Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 6. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 10:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk - omluven

Hosté: p. Mácha K., p. Havlíček M.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – nákup vybavení (mobiliář), upravené nabídky ostrahy budovy OÚ připojením na PCO
 4. Energoregion 2020, projekt „Malá komunální technika“, výběr obsahu a dodavatele nákupu malé komunální techniky
 5. Rozšíření vodovodu v obci Naloučany – p. Mácha K., pí. Havlíčková M.
 6. MAS Oslavka, o.p.s. – projektové záměry
 7. Realizace projektu v rámci POVV 2013 – výběr dodavatele opravy místních komunikací
 8. Sazby za pronájem KD Naloučany – změny výše nájmu
 9. Pouť 2013 – spoluorganizace, financování
 10. Přidělení dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2013“ – schválení předložené smlouvy na poskytnutí dotace, stanovení termínu akce
 11. Nabídka na výrobu stolních kalendářů, FOTO-VIDEO-KUNC
 12. Nabídky RWE na dodávky zemního plynu
 13. Informace:
 • Valná hromada Společnosti obcí pro lesní hospodaření - informace
 • Doručená a odeslaná pošta

    14. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) a) Starosta obce seznámil ZO s průběhem akce „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“. Uvedl, že stavební část je již zcela hotova, dne 20. 6. 2013 proběhlo za účasti všech zainteresovaných stran předání díla do rukou investora včetně revizních zpráv. Drobné nedostatky, zjištěné stavebním dozorem během prací, byly odstraněny.

          ZO bere toto na vědomí.

 

          b) ZO projednalo systém výběru nejvhodnější nabídky na dodávku mobiliáře a shodlo se na kritériích - 75% celková cena s DPH (vždy v poměru s maximální cenou, vše násobeno 75) + 15% maximální dodací lhůta v týdnech (vždy v poměru s maximální dobou, vše násobeno 15) + 10% doplňková kriteria, jako kompletnost dodávky, zpracování dřevo/kov, kvalita. Vítěznou nabídku se stává nabídka s nejnižším bodovým ziskem.

Starosta obce navrhuje schválit jako tento systém výběru dodavatele mobiliáře pro OÚ Naloučany.

 

        c) Poprostudování doručených nabídek a zadání parametrů do výpočtu byla za dodavatele navržena firma s nejmenším bodovým ziskem – fa Pandan, Na Malé Straně 123, 747 75 Velké Heraltice, IČO 74506307.

          Starosta obce navrhuje schválit jako dodavatele nábytku pro OÚ Naloučany navrženou vítěznou firmu.

 

      d) Starosta obce předložil ZO upravené nabídky na připojení zrekonstruovaného objektu OÚ Naloučany na pult centralizované ostrahy (PCO). ZO po prostudování nabídek, zvážení všech okolností a následné diskusi vybralo firmu Security Monit s.r.o., Hoblíkova 6, 613 00 Brno, IČO 60755792. Rozhodující byla cena v poměru k šíři nabízených služeb.

          Starosta obce navrhuje schválit jako zprostředkovatele připojení objektu OÚ Naloučany na PCO firmu Security Monit s.r.o.

 

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o přiznání dotace ve výši 52.000,- Kč z programu Energoregion 2020, projektu „Malá komunální technika“ na nákup vybavení obce komunální technikou. Vlastní minimální účast obce činí 13.000,- Kč. Obsah nákupu schválilo ZO usnesením č. 022/13-05-2013/12 ze dne 13.5.2013, nákup motorové pily s příslušenstvím a ND pro křovinořez Husqvarna byl již proveden v měsíci 05/2013, v celkové výši cca 19.000,- Kč. Starosta předložil ZO nabídky oslovených firem na nákup schválené techniky. ZO poprostudování nabídek, zvážení všech okolností a následnédiskusi vybralo jako dodavatele firmu MAN-ZT s.r.o. Studenec. Kritériem byla cena, dostupnost a nabízený servis. Na doplnění požadované účasti obce bude zakoupeno drobné ruční komunální nářadí (kolečko stavební, zádový postřikovač, sekera., lopata, atd., v celkové výši max. 5.000,- Kč).

        Starosta obce navrhuje schválit jako dodavatele komunální techniky pro obec Naloučany firmu MAN-ZT s.r.o. Studenec.

 

Ad 5) Přítomní hosté p. Mácha K. a p. Havlíček M. seznámili ZO s cenovými nabídkami na realizaci rozšíření vodovodu v obci Naloučany k nemovitostem, kterých jsou majiteli. Uvedli, že cena realizace, provedená z části jejich svépomocí a z části dohodnutými spolupracemi byla snížena na cca 75.000,- Kč. Obec Naloučany přitom žádají o spolufinancování ve výši cca 45.000,- Kč, rozdíl ve výši 30.000,- bude uhrazen stejným podílem oběma majiteli nemovitostí. Po diskusi, ve které hosté ujistili ZO, že realizaci zajistí a zkoordinují vlastními silami, případné dopravní omezení nepřesáhne jeden týden a nebude narušen asfaltový povrch vozovky, starosta navrhuje schválit spolufinancování v požadované výši.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s odezvou občanů na možnost definovat projektové záměry v rámci MAS Oslavka. Uvedl, že odezva byla minimální. Projektové záměry je tedy nutno definovat vlastními silami starosty a ZO.

          ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta obce předložil ZO nabídky oslovených firem na opravy místních komunikací v rámci POVV. Po prostudování nabídek, zvážení všech okolností a následné diskusi ZO vybralo jako dodavatele KSÚS Vysočiny, středisko Náměšť nad Oslavou. Rozhodující při výběru byla cena, dostupnost a flexibilita realizace vzhledem k sídlu dodavatele.

          Starosta obce navrhuje schválit jako dodavatele oprav místních komunikací KSÚS Náměšť nad Oslavou.

 

Ad 8) Starosta obce ve spolupráci se správcem KD předložili ZO návrh na úpravu sazeb za pronájem komplexu KD. Vzhledem k vynaloženým investicím a současnému vybavení kuchyně a dalšího příslušenství navrhují pro občana obce Naloučany stanovit výši pronájmu celého komplexu na 500,- Kč / den + energie a veškeré související vzniklé náklady, pro ostatní na 2.000,- Kč / den + energie a veškeré související vzniklé náklady. Výjimku tvoří pohřeb občana obce Naloučany, kdy poplatek za pronájem není požadován.

          Starosta obce navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výstupy členské schůze SDH Naloučany. Uvedl, že bylo dohodnuto opětovné pořádání tradiční poutě, která proběhne o víkendu ve dnech 2. – 4. 8. 2013. Průběh bude tradiční, v pátek na předpouťové zábavě vystoupí kapela Tremolo z Rosic u Brna, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni. OÚ Naloučany se bude spolupodílet na úhradě vystoupení dechové hudby.

Starosta obce navrhuje schválit spolufinancování Naloučanské pouti 2013.

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o přiznání dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2013“ a předložil ZO ke schválení smlouvu o jejím poskytnutí. Dotace bude použita na uspořádání společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2013“, která se skuteční dne 1.9.2013 na místním hřišti. Program a obsah bude ještě upřesněn. Plánované celkové náklady činí 15.300,- Kč, z toho datace činí 6.000,- Kč.

          Starosta obce navrhuje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou firmy FOTO-VIDEO-KUNC na výrobu stolních kalendářů s možností vyznačení důležitých kulturních akcí v obci. Vzhledem k tomu, že přesné termíny akcí jsou pohyblivé a nejsou do uzávěrky tisku kalendáře známy, navrhuje starosta obce nabídku zamítnout.

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s nabídkami společnosti RWE na dodávky zemního plynu, kterých od minulého zasedání došla celá řada. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany nakupuje zemní plyn, prostřednictvím zástupce Mikroregionu Náměšťsko, přímo na komoditní burze, jsou tyto nabídky bezpředmětné.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 13) Starosta informoval ZO o:

 • Valné hromadě Společnosti obcí pro lesní hospodaření
 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 14) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman,  Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

 

č. 027/23-06-2013/03b

ZO projednalo a schválilo navržený systém výběru dodavatele mobiliáře pro OÚ Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 028/23-06-2013/03c

ZO projednalo a schválilo jako dodavatele mobiliáře pro OÚ Naloučany firmu Pandan, Na Malé Straně 123, 747 75 Velké Heraltice, IČO 74506307.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 029/23-06-2013/03d

ZO projednalo a schválilo jako zprostředkovatele připojení objektu OÚ Naloučany na PCO firmu Monit Security.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/23-06-2013/04

ZO projednalo a schválilojako dodavatele komunální techniky pro obec Naloučany firmu MAN-ZT s.r.o. Studenec.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 031/23-06-2013/05

ZO projednalo a schválilospolufinancování prodloužení vodovodu v obci Naloučany ve výši 45.000,- Kč za uvedených podmínek (spoluúčast majitelů nemovitostí).

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 032/23-06-2013/07

ZO projednalo a schválilo jako dodavatele oprav místních komunikací SÚS Náměšť nad Oslavou.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 033/23-06-2013/08

ZO projednalo a schválilo výši pronájmu komplexu KD v předložené skladbě s platností od 1.9.2013.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 034/23-06-2013/09

 ZO projednalo a schválilo spolufinancování Naloučanské pouti 2013.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 035/23-06-2013/10

 ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2013“ na pořádání společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2013“ v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 036/23-06-2013/11

ZO projednalo a zamítlo nabídku firmy FOTO-VIDEO-KUNC na výrobu stolních kalendářů.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 07. 2013 | 2478 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace