Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 16:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: -

Hosté: Moulisová Šárka

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO, změna v zápisu ze zasedání ZO Naloučany z 24.9.2011
 3. Přepracování projektu kanalizace - připomínky z veřejného projednávání projektu
 4. Rekonstrukce č.p. 44 – připomínky z veřejného projednávání projektu, projekt a rozpočet, stanovení obsahu pro dotační titul
 5. Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec – schválení odměn
 6. Finanční vyrovnání za vzniklou škodu, ztrátu výnosu a ostatní újmy – p. Chmelíček Petr v souvislosti s realizací stavby
 7. Smlouvy o zřízení věcného břemene – vodovod Naloučany, p. Chmelíček Petr – p.č. 6/9 dle KN, pí Sklenářová Pavlína a p. Netrda František – p.č. st. 4/1 dle KN, schválení uzavření smluv
 8. Nabídka využívání sběrného dvora Náměšť nad Oslavou – ESKO-T s.r.o., ukládání odpadu ze spádových obcí
 9. Žádost o kácení dřevin mimo lesní porost – projednání a schválení
 10. Nabídka RWE – produkt RWE plyn Benefit
 11. Informace:
 • Zemědělské účelové zařízení – dřevostavba, ing. Ingršt, na p.č. 688/2 – rozhodnutí
 • Oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky – p. Josef Tůma, přístřešek a stodola k RD č.p. 9
 • Vrácení listin po provedení vkladu práv do KN – p.č. 6/5 a 7/5, Telefonica O2
 • Nabídka Program ZÁKON
 • Doručená a odeslaná pošta

    12. Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé. Byla zjištěna chyba v zápise ze ZO 24.9.2011, kdy v bodě 12) došlo z záměně společností Lesy ČR, s.p. a Povodí Moravy s.p. Při projednávání bodu byla informace podána správně.

Správné znění zápisu zní:

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s nutností schválit uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli pozemků dotčených vybudováním investiční akce "Zásobování pitnou vodou". Znění těchto smluv schválilo ZO usnesením č. 029/25-06-2011/7 na svém zasedání dne 25. 6. 2011. V zápise z tohoto zasedání je v bodu 7) uveden také seznam dotčených pozemků a majitelů. Zřízení VB bude provedeno u smlouvy s Lesy ČR, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje za úplatu v částce 3.000,- Kč, u smlouvy Povodí Moravy s.p. za úplatu stanovenou dle výpočtu oprávněného z VB (dle znaleckého posudku) a u smlouvy s p. Chmelíčkem Petrem za úplatu, kde je v jednání cena za zřízení VB. U ostatních majitelů bude smlouva uzavřena bezplatně, Kraj Vysočina předloží nový návrh smlouvy dle svých interních směrnic. Starosta navrhuje chválit uzavření smluv s Obcí Ocmanice, p. Kovaříkem Josefem, p. Malým Josefem a pí Malou Marií, p. Homolou Stanislavem a pí Královou Ludmilou a smlouvy s Lesy ČR, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje dle odsouhlasených návrhů smluv a dohodnutého plnění za zřízení VB.

Správné znění rozhodnutí č. 048/24-09-2011/12 zní:

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv o zřízení věcného břemene s Obcí Ocmanice, s p. Kovaříkem Josefem, s p. Malým Josefem a pí Malou Marií, s p. Homolou Stanislavem a pí Královou Ludmilou a smlouvy s Lesy ČR, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje dle odsouhlasených návrhů smluv a dohodnutého plnění za zřízení VB na dotčených pozemcích v rámci investiční akce "Zásobování pitnou vodou".

 

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výsledkem veřejného projednávání projektu kanalizace obce Naloučany. Uvedl, že občané, kteří se přišli seznámit s projektem podali řadu připomínek a dotazů, které budou postoupeny projektantovi k vyjasnění a zapracování do projektu. Vzhledem k tomu, že účast na veřejném projednávání byla nízká, bude nutno uspořádat další kolo s tím, že občanům bude zdůrazněna nutnost se s projektem seznámit.

          ZO bere toto na vědomí

 

Ad 4) Starosta seznámil ZO s průběhem a výsledkem veřejného projednávání projektu rekonstrukce č.p. 44. Občané, kteří se s projektem seznámili, k němu neměli výhrady. Starosta dále informoval ZO o výši rozpočtu rekonstrukce vyplívajícího z vypracovaného projektu, která činí 2 400 000,- Kč. 13% této částky bude financovat obec, zbytek bude čerpán z dotačního titulu PRV MZe. Obsahem uvedené částky budou náklady na realizaci vlastního projektu, náklady na vybavení objektu, část pořizovacích nákladů objektu a náklady na projektovou a technickou dokumentaci. V rámci rekonstrukce bude obcí vytvořeno jedno pracovní místo, udržitelnost projektu je 5 let. Na rekonstrukci se také budou podílet podnikatelské subjekty z obce. Rekonstrukce bude probíhat po dobu 2 let, předpokládaná doba realizace 2012-2013.

Starosta obce navrhuje schválit uvedený obsah dotačního titulu a rozpočet rekonstrukce.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO konečný seznam občanů odměňovaných za činnosti vykonávané pro obec. Předběžný seznam byl projednáván na minulém zasedání ZO v bodě 9). Starosta navrhuje schválit uvedené odměny. (viz. příloha č.1 tohoto zápisu).

 

Ad 6) Dne 31. 3. 2008 byla mezi p. Chmelíčkem Petrem a obcí Naloučany uzavřena smlouva o odškodnění a navrácení věci do původního stavu, kterou p. Chmelíček Petr podmiňoval svůj souhlas s vedením hlavního vodovodního řadu přes svůj pozemek při realizaci akce Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany. Bez tohoto souhlasu by realizace vodovodu vůbec nebyla možná.

Nyní starosta obce předložil ZO žádost p. Chmelíčka Petra o odškodnění, ve které se uvádí, že pozemek nebyl navrácen do původního stavu, bylo nutno navézt ornici, uhrabat a uklidit celé okolí, osít celý prostor trávou a několikrát provést odplevelení pozemku. Při pohybu bagru došlo podle žádosti o odškodnění také k utužení celého pozemku a tím ke snížení výnosů. Za vše jmenované požaduje p. Chmelíček Petr, na základě výše uvedené smlouvy ze dne 31. 3. 2008, odškodné ve výši 12.000 Kč.

Starosta navrhuje schválit vyplacení jednorázového odškodného ve výši 12.000 Kč.

         

Ad 7) Starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s investiční akcí Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany mezi obcí Naloučany a:

- p. Chmelíčkem Petrem, p.č. 6/9 dle KN, k.ú. Naloučany, po vyplacení odškodnění z bodu 6) bude zřízení tohoto VB provedeno bezúplatně,

- pí Sklenářová Pavlína a p. Netrda František – p.č. st. 4/1 dle KN,k.ú. Naloučany, bezúplatně

Starosta navrhuje schválit uzavření obou smluv o bezúplatném zřízení VB.

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou firmy ESKO-T s.r.o. na využívání sběrného dvora (SD) Náměšť nad Oslavou k ukládání odpadu ze spádových obcí. Poplatek za využívání dvora by byl účtován obci ve výši 140,- Kč za každou návštěvu a uložení odpadu na SD občanem dané obce nezávisle na objemu uloženého odpadu.

Starosta navrhuje nepřijmout tuto nabídku a odvoz odpadu nadále zajišťovat ambulantním sběrem a svozem odpadů v obci.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s potřebou podání žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin, jenž mohou být zdrojem ohrožení zdraví a života osob a zdrojem škod na soukromém majetku, na pozemcích p.č. 776, 777/2 a 778/1 dle PK a 320 dle KN k Obecnímu úřadu Naloučany.

Starosta navrhuje schválit podání žádost.

 

Ad 10) Obec Naloučany obdržela nabídku firmy RWE na produkt plyn Benefit, který zajišťuje fixaci ceny zemního plynu na období 24 měsíců.

Starosta navrhuje schválit smlouvu na tento produkt.

 

Ad 11) Starosta informoval ZO o:

 • Zamítnutí udělení dodatečného stavebního povolení na dřevostavbu na p.č. 688/2, které vydal Odbor výstavby a stavebního rozvoje MěÚ Náměšť n/Osl.

 • Tentýž odbor doručil na OÚ Naloučany oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky – p. Josef Tůma, přístřešek a stodola k RD č.p. 9

 • Vrácení listin po provedení vkladu práv do KN – p.č. 6/5 a 7/5, Telefonica O2

 • Odmítnutí nabídky PC programu ZÁKON a jeho aktualizací

 

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 12) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 050/30-10-2011/4

ZO projednalo a schválilo obsah a podmínky podání žádosti o dotaci z titulu PRV MZe na rekonstrukci objektu obecního úřadu Naloučany v č.p. 44 obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 051/30-10-2011/5

ZO projednalo a schválilo odměny občanům za činnosti vykonávané pro obec Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková V.

 

č. 052/30-10-2011/6

ZO projednalo a schválilo vyplacení odškodného dle smlouvy a žádosti o odškodnění ve výši 12.000 Kč p. Chmelíčku Petrovi, jako jednorázové, jediné a konečné odškodnění.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 053/30-10-2011/7

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení VB mezi p. Chmelíčkem Petrem a obcí Naloučany v souvislosti s investiční akcí Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany na p.č. 6/9 dle KN, k.ú. Naloučany,

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení VB mezi pí Sklenářovou Pavlínou a p. Netrdou Františkem a obcí Naloučany v souvislosti s investiční akcí Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany nap.č. st. 4/1 dle KN,k.ú. Naloučany,.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 054/30-10-2011/8

ZO projednalo a zamítlo nabídku firmy ESKO-T s.r.o. na využívání sběrného dvora Náměšť nad Oslavou k ukládání odpadu. Odvoz odpadu bude obec nadále zajišťovat ambulantním sběrem a svozem odpadů v obci.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

7

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 055/30-10-2011/9

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o kácení dřevin mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin na uvedených pozemcích k Obecnímu úřadu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk

 

č. 056/30-10-2011/10

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na produkt plyn Benefit od RWE, který zajišťuje fixaci ceny zemního plynu na období 24 měsíců.

Výsledek hlasování

Pro :

4

Proti :

0

Zdrželi se :

3

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 11. 2011 | 6140 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace