Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 3. 9. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 3. 9. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Káfuněk Radek, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Bureš Jaroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany – změny zákonů, úpravy a vydání vyhlášek
 4. KPÚ Naloučany, změna katastrální hranice – projednání a odsouhlasení
 5. Veteran enduro – motokros klub v AČR, žádost o povolení průjezdu v rámci motocyklové soutěže dne 28.9.2012
 6. E.ON Distribuce, a.s., smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1131/10 a 1131/11 pod názvem „Naloučany přípojka NN RD Klíma“
 7. Společenské odpoledne seniorů dne 29.9.2012 – program, náklady
 8. Úpravy veřejných prostranství – tarasy za lavičkami u čekárny, zábradlí pod KD atd.
 9. Veřejné bruslení na ZS Náměšť nad Oslavou, společné s obcí Ocmanice
 10. POVV 2012 – realizace, opravy, závěrečná zpráva
 11. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – další postup realizace
 12. Žádost o povolení realizace vodovodní přípojky - Hanzelkovi
 13. Informace:
  • Omezení vjezdu na účelovou komunikaci – Jasinka – vyjádření PČR
  • Vrácení listin po provedení vkladu práv nemovitostí – p.č. 14/2
  • Projednání ochranných pásem letiště Náměšť – 12.9.2012, 12:00hod
  • Doručená a odeslaná pošta

    14. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s nutností změnit obsah obecně závazných vyhlášek obce z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (od 01. 07. 2012) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (od 01. 01. 2011), podle kterých jsou tyto vyhlášky vydávány tak, aby byly s novým zněním zákonů v souladu. Jedná se o tyto vyhlášky:

  a) Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů

- Úprava dle platné legislativy a skutečností při provádění systému

 

  b) Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Úprava dle platné legislativy

- Úrovně cenových hladin místních poplatků, předložen rozbor nákladů na provoz systému (?451,- Kč na ob./rok za sběr a svoz KO)

 

  c) Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2008 o místním poplatku ze psů

- Úprava dle platné legislativy

- Úroveň cenové hladiny místního poplatku

 

  d) Obecně závazná vyhláška (nová), kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Naloučany

 

  e) Obecně závazná vyhláška (nová), o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a jiných poplatcích

 

Starosta připraví návrhy nového znění vyhlášek a předloží je ke schválení na příštím zasedání ZO.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s novou polohou hranic katastru obce Naloučany v souvislosti KPÚ, která v obci proběhla. Vlivem změny toku řeky Oslavy, která částečně tvoří hranici katastru a vlivem toho, že hranice katastrů nemůže ležet ve vodním toku tak jako doposud, došlo i ke změně výměry katastru obce Naloučany. Katastr je vlivem uvedeného menší o 1610 m2.

          Starosta navrhuje schválit nové katastrální hranice v předložené podobě.

        

Ad 5) Starosta obce předložil ZO žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2012 dne 28. 9. 2012 v čase od 10:00 do 16:00. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že celá trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při vlastním závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

 

Ad 6) Starosta obce přednesl ZO žádost o schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni na pozemcích p.č. 1131/10 a 1131/11 mezi E.ON Distribuce, a.s a Obcí Naloučany, která je majitelem uvedených pozemků. Předmětem věcného břemene je přípojka NN k RD p. Klímy Milana, která je na těchto pozemcích uložena.

          Starosta obce navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 7) Starosta obce přednesl ZO návrh na spolupráci s obcí Ocmanice na pořádání již tradiční kulturní akce „Společenské odpoledne seniorů“, určené pro občany důchodového věku z Naloučan a Ocmanic. Akce se uskuteční 29. 9. 2012 od 15:00 v KD Naloučany. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Galáni, připraveno bude i občerstvení. Předpokládané náklady pro obec Naloučany jsou cca 15.000 Kč.

          Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh na úpravy veřejných prostranství.

 • Je nutno dokončit výměnu laviček u autobusové čekárny zbudováním opěrných tarásků kolem nich k zamezení sesuvu zeminy. To bude realizováno nákupem prefabrikovaných tvarovek a příslušného pojiva a následným vyzděním.
 • Dále je nutno zbudovat plot na novém opěrném tarasu pod KD k zamezení pádu osob. Ten bude realizován svařovanou konstrukcí a pletivem.
 • K provedení oprav propadené kanálové vpusti v prostoru u vozovky pod pomníkem padlých bude oslovena SÚS Náměšť nad Oslavou.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO, že i tuto zimní sezónu bude na ZS Náměšť nad Oslavou rezervována ledová plocha pro občany Naloučan a Ocmanic a to každé úterý v čase 16:00 – 17:30. Veřejnost bude informována.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o dokončení prací na úpravách veřejných prostranství financovaných z POVV 2012 – stavba opěrného tarasu pod KD, instalace laviček, zpevnění svahů. Celkové náklady dosáhly částky 431.375,- Kč, přičemž dotace činila 107.000,- Kč. Nyní je nutno vypracovat závěrečnou zprávu mj. pro kontrolu účelnosti čerpání dotačních titulů Krajem Vysočina.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o postupu prací na regeneraci objektu obecního úřadu Naloučany. Uvedl, že smlouva se zhotovitelem, vybraným ve výběrovém řízení, je již podepsána. Práce na regeneraci budou zahájeny na přelomu září a října 2012, předpokládané dokončení je stanoveno předběžně na měsíc srpen 2013.

            ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 12) Obecní úřad Naloučany obdržel žádost manželů Hanzelkových, majitelů domu č.p. 25, o povolení realizace vodovodní přípojky do domu, která povede přes pozemky ve vlastnictví obce.

          Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko k provedení stavby a uložení potrubí na pozemcích ve vlastnictví obce. Dále navrhuje upozornit majitele na nutnost zaměření všech uložených sítí na dotčených pozemcích před zahájením stavby.

 

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

 • Zamítavém stanovisku PČR k omezení vjezdu na účelovou komunikaci – Jasinka. PČR neshledává důvody k omezení vjezdu, uvedené v žádosti, za dostatečné.
 • Vrácení listin po provedení vkladu práv nemovitostí – p.č. 14/2
 • Plánovaném setkání starostů a zástupců AČR za účelem projednání ochranných pásem letiště Náměšť nad Oslavou / Sedlec dne 12. 9. 2012 ve 12:00.
 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 15) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 036/03-09-2012/3

ZO projednalo změny obsahu obecně závazných vyhlášek obce z uvedených důvodů a odsouhlasilo:

 

  a)Změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2008 dle platné legislativy a skutečností při provádění systému

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

  b)Změnu Obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2008 dle platné legislativy, bez změny úrovně cenových hladin místních poplatků

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

1

Zdrželi se :

0

 

  c) Změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2008 dle platné legislativy, bez změny úrovně cenových hladin místních poplatků

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

  d) Obecně závazná vyhláška (nová), kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Naloučany, nebude prozatím pro potřeby obce vydána

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

1

Zdrželi se :

0

 

e)      Obecně závazná vyhláška (nová), o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a jiných poplatcích, nebude prozatím pro potřeby obce vydána

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

1

Zdrželi se :

0

Zodpovídá (za všechny body tohoto usnesení): p. Havlíček Antonín

 

č. 037/03-09-2012/4

ZO projednalo a schválilo nové hranice katastru Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 038/03-09-2012/5

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 039/03-09-2012/6

ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni na pozemcích p.č. 1131/10 a 1131/11 mezi E.ON Distribuce, a.s a Obcí Naloučany v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 040/03-09-2012/7

ZO projednalo a schválilo návrh na spolupořádání akce „Společenské odpoledne seniorů“ dne 29. 9. 2012 s předpokládanými náklady 15.000 Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 041/03-09-2012/8

ZO projednalo a schválilo provedení úprav veřejných prostranství v uvedeném rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 042/03-09-2012/12

ZO projednalo a schválilo žádost manželů Hanzelkových o provedení stavby a uložení potrubí na pozemcích ve vlastnictví obce.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 09. 2012 | 2845 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace