Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 1. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 1. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Pospíšil Jaromír, Sklenář Roman, Káfuněk Radek

Nepřítomni: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Smlouva o úvěru, Česká spořitelna, a.s. – návrh smlouvy, schválení
 4. Smlouvy o pronájmu pozemků po ukončení KPÚ Naloučany- návrhy smluv, schválení
 5. Návrh zadání změny č. 2 ÚP Naloučany – schválení připraveného návrhu
 6. Zřízení pracovního místa (správa a údržba obecního majetku) – podmínky a požadavky, termín
 7. Dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2013 – uzavírání dohod v návaznosti na přijetí zaměstnance
 8. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2013 – obsahu dotace, podaná žádost
 9. Průkazy energetické náročnosti budov dle zákona č. 406/2000 Sb., nabídka na vypracování energetické a ekonomické studie – posouzení potřeby pořízení
 10. Společenské akce (plesy, taneční zábavy) Obce Naloučany – návrh na pořádání 
 11. Informace:
 • Plnění rozpočtu k 31.12.2012 – informace
 • Volba prezidenta ČR
 • Tříkrálová sbírka 2013
 • Povinné zřízení účtu u ČNB, novela zákona č. 218/2000 Sb.
 • MAS Oslavka, členství, doplňující informace
 • Doručená a odeslaná pošta

    12.  Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce předložil ZO znění smlouvy o přijetí úvěru mezi Obcí Naloučany a Českou spořitelnou a.s. ve výši 2.380.000,- Kč na předfinancování projektu „Regenerace objektu obecního úřadu Naloučany“. ČS a.s. byla vybrána usnesením ZO č. 053/15-12-2012/4 ze dne 15. 12. 2012. Splácení úvěru bude provedeno účelovou dotací určenou na projekt a dále dvanácti kvartálními splátkami ve výši 50.000,- Kč. Smlouva byla vypracována za účasti zástupců ČS a.s., starosty obce, účetní obce a předsedy finančního výboru.

Starosta obce a předseda finančního výboru navrhují schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru v předloženém znění.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se zněním smluv o pronájmu obecních pozemků po skončení KPÚ mezi Obcí Naloučany a p. Burianem Michalem a mezi Obcí Naloučany a p. Tůmou Josefem. Uvedení nájemci budou předmětné pozemky užívat k zemědělské činnosti a v souladu s podmínkami ve smlouvě uvedenými. Smlouva předložená Zemědělským družstvem Naloučany není kompletně dořešena v rozsahu pronajímaných pozemků, o němž se stále jedná, a proto byl ZO předložen její návrh, a schválení bude předmětem projednáno na příštích ZO.

          Starosta navrhuje schválit uzavření předložených smluv o pronájmu obecních pozemků s p. Burianem Michalem a s p. Tůmou Josefem, v uvedeném znění.

          Pozemky, určené pro plnění funkce lesa, v majetku obce Naloučany, nově vzniklé nebo nabyté v rámci KPÚ, navrhuje starosta obce vložit do správy Společnosti obcí pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh zadání změny č. 2 ÚP Naloučany, zpracovaný Ing. Vlastou Šilhavou dle obsahu unesení ZO č. 045/16-10-2012/5 z 16.10.2012, k seznámení s celkovým obsahem a následnému schválení.

        

Ad 6) Obec Naloučany se v souvislosti se žádostí o dotaci na projekt „Regenerace objektu obecního úřadu Naloučany“zavázala vytvořit jedno pracovní místo na dobu min. pěti let. Starosta obce tedy ZO přednesl parametry toho pracovního místa a podmínky a požadavky, které uchazeč o toto místo musí splňovat.

Pracovní místo bude zřízeno od 1. 4. 2013 a pracovní náplní zaměstnance bude komplexní správa obecního majetku. Jedná se např. o obhospodařování obecních pozemků, budov, udržování zeleně, udržování čistoty v obci, dosazování a údržba lesního porostu v majetku obce apod. Pracovní poměr bude na plný úvazek, pracovní doba bude pružná, především v závislosti na počasí, ročním období a potřeb obce. Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

 • trestní bezúhonnost, zodpovědnost, spolehlivost
 • fyzická zdatnost
 • manuální zručnost
 • zkušenost s ovládáním drobné zahradní techniky
 • časová flexibilita

Nástupní plat bude maximálně ve výši 10.000 Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 rok, se zkušební dobou 3 měsíce. Vyhlášení výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy bude provedeno v souladu s předpisy Úřadu práce.

Starosta obce navrhuje schválit předložené podmínky a požadavky pracovního místa Obce Naloučany.

 

Ad 7) Starosta obce předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2013, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.

Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s obsahem návrhu žádosti o dotaci z dotačního titulu POV Vysočina 2013 a předložil ji ke schválení obsahu pro podání žádosti. Obsahem dotačního projektu jsou opravy místních komunikací na pozemcích v majetku obce Naloučany, zaměřené zejména na vyrovnání a zpevnění povrchů komunikací nebo opravu výtluků nebo jinak poškozených asfaltových povrchů komunikací. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 220.000,- Kč, z toho požadovaná výše dotace je 130.000,- Kč a vlastní zdroje obce jsou 90.000,- Kč.

 

Ad 9) OÚ Naloučany obdržel několik nabídek na vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb. který mj. stanoví, že všechny veřejné budovy v majetku samospráv musí mít od 1. 7. 2013 tento průkaz vypracován. Starosta uvedl, že po konzultaci s odborníkem na legislativu v této oblasti je zřejmé, že normativy stran energetické náročnosti budou ještě měněny a proto je jakékoliv vypracování PENB v tuto chvíli bezpředmětné. Po nabytí platnosti nové legislativy a po projednání této záležitosti s odborníkem (ing, Václav Šafařík, fa RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.) bude tento bod opět zařazen na program jednání ZO.

           ZO bere toto na vědomí pro další jednání.

 

Ad 10) Starosta obce tlumočil ZO zájem mládeže obce Naloučany pořádat taneční zábavy, plesy či podobné společenské akce. Vzhledem k jejich skromným zkušenostem s takovouto aktivitou navrhuje starosta obce poskytnout jim zpočátku plnou podporu, jak formou zaštítění OÚ při nákupu zboží, poskytnutím KD, radami, tak i organizační pomocí. Pořadatelství těchto společenských akcí budou pro obec zajišťovat zájemci z řad navrhující mládeže dohodou o provedení činnosti, jejichž odměny budou procentně vázány na konečný zisk z pořádané společenské akce (návrh: 40% obec, 60% pořadatelé). Hlavní zodpovědnost i případná rizika však ponesou pořadatelé, kteří budou zodpovědní i za průběh celé akce.

          Starosta i členové ZO během projednávání tohoto bodu zdůraznili, že velice vítají zájem mládeže o podobné aktivity a ochotu aktivně a samostatně se podílet na kulturním dění v obci.

 

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o:

 • Plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 – příjmy jsou vyšší o 5% oproti upravenému rozpočtu, výdaje na 95%, vlastní financování činí 100.000,- Kč
 • Průběhu volby prezidenta ČR
 • Výsledku Tříkrálové sbírky 2013 – vybráno bylo 4.954,- Kč
 • Povinném zřízení účtu u ČNB dle novely zákona č. 218/2000 Sb.
 • Členství v MAS Oslavka
 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 12) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 001/29-01-2013/3

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru mezi Obcí Naloučany a Českou spořitelnou a.s. ve výši 2.380.000,- Kč na předfinancování projektu „Regenerace objektu obecního úřadu Naloučany“ v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 002/29-01-2013/4

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv mezi Obcí Naloučany a p. Burianem Michalem a mezi Obcí Naloučany a p. Tůmou Josefem na pronájem obecních pozemků za účelem zemědělské činnosti v předloženém znění a dále vklad pozemků, určených pro plnění funkce lesa, v majetku obce Naloučany, nově vzniklých nebo nabytých v rámci KPÚ, do správy Společnosti obcí pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/29-01-2013/5

ZO projednalo a schválilo návrh zadání změny č. 2 ÚP Naloučany, zpracovaný Ing. Vlastou Šilhavou dle obsahu unesení ZO č. 045/16-10-2012/5 z 16.10.2012.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 004/29-01-2013/6

ZO projednalo a schválilo parametry zřízení pracovního místa a podmínky a požadavky na uchazeče o toto místo.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 005/29-01-2013/7

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2013.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 006/29-01-2013/8

ZO projednalo a schválilo obsah žádosti o dotaci, v předloženém věcném i finančním rozsahu, z dotačního titulu POV Vysočina 2013 a schvaluje podání této žádosti.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 007/29-01-2013/10

ZO projednalo a schválilo podporu pořádání kulturních akcí mládeží v Obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 02. 2013 | 2992 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Advent

Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace