Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 11. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 11. 2011



Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Plnění rozpočtu k 31.10.2011 – informace
 4. Rozpočtové opatření č.2/2011 – přijaté dotace a příspěvky, úpravy položek dle plnění
 5. Kontrola České inspekce životního prostředí na OÚ Naloučany – výsledek, protokol, přijetí nápravných opatření
 6. Rekonstrukce č.p. 44 – žádost o dotaci, smlouva RRA Vysočina
 7. Přepracování projektu kanalizace - připomínky z veřejného projednávání projektu, návrh projektu
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovod Naloučany, Povodí Moravy s.p., Kraj Vysočina – schválení uzavření smlouvy
 9. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě – DDM Třebíč, nemovitost Naloučany č.p. 43
 10. Nabídka na odkoupení akcií Česká spořitelna a.s. – Finance Zlín
 11. Pořízení komunální techniky – doplňky John Deere / víceúčelová technika
 12. Informace:
 • Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko, obsah jednání, videoprezentace
 • Komplexní pozemkové úpravy, připraveny návrhy nového umístění pozemků, jednání sboru zástupců 6. 12. 2011 v 17:00 na OÚ, projednání návrhu dne 12. a 13. 12. 2011.
 • Doručená a odeslaná pošta

 13. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámil ZO s plněním rozpočtu k 31. 10. 2011. Celkové plnění rozpočtu k tomuto datu činí 84% schváleného rozpočtu. Plnění lze označit jako uspokojivé.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předseda finančního výboru p. Pospíšil předložil ZO návrh rozpočtového opatření č.2/2011, kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2011 dle aktuálního plnění vlivem přijatých dotací a příspěvků.

Předseda finančního výboru p. Pospíšil navrhuje a doporučuje schválit toto rozpočtové opatření.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s průběhem, výsledkem a závěrečným protokolem kontrolyČeské inspekce životního prostředízaměřené na postup při povolování kácení dřevin mimo lesní porost, která proběhla na OÚ Naloučany. Při kontrole byla vybrána tři povolení, která byla přezkoumána. Všechna povolení měla všechny požadované parametry a obsahovala pouze drobné formální nedostatky jako je např. absence rozdělovníku účastníků řízení, atd.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o tom, že byla prostřednictvím RRA Vysočina podána žádost o dotace na rekonstrukci nemovitosti č.p. 44. Je třeba ještě vypracovat doplnění žádosti s upřesněním činností a výdajů, na něž není požadována dotace (plynovou přípojka k objektu). Dále byla s RRA Vysočina uzavřena smlouva, dle které částka za vypracování žádosti o dotaci činí 20.000,- Kč + DPH a v případě získání dotace je odměna 1% z přiznané částky dotace. Uzavření této smlouvy schválilo ZO usnesením č. 045/24-09-2011/7 na svém zasedání dne 24.9.2011.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Starosta obce informoval ZO o výsledcích druhého kola veřejné prezentace projektu kanalizace v obci Naloučany. Z prezentace opět vzešla řada připomínek a návrhů, které byly předány projektantovi k zapracování do finální podoby projektu.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvy o zřízení věcného břemene (VB) v souvislosti se stavbou vodovod Naloučany mezi Obcí Naloučany a Povodí Moravy s.p., podle které se věcné břemeno zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu dohodnutou ve výši 1.900,-Kč plus 20 % DPH, tj. celkem 2.280,- Kč, jako pětinásobek ročního užitku, ve výši maximálního ročního nájemného, a smlouvy mezi Obcí Naloučany a Krajem Vysočina podle které se věcné břemeno zřizuje bezúplatně.

Starosta navrhuje schválit uzavření uvedených smluv v předloženém znění.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO ke schválení dodatek č.3 k nájemní smlouvě s DDM Třebíč na pronájem nemovitosti č.p. 43 (bývalá škola). Dle tohoto dodatku bude prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2014 nájemné bude vlivem inflace a investic obce do objektu navýšeno na 18.000,-/rok. DDM Třebíč tyto podmínky akceptuje.

Starosta navrhuje schválit dodatek ke smlouvě.

Ad 10) OÚ Naloučany obdržel od obchodníka s cennými papíry, společnosti Finance Zlín a.s. nabídku na odkoupení akcií České spořitelny a.s. za cenu 400,-/akcii.

Starosta navrhuje zamítnout tuto nabídku.

Ad 11) Starosta obce přednesl ZO nabídky fy HITL na odkup komunální techniky. Nabídky obsahovaly příslušenství k malotraktoru John Deere a sestavu víceúčelové techniky stavebnicového typu s jednonápravovým podvozkem a čtyřtaktním motorem.

Ad 12) Starosta informoval ZO o průběhu jednání valné hromady Mikroregionu Náměšťsko. Byla představena videoprezentace mikroregionu obsahující profily jednotlivých obcí, jejich fotografie, popis historie či významných společenských akcí. Prezentace bude do obcí distribuována na DVD nosičích, ta je může použít pro svoji propagaci. Prezentaci je také možno v patřičné podobě umístit na web dané obce. Starosta dále informoval o průběhu komplexní pozemkové úpravy. Jsou připraveny návrhy nového umístění pozemků, které je nutno projednat. Dne 6. 12. 2011 proběhne na OÚ Naloučany jednání sboru zástupců. Ve dnech 12. a 13. 12. 2011 proběhne projednání návrhu s majiteli pozemků. Ti byli vyrozuměni doporučeným dopisem.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení :

 

č. 057/29-11-2011/4

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2. Jeho znění je uvedeno v příloze.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 058/29-11-2011/8

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv o zřízení věcného břemene s Povodí Moravy s.p. a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 059/29-11-2011/9

ZO projednalo a schválilo dodatek č.3 k nájemní smlouvě mezi Obcí Naloučany a DDM Třebíč v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 060/29-11-2011/10

ZO projednalo a zamítlo odkup akcií České spořitelny a.s. prostřednictvím společnosti Finance Zlín a.s.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

7

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 061/29-11-2011/11

ZO projednalo a schválilo nákup komunální techniky od fy HITL. Zakoupen bude systém víceúčelové techniky stavebnicového typu s jednonápravovým podvozkem a čtyřtaktním motorem v sestavě s přívěsným vozíkem, bubnovou sekačkou na trávu, kartáčovým zametačem a sněhovou frézou..

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany



| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 12. 2011 | 2779 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zde



KD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace