Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 3. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 3. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Pospíšil Jaromír, Sklenář Roman

Nepřítomni: Káfuněk Radek - omluven

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Česká spořitelna, a.s., poskytnutý úvěr – účty, čerpání, podmínky
 4. Smlouvy o pronájmu pozemků po ukončení KPÚ Naloučany- ZD Naloučany
 5. Zřízení pracovního místa (správa a údržba obecního majetku) – p. Nováček Bohumil ml., podmínky pracovní smlouvy
 6. Návrh rozpočtu Obce Naloučany – schválení rozpočtu
 7. MAS Oslavka, o.p.s. – valná hromada, smlouva, projektové záměry
 8. Dotační tituly Fondu Vysočiny „Čistá voda 2013“ (projektová dokumentace protipovodňových opatření) a „Jednorázová akce 2013“ (akce pro děti a mládež) – podání žádostí
 9. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – průběh realizace, nákup vybavení (kuchyně)
 10. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – javor 2 ks na p.č. 1131/13, žádost p. Netrda František
 11. Žádost o směnu pozemků – p. Korchan Jaroslav, Pyšel 108
 12. Náhradní výsadba „čikovská basa“ – nabídka WOTAN FOREST
 13. Průkazy energetické náročnosti budov dle zákona č. 406/2000 Sb. – konzultace ing. Václav Šafařík
 14. Autosport klub Náměšť nad Oslavou, XXXII. Zámecký vrch – povolení uzavírky a objížděk, ve dnech 4.-.5.5.2013 
 15. Nabídka AVE Odpadové hospodářství CZ – navýšení četnosti svozů
 16. Informace:
 • Cvičení orgánů krizového řízení a IZS „ZÓNA 2013“ 26.-28.3.2013
 • Valná hromada Mikroregionu Náměšťsko – 25.3.2013, informace
 • Valná hromada svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč – 13.3.2013, informace
 • Návrh zadní Změny č, 2 ÚP Naloučany - informace
 • Zřízení účtu u ČNB, novela zákona č. 218/2000 Sb. - informace
 • Doručená a odeslaná pošta

     17.  Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Pospíšil Jaromír

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o uzavření smlouvy o úvěru mezi Obcí Naloučany a Českou spořitelnou a.s. na předfinancování projektu „Regenerace objektu obecního úřadu Naloučany“, které bylo schváleno usnesením č. 001/29-01-2013/3 ze dne 29. 1. 2013. Starosta dále ZO seznámil s konečnou podobou podmínek čerpání, které se neliší od schválených výše uvedeným usnesením.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o zachování platnosti předchozích nájemních smluv do 30.9.2013, vzhledem k tomu, že nabytí právní moci KPÚ bylo až v únoru 2012. Uzavřené smlouvy o pronájmu obecních pozemků po skončení KPÚ mezi Obcí Naloučany a p. Burianem Michalem a mezi Obcí Naloučany a p. Tůmou Josefem, které byly schváleny usnesením č. 002/29-01-2013/4ze dne 29. 1. 2013 jsou platné až od 1.10.2013. Neuzavřena zůstala smlouva pouze se Zemědělským družstvem Naloučany, která je určena k dalšímu jednání.

Starosta dále uvedl, že pozemky, určené pro plnění funkce lesa, v majetku obce Naloučany, nově vzniklé nebo nabyté v rámci KPÚ, budou vloženy do správy Společnosti obcí pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou taktéž od 1.10.2013.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh na uzavření pracovní smlouvy mezi Obcí Naloučany a p. Nováčkem Bohumilem ml. na pozici pracovník údržby a správy obecního majetku. Smlouva bude uzavřena podle podmínek a parametrů schválených usnesením č. 004/29-01-2013/6 ze dne 29. 1. 2013. Počátek pracovní činnosti bude dne. 2. 4. 2013, hrubá mzda bude činit 12.000 Kč za měsíc.

Starosta obce navrhuje schválit pracovní smlouvuv předloženém znění.

 

Ad 6) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2013 (návrh byl zveřejněn na úřední desce a je přílohou tohoto zápisu). Rozpočet počítá s financováním ze strany obce ve výši 2.380.000 Kč.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

 

Ad 7) Starosta obce informoval ZO o obsahu valné hromady Místní akční skupiny (MAS) Oslava, o.p.s. Uvedl, že byl přednesen návrh na rámcovou smlouvu skupiny, se kterou ZO seznámil a dále byla dohodnuta nutnost definovat projektové záměry jednotlivých členů na období 2014 – 2020. Na valné hromadě byly zvoleny řídící a kontrolní orgány MAS.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s návrhem na podání žádostí na financování z dotačních titulů (DT) Fondu Vysočiny.

V DT „Čistá voda 2013“ starosta navrhuje zahrnout do žádosti financování zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření Obce Naloučany v celkové hodnotě 500.000, přičemž dotace by pokryla až 60% této částky. Žádost bude podána pouze v případě, že se podaří zajistit potřebné dokumenty vyžadované v pravidlech dotačního titulu, zejména cenovou nabídku na vypracování této dokumentace.

V DT „Jednorázová akce 2013“ (akce pro děti a mládež) starosta navrhuje zahrnout do žádosti financování společenskou akci „Prázdninové (Na)loučení 2013“ (rozloučení s prázdninami a létem) v celkové hodnotě 15.300, přičemž dotace by pokryla až 40% této částky.

Starosta obce navrhuje schválit podání žádostí v obou dotačních titulech Fondu Vysočiny v předložené podobě.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o průběhu realizace Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany. Uvedl, že je již dokončena instalace ústředního topení včetně plynového kotle a boileru na ohřev TUV. Dokončena je také elektroinstalace včetně zářivkových těles. Před dokončením jsou vnitřní omítky, po kterých bude následovat výmalba interiéru.

Starosta dále zdůraznil nutnost nákupu vnitřního vybavení, na které byly v projektu vyčleněny finanční prostředky. V první fázi půjde o vybavení kuchyně. ZO se po diskuzi shodlo, že vybavení bude zahrnovat el. sporák, el. varnou stoličku 5 kW, lednici, myčku nádobí, mikrovlnou troubu a digestoře. Bude sestavena tříčlenná výběrová komise ve složení Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav a Sklenář Roman, která provede v této oblasti průzkum trhu a vybere nejlepší nabídku na uvedené spotřebiče.

Vzhledem ke stupni rozpracovanosti projektu a postupného osazování vybavení bude obec v další etapě realizace trvat na zprovoznění zabezpečovacího zařízení.

Starosta navrhuje schválit obsah vybavení kuchyně, jeho nákup a složení výběrové komise.

 

Ad 10) Starosta obce předložil ZO návrh žádosti Obce Naloučany o kácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks javoru na p.č. 1131/13, vzniklou na žádost p. Netrdy Františka. Důvodem je narušování statiky přilehlé nemovitosti kořenovým systémem stromů. Tato žádost bude bezodkladně předložena Obecnímu úřadu Naloučany k vyřízení.

Starosta navrhuje schválit žádost s doplněním nutnosti kácení provést do 30. 4. 2013.

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s žádostí p. Korchana Jaroslava, bytem Pyšel 108, o směnu pozemku v jeho vlastnictví, p.č. 1303 o výměře 2068 m2 v lokalitě „Na Pešce“ za pozemek p.č. 1788 o výměře 9162 m2 v lokalitě „Ve Vápenném“ v majetku Obce Naloučany, s případným doplatkem za rozdíl ve výměře a ceně pozemků. Starosta uvedl, že uvedený pozemek p.č. 1788 byl získán do majetku obce v rámci KPÚ od státu, jakožto náhrada za úbytek pozemků vhodných k využívání (cesty), dále se tato směna neslučuje s koncepcí využití obecních pozemků a proto navrhuje tuto žádost zamítnout.

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou fy. WOTAN FOREST na odprodej sazenic jehličnatých i listnatých stromů. Sazenice by bylo možno použít na náhradní výsadby v lokalitě „čikovská basa“. Správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk navrhuje provést průzkum trhu a porovnat nabídky.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s výsledky konzultace s ing. Václavem Šafaříkem– odborníkem na průkazy energetické náročnosti budov (PENB). Po konzultaci je zřejmé, že vzhledem k nejednotnosti legislativy a k očekávaným významným změnám v této oblasti je pro Obec Naloučany vypracování PENB v současné době bezpředmětné.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 14) Starosta obce přednesl ZO žádost ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek silnic II. a III. třídy a vedení objížděk těchto uzavírek v návaznosti na dopravní obslužnost obce Naloučany v souvislosti s pořádáním XXXII. ročníku automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“ ve dnech  4.-5. 5. 2013 v době 6:00-18:00.

Starosta navrhl této žádosti vyhovět.

 

Ad 15) Starosta obce tlumočil ZO nabídku fy. AVE Odpadové hospodářství CZ, která zajišťuje svoz odpadu v Obci Naloučany na navýšení četnosti svozu v nastávající sezóně. Starosta a ZO se v diskuzi shodli, že v současné době toto není třeba.

 

Ad 16) Starosta informoval ZO o:

 • Podobě, průběhu a termínech plánovaného cvičení orgánů krizového řízení a IZS „ZÓNA 2013“ 26.-28.3.2013
 • Konání valné hromady Mikroregionu Náměšťsko – 25.3.2013
 • Konání valné hromady svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč – 13.3.2013
 • Podání návrhu zadání Změny č, 2 ÚP Naloučany
 • Zřízení účtu u ČNB dle novely zákona č. 218/2000 Sb.
 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 17) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 008/20-03-2013/5

ZO projednalo a schválilo uzavření pracovní smlouvy mezi p. Nováčkem Bohumilem ml. a Obcí Naloučany v předloženém znění a za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 009/20-03-2013/6

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce Naloučany na rok 2013.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Kršková Veronika

 

č. 010/20-03-2013/8

ZO projednalo a schválilo podání žádostí o poskytnutí dotací z Fondu Vysočina v předložené skladbě a znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 011/20-03-2013/9

ZO projednalo a schválilo obsah nákupu vybavení kuchyně v rámci projektu Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany a složení výběrové komise, která tento nákup provede.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, členové výběrové komise

 

č. 012/20-03-2013/10

 ZO projednalo a schválilo podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks javorů na pozemku p.č. 1131/13, v uvedené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 013/20-03-2013/11

 ZO projednalo a zamítlo žádost p. Kochana Jaroslava o směnu pozemků.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 014/20-03-2013/14

ZO projednalo a schválilo žádost ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek silnic II. a III. třídy a vedení objížděk v souvislosti s pořádáním XXXII. ročníku automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 04. 2013 | 2993 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace