Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: -

Hosté: Netrda František, Moulisová Šárka, Korchan Rudolf

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rozpočet na rok 2012 – schválení návrhu
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2011
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2011
 6. Návrh inventurní komise na likvidaci majetku
 7. Zadání organizace výběrového řízení na rekonstrukci domu č.p. 44 – ING. Systém s.r.o.
 8. Návrh na předání lesního pozemku od Lesy ČR do majetku obcí zapojených do Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou
 9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – E.ON, s.r.o. (ZMES Třebíč), el. přípojka p. Klíma Milan
 10. Dohody o provedení práce a výše odměn za činnosti vykonávané občany pro obec
 11. Změna č. 2 ÚP Naloučany, zjištěné nesrovnalosti a vznesené žádosti, příprava zadání
 12. Plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy – stanovení priorit
 13. Informace:

- Dotace POVV 2012, podaná žádost

- Zpráva o ZVA akce Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany, dotace MZe

- Kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany

- Doručená a odeslaná pošta

     14.  Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

 

Ad 3) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2012 (návrh byl zveřejněn od 25. 1. 2012 do 9. 2. 2012 na úřední desce a je přílohou tohoto zápisu). Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, bez financování ze strany obce.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

 

Ad 4) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2011.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 5) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2011.

ZO bere toto na vědomí

 

 

Ad 6) Předseda inventurní komise p. Bureš Jaroslav seznámil ZO s nutností provést vyřazení a následnou likvidaci nepotřebného či zničeného majetku obce a podal návrh na vyřazení (likvidaci) tohoto majetku, z důvodu jeho nefunkčnosti a celkového opotřebení:

 • Skříň, ev.č. 0012, celkové opotřebení, oprava nerentabilní
 • Kamna elektrická, ev.č. 0019, nefunkční, oprava nerentabilní
 • Stojan na kola, ev.č. 0103, celkové opotřebení, oprava nerentabilní
 • Stojan na kola, ev.č. 0104, celkové opotřebení, oprava nerentabilní
 • Odpadkový koš, ev.č. 0105, celkové opotřebení, oprava nerentabilní
 • Odpadkový koš, ev.č. 0106, celkové opotřebení, oprava nerentabilní

Starosta obce následně navrhl složení likvidační komise ve složení:

 • Sklenář Roman - předseda
 • Lysý František, člen
 • Káfuněk Radek, člen

Termín konání jednání likvidační komise bude upřesněn předsedou komise, nejpozději však do 15.4.2012.

 

Ad 7) Starosta obce přednesl ZO svůj záměr svěřit organizaci a zadání výběrového řízení na rekonstrukci domu č.p. 44 společnosti ING Systém s.r.o. Třebíč. Tato společnost vypracovala i projekt na zmiňovanou rekonstrukci.

Starosta navrhuje schválit pověření organizací a zadáním výběrového řízení na rekonstrukci domu č.p. 44 společnost ING Systém s.r.o. Třebíč.

 

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy vypracovaný Lesy ČR s.p. na předání lesního pozemku od Lesy ČR s.p. do majetku obcí zapojených do Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou (dále SLH). Jedná se o parcelu číslo 689, dle KN, v k.ú. Zahrádka na Moravě, lesní pozemek o výměře 39.552 m2. Lesy ČR s.p. smlouvou uznávají vlastnictví zmiňovaného pozemku obcemi zapojenými v SLH a umožňují tak převod tohoto pozemku do majetku těchto obcí. Záznam do katastru nemovitostí zajistí a uhradí obce.

Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi E.ON, s.r.o. zastoupenou ZMES Třebíč s.r.o. a obcí Naloučany v souvislosti se zřízením elektrické přípojky k novostavbě p. Klímy Milana.

Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 10) Starosta obce předložil ZO ke schválení seznam a výši odměn pro občany, u kterých je již nyní známo, že v roce 2012 budou vykonávat činnost pro obec (viz. příloha č.1 zápisu). Vyplácení odměn bude rozloženo na několik částek rovnoměrně po celý rok.

Starosta navrhuje schválit tento seznam.

 

Ad 11) Starosta obce předložil ZO žádost p. Kubíčka a žádost p. Procházkové, kteří žádají obec o změnu statusu svých pozemků v územním plánu obce. Dále také uvedl, že komplexní pozemková úprava, která v obci probíhá, způsobí řadu změn, které je také nutno zanést do ÚP obce. Na základě uvedeného starosta navrhuje zahájit přípravu zadání změny č. 2 ÚP obce Naloučany.  Soukromé subjekty, které tuto změnu žádají, se na její realizaci budou finančně podílet.

Starosta navrhuje schválit zahájení příprav na zadání změny č. 2 územního plánu obce Naloučany.

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s nutností stanovit priority vybudování společných zařízení v rámci KPÚ probíhajících v obci Naloučany. Po společné diskusi dospělo ZO k následujícímu návrhu priorit (řazeno postupně od největší priority po nejmenší, označení C= cesta, RK= regionální biokoridor, LBK= lokální biokoridor) – C8, C9, C10, C7, C15, C1, C23, RK1, LBK1, ostatní společná zařízení dle charakteru a druhu.

 

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

 • Podání žádosti o dotaci v rámci POVV 2012, jejíž obsah schválilo ZO svým usnesením č. 002/14-01-2012/4 ze dne 14. 1. 2012 (zde).
 • Zprávě o ZVA akce Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany, z níž vyplívá, že dotace MZe na tuto stavbu byla vynaložena účelně, v souladu s příslušnými předpisy a nebyly shledány žádné závažné nedostatky
 • Průběhu kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách obce Naloučany.
 • Doručené a odeslané poště

 

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 006/09-02-2012/3

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce Naloučany na rok 2012.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 007/09-02-2012/6

ZO projednalo a schválilo složení likvidační komise k provedení likvidace nepotřebného či zničeného majetku obce.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 008/09-02-2012/7

ZO projednalo a schválilo pověření společnosti ING Systém s.r.o. Třebíč organizací a zadáním výběrového řízení na rekonstrukci domu č.p. 44.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 009/09-02-2012/8

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na předání lesního pozemku od Lesy ČR s.p. do majetku obcí zapojených do Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 010/09-02-2012/9

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi E.ON, s.r.o. zastoupenou ZMES Třebíč s.r.o. a obcí Naloučany – el. přípojka p. Klíma Milan.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 011/09-02-2012/10

ZO projednalo a schválilo seznam a výši odměn občanům za činnosti vykonávané pro obec Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 012/09-02-2012/11

ZO projednalo a schválilo zahájení příprav na zadání změny č. 2 územního plánu obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 013/09-02-2012/12

ZO projednalo a schválilo seznam priorit společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Netrda František

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 02. 2012 | 5766 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace