Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 26. 3. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 26. 3. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek- omluven

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR, XXXI. Zámecký vrch – povolení uzavírek silnic
 4. Kanalizace a ČOV pro obec Naloučany a Ocmanice – smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o navrácení pozemků do původního stavu a finanční vyrovnání za vzniklé újmy s p. Chmelíček Petr a p. Chmelíček František a pí Chmelíčková Milada
 5. Grantové programy z Fondu Vysočiny – Jednorázové akce 2012 (jednorázové sportovní a volnočasové aktivity) a Čistá voda 2012 (projektové dokumentace)
 6. Změna katastrální hranice k.ú. Naloučany, Ocmanice a Zahrádka v rámci KPÚ
 7. Nabídka heraldika p. Pavlů – znak a prapor obce
 8. Pálení čarodějnic 2012 – organizace a občerstvení
 9. Čistá Vysočina, 13. -20.4.2012
 10. Informace:
 • Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany, definitivní přiznání dotace
 • Projekt Mikroregionu Náměšťsko – poptávka dodavatelů energií pro obce, průběh
 • Zahájení sezóny na kompostárně CMC Náměšť nad Oslavou, 14.3.2012, třídění bioodpadu
 • Valná hromada „Skládka TKO“ Třebíč, 27.3.2012
 • Valná hromada svazku obcí „Vodovody a kanalizace“ Třebíč, 10.4.2012
 • Jarní seminář ČNS, CYG, WIN a OBK, 19.-20.4.2012
 • Valná hromada České spořitelny, a.s., 20.4.2012
 • ÚZSVM, bezesmluvní užívání pozemku p.č. 14/2
 • Doručená a odeslaná pošta

   11.  Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce přednesl ZO žádost ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek silnic II. a III. třídy a vedení objížděk těchto uzavírek v návaznosti na dopravní obslužnost obce Naloučany v souvislosti s pořádáním XXXI. ročníku automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“ ve dnech  5.-6. 5. 2012 v době 6:00-18:00.

Starosta navrhl této žádosti vyhovět.

 

Ad 4) Starosta obce přednesl ZO ke schválení smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a Dohody o navrácení pozemků do původního stavu a finanční vyrovnání za vzniklé újmy s p. Chmelíčkem Petrem a p. Chmelíčkem Františkem a pí Chmelíčkovou Miladou v souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV v obci. Smlouvy zajišťují finanční kompenzaci výše uvedeným majitelům pozemků hrazenou z rozpočtu obce. Bez schválení těchto smluv by nebylo možné stavbu realizovat, což je jmenovaným známo.

          Starosta obce tedy navrhuje schválit smlouvy ve stanoveném znění.

 

Ad 5) Starosta seznámil ZO s vypsanými grantovými programy Fondu Vysočina – jedná se o podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit (Jednorázové akce 2012). Starosta navrhuje za podpory tohoto programu uspořádat ve spolupráci s obcí Ocmanice sportovní den pro občany obou obcí. Z dalšího vypsaného programu – Čistá voda 2012 – navrhuje financovat vypracování projektové dokumentace PPO obce Naloučany. Studii PPO již obec vlastní. Termín podání žádostí je do 31.3.2012.

 

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o vlivu KPÚ na změnu katastrální hranice k.ú. Naloučany s k.ú. Ocmanice a k.ú. Zahrádka. Uvedl, že výměra k.ú. Naloučan se nepatrně snížila a to z 541,3765 ha na 541,2155 ha. V sousedních k.ú. jsou změny výměry obdobné. Změna výměry je dána změnou hranice na toku řeky Oslavy, kdy se dosavadní hranice z prostřed toku přesunula na hranici pozemku toku, tak, aby v každém k.ú. byla vždy část toku řeky Oslavy. Mapa nového uspořádání k.ú. je k nahlédnutí na OÚ Naloučany.

          ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s opakovanou nabídkou heraldika p. Pavlů na vyhotovení obecních symbolů – znaku a praporu. Vzhledem k jiným finančním prioritám obce navrhuje starosta nabídku zamítnout a projednávat znovu až v souvislosti s přípravami dalšího významného výročí obce.

 

Ad 8) Starosta navrhuje uvolnit finanční prostředky z rozpočtu obce na zakoupení lampionů na lampiónový průvod dětí a očerstvení pro účastníky v rámci blížícího se tradičního pálení čarodějnic – předpokládaná částka 2.500,- Kč.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO, že i letos je obec Naloučany přihlášena do akce Čistá Vysočina. Ta probíhá v období od 13. do 20. 4. 2012. Veřejnost již byla s termínem a organizací akce seznámena.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o:

 • Definitivním přiznání dotace na akci Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany
 • Projektu Mikroregionu Náměšťsko – poptávce dodavatelů energií pro obce – ten má za cíl získat co nejvýhodnější cenu za energie
 • Zahájení sezóny na kompostárně CMC Náměšť nad Oslavou, 14.3.2012, třídění bioodpadu
 • Valné hromadě „Skládka TKO“ Třebíč, konané 27.3.2012
 • Valné hromadě svazku obcí „Vodovody a kanalizace“ Třebíč, 10.4.2012
 • Jarním semináři ČNS, CYG, WIN a OBK, 19.-20.4.2012
 • Valné hromadě České spořitelny, a.s., 20.4.2012
 • Průběhu žádosti o bezsmluvním užívání pozemku p.č. 14/2 ÚZSVM
 • Doručená a odeslaná pošta

 

Ad 11) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení :

 

č. 014/26-03-2012/3

ZO projednalo a schválilo žádost ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek silnic II. a III. třídy a vedení objížděk v souvislosti s pořádáním XXXI. ročníku automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 015/26-03-2012/4

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohody o navrácení pozemků do původního stavu a finanční vyrovnání za vzniklé újmy s p. Chmelíčkem Petrem a p. Chmelíčkem Františkem a pí Chmelíčkovou Miladou v souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV ve stanoveném znění.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 016/26-03-2012/5

ZO projednalo a schválilo čerpání grantových programů Fondu Vysočina ve stanoveném složení a za uvedenými účely (podmíněno technickou možností splnění podmínek dotací).

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 017/26-03-2012/7

ZO projednalo a zamítlo nabídku heraldika p. Pavlů na vyhotovení obecních symbolů – znaku a praporu.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

6

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 018/09-02-2012/8

ZO projednalo a schválilo uvolnění finančních prostředků na uspořádání tradičního pálení čarodějnic.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 13. 04. 2012 | 3308 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace