Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 12. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 12. 2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 10:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2012
 4. Inventury 2011 a volba inventurní komise
 5. Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec v roce 2011 – p. Ďásek, p. Bureš ml.
 6. Plán činností na rok 2012, POV Vysočina 2012 – stanovení obsahu dotace
 7. Přepracování projektu kanalizace – nový návrh ing. Charváta
 8. Žádost o příspěvek pro HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 9. Provoz KD, náklady na provoz, využívání a pronájem v roce 2011, doporučení pro rok 2012
 10. Informace:
 • Pořízení komunální techniky
 • Komplexní pozemkové úpravy, projednání návrhů nového umístění pozemků
 • Doručená a odeslaná pošta

   11. Diskuse

  

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 Ad 3) Účetní obce Ing. Kršková Veronika předkládá ZO návrh rozpočtového provizoria pro rok 2012 jelikož není schválen rozpočet pro rok 2012.

          Navržená pravidla rozpočtového provizoria:

 • běžné výdaje obce budou měsíčně čerpány ve výši 1/12 výdajů předchozího roku (2011)

 • platnost provizoria je od 1.1.2012 až do doby schválení rozpočtu na r. 2012

Ad 4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností provést inventuru obecního majetku a následně navrhl složení inventurní komise, která ji provede:

 • Bureš Jaroslav – předseda

 • Pospíšil Jaromír – člen

 • Vařílek Radek – člen

    Termín konání inventury byl navržen na 14.1.2012, přesný čas bude stanoven dodatečně.

Ad 5) Starosta obce předložil ZO ke schválení návrh na vyplacení odměny za činnosti prováděné občany obce pro obec Naloučany v rámci dohod o provedení práce:

- p. Ďásek Vítězslav, správu veřejného osvětlení, 1.500,- Kč

- p. Bureš Jaroslav, ml., sečení trávy v korytě potoka Jasinka, 2.500,- Kč.

Odměny jsou uvedeny bez daní.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o dotačním titulu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj a o programu obnovy venkova (POV) financovaném Krajem Vysočina. Z těchto titulů je možno čerpat finanční prostředky pro účely přesně definované v jednotlivých výzvách, obecně lze říci že na podporu a rozvoj obcí. Starosta navrhnul financovat z těchto zdrojů např. výměnu oken a dveří v č.p. 43 (škola) nebo úpravu svahu před č.p.1. Dále vyzval zastupitele aby přispěli vlastními návrhy. Konečná podoba obsahu dotace bude projednávána na dalším zasedání ZO v lednu 2012.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s přepracovaným návrhem Ing. Charváta na kanalizaci v obci Naloučany. Nový návrh počítá s tím, že kanalizace v celé obci bude projektována jako splašková, pouze dolní část obce bude obsahovat i kanalizaci dešťovou. Již jsou vypracovány výkresy podélných profilů stavby, aktuálně je však nutno uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene u dotčený parcel.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) ZO byla předložena žádost p. Sklenáře Dušana o příspěvek na úhradu pronájmu ledové plochy na zimním stadionu Náměšť n/Osl. za utkání týmu HC Naloučany v rámci Náměšťské hokejové ligy 2011/2012. Starostou obce byl podán návrh na schválení příspěvku ve výši 10.000,- Kč.

Ad 9) Správce KD p. Sklenář Roman seznámil ZO s finanční bilancí provozu KD za rok 2011 s důrazem na skutečnou spotřebu energií při provozu hospody v dolní části KD tak, jak se usneslo ZO při projednávání bodu 12) na svém zasedání dne 16.1.2011 (viz. zde). Z měření spotřeby energií vyplývá, že měsíční platby hrazené pronajímatelem p. Korchanem (dlouhodobý pronájem spodní části KD) nepokrývají jeho skutečnou spotřebu a je tedy nutno výši těchto plateb upravit. Konkrétní výše plateb pro rok 2012 bude pro účely uzavření smlouvy s budoucím provozovatelem hospody stanovena na příštím zasedání ZO. Zde bude také projednán způsob úhrady dlužné částky za energie za rok 2011 se současným provozovatelem.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Starosta obce informoval ZO:

 • Komunální technika, jejíž nákup byl schválen usnesením č. 061/29-11-2011/11 ze dne 29.11.2011, byla objednána. Dodání je očekáváno začátkem roku 2012.

 • Proběhlo veřejné projednání návrhů nového umístění pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy. Připomínky byly pracovnicemi zpracovatelské geodetické firmy přijaty, pokusí se je zapracovat do konečné podoby pozemkových úprav.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) V diskusi nebylo nic projednáno

  

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení :

č. 062/27-12-2011/3

ZO projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtového provizoria pro rok 2012 (není schválen rozpočet pro rok 2012).

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

             Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

 č. 063/27-12-2011/4

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín konání inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

             Zodpovídá: předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 064/27-12-2011/5

ZO projednalo a schválilo uzavření dohoda vyplacení navržených odměn pro p. Ďáska a p. Bureše ml. za činnosti vykonávané pro obec.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

             Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 č. 065/27-12-2011/8

ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku na úhradu pronájmu ledové plochy týmu HC Naloučany ve výši 10.000 Kč. Příspěvek bude poskytnut formou uhrazení uvedené částky za pronájem ledové plochy na ZS Náměšť nad Oslavou – faktura v 01/2012.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

             Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

  

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 05. 01. 2012 | 3557 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace