Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: -

Hosté: -

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

3.      Žádost o vyjádření k vypouštění důlních vod z Čistírny důlních vod Pucov do toku potoka Jasinka - Diamo, s. p.

4.      Návrhy souhrnných smluv na dodávku pitné vody – VAS, a.s., divize Třebíč

5.      Ing. Miloš Charvát IMC, smlouva na přepracování projektu kanalizace, návrh projektu

6.      Příprava rekonstrukce č.p. 44 – informace o rozpracovanosti, návrhy projektů a rozpočtů, schválení podání žádosti o dotaci z PRV MZe

7.      Schválení uzavření smlouvy s RRA Vysočina o vypracování a podáním žádosti o dotaci z PRV MZe

8.      Opravy a úpravy budov č.p. 29 a č.p. 43 – cenová nabídka, rozpracovanost

9.      Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec – předběžné návrhy

10.  Vánoční výzdoba, novoroční blahopřání – venkovní vánoční stromek + osvětelní

11.  Smlouvy o zřízení věcného břemene – Lesy ČR, hrazení bystřin Jasinka I a Jasinka II

12.  Smlouvy o zřízení věcného břemene – vodovod Naloučany, schválení uzavření smluv

13.  Odborná literatura nezbytná pro chod OÚ – schválení nákupu

14.  Informace:

- Seminář Komunální odpady v praxi – 2011, Hrotovice, 3. - 4. 11. 2011

- Doručená a odeslaná pošta

  15. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce přednesl ZO s žádost státního podniku Diamo, který žádá o stanovisko obce k vypouštění důlních vod z čistírny důlních vod Pucov do toku potoku Jasinka. Žádost obsahovala řadu příloh dokladující nezávadnost vypouštěných vod, povolení SÚJB umožňující tuto činnost atd. Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko s podmínkami:

- Zachování současných podmínek monitoringu kvality vypouštěné důlní vody a kvalitu vody ve vodním toku Jasinka (četnost, místa a způsob odebírání vzorků) doplněné o odběry a rozbory vzorků ze tří studní obyvatel Naloučany umístěných v blízkosti vodního toku na začátku období vymezeného následným povolením a po pěti letech od prvotního rozboru,

- Předložení výsledků monitoringu na žádost Obce Naloučany kdykoliv v průběhu období vymezeného následným povolením a předložení kompletních výsledků v roce ukončení platnosti povolení.

 

Ad 4) OÚ Naloučany obdržel návrh souhrnné smlouvy od VAS, a. s., divize Třebíč na dodávku pitné vody pro nemovitosti č.p. 29 a 43.

Starosta navrhuje schválit uzavření této smlouvy.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZOse stavem rozpracovanosti projektu kanalizace. Na projektu se pracuje, dokončena je oblast Ocmanic, oblast Naloučan je před dokončením. Je plánována konzultační schůzka s Ing. Charvátem, autorem projektu. O dalším postupu prací na projektu bude ZO průběžně informováno.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se stavem rozpracovanosti projektu rekonstrukce č.p. 44. Na projektu se pracuje, stavební úpravy, vodovodní potrubí a kanalizace jsou vyprojektovány, otopná soustava je před dokončením, na plánech elektroinstalace se pracuje. Po kompletním dokončení projektu je nutno vyřešit financování rekonstrukce, přičemž již na počátku projektu se ZO dohodlo, že bude řešeno prostřednictvím dotací. Starosta obce proto navrhuje schválit podání žádosti o dotaci z PRV MZe na rekonstrukci budovy č.p. 44.

         

Ad 7) Starosta obce přednesl ZO nabídky jednotlivých agentur zabývajících se zpracováváním podkladů a žádostí o dotace oslovených OÚ Naloučany. Na základě těchto nabídek starosta obce navrhuje schválit uzavření smlouvy s RRA Vysočina na vypracování a podáním žádosti o dotaci z PRV MZe na rekonstrukci budovy č.p. 44.

 

Ad 8) Starosta obce informoval ZO se stavem prací při opravách a úpravách budov č.p. 29 a č.p. 43. Valná většina prací je již hotova, nyní probíhají pouze dokončovací a úklidové práce.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 9) S blížícím se koncem roku hodlá OÚ Naloučany opět finančně ohodnotit občany, kteří vykonávali činnost pro obec. Starosta předložil ZO předběžný seznam občanů a částek, kterými budou odměněni. Částky budou s největší pravděpodobností stejné jako v minulých letech, nicméně definitivní podoba bude teprve ZO předložena ke schválení.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 10) ZO Naloučany se v minulém roce předběžně shodlo, že by bylo vhodné v čase vánočním ozdobit a rozsvítit v obci vánoční strom. Starosta proto navrhuje schválit nákup vánoční výzdoby a osvětlení na obecní vánoční strom. Dále také navrhuje nákup novoročních přání pro občany Naloučan. Celkové náklady by neměly překročit částku cca 8.000,-Kč.

 

Ad 11) OÚ Naloučany obdržel od státního podniku Lesy ČR návrh smluv na zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Hrazení bystřin Jasinka I a Jasinka II“. ZO bylo seznámeno s obsahem těchto smluv, kdy podle smlouvy na p.č. 77/12 o výměře 6194 m2, zapsaném v druhu lesní pozemek na LV č. 10001 pro k.ú. Naloučany, obec Naloučany, evidovaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, má na základě znaleckého posudku, vypracovaného pro Lesy ČR s.p., obdržet obec Naloučany za toto VB částku 40,- Kč. Podle smlouvy na id. 1/22 podílu pozemků p.č. 566/1 o výměře 324032 m2 a p.č. 613 o výměře 364744 m2, oba v druhu lesní pozemek, na LV č. 258 pro k.ú. Naloučany, obec Naloučany, evidovaném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč,má na základě znaleckého posudku, vypracovaného pro Lesy ČR s.p., obdržet obec Naloučany za toto VB částku 98,- Kč. Starosta navrhuje schválit uzavření předložených návrhů obou smluv bez úprav.

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s nutností schválit uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli pozemků dotčených vybudováním investiční akce „Zásobování pitnou vodou“. Znění těchto smluv schválilo ZO usnesením č. 029/25-06-2011/7 na svém zasedání dne 25. 6. 2011. V zápise z tohoto zasedání je v bodu 7) uveden také seznam dotčených pozemků a majitelů. Zřízení VB bude provedeno u smlouvy s Povodí Moravy s.p. za úplatu v částce 3.000,- Kč, u smlouvy Lesy ČR, s. p., správa toků – oblast povodí Dyje za úplatu stanovenou dle výpočtu oprávněného z VB (dle znaleckého posudku) a u smlouvy s p. Chmelíčkem Petrem za úplatu, kde je v jednání cena za zřízení VB. U ostatních majitelů bude smlouva uzavřena bezplatně, Kraj Vysočina předloží nový návrh smlouvy dle svých interních směrnic. Starosta navrhuje chválit uzavření smluv s Obcí Ocmanice, p. Kovaříkem Josefem, p. Malým Josefem a pí Malou Marií, p. Homolou Stanislavem a pí Královou Ludmilou a smlouvy s Povodí Moravy s.p dle odsouhlasených návrhů smluv a dohodnutého plnění za zřízení VB.

 

Ad 13) Starosta obce žádá ZO o schválení nákupu odborných publikací nutných pro vzdělávání starosty i členů ZO. Jsou to např. komentované znění zákonů, práce s katastrem nemovitostí nebo datovými schránkami apod. Celková cena těchto knih nepřesáhne cca 2.500,- Kč.

 

Ad 14) Starosta informoval ZO o možnosti zúčastnit se semináře Komunální odpady v praxi, konaném ve dnech 3. - 4. 11. 2011 v Hrotovicích. Dále seznámil ZO s obsahem korespondence OÚ.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

č. 043/24-09-2011/4

ZO projednalo a schválilo uzavření souhrnné smlouvy s VAS, a. s., divize Třebíč na dodávku pitné vody pro nemovitosti č.p. 29 a 43.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 044/24-09-2011/6

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z PRV MZe na rekonstrukci budovy č.p. 44.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 045/24-09-2011/7

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s RRA Vysočina na vypracování a podáním žádosti o dotaci z PRV MZe na rekonstrukci budovy č.p. 44.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 046/24-09-2011/10

ZO projednalo a schválilo nákup vánoční výzdoby a osvětlení na obecní vánoční strom za dodržení stanoveného finančního limitu.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 047/24-09-2011/11

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv na zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou „Hrazení bystřin Jasinka I a Jasinka II“ dle předložených návrhů.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 048/24-09-2011/12

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv o zřízení věcného břemene s Obcí Ocmanice, s p. Kovaříkem Josefem, s p. Malým Josefem a pí Malou Marií, s p. Homolou Stanislavem a pí Královou Ludmilou a smlouvy s Povodí Moravy s.p. dle odsouhlasených návrhů smluv a dohodnutého plnění za zřízení VB na dotčených pozemcích v rámci investiční akce „Zásobování pitnou vodou“.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 049/24-09-2011/13

ZO projednalo a schválilo nákup odborných publikací nutných pro vzdělávání starosty i členů ZO za dodržení uvedeného finančního limitu.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 10. 2011 | 5238 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace