebo 
zakryto. 
 
               § 31 
 
   (1) Budova13) musí být označena popisným číslem, pokud není 
dále stanoveno jinak. 
 
   (2) Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší 
budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly 
uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby). 
 
   (3) Stavby určené k  individuální rekreaci se označují 
evidenčními čísly. 
 
   (4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích 
a na jiných  veřejných prostranstvích označeny  budovy vedle 
popisného čísla ještě číslem orientačním. 
 
   (5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním 
nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo 
evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Na 
rozhodování o označování budov čísly se nepoužije správní řád. 
------------------------------------------------------------------ 
13) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
  majetku a o změně  některých zákonů (zákon o oceňování 
  majetku). 
 
               § 32 
 
   (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit 
budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. 
Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. 
 
   (2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro 
to vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. 
Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu. 
 
               § 33 
 
   Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství 
  názvy, 
b) způsob použití a umístění čísel k označení budov, 
c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov. 
 
               § 34 
 
   Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 
 
               § 34a 
 
   (1) Obce mohou mít znak a vlajku obce. 
 
   (2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak 
nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. 
Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo 
vlajku obce. 
 
   (3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky 
a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty 
mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky 
obce není nutný její souhlas. 
 
   (4) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a vlajku, 
platí pro jejich užívání odstavec 3. 
 
              HLAVA II 
          SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE 
 
               DÍL 1 
 
               § 35 
 
   (1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které 
jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny 
krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo 
o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům 
jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné 
působnosti obce svěří zákon. 
 
   (2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti 
uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec 
v samostatné působnosti ve svém  územním obvodu dále pečuje 
v souladu  s místními  předpoklady a  s místními zvyklostmi 
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, 
ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, 
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veřejného pořádku. 
 
   (3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí 
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými 
  na základě zákona. 
------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
 
               § 35a 
 
   (1) Obec může pro  výkon samostatné působnosti zakládat 
a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon 
nestanoví jinak. 
 
   (2) Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost 
obecní policie upravuje zvláštní zákon.13a) 
------------------------------------------------------------------ 
13a) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 36 
 
   (1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou 
měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. 
Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva 
obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce. 
 
   (2) Obec může udělovat ceny obce. 
 
               § 37 
 
   Obce, v nichž sídlí orgány státu nebo orgány kraje, napomohou 
zabezpečit pro ně důstojné prostory odpovídající významu těchto 
orgánů. 
 
               DÍL 2 
            Hospodaření obce 
 
               § 38 
 
   (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně 
v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené 
působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého 
majetku. Obec vede evidenci svého majetku.14) 
 
   (2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, 
odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží 
způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,15) pokud 
tento zákon nestanoví jinak. 
 
   (3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických 
osob vyjma 
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní 
  prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční 
  podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního 
  fondu, 
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní 
  prostředky  určeny  pro  investici  do  obcí  vlastněných 
  nemovitostí, 
c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, 
d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo 
  obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %, 
e) bytových družstev, 
f) honebních společenstev. 
 
   (4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 
jsou od počátku neplatné. 
 
   (5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento 
závazek nepřevezme stát smluvně. 
 
   (6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými 
zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání 
bezdůvodného obohacení. 
 
   (7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas 
a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení 
nebo zániku z nich vyplývajících práv. 
------------------------------------------------------------------ 
14) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
15) Například občanský zákoník, obchodní zákoník. 
 
               § 39 
 
úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit 
a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem 
v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od 
počátku neplatný. 
   (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, 
pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu 
nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením 
na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit 
způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní 
úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji 
podle zvláštního zákona15a) platného ke dni zveřejnění záměru. 
 
   (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla 
ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu 
regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna. 
 
   (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem 
bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce 
na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku 
právnické osobě zřízené obcí. 
------------------------------------------------------------------ 
 3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
15a) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
   republiky  (katastrální  zákon),  ve  znění  pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 40 
 
               zrušen 
 
               § 41 
 
   (1) Podmiňuje-li  zákon  platnost  právního  úkonu  obce 
předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se 
listina  osvědčující tento  právní úkon  doložkou, jíž bude 
potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. 
 
   (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva 
obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku 
neplatné. 
 
               § 42 
 
   (1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání 
auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). 
Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti. 
 
   (2)  Nepožádá-li obec  o přezkoumání  svého hospodaření 
příslušný krajský  úřad, ani nezadá  přezkoumání auditorovi, 
přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad. 
 
   (3)  Přezkoumání  hospodaření  upravuje  zvláštní právní 
předpis.15b) 
 
   (4) Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí 
obec ze svých rozpočtových prostředků. 
------------------------------------------------------------------ 
15b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
   samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
 
               § 43 
 
   Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 
hospodaření  obce  za  uplynulý  kalendářní  rok  projedná 
zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme 
opatření k nápravě nedostatků. 
 
               § 44 
 
   Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření 
s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem. 
 
               § 45 
 
               zrušen 
 
               DÍL 3 
           Spolupráce mezi obcemi 
 
               § 46 
 
   (1) Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně 
spolupracovat. 
 
   (2) Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména 
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 
b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále 
  jen "svazek obcí"), 
c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona17) dvěma 
  nebo více obcemi. 
------------------------------------------------------------------ 
17) Obchodní zákoník. 
 
               § 47 
 
   (1) Obce se nemohou sdružovat podle předpisů o sdružování 
občanů. 
 
   (2) Na spolupráci mezi  obcemi nelze použít ustanovení 
občanského zákoníku o  zájmových sdruženích právnických osob 
a o smlouvě o sdružení, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 51 odst. 
3). 
 
               § 48 
 
   (1) Smlouva  mezi dvěma nebo  více obcemi ke  splnění 
konkrétního úkolu se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. 
Předmětem této smlouvy nemůže být vznik právnické osoby. Smlouva 
musí mít písemnou formu a musí být předem schválena zastupitelstvy 
obcí, jinak je neplatná. 
 
   (2) Smlouva musí obsahovat 
a) označení účastníků smlouvy, 
b) vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu, 
c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy, 
d) způsob využití  stavby po jejím  dokončení, je-li stavba 
  předmětem smlouvy, 
e) způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části 
  jejich majetku. 
 
   (3) Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí na základě 
smlouvy podle odstavců 1 a 2 se stává spoluvlastnictvím všech 
účastníků této smlouvy. Podíly na majetku získaném společnou 
činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak. 
 
   (4) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy 
zavázáni společně a nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak. 
 
              Svazek obcí 
 
               § 49 
 
   (1) Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany 
a prosazování svých společných zájmů. 
 
   (2) Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do 
svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. 
 
   (3) Svazek obcí je právnickou osobou. 
 
               § 50 
 
   (1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména 
a) úkoly v  oblasti školství, sociální  péče, zdravotnictví, 
  kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního 
  prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, 
b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného 
  osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich 
  nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování 
  vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení 
  a systémů  veřejné  osobní  dopravy  k zajištění dopravní 
  obslužnosti daného území, 
d) úkoly  v oblasti  ochrany ovzduší,  úkoly související se 
  zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými 
  palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie 
  v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, 
e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě 
  nerostných surovin, 
f) správa majetku  obcí, zejména místních  komunikací, lesů, 
  domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení 
  a dalších zařízení spravovaných obcemi. 
 
   (2) Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho 
stanovy, v nichž musí být uvedeno 
a) název a sídlo členů svazku obcí, 
b) název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti, 
c) orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost 
  a způsob jejich rozhodování, 
d) majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí, 
e) zdroje příjmů svazku obcí, 
f) práva a povinnosti členů svazku obcí, 
g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku 
  obcí, 
h) podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně 
  vypořádání majetkového podílu, 
i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí 
  vytvořily. 
 
               § 51 
 
   (1) Obec je návrhem smlouvy podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) 
vázána ode dne jeho  schválení zastupitelstvem obce do dne 
stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, pokud jiná obec, které je 
návrh smlouvy určen, jej neodmítne před uplynutím lhůty pro 
přijetí návrhu. 
 
   (2) Smlouva podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) je účinná dnem 
přijetí jejího návrhu všemi účastníky, nestanoví-li smlouva jinak. 
 
   (3) O právní způsobilosti svazku obcí, jeho registraci, 
zrušení a zániku platí zvláštní zákon.18) 
------------------------------------------------------------------ 
18) § 20i a 20j občanského zákoníku. 
 
               § 52 
 
   Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 
let, jsou oprávněni 
a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů 
  o jeho jednání, 
b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy, 
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému 
  účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně 
  nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí. 
 
               § 53 
 
   (1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za 
uplynulý kalendářní rok příslušný  krajský úřad, anebo zadá 
přezkoumání auditorovi. 
 
   (2) Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem 
uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků. 
 
   (3) Ustanovení § 42 odst. 2 a § 43 platí pro svazek obcí 
obdobně. 
 
  
 
               § 54 
 
  
     Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami 
 
   Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami 
v občanskoprávních vztazích lze  použít ustanovení občanského 
zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě 
o sdružení. 
 
               DÍL 4 
        Spolupráce s obcemi jiných států 
 
               § 55 
 
   (1) Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být 
členy mezinárodních sdružení místních orgánů. 
 
   (2) Obce mohou uzavírat s  obcemi jiných států smlouvy 
o vzájemné spolupráci. 
 
   (3) Svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných států 
smlouvy o vzájemné spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen 
činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku obcí, který smlouvu 
o vzájemné spolupráci uzavřel. 
 
   (4) Smlouvy podle odstavců 2 a 3 musí mít písemnou formu 
a musí být předem schváleny zastupitelstvem obce, jinak jsou 
neplatné. Smlouva musí obsahovat 
a) názvy a sídla účastníků smlouvy, 
b) předmět spolupráce a způsob jejího financování, 
c) orgány a způsob jejich ustavování, 
d) dobu, na kterou se smlouva uzavírá. 
 
   (5) Právnická osoba může na základě smlouvy o spolupráci 
podle odstavců 2 a 3 vzniknout, jen dovoluje-li to Parlamentem 
schválená a vyhlášená mezinárodní  smlouva, kterou je Česká 
republika vázána. 
 
   (6) Smlouva o spolupráci podle odstavců 2 a 3, na jejímž 
základě má  vzniknout právnická osoba nebo  členství v již 
existující právnické osobě, podléhá souhlasu Ministerstva vnitra 
po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Bez 
tohoto souhlasu smlouva nemůže nabýt účinnosti. Udělení souhlasu 
může být odepřeno pouze pro rozpor se zákonem nebo Parlamentem 
schválenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 
republika vázána. 
 
               DÍL 5 
             Správní delikty 
 
               § 56 
 
               zrušen 
 
               § 57 
 
svém nebo jí užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí 
obec uložit pokutu do 10 000 Kč. 
 
   (2)  Jestliže  podnikající  fyzická  osoba  při  výkonu 
podnikatelské činnosti nebo právnická osoba neudržuje čistotu 
a pořádek na svém pozemku tak, že naruší vzhled obce, může jí obec 
uložit pokutu do 50 000 Kč. 
 
   (3) Jestliže osoby uvedené v odstavci 2 znečistí veřejné 
prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně 
neodstraní závadný  stav, může jim  obec uložit pokutu  do 
200 000 Kč. 
               zrušen 
 
               § 58 
 
   (1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické 
osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a 
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice 
  nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo 
  v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis, 
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením 
  ulice nebo jiného veřejného prostranství, nebo 
c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem. 
 
   (2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě 
uvedené v odstavci 1, která neudržuje čistotu a pořádek na 
pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. 
 
   (3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě 
uvedené v odstavci 1, která znečistí veřejné prostranství, naruší 
životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo. 
 
   (4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě 
uvedené v odstavci 1, která porušila povinnost stanovenou právním 
předpisem obce. 
 
   (5) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec 
přihlíží zejména k povaze, závažnosti, době trvání a následkům 
protiprávního jednání. 
 
               § 59 
 
   (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, 
kdy se orgán obce o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však 
do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 
 
   (2) Pokutu podle § 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za 
porušení povinností uvedených v § 58 vyšší sankci. 
 
   (3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla 
uložena pokuta, povinnosti odstranit  závadný stav ve lhůtě 
stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu. 
 
   (4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po 
kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení 
podle zvláštního zákona. 
 
               DÍL 6 
   Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum 
 
               § 60 
 
   Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují 
zvláštní zákony.7),8) 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích 
  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona 
  č. 247/1995 Sb. 
8) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona 
  č. 152/1994 Sb. 
 
              HLAVA III 
            PŘENESENÁ PŮSOBNOST 
 
               § 61 
 
   (1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní 
zákony, je 
a) v základním rozsahu svěřeném  obci vykonávána orgány obce 
  určenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto 
  zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, 
b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto 
  úřadem, 
c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) 
  vykonávána tímto úřadem. 
 
   (2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí 
a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, 
b) v ostatních případech též 
  1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; 
   tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat 
   povinnosti,  pokud  nejsou  zároveň  stanoveny zákonem; 
   podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je 
   jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů 
   a orgány obcí; 
  2. návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, 
   učiněnými podle zvláštního zákona18a) v rámci kontroly 
   výkonu přenesené působnosti. 
 
   (3)  Metodickou a  odbornou pomoc  ve věcech uvedených 
v odstavci 2 vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad. 
------------------------------------------------------------------ 
18a) § 93g písm. h) a § 93h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
   (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 62 
 
   Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů 
v přenesené působnosti. 
 
               § 63 
 
   (1) Obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve 
stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností, mohou 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce 
vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro 
orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem 
veřejnoprávní smlouvy. Předmětem veřejnoprávní smlouvy nemůže být 
přenesená působnost, která je na základě zákona svěřena orgánům 
jen některých obcí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba 
souhlasu krajského úřadu. 
 
   (2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat 
a) označení účastníků smlouvy, 
b) dobu trvání smlouvy, 
c) určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce 
  vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), a 
d) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti 
  podle písmene c). 
 
           Pověřený obecní úřad 
 
               § 64 
 
   (1) Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené 
působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, 
popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) 
obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 
1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony 
přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním 
předpisem. 
 
   (2) Obce  s pověřeným  obecním úřadem  stanoví zvláštní 
zákon.18b) 
------------------------------------------------------------------ 
18b) Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb. 
 
               § 65 
 
   (1) Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, 
rozhodne krajský úřad, že pro ni bude přenesenou působnost nebo 
část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož 
správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu 
příspěvku na výkon přenesené působnosti. Rozhodnutí vydává krajský 
úřad v přenesené působnosti; při jeho vydávání se nepostupuje 
podle správního řádu. 
 
   (2) Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní 
nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce3b) obecního úřadu obce, 
jejíž orgán neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
               § 66 
 
   (1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel 
výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních 
předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 
písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle 
§ 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti podle § 64, 
vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou 
působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. 
 
   (2) Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon.18c) 
------------------------------------------------------------------ 
18c) Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb. 
 
               § 66a 
 
   (1) Obce s rozšířenou  působností, jejichž obecní úřady 
vykonávají přenesenou  působnost ve správním  obvodu jednoho 
krajského úřadu, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž 
bude obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností vykonávat 
přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro obecní 
úřad jiné obce (jiných obcí) s rozšířenou působností, která je 
účastníkem veřejnoprávní smlouvy. K uzavření veřejnoprávní smlouvy 
je třeba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává po 
projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně 
příslušným ústředním správním úřadem. 
 
   (2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat 
a) označení účastníků smlouvy, 
b) dobu trvání smlouvy, 
c) určení  rozsahu  přenesené  působnosti,  kterou bude obec 
  s rozšířenou působností vykonávat pro jinou obec s rozšířenou 
  působností, 
d) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti 
  podle písmene c). 
 
               § 66b 
 
   (1) Neplní-li obecní úřad  obce s rozšířenou působností 
povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne Ministerstvo vnitra po 
projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně 
příslušným ústředním správním úřadem, že pro něj bude přenesenou 
působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat jiný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra 
vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění povinnosti 
podle věty první. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu 
příspěvku na výkon přenesené působnosti. Při vydávání tohoto 
rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu. 
 
   (2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra  podle odstavce 1 se 
zveřejní  na úřední  desce3b) obecního  úřadu s  rozšířenou 
působností, který neplnil povinnosti podle  § 7 odst. 2, a na 
úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po 
dobu 15 dnů. Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se 
zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. 
 
   (3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s pověřeným obecním 
úřadem  a s  doporučením krajského  úřadu a  po projednání 
s příslušnou  obcí s  rozšířenou působností  může rozhodnout 
o delegování  určitého  rozsahu  výkonu  státní  správy obce 
s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem. Žádost 
podává obec nejpozději do 15. ledna kalendářního roku. Rozhodnutí 
Ministerstva vnitra může nabýt právní moci jen k 1. lednu 
kalendářního roku. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu 
příspěvků na výkon přenesené  působnosti. Při vydání tohoto 
rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu. 
 
   (4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra  podle odstavce 3 se 
uveřejní na úřední desce pověřeného obecního úřadu a na úředních 
deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 
dnů. Dále se rozhodnutí uveřejní ve Věstníku právních předpisů 
kraje. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
  
     Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám 
             (§ 63 a 66a) 
 
               § 66c 
 
   (1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro 
veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu. 
 
   (2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji 
bezodkladně poté, co byla uzavřena, zveřejní na úřední desce 
nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva 
zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje 
i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení. 
 
   (3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná 
na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou. 
 
               § 66d 
 
               zrušen 
 
               § 66e 
 
               zrušen 
 
              HLAVA IV 
              ORGÁNY OBCE 
 
               DÍL 1 
            Zastupitelstvo obce 
 
               § 67 
 
   Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, 
jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto 
zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb 
do zastupitelstev v obcích; pro nové volby19) může být tato lhůta 
zkrácena nejvíce o jednu třetinu. 
------------------------------------------------------------------ 
19) § 57 zákona č. 152/1994 Sb. 
 
               § 68 
 
územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce 
mělo v obci, městě, městském obvodu, městské části 
   (1) Zastupitelstvo  obce  při  stanovení  počtu  členů 
zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti 
územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce 
mělo v obci, městě, městském obvodu, městské části 
do 500 obyvatel         5 až 15 členů 
nad 500 do 3 000 obyvatel    7 až 15 členů 
nad 3 000 do 10 000 obyvatel  11 až 25 členů 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel  15 až 35 členů 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 
nad 150 000 obyvatel      35 až 55 členů. 
 
   (2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se 
oznámí na úřední desce3b) obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po 
jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva 
obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým. 
 
   (3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce 
je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby. 
 
   (4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů 
zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím 
volebním období. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
               § 69 
 
   (1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke 
zvolení dojde ukončením hlasování. 
 
   (2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního 
zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, 
slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na 
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce (města) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky." 
 
   (3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem 
obce pronesením slova "slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí 
složení slibu svým podpisem. 
 
   (4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně 
a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
               § 70 
 
   Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen 
zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na 
právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného 
poměru. 
 
               § 71 
 
   (1) Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněni,21) a členům zastupitelstva obce, kteří před 
zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v pracovním 
poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 
uvolnění členové zastupitelstva obce, (dále jen "uvolněný člen 
zastupitelstva obce") poskytuje obec za výkon funkce uvolněného 
člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se 
vyplácí z rozpočtových prostředků obce. 
 
   (2) Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí 
uvolněným členům zastupitelstva obce za výkon jejich funkce; za 
odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem 
jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní 
náhrady. 
 
   (3) Odměnou podle odstavce 1 je 
a) měsíční odměna, 
b) odměna při skončení funkčního období. 
 
   (4) Ostatním členům zastupitelstva obce, kteří nejsou uvedeni 
v odstavci 1, (dále jen "neuvolněný člen zastupitelstva obce"), 
jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon 
funkce pracovní volno s náhradou mzdy;22) rozsah doby potřebné 
k výkonu  funkce v  konkrétním případě  určí obec.  Náhradu 
mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního 
předpisu.23) Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých 
rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví 
zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok. 
------------------------------------------------------------------ 
21) § 124 odst. 2 zákoníku práce. 
22) § 124 zákoníku práce. 
23) § 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník 
  práce a některé další zákony. 
 
               § 72 
 
   Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon 
funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
               § 73 
 
   (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně 
podle druhu vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši 
a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis. Měsíční 
odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce 
a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku 
podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou 
k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému 
pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru. 
 
   (2) Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce 
v obcích s rozšířenou působností, v obcích s pověřeným obecním 
úřadem, v obcích s matričním úřadem23a) a v obcích se stavebním 
úřadem23b)  zvyšuje o  částku stanovenou  prováděcím právním 
předpisem. 
 
   (3) Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci z důvodu 
pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 
3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží. Člen zastupitelstva je 
povinen neprodleně informovat starostu nebo místostarostu o těchto 
důvodech a předpokládané době jejich trvání. 
------------------------------------------------------------------ 
23a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
   jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 
23b) § 117 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
   a stavebním řádu (stavební  zákon), ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 74 
 
prováděcí právní předpis. 
               zrušen 
 
               § 75 
 
   (1) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu 
zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, jemuž ke dni 
voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna, náleží 
tato odměna  ještě po dobu  3 měsíců od  konání voleb do 
zastupitelstva obce, pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční 
odměnu. 
 
   (2) Pokud  dosavadní starosta  vykonává do  ustavujícího 
zasedání zastupitelstva obce pravomoc podle § 107 odst. 1, náleží 
mu měsíční odměna v dosavadní výši. 
 
   (3) Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc 
podle § 107 odst. 2, náleží měsíční odměna ve stejné výši, která 
by podle prováděcího právního předpisu náležela starostovi. 
 
   (4) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty, za 
niž náleží měsíční odměna, a jimž zanikl mandát přede dnem konání 
voleb do zastupitelstva obce, může být tato odměna poskytována 
ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu. 
 
   (5) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu 
zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty, za niž 
náleží měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí 
vzdali, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců 
ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce. 
 
               § 76 
 
   Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož 
i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové 
poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce. Pro tyto účely se 
odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců 
obce v pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel 
a členové zastupitelstva obce se posuzují jako zaměstnanci. 
 
               § 77 
 
   (1) Odměna  se  uvolněnému  členovi  zastupitelstva obce 
poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za 
kterou odměna náleží. 
 
   (2) Odměna  se neuvolněnému  členovi zastupitelstva obce 
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. 
 
   (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí 
a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna 
  podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 
b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční 
  odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
 
               § 78 
 
   Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem 
jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených 
právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru.26) 
------------------------------------------------------------------ 
26) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
 
               § 79 
 
   (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou 
podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za kalendářní rok. 
 
   (2) Pokud jeho funkční období  netrvalo po dobu celého 
kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí 
za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu jeho funkce 
jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. 
 
   (3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu 
dovolené. 
 
   (4) Obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu 
část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné 
funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou 
před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne mu 
ji uvolňující zaměstnavatel. 
 
   (5) Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl 
dovolenou  nebo její  část vyčerpat  v průběhu  příslušného 
kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího 
kalendářního  roku. V  takovém případě  může uvolněný  člen 
zastupitelstva též požádat obec o náhradu měsíční odměny za 
nevyčerpanou dovolenou. 
 
               § 80 
 
               zrušen 
 
               § 81 
 
               zrušen 
 
               § 82 
 
   Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo 
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím 
  návrhy na projednání, 
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její 
  jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány 
  právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí 
  příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec 
  založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, 
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, 
  jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila 
  nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem 
  jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 
  dnů. 
 
               § 83 
 
   (1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se 
zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů 
obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány 
uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby 
nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 
 
   (2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, 
že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti 
v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného 
nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou 
zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je 
povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, 
který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod 
pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, 
rozhoduje tento orgán obce. 
 
               DÍL 2 
         Pravomoc zastupitelstva obce 
 
               § 84 
 
   (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do 
samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1). 
 
   (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
a) schvalovat program rozvoje obce, 
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán28) a vyhlašovat 
  jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou, 
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky 
  obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, 
f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat 
  jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 
  smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených 
  právnických osobách,29) 
g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na 
  valnou hromadu  obchodních společností, v  nichž má obec 
  majetkovou účast, 
h) navrhovat  zástupce obce  do ostatních  orgánů obchodních 
  společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat 
  jejich odvolání, 
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat 
  dohody o změně hranic obce a o slučování obcí, 
l) stanovit počet členů rady obce, 
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty 
  a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, 
n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce 
  uvolněni, 
o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy 
  a odvolávat je z funkce, 
p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) 
  a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož 
  i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, 
  zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy 
  a odvolávat je z funkce, 
r) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 
s) zřizovat a zrušovat obecní policii, 
t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této 
  spolupráce, 
u) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic 
  a dalších veřejných prostranství, 
v) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce, 
x) stanovit zásady pro  poskytování cestovních náhrad členům 
  zastupitelstva obce, 
y) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, 
  které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů 
  výborů. 
 
   (3)  Není-li zřízena  rada obce,  vydává nařízení obce 
zastupitelstvo obce. 
 
   (4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc 
v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce 
podle § 102 odst. 2. 
 
   (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady 
obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. 
------------------------------------------------------------------ 
28) § 10 a 11 zákona č.  50/1976 Sb., o územním plánování 
  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění pozdějších 
  předpisů. 
29) Například § 110 a 163  obchodního zákoníku, § 4 zákona č. 
  248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 
  a doplnění některých zákonů, § 3 zákona č. 227/1997 Sb., 
  o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých 
  souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). 
 
               § 85 
 
   Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto 
majetkoprávních úkonech: 
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle 
  zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku 
  obce, 
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých 
  darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě 
  v jednom kalendářním roce, 
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech 
  občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým 
  nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy 
  a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, 
  kultury, vzdělávání a  vědy, zdravotnictví, protidrogových 
  aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, 
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot 
  podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, 
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, 
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 
g) zastavení movitých  věcí nebo práv v  hodnotě vyšší než 
  20 000 Kč, 
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, 
  o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského 
  závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, 
k) zastavení nemovitých věcí, 
l) vydání komunálních dluhopisů. 
 
               § 86 
 
               zrušen 
 
               § 87 
 
   K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo 
volbě  je třeba  souhlasu nadpoloviční  většiny všech členů 
zastupitelstva  obce,  nestanoví-li  zvláštní  právní předpis 
jinak31a). 
------------------------------------------------------------------ 
31a) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
   a o změně některých zákonů. 
 
               § 88 
 
               zrušen 
 
               § 89 
 
   (1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 
6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je 
rozpustí.  Proti tomuto  rozhodnutí může  obec podat žalobu 
k soudu. 
 
   (2) Nebude-li zastupitelstvo obce  nebo jiný orgán obce 
postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit 
místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu 
konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel 
krajského úřadu zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo 
nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský 
úřad neprodleně  tuto skutečnost Ministerstvu  vnitra, které 
zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec 
podat žalobu k soudu. 
 
   (3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, 
popřípadě určen správce obce podle § 98, vykonává rada obce svou 
pravomoc podle § 102 odst. 2 a 3. Není-li rada obce zvolena, 
vykonává starosta pravomoc podle § 107 odst. 1. Není-li zvolen 
starosta, vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva obce, 
kterého tím zastupitelstvo obce pověří. 
 
               § 90 
 
   Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než 
polovinu, popřípadě pod 5 a zastupitelstvo obce nemůže být 
doplněno z  náhradníků, oznámí obecní  úřad neprodleně tuto 
skutečnost  krajskému  úřadu.  V  takovém  případě  nemůže 
zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 a 85. 
 
               § 91 
 
   (1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 
svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od 
vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od právní moci 
usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva v obci.31) Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla 
nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta 
nebo místostarosta. Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí 
starostu, místostarostu a další členy rady obce. 
 
   (2) Jestliže nebude  ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva obce svoláno ve lhůtě uvedené v odstavci 1, učiní 
tak ředitel krajského úřadu. 
------------------------------------------------------------------ 
31) § 59 zákona č. 152/1994 Sb. 
 
               § 92 
 
   (1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však 
jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají 
v územním obvodu obce.  Zasedání zastupitelstva obce svolává 
a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání 
zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů 
zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva 
obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla 
doručena obecnímu úřadu. 
 
   (2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle 
odstavce  1, učiní  tak místostarosta,  popřípadě jiný člen 
zastupitelstva obce. 
 
   (3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení 
jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí 
předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho 
náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2. 
 
               § 93 
 
   (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu 
připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na 
úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním 
zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem 
v místě obvyklým. 
 
   (2) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 
vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, přednosta 
příslušného okresního úřadu, jím určený zástupce nebo zástupce 
orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
 
   (3) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen 
vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce 
orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
               § 94 
 
   (1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání 
připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, 
rada obce a výbory. 
 
   (2) O zařazení návrhů  přednesených v průběhu zasedání 
zastupitelstva  obce  na  program  jeho  jednání  rozhodne 
zastupitelstvo obce. 
 
               § 95 
 
   (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, 
který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. 
V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek 
hlasování a přijatá usnesení. 
 
   (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení 
zasedání, musí  být uložen na obecním  úřadu k nahlédnutí. 
O námitkách člena zastupitelstva  obce proti zápisu rozhodne 
nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 
 
               § 96 
 
   Zastupitelstvo obce  vydá jednací řád,  v němž stanoví 
podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. 
 
               § 97 
 
   Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání 
zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým. 
 
               § 98 
 
   (1) Ředitel krajského úřadu jmenuje správce obce z řad 
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, 
a) neuskuteční-li se v obci  vyhlášené volby pro nedostatek 
  kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla 
  ustavena okrsková volební komise,32) 
b) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle § 89, 
c) zanikne-li mandát  všem členům zastupitelstva  obce a na 
  uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, 
d) není-li zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, 
  popřípadě ode dne, kdy byl odvolán starosta nebo se funkce 
  vzdal, 
e) dojde-li k počátku kalendářního roku ke sloučení obcí nebo 
  k oddělení části obce. 
 
   (2) Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, 
jde-li o obec, kde není tajemník obecního úřadu, a dále úkoly 
v oblasti samostatné působnosti podle § 84 odst. 2 písm. c) 
a § 102 odst. 2 a 3. Správce obce je v čele obecního úřadu. 
Jde-li o obec, kde byla zřízena funkce tajemníka obecního úřadu 
(§ 110), je tajemník podřízen správci obce. 
 
   (3) Správce obce zůstává zaměstnancem kraje. Osobní výdaje 
spojené s výkonem funkce správce obce hradí kraj. 
 
   (4) Ředitel krajského úřadu kontroluje činnost správce obce. 
 
   (5) Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce (§ 91)  nebo dnem zvolení starosty. Na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce zprávu 
o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce. 
------------------------------------------------------------------ 
32) § 22 odst. 1 zákona č. 152/1994 Sb. 
 
               DÍL 3 
              Rada obce 
 
               § 99 
 
   (1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné 
působnosti a ze své  činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 
V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen 
stanoví-li tak zákon. 
 
   (2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc 
starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4). 
 
   (3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) 
a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet 
členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva 
obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má 
méně než 15 členů. 
 
   (4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo 
se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce. 
 
               § 100 
 
   (1) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady 
obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude 
doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc 
zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle 
§ 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi. 
 
   (2) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů 
zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí 
náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od 
uprázdnění mandátů v zastupitelstvu  obce. Funkce rady obce 
vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit 
plnění některých úkolů rady obce starostovi. 
 
   (3) Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet členů 
rady obce jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce, aniž 
počet jeho členů poklesne pod 11, plní rada obce nadále své 
funkce. 
 
               § 101 
 
   (1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její 
schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého 
jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. 
 
   (2) Rada  obce je schopna se  usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo 
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích 
členů. 
 
   (3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje 
starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se 
vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad 
schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího 
konání. O námitkách člena  rady obce proti zápisu rozhodne 
nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být 
uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 
 
   (4) Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti 
o jednání rady obce. 
 
               § 102 
 
   (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva 
obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 
 
   (2) Radě obce je vyhrazeno 
a) zabezpečovat hospodaření obce  podle schváleného rozpočtu, 
  provádět  rozpočtová  opatření  v  rozsahu  stanoveném 
  zastupitelstvem obce, 
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným 
  nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, 
  úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, 
  nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), 
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 
  společnosti, 
d) vydávat nařízení obce, 
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí 
  členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce, 
f) stanovit  rozdělení pravomocí  v obecním  úřadu, zřizovat 
  a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2), 
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí 
  odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32a) 
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen 
  "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy 
  a členy, 
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti 
  samostatné působnosti obce, 
j) stanovit celkový počet zaměstnanců  obce v obecním úřadu 
  a v organizačních složkách obce, 
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); 
  tuto působnost může rada  obce svěřit příslušnému odboru 
  obecního úřadu zcela nebo zčásti, 
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem 
  v samostatné působnosti a komisemi, 
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto 
  působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního 
  úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti. 
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu, 
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem. 
 
   (3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí 
patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny 
zastupitelstvu  obce nebo  pokud si  je zastupitelstvo obce 
nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu 
rozhodování  v záležitostech  podle odstavce  2 s  výjimkou 
záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m). 
 
   (4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 
odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve 
věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j) a l). 
 
   (5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně 
s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou 
pravomoc až do zvolení nové rady obce. 
------------------------------------------------------------------ 
32a) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
   celků a o změně některých zákonů. 
 
               DÍL 4 
              Starosta 
 
               § 103 
 
   (1) Starosta zastupuje obec navenek. 
 
   (2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí 
zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta 
musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají 
zastupitelstvu obce. 
 
   (3) Starosta jmenuje  a odvolává se  souhlasem ředitele 
krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním 
zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez 
souhlasu ředitele  krajského úřadu je  jmenování a odvolání 
tajemníka obecního úřadu neplatné. 
 
   (4) Starosta 
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
  uplynulý kalendářní rok (§ 42), 
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá 
  a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim 
  plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník 
  obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim 
  plat, jen není-li zřízena rada obce, 
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi 
  výkon přenesené působnosti v určitých věcech, 
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při 
  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,34) 
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není 
  tajemník obecního úřadu, 
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených 
  mu radou obce, 
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony, 
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle 
  zvláštních  právních  předpisů  vůči  uvolněným  členům 
  zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu. 
 
   (5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva 
obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání 
zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce. 
 
   (6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal 
a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až 
do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo 
obce k  zastupování starosty (§ 104  odst. 1). Neurčilo-li 
zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo 
byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal 
současně  se starostou,  pověří zastupitelstvo  obce výkonem 
pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce. 
------------------------------------------------------------------ 
33) Zákon č. 143/1992 Sb. 
  Nařízení  vlády č.  253/1992 Sb.,  o platových poměrech 
  zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů 
  a obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
34) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
               § 104 
 
   (1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce 
může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. 
Místostarosta,  kterého určí  zastupitelstvo obce,  zastupuje 
starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1). 
 
   (2) Starosta  spolu s  místostarostou podepisuje  právní 
předpisy obce. 
 
               § 105 
 
   (1) Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, 
že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu 
zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5). 
 
   (2) Starosta zašle krajskému  úřadu usnesení, rozhodnutí 
a jiná opatření orgánů obce, jestliže o to ředitel krajského úřadu 
požádá. Jestliže o to Ministerstvo vnitra požádá, zašle je též 
Ministerstvu vnitra. 
 
               § 106 
 
   (1) V  případech stanovených  zvláštními zákony  zřizuje 
starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, 
jmenuje  a odvolává  jejich členy.  V případech stanovených 
zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou 
působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností. 
 
   (2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, 
nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou 
způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl 
zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti 
osoby stojící v čele  zvláštního orgánu obce platí obdobně 
ustanovení  zvláštních  právních  předpisů  upravujících toto 
prokázání pro úředníky územních samosprávných celků. 
 
   (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy 
v čele zvláštního  orgánu obce stojí  na základě ustanovení 
zvláštního zákona starosta. 
 
               § 107 
 
   (1) Dosavadní  starosta  v  období  ode  dne  voleb do 
zastupitelstva obce do dne konání ustavujícího zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva obce 
a) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není 
  tajemník obecního úřadu, 
b) vykonává pravomoci podle § 102 odst. 2 písm. a), b), e), h), 
  i), l), § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 s výjimkou provádění 
  rozpočtových opatření, 
c) přijímá prohlášení o uzavření manželství.34a) 
 
   (2) Jestliže zastupitelstvo obce nezvolí na svém ustavujícím 
zasedání starostu, vykonává dosavadní starosta, je-li členem 
zastupitelstva, pravomoc podle odstavce 1. Není-li dosavadní 
starosta členem zastupitelstva obce, pověří zastupitelstvo obce 
výkonem této pravomoci některého ze svých členů. 
 
   (3) Jestliže  nově zvolené  zastupitelstvo obce  nezvolí 
starostu do 6 měsíců ode dne ustavujícího zasedání, postupuje se 
podle § 98. 
------------------------------------------------------------------ 
34a) § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 108 
 
   (1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech 
a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed 
velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká 
republika. 
 
   (2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento 
odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního 
úřadu. 
 
   (3) Primátor statutárního města má právo při významných 
příležitostech  a  občanských  obřadech  používat primátorské 
insignie. 
 
               DÍL 5 
              Obecní úřad 
 
               § 109 
 
   (1)  Obecní  úřad   tvoří  starosta,  místostarosta 
(místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce 
zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele 
obecního úřadu je starosta. 
 
   (2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti 
obecního úřadu  odbory a oddělení, v  nichž jsou začleněni 
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 
 
   (3) Obecní úřad 
a) v oblasti samostatné působnosti 
  1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada 
   obce, 
  2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; 
b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) 
  s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; 
c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního 
  zákona.34) 
------------------------------------------------------------------ 
34) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
               § 110 
 
   (1) V obcích  s pověřeným obecním  úřadem a v  obcích 
s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního 
úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit 
funkci tajemníka obecního úřadu. 
 
   (2) Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů 
obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti 
starostovi. 
 
   (3) Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu 
nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly 
starosta. 
 
   (4) Tajemník obecního úřadu 
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které 
  jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo 
  starostou, 
c) stanoví podle zvláštních  právních předpisů33) platy všem 
  zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních 
  právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního 
  úřadu, 
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu 
  a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada 
  obce. 
 
   (5)  Tajemník  obecního  úřadu  se  zúčastňuje zasedání 
zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním. 
 
   (6)  Tajemník  obecního  úřadu  nesmí  vykonávat funkce 
v politických stranách a v politických hnutích. 
------------------------------------------------------------------ 
33) Zákon č. 143/1992 Sb. 
  Nařízení  vlády č.  253/1992 Sb.,  o platových poměrech 
  zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů 
  a obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 111 
 
   (1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné 
působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova "obec" 
("město") a názvem obce nebo města s uvedením orgánu, který 
písemnost vyhotovil. 
 
   (2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené 
působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví 
označují slovy "Obecní úřad" ("Městský úřad") s uvedením názvu 
obce nebo města. 
 
   (3) Vypracovávají-li písemnosti odbory obecního (městského) 
úřadu, uvede se pod záhlavím též název odboru, který písemnost 
vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné označení odboru, uvede 
se toto označení. 
 
   (4) Vypracovávají-li písemnosti zvláštní orgány, uvede se 
v záhlaví "obec" ("město"), název obce (města) a pod ním název 
zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil. 
 
   (5) Obce mohou používat razítko  obce v případech, kdy 
zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka 
s malým státním znakem.34b) 
------------------------------------------------------------------ 
34b) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České 
   republiky a o změně některých zákonů. 
 
               § 112 
 
               zrušen 
 
               § 113 
 
               zrušen 
 
               § 114 
 
               zrušen 
 
               § 115 
 
               zrušen 
 
               § 116 
 
               zrušen 
 
               HLAVA V 
       ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE 
 
               Výbory 
 
               § 117 
 
   (1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní 
a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají 
výbory zastupitelstvu obce. 
 
   (2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní 
výbor. 
 
   (3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního 
sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné 
než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto 
výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje 
svaz utvořený podle zvláštního zákona;36) vždy však příslušníci 
národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů 
výboru. 
 
   (4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to 
neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120). 
------------------------------------------------------------------ 
36) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 118 
 
   (1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. 
Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. 
 
   (2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle 
potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je 
předseda výboru. 
 
   (3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila 
souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. 
 
               § 119 
 
   (1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. 
Jejich členy  nemohou být starosta,  místostarosta, tajemník 
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 
na obecním úřadu. 
 
   (2) Finanční výbor 
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
  obce, 
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 
 
   (3) Kontrolní výbor 
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, 
  je-li zřízena, 
b) kontroluje  dodržování právních  předpisů ostatními výbory 
  a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, 
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo 
  obce. 
 
   (4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, 
co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy 
opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen 
výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se 
kontrola týkala. 
 
   (5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu 
připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti 
se kontrola týkala. 
 
               § 120 
 
   (1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní 
výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního 
výboru určí zastupitelstvo obce. 
 
   (2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní 
výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. 
 
   (3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad 
členů osadního výboru. 
 
               § 121 
 
   (1) Osadní výbor je oprávněn 
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy 
  týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, 
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě 
  obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, 
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany 
  obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, 
  orgánům obce. 
 
   (2)  Požádá-li  předseda  osadního  výboru  na zasedání 
zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. 
 
               § 122 
 
               Komise 
 
   (1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní 
orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě 
obce. 
 
   (2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen 
výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c). 
okresnímu úřadu. 
 
   (3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, 
která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní 
odbornou  způsobilost  v  oblasti  komisi  svěřené přenesené 
působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy 
komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů 
upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných 
celků. 
 
   (4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 
 
   (5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech 
výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 
 
              HLAVA VI 
               DOZOR 
 
               DÍL 1 
     Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce 
 
               § 123 
 
   (1) Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává 
krajský úřad36b) v přenesené působnosti a Ministerstvo vnitra. 
Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně 
závazných vyhlášek obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí 
a jiných opatření orgánů obce  se zákony a jinými právními 
předpisy. Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených 
pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním 
předpisem,15b)  vykonává  dozor  Ministerstvo  financí  podle 
zvláštního právního předpisu.15b) 
 
   (2) Při výkonu dozoru je krajský úřad oprávněn 
a) požadovat na obci poskytnutí informací potřebných pro výkon 
  dozoru ve stanovených lhůtách, 
b) navrhnout obci změnu nebo zrušení nezákonné obecně závazné 
  vyhlášky obce, rozhodnutí nebo jiného opatření jejích orgánů, 
c) požadovat na obci splnění  úkolu stanoveného jí zákonem; 
  nesplní-li obec úkol stanovený jí zákonem a po upozornění 
  krajským úřadem nezjedná nápravu, zabezpečí náhradní výkon na 
  návrh krajského úřadu Ministerstvo vnitra na náklady obce, 
  jestliže nesplněný úkol může provést někdo jiný; v odůvodněných 
  případech může od vymáhání nákladů upustit. 
------------------------------------------------------------------ 
15b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
   samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
36b) § 69a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
   znění pozdějších předpisů. 
 
               § 124 
 
   (1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve 
krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 
30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra 
pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu 
vyrozumí krajský úřad starostu obce. 
 
   (2) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, 
a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se 
zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo 
vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky obce v případě 
jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není 
takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky 
obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti 
obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho 
písemného vyhotovení obecnímu úřadu. 
 
   (3) Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení 
účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení 
Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, 
zamítne nebo řízení  zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra 
o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá 
platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. 
 
   (4) Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím 
Ústavního soudu o návrhu podle odstavce 3, Ministerstvo vnitra své 
rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce 
zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce 
o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra. 
 
               § 124a 
 
   (1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce 
v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním 
předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve 
krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 
30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra 
pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření 
orgánu obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí 
krajský úřad starostu obce. 
 
   (2) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, 
a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce 
v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním 
předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra 
pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce 
v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním 
předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh 
podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem obce. 
 
   (3) Není-li  proti rozhodnutí  Ministerstva vnitra podle 
odstavce 2 podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od 
uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na 
zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. 
Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 2 podán 
rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne 
rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí 
Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo 
jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu 
nabude právní moci. 
 
   (4) Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím 
soudu o  návrhu podle odstavce 3,  Ministerstvo vnitra své 
rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo 
opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení 
příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra. 
 
   (5) Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 se nepoužijí v případech 
porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního 
práva. 
 
               § 125 
 
   (1) Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné 
vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření 
obce v  samostatné působnosti, vyvěsí  obec toto rozhodnutí 
Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce3b) obecního úřadu 
po dobu 15 dnů. 
 
   (2) Nález, kterým Ústavní soud ruší obecně závaznou vyhlášku 
obce, nebo rozhodnutí, kterým soud ruší usnesení, rozhodnutí nebo 
jiná opatření orgánu obce v samostatné působnosti, vyvěsí obec 
neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Stejným 
způsobem vyvěsí obec rozhodnutí Ministerstva vnitra o zrušení 
rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce 
nebo výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce, 
rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá platnosti 
rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce 
a rozhodnutí soudu, na jehož základě pozbývá platnosti rozhodnutí 
o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření 
obce v samostatné působnosti. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
               DÍL 2 
      Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce 
 
               § 126 
 
   (1) Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí vykonávají 
Ministerstvo vnitra a krajský úřad v přenesené působnosti. Dozor 
se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad nařízení obce se 
zákony a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů 
obce, které nejsou nařízeními obce, se zákony, jinými právními 
předpisy nebo v jejich mezích  též s usneseními vlády nebo se 
směrnicemi ústředních správních úřadů. 
 
   (2) Při výkonu dozoru je krajský úřad oprávněn 
a) požadovat na obci poskytnutí informací potřebných pro výkon 
  dozoru ve stanovených lhůtách, 
b) navrhovat obci  změny nebo zrušení  nezákonného nařízení, 
  rozhodnutí nebo opatření jejích orgánů ve stanovené lhůtě. 
 
               § 127 
 
   (1) Odporuje-li nařízení obce  zákonu, použije se § 124 
obdobně. 
 
   (2) Na zveřejňování rozhodnutí týkajících se pozastavení 
účinnosti nebo zrušení nařízení obce se použije § 125 obdobně. 
 
   (3) Opatření orgánů obce v přenesené působnosti jiné než 
uvedené v odstavci 1, které je v rozporu se zákonem, jiným právním 
předpisem, v jejich mezích též s usnesením vlády nebo směrnicí 
ústředního správního úřadu,  zruší krajský úřad, nezjedná-li 
nápravu orgán, který je vydal, ve lhůtě stanovené krajským úřadem. 
 
   (4) Opatření krajského úřadu podle odstavce 3 obec neprodleně 
vyvěsí na úřadní desce3b) obecního úřadu pod dobu 15 dnů. 
------------------------------------------------------------------ 
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
               DÍL 3 
         Společná ustanovení k dozoru 
 
               § 128 
 
   Skutečnosti uvedené v § 124 odst. 2, 3 a 4, v § 124a odst. 
2, 3 a 4 a v § 127 odst. 1 a 3 může obec uveřejnit též způsobem 
v místě obvyklým. 
 
               § 129 
 
   Ustanovení dílů 1 a 2 se nevztahují na rozhodnutí vydaná 
orgány obce podle správního řádu a podle zákona o správě daní 
a poplatků. 
 
              HLAVA VII 
            STATUTÁRNÍ MĚSTA 
 
               § 130 
 
   Územně členěná statutární města upraví své vnitřní poměry ve 
věcech správy města statutem, který je vydáván formou obecně 
závazné vyhlášky obce. Ve statutu stanoví zejména 
a) výčet  jednotlivých  městských  obvodů  a městských částí 
  a vymezení jejich území, 
b) pravomoc  orgánů města  na úseku  samostatné a přenesené 
  působnosti, 
c) pravomoc orgánů městských obvodů a městských částí na úseku 
  samostatné a přenesené působnosti, 
d) vzájemnou součinnost mezi orgány města a orgány městských 
  obvodů a městských částí, 
e) zdroje peněžních příjmů městských obvodů a městských částí 
  a druhy výdajů v souvislosti s plněním úkolů v samostatné 
  a přenesené působnosti, 
f) způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení 
  města s městskými obvody a městskými částmi a způsob jejich 
  zveřejňování v městských obvodech a městských částech, 
g) způsob projednání územně plánovací dokumentace města a programu 
  rozvoje města s městskými obvody a městskými částmi, 
h) majetek města, který se svěřuje městským obvodům a městským 
  částem, a rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí 
  při nakládání s tímto majetkem a při výkonu s tím souvisejících 
  práv, 
i) rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí zakládat, 
  zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky, 
j) další záležitosti, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. 
 
               § 131 
 
   Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo 
městské části na úseku samostatné působnosti zejména 
a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské 
  části, 
b) rozhodování o  majetkoprávních úkonech uvedených  v § 133 
  odst. 1, 
c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské 
  části, 
d) ukládání pokut podle § 58, 
e) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu 
  městského obvodu nebo úřadu městské části nebo organizační 
  složky městského obvodu nebo městské části. 
 
               § 132 
 
   (1) Svěřenou věc  z vlastnictví statutárního  města lze 
městskému obvodu nebo městské části odejmout za účelem, pro který 
lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu39a) nebo 
se souhlasem městského obvodu nebo městské části. 
 
   (2) Svěřenou věc  z vlastnictví statutárního  města lze 
městskému obvodu nebo městské části odejmout též v případě, 
jestliže městský obvod nebo městská část při nakládání s touto 
věcí porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky ve 
lhůtě stanovené statutárním městem, která nesmí být kratší než 60 
dnů. 
 
   (3) O odejmutí věci svěřené městskému obvodu nebo městské 
části z vlastnictví statutárního města rozhoduje zastupitelstvo 
statutárního města [§ 130 písm. h)]. 
------------------------------------------------------------------ 
39a) § 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
   a stavebním řádu (stavební  zákon), ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 133 
 
   Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm 
stanovených městskému obvodu a městské části rozhodování zejména 
o těchto majetkoprávních úkonech: 
a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí 
  podle zvláštních zákonů z majetku města svěřeného městskému 
  obvodu nebo městské části, 
b) převod a zastavení movitých věcí a práv, 
c) postoupení pohledávek, 
d) vzdání se práva a prominutí pohledávky, 
e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, 
  o poskytnutí výpůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, 
  o převzetí ručitelského závazku,  o přistoupení k závazku 
  a smlouvy o sdružení, 
f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, 
g) majetková účast na podnikání jiných právnických osob, 
h) dohody o splátkách, 
i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách, 
j) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým 
  osobám, 
k) poskytování  dotací  občanským  sdružením,  humanitárním 
  organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím 
  v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, 
  požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
  protidrogových  aktivit,  prevence  kriminality  a ochrany 
  životního prostředí. 
 
               § 134 
 
   (1) Městské obvody a městské části jednají za statutární 
město v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích zákona 
statutem. 
 
   (2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně 
závazné vyhlášky nebo nařízení. 
 
               § 135 
 
   Usnesení zastupitelstva města a rady města v záležitostech, 
které nebyly zákonem nebo statutem svěřeny městskému obvodu nebo 
městské části, jsou pro orgány městských obvodů a městských částí 
závazná. 
 
               § 136 
 
   (1) Správce městského obvodu nebo městské části jmenuje 
a odvolává z funkce tajemník magistrátu. 
 
   (2) Správce města, městského obvodu a městské části plní 
úkoly správce obce podle § 98. 
 
               § 137 
 
   Pravomoc rozpustit zastupitelstvo  městského obvodu nebo 
městské části podle § 89 vykonává zastupitelstvo města. 
 
               § 138 
 
               zrušen 
 
               § 139 
 
statutárních městech vykonávají svými orgány přenesenou působnost, 
kterou podle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární 
město může statutem určit městské obvody a městské části, jejichž 
orgány budou vykonávat některé působnosti svěřené zvláštními 
zákony pověřeným obecním úřadům. Město Brno, Ostrava a Plzeň může 
statutem určit městské obvody a městské části, jejichž orgány 
budou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony 
pověřeným obecním úřadům nebo okresním úřadům, případně některé 
úkoly svěřené zvláštními zákony okresním úřadům. 
 
   (4) Je-li to účelné, může statutární město statutem se 
souhlasem městského obvodu nebo městské části vyhradit v přenesené 
působnosti obcí některé činnosti magistrátu města nebo určit, že 
některé tyto působnosti budou vykonávat jiné městské obvody nebo 
městské části. 
   (1) Orgány statutárních měst vykonávají přenesenou působnost, 
která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům 
obcí s rozšířenou působností. 
 
   (2) Orgány městských obvodů a městských částí vykonávají 
přenesenou působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají 
orgány obcí. Statutární město může statutem určit městské obvody 
a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti 
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním 
úřadům,  popřípadě  některou  přenesenou  působnost  svěřenou 
zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. 
 
   (3) Je-li to účelné, může statutární město statutem se 
souhlasem městského obvodu nebo městské části vyhradit v přenesené 
působnosti orgánů obcí některé činnosti magistrátu města nebo 
určit, že některé tyto působnosti budou vykonávat orgány jiných 
městských obvodů nebo městských částí. 
 
   (4) Městské obvody a městské části jsou při výkonu přenesené 
působnosti správními obvody; výkon přenesené působnosti jsou 
povinny zabezpečit. Na výkon přenesené působnosti obdrží městské 
obvody a městské části příspěvek z rozpočtu statutárního města. 
 
   (5) Rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí 
vydaná ve správním řízení přezkoumává magistrát, pokud není tato 
působnost svěřena zvláštnímu orgánu města nebo zvláštní zákon 
nestanoví jinak. 
 
               § 140 
 
   (1) Ve  statutárním  městě  plní  funkci  místostarosty 
(místostarostů) náměstek (náměstci) primátora. 
 
   (2) Ve  statutárním městě  se zřizuje  funkce tajemníka 
magistrátu, který je zaměstnancem města. Tajemníka magistrátu 
jmenuje a odvolává primátor se souhlasem ředitele krajského úřadu 
a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Bez souhlasu 
ředitele krajského úřadu je  jmenování a odvolání tajemníka 
magistrátu neplatné. 
 
   (3) V městských částech a městských obvodech, jejichž orgánům 
je zcela nebo zčásti svěřena přenesená působnost, kterou podle 
zvláštních zákonů vykonávají pověřené obecní úřady, popřípadě 
některá přenesená působnost,  kterou podle zvláštních zákonů 
vykonávají obecní úřady obce s rozšířenou působností, se zřizuje 
funkce tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka úřadu 
městské části. Tajemníka úřadu městského obvodu nebo tajemníka 
úřadu městské části jmenuje a odvolává starosta se souhlasem 
tajemníka magistrátu;  bez souhlasu tajemníka  magistrátu je 
jmenování a odvolání tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské 
části neplatné. 
 
               § 141 
 
   (1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města 
v samostatné působnosti tohoto města se v záhlaví označují slovy 
"statutární město" s uvedením  názvu města a orgánu, který 
písemnost vyhotovil; jde-li o orgán městského obvodu nebo městské 
části, uvedou se v záhlaví slova "městský obvod" nebo "městská 
část" a název města, název městského obvodu nebo městské části 
a název orgánu, který písemnost vyhotovil. 
 
   (2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města 
v přenesené působnosti tohoto města, s výjimkou nařízení města, se 
v záhlaví označují slovy "Magistrát města" s uvedením názvu města 
a názvu odboru,  který písemnost vyhotovil;  jde-li o orgán 
městského obvodu nebo městské části, uvedou se v záhlaví slova 
"Úřad městského obvodu" nebo "Úřad městské části" a název města, 
název městského obvodu nebo  městské části a odboru, který 
písemnost vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné označení 
odboru, uvede se toto označení. 
 
   (3) Vypracovává-li písemnosti zvláštní orgán statutárního 
města, označují se v záhlaví slovy "statutární město" s uvedením 
názvu města a názvu zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil; 
jde-li o zvláštní orgán městského obvodu nebo městské části, uvede 
se v záhlaví též název městského obvodu nebo městské části. 
 
   (4) Statutární město, městský obvod nebo městská část územně 
členěného statutárního města  mohou používat vlastní razítko 
v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání 
úředního razítka s malým státním znakem.34b) Razítko má uprostřed 
znak statutárního města nebo městského obvodu nebo městské části 
a po obvodu razítka je uveden celý název města, městského obvodu 
nebo městské části. 
 
               § 142 
 
   (1) Městské  obvody  a  městské  části územně členěného 
statutárního města mohou mít svůj znak a vlajku. 
 
   (2) Předseda Poslanecké sněmovny může městskému obvodu nebo 
městské části, které nemají znak a vlajku, na jejich žádost, po 
vyjádření statutárního města, udělit znak a vlajku městského 
obvodu nebo městské části. Předseda Poslanecké sněmovny může na 
žádost městského obvodu nebo městské části změnit jejich znak 
a vlajku. 
 
               § 143 
 
   Magistrát pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného 
opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné 
působnosti, je-li v rozporu  se zákonem nebo jiným právním 
předpisem. Rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí 
nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části 
v samostatné působnosti nabývá  účinnosti dnem doručení jeho 
písemného  vyhotovení městskému  obvodu nebo  městské části. 
Nezjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části 
nápravu do 3 měsíců od pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí 
nebo jiného opatření, zastupitelstvo města je zruší. 
 
               § 144 
 
   Magistrát pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření 
orgánu městského obvodu nebo městské části v přenesené působnosti, 
je-li v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem nebo 
s usnesením vlády nebo směrnicemi ústředních správních úřadů. 
Nezjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části 
nápravu ve lhůtě stanovené magistrátem, která nesmí být kratší než 
30 dnů, magistrát takové usnesení, rozhodnutí nebo opatření zruší. 
Rozhodnutí o pozastavení výkonu takového usnesení, rozhodnutí nebo 
opatření, jakož i rozhodnutí o jeho zrušení nabývá účinnosti dnem 
doručení jeho písemného vyhotovení úřadu městského obvodu nebo 
úřadu městské části. 
 
               § 145 
 
   (1) Na řízení podle § 137, 143 a 144 se ustanovení správního 
řádu nevztahují. 
 
   (2) Ustanovení § 143 a 144 se nepoužijí na rozhodování orgánů 
městského  obvodu nebo  městské části  podle správního řádu 
a v řízení o správě daní a poplatků.39) 
------------------------------------------------------------------ 
39) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 146 
 
   Nestanoví-li tato hlava zákona výslovně jinak, platí pro 
statutární města, jejich městské obvody a městské části ustanovení 
ostatních hlav zákona. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
         USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ 
 
               § 147 
 
   (1) Zákon o správním řízení se vztahuje na rozhodování obce 
a) ve věcech podle § 58 až 59, 
b) o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku 
  přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 
 
   (2) Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí podle odstavce 
1 písm. a) může rozhodnutí pouze zrušit nebo zrušit a vrátit 
k novému projednání. 
 
   (3) Obec vybírá a vymáhá pokuty podle zvláštního zákona;39) 
výnos pokut uložených obcí je příjmem obce, pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak. 
 
   (4) Rozhodnutí orgánů měst Brno, Ostrava a Plzeň vydaná ve 
správním řízení, přezkoumává  příslušný krajský úřad. Řízení 
o přezkoumání rozhodnutí16) orgánů těchto měst probíhající před 
příslušným ústředním správním úřadem a neskončená ke dni účinnosti 
tohoto ustanovení se dokončí podle dosavadních předpisů. 
------------------------------------------------------------------ 
16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
  znění zákona č. 29/2000 Sb. 
39) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 148 
 
   Skutečnosti  nasvědčující  vyloučení  zaměstnance  obce 
zařazeného do obecního úřadu z projednávání a rozhodování věci ve 
správním řízení se oznamují vedoucímu odboru obecního úřadu; 
v obcích, kde není zřízen odbor obecního úřadu, se toto oznámení 
činí starostovi. Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího 
odboru obecního úřadu se oznamují tajemníkovi obecního úřadu; 
v obci, kde nepůsobí tajemník obecního úřadu, se toto oznámení 
činí starostovi. U člena komise nebo zvláštního orgánu se oznámení 
činí  starostovi.  O  podjatosti  rozhoduje orgán, popřípadě 
zaměstnanec, jemuž se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují; 
ten také v případě, že zaměstnanec nebo člen orgánu bude vyloučen 
pro podjatost, učiní potřebná  opatření k zajištění dalšího 
řízení. 
 
               § 149 
 
   Orgány obce samy vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, 
pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí. 
 
               § 150 
 
   Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu. 
 
               § 151 
 
   (1) Obcemi podle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky, 
které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   (2) Městy pode tohoto zákona jsou obce, které byly městy ke 
dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   (3) Pokud je v právních předpisech uveden pojem "obecní 
zastupitelstvo" a "obecní rada", rozumí se tím "zastupitelstvo 
obce" a "rada obce". 
 
   (4) Svazky obcí podle tohoto zákona jsou dobrovolné svazky 
obcí, které byly dobrovolnými svazky obcí ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 
 
   (5) Svazky obcí podle tohoto zákona jsou i zájmová sdružení 
právnických osob založená pouze obcemi podle ustanovení § 20f 
a násl. občanského zákoníku, která do 31. prosince 2001 splní 
podmínky stanovené v § 50 a 51 tohoto zákona. 
 
               § 152 
 
   (1) Na zvláštní zákony platné ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona se ustanovení § 8 použije od 1. ledna 2003. 
 
   (5)  Statutární  města,  jejichž  statuty  neodpovídají 
ustanovením tohoto zákona, uvedou své statuty do souladu s tímto 
zákonem do konce roku 2001. Do doby nabytí účinnosti nového 
statutu  platí na  úseku samostatné  i přenesené působnosti 
ustanovení dosavadních statutů. 
 
   (2) Obce, jejichž evidence právních předpisů obce neodpovídá 
ustanovením tohoto zákona, uvedou evidenci právních předpisů obce 
do souladu s tímto zákonem do konce roku 2003. 
 
   (3) Očíslování budov provedené podle předpisů platných do 
počátku účinnosti tohoto zákona zůstává i nadále v platnosti. 
 
   (4) Obec přihlásí uchazeče  ke zkoušce zvláštní odborné 
způsobilosti nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto 
zákona, pokud uchazeč již vykonává činnost, kterou může vykonávat 
jen po prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a dosud ji 
neprokázal (§ 113 a násl.). Do této doby se nezapočítávají doby 
mateřské  dovolené, pracovní  neschopnosti, vojenské základní 
(náhradní) služby, civilní služby ani doba uvolnění pro výkon 
veřejné funkce. 
 
   (5) Zvláštní odborná způsobilost  ověřená zkouškou podle 
právních předpisů platných v době od 24. listopadu 1990 do nabytí 
účinnosti tohoto zákona41) se považuje za zvláštní odbornou 
způsobilost prokázanou podle tohoto zákona. 
 
   (6) Statutární  města,  jejichž  statuty  neodpovídají 
ustanovením tohoto zákona, uvedou své statuty do souladu s tímto 
zákonem do konce roku 2001. Do doby nabytí účinnosti nového 
statutu  platí na  úseku samostatné  i přenesené působnosti 
ustanovení dosavadních statutů. 
------------------------------------------------------------------ 
41) Vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro 
  výkon  funkcí vyžadujících  zvláštní odbornou způsobilost 
  v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní 
  odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 121/1999 Sb. 
  Výnos Ministerstva vnitra a  životního prostředí ze dne 
  31. května 1989 č. j. LK-7696/89-529 o zvláštní odborné 
  způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých 
  činností, uveřejněný v částce 3/1989 Věstníku vlády ČSR pro 
  národní výbory a oznámený v částce 17/1989 Sb. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 153 
 
   (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 72 a 73. 
 
   (2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášky k provedení § 33. 
 
               § 154 
 
   Zrušují se: 
1. Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
2. Zákon č. 302/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 
  č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona 
  č. 439/1991  Sb.,  zákona  č.  485/1991  Sb.  a  zákona 
  č. 553/1991 Sb. 
 
               § 155 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev 
krajů v roce 2000, s výjimkou ustanovení § 147 odst. 4, které 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2001. 
 
              Klaus v. r. 
              Havel v. r. 
           v z. Rychetský v. r.

Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace