Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20.8.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20.8.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk - omluven

Hosté: Moulisová Šárka, Mácha Karel, Havlíček Miroslav

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Veteran Enduro – motokros klub v AČR, žádost o průjezd přes pozemky obce dne 24.9.2011.
 4. Ing. Miloš Charvát IMC – nabídka na přepracování projektu kanalizace
 5. ING System s.r.o., Ing. Zdeněk Havelka – nabídka na projekční a inženýrskou činnost při přípravě rekonstrukce č.p. 44 (projekt, rozpočet)
 6. Prodloužení vodovodního řadu pro p. Máchu a pí Havlíčkovou – projekt, stavební povolení
 7. Opravy a úpravy budov č.p. 29 a č.p. 43 – schválení zadání díla
 8. Nákup zahradní a komunální techniky – nabídka fy Mountfield
 9. Schválení záměru směny pozemků dle návrhu p. Netrdy Fr. A pí Sklenářové P.
 10. Společenské akce pořádané OÚ Naloučany v měsících 08-12/2011
 11. Informace:
 • Zasedání mikroregionu Náměšťsko (virtuální prohlídka, kalendář ČEZ)
 • Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR – PPS12
 • ČSOP Kněžice – uzavřená smlouva
 • Doručená a odeslaná pošta

  12.  Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce předložil ZO žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2011 dne 24. 9. 2011. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že celá trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při vlastním závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

 

Ad 4) Starosta obce předložil ZO cenovou nabídku Ing. Miloše Charváta IMC na přepracování projektu kanalizace v obci Naloučany tak, aby bylo možno čerpat dotaci na její stavbu dle současných dotačních parametrů. Celkové náklady 95.000,-  Kč, částka hrazená OÚ Naloučany činí 42.500,- Kč, zbytek hradí OÚ Ocmanice.

Starosta navrhuje schválit tuto nabídku.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZOnabídku fy ING System s.r.o. - Ing. Zdeněk Havelka na projekční a inženýrskou činnost při přípravě rekonstrukce č.p. 44. Nabídka obsahuje zaměření současného stavu budovy, tvorbu projektu, vypracování rozpočtu, zpracování podkladů k žádosti o dotaci a získáni vlastní dotace.

Starosta navrhuje schválit tuto nabídku.

 

Ad 6) Starosta obce tlumočil ZO žádost p. Máchy a pí Havlíčkové (p. Mácha byl přítomen jako host, pí Havlíčkovou zastupoval její manžel), kteří vlastní rekreační chaty na východním okraji obce na pozemcích číslo 141/5 a 141/4 o prodloužení vodovodního řadu až k jejich pozemkům. Starosta seznámil ZO s celkovým vývojem předcházejícím této žádosti a navrhuje umožnit napojení těchto chat na vodovodní řad formou vodovodní přípojky zřizované obcí, kdy držitelem stavebního povolení bude obec Naloučany a projekt a realizaci přípojky budou zajišťovat i hradit majitelé uvedených pozemků.

         

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s průběhem rekonstrukce č.p. 29 a se záměrem pověřit stejnou firmu (Oslavan a.s.) opravami v budově č.p. 43. V budově č.p. 29 je nutno dokončit přepažení WC a opravit schody do dvora. V budově č.p. 43 (KD) je nutno instalovat okap na přístřešek nad vchodem, opravit dlažbu u vchodu, římsu na čelní straně a prověřit střešní krytinu a zamezit zatékání. Dále je také nutno vybudovat základy pro kašnu na hřbitově a připravit umístění laviček.

 

Ad 8) Starosta upozornil ZO na nabídku fy Mountfield na prodej zahradnické a komunální techniky, na kterou má obec Naloučany v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. V debatě se ZO shodlo, že nabídka není pro obec zajímavá a nebude na ni tedy reflektovat. ZO zváží nákup techniky jiných značek, po zjištění cenových nabídek – bubnová sekačka, např. Vari, křovinořez – např. Stihl, doplňky k zahradnímu traktoru John Deere (radlice, zametač, přípojný vozík).

          ZO bere toto na vědomí

 

Ad 9) Starosta seznámil ZO s návrhem p. Netrdy Fr., Naloučany č.p. 35 , a pí Sklenářové P., Palackého 347, Náměšť Nad Oslavou, 675 71, na směnu nezaplocené části pozemku st. 4/1 v k.ú. Naloučany, který je v jejich vlastnictví, za část pozemku 7/3 k.ú. Naloučany ve vlastnictví obce Naloučany, namísto zřizování věcného břemene (vodovodní řád) na pozemku navrhovatelů. Náklady spojené se zaměřením částí pozemků budou hradit navrhovatelé, náklady na zavkladování do KN bude hradit obec.

Starosta obce navrhuje schválit záměr směny jmenovaných pozemků.

 

Ad 10) Starosta obce přednesl návrh na pořádání společenských akcí na měsíce 08-12/2011:

 • 27.8., sobota, Prázdninové (Na)loučení  a rybářské závody O pohár starosty obce, místo konání - soukromý rybník v Krokočíně, bez finančních nákladů
 • 17.9., sobota -  Drakiáda (pouštění ručně vyrobených vzdušných draků), místo konání - kopec Na ráji, cenové náklady cca 2.000,- Kč
 • 8.10., sobota – Společenské odpoledne seniorů, místo konání – místní KD, společně s obcí Ocmanice, cenové náklady cca 10.000,- Kč
 • 15. - 16.10., víkend – O zlaté hrábě (hrabání listí), místo konání - na návsi okolo kostela, náhr. termín 22. - 23.10, cenové náklady cca 2.000,- Kč
 • 17.12., sobota – Ping-pongový turnaj a Besídka pro děti, místo konání – místní KD, cenové náklady cca 2.000,- Kč

 

Ad 11)

 • Starosta obce informoval ZO o průběhu zasedání mikroregionu Náměšťsko. Připravuje se informační a propagační film o mikroregionu, v rámci kterého bude každé obci věnována cca minuta a vznikne virtuální prohlídka o fotografická prezentace obce. Pro tyto potřeby bude v obci probíhat fotografování a natáčení společenských akcí.
 • Starosta informoval o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví požárního stroje PPS12 do majetku obce.
 • Starosta informoval o uzavření smlouvy s ČSOP o obnově tradičních pastvin na Třebíčsku v katastru obce.

            ZO bere toto na vědomí

 

Ad 12) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Sklenář Roman       

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení :

č. 036/20-08-2011/3

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

č. 037/20-08-2011/4

ZO projednalo a schválilo nabídku Ing. Miloše Charváta IMC na přepracování projektu kanalizace v obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 038/20-08-2011/5

ZO projednalo a schválilo nabídku fy ING System s.r.o. - Ing. Zdeněk Havelka a pověřilo starostu k uzavření smlouvy na projekt, cenovou nabídku a podklady k žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy č.p. 44.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 039/20-08-2011/6

ZO projednalo a schválilo žádost p. Máchy a pí. Havlíčkové o připojení k vodovodnímu řadu způsobem, který byl navrhnut.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 040/20-08-2011/7

ZO projednalo a schválilo zadání díla oprav a rekonstrukce č.p. 29 a č.p. 43 firmě Oslavan a.s. a pověřilo starostu uzavřením smlouvy na uvedené dílo.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 041/20-08-2011/9

ZO po projednání návrhu schválilo záměr směny jmenovaných pozemků.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 042/20-08-2011/10

ZO po projednání schválilo pořádání navržených akcí za uvedených cenových nákladů.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Sklenář Roman       

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 25. 08. 2011 | 2905 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace