Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany


Začátek: 19:00 hod


Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Pospíšil Jaromír, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Kafka Jaroslav

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk (omluven)

Hosté: -----

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Volby do ZO obce Naloučany, informace
 4. Schválení záměru směny pozemků dle návrhu pí. Chládkové M.
 5. Předání (převzetí) pozemků po realizované akci HB Jasinka I a HB Jasinka II
 6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu filiálního kostela sv. Jakuba
 7. Povolení k vjezdu pro vozidla nad 6 t na místní komunikaci Naloučany-Pucov
 8. Společenské akce pořádané OÚ Naloučany v období 08-10/2010
 9. Informace:
 10. Mobiliární exekuce p. L.K., Naloučany 29 (p. Havlíček, p.Netrda)
 11. Zpráva o výsledku jednání o předčasném užívání “Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, dotace MZe (p. Havlíček, p.Netrda)
 12. Dílčí přezkoumání hospodaření obce (p. Netrda)
 13. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).    
 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

   ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Starosta seznámil ZO s informacemi k volbám do ZO obce Naloučany:

 • Jmenování zapisovatel volební komise – sl. Netrdová Lenka

 • Počet členů volební komise – 6 členů (předseda, zapisovatel, 4 členové)

 • Zveřejnění kandidátních listin - po 1.9.2010

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 4) Starosta seznámil ZO s návrhem pí. Chládkové M., Naloučany č.p. 36, na směnu pozemků p.č. 1136/2 a 1136/5, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví Obce Naloučany za pozemky p.č. 996/2 a 1031/6, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví pí. Chládkové. Dále seznámil ZO s návrhem směnné smlouvy.

Starosta obce navrhl ZO schválit záměr směny jmenovaných pozemků.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem předání (převzetí) pozemků v majetku obce po realizovaných akcích HB Jasinka I a HB Jasinka II. Pozemky po realizaci akce HB Jasinka II (od hájenky po hranici k.ú. Naloučany – proti toku) byly od realizátora akce převzaty. Pozemky po realizaci akce HB Jasinka I (od obce Naloučany po hájenku) nebyly od realizátora akce převzaty, z důvodu havarijního stavu lesní cesty na těchto pozemcích (předávání po cca 2 měsících od ukončení prací, silné deště, rozlití potoka Jasinka, atd.). Starosta obce konstatoval, že pozemek s lesní cestou není možno v tomto stavu převzít. Příští jednání bude za účasti ing. Ryčka z Lesů ČR a zástupců realizátora, na toto jednání není dosud stanoven termín, po jeho stanovení starosta vyzve členy ZO k účasti na tomto jednání.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na opravu filiálního kostela sv. Jakuba podanou P. Nekudou z farnosti Náměšť nad Oslavou a podal návrh na schválení finančního příspěvku v minimální výši 50.000,- Kč.

 

Ad 7) Starosta obce informoval ZO o umístění zákazových značek na komunikaci Naloučany - Pucov omezujících vjezd na tuto komunikaci pro vozidla s celkovou hmotností nad 6 t pouze na povolení OÚ Naloučany nebo OÚ Pucov (bude použit jednotný formulář, jenž dodá OÚ Pucov). Starosta obce navrhl vydat povolení k vjezdu pro vozidla ZD Naloučany a soukromých zemědělců, jejichž pozemky jsou dostupné z této komunikace, po předložení písemné žádosti s vyjmenováním konkrétních SPZ vozidel. Místostarosta obce navrhl ponechat vydávání těchto povolení k vjezdu čistě a plně v kompetenci starosty obce, bez nutnosti schvalování ZO.

 

Ad 8) Místostarosta obce informoval ZO o chystaných společenských akcích pořádaných OÚ Naloučany v období 08-10/2010:

 • 29.8.2010 rozloučení s prázdninami, určeno pro děti a jejich rodiče, společně s SDH Naloučany a rodiči, předběžné výdaje 2.000,- Kč

 • 09-10/2010 (dle aktuálního stavu počasí) Drakiáda 2010, určeno pro všechny, předběžné výdaje 1.500,- Kč

 • 2.10.2010, společenské odpoledne seniorů, společně s OÚ Ocmanice, předběžné výdaje 8.000,- Kč

Místostarosta obce požádal ZO o schválení předběžných výdajů na tyto akce.

 

Ad 9) Informace:

 • Mobiliární exekuce p. L.K., Naloučany 29, nevztahuje se na majetek obce, adresa OÚ je pouze doručovací a přihlašovací adresa trvalého pobytu dotyčného, z čehož nevzniká žádná povinnost nebo nárok na uplatnění exekuce (p. Havlíček, p.Netrda)

 • Jednání o předčasném užívání “Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“ skončilo zamítavým stanoviskem vodoprávního úřadu z důvodu uložení hlavního řádu z Ocmanic do Naloučany na pozemcích mimo určené stavebním povolením; tato situace vznikla z důvodu vyhnutí se stavbě mostu přes řeku Oslavu (dispoziční kolize staveb). Dotace MZe je podepsána a schválena, nicméně nebyly bance, ze strany Mze, postoupeny všechny potřebné dokumenty (limitka a podpisový vzor) a tudíž nebyly dosud realizátorovi proplaceny předložené faktury, na vyřešení situace se jedná s MZe a bankou (p. Havlíček, p.Netrda)

 • Dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 11.8.2010, jenž bylo prováděno na základě zjištěných závad z  auditu hospodaření obce Naloučany za rok 2009, již bylo bez závad (p. Netrda)

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 10) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany

 

Usnesení :

 

č. 017/20-08-2010/4

ZO po projednání návrhu schválilo záměr směny jmenovaných pozemků po zajištění souhlasu majitelů pozemků p.č. 996/1 (dle PK), k.ú. Naloučany a doložení geometrického plánu pozemků ve vlastnictví obce Naloučany.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František, navrhovatel směny

 

 

č. 018/20-08-2010/6  

ZO po projednání návrhu a rozboru finanční situace obce vzhledem k plánovaným platbám schválilo poskytnutí finančního příspěvku na opravu filiálního kostela sv. Jakuba podanou P. Nekudou z farnosti Náměšť nad Oslavou ve výši 70.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

1

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

č. 019/20-08-2010/7

ZO schválilo vydání povolení k vjezdu na komunikaci Naloučany – Pucov pro vozidla s celkovou hmotností nad 6 t v majetku ZD Naloučany a soukromých zemědělců, jejichž pozemky jsou dostupné z této komunikace, dle předloženého návrhu starosty.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 020/20-08-2010/7

ZO schválilo návrh na vydávání povolení k vjezdu na komunikaci Naloučany – Pucov pro vozidla s celkovou hmotností nad 6 t čistě v kompetenci starosty obce, bez nutnosti schvalování ZO.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 021/20-08-2010/8

ZO schválilo předběžné výdaje na akce pořádané OÚ Naloučany v období 08-10/2010 v navržených výších.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

 

Zodpovídá : p. Netrda František, všichni členové ZO

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

 

Netrda František

 

Starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 08. 2010 | 5545 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace