Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 9. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 9. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Sklenář Roman - omluven

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Veteran enduro – motokros klub v AČR, žádost o povolení průjezdu v rámci motocyklové soutěže dne 28. 9. 2013
 4. Smlouva o připojení na PCO, SECURITY MONIT s.r.o. – schválení
 5. Smlouva o prodeji pozemku p.č. 1835, pí. Prochasková - schválení
 6. Nájemní smlouva p.č. 1436 - instalace aparatury pro seismické měření, MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země, Brno – schválení
 7. Zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – schválení zadání, návrh smlouvy
 8. POVV 2013 – realizace, opravy, závěrečná zpráva
 9. ENERGOREGION 2020, dotace na malou komunální techniku - vyúčtování
 10. Společenské odpoledne seniorů dne 12. 10. 2013 – program, náklady
 11. Rybářské závody „O pohár starosty obce 2013“ – projednání, termín, náklady
 12. Veřejné bruslení na ZS Náměšť nad Oslavou, společné s obcí Ocmanice – projednání
 13. Rozpočtové opatření č. 3/2013, plnění rozpočtu k 08/2013 – projednání, schválení
 14. Žádost o odprodej částí pozemků – bývalé chaty Ferona – podmínky
 15. Pronájem pozemků Obce Naloučany - ZD Naloučany – projednání, schválení
 16. Žádosti o podporu – Občanské sdružení Babybox pro odložené děti, Asociace nositelů legionářských tradic
 17. Nabídky na zařazení do knihy Křížem krážem Vysočinou II.
 18. Informace:
 • Změna dodavatele zemního plynu, Závěrkový list (nákup na burze)
 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19. a 24. 9.2013
 • Doručená a odeslaná pošta

    19.  Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce předložil ZO žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2013 dne 28. 9. 2013. Při projednávání bylo navrženo a zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že celá trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, zvláště pak na cestách, jež byly letos opraveny, při vlastním závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s konečným zněním smlouvy o připojení komplexu KD+rekonstruovaná budova OÚ Naloučany na PCO, kterou vypracovala firma SECURITY MONIT s.r.o. Firmu schválilo ZO jako zprostředkovatele připojení na PCO usnesením č. 029/23-06-2013/03d na svém zasedání dne 23. 6. 2013. Dle předložené smlouvy činí měsíční poplatek 500,- Kč + 100,- Kč za datový přenos / měsíc. Poplatek zahrnuje veškeré výjezdy pohotovostního vozidla k napadenému objektu. Součástí smlouvy jsou také režimová opatření provozu objektu.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření této smlouvy.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s konečným zněním smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1835 mezi pí Prochaskovou a Obcí Naloučany. Záměr prodeje pozemku byl schválen usnesením ZO č. 025/13-05-2013/16 na zasedání dne 13. 5. 2013; prodej, jeho podmínky a uzavření kupní smlouvy byly schváleny usnesením ZO č. 040/22-07-2013/07 na zasedání dne 22. 7. 2013.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s konečným zněním smlouvy opronájmu pozemku p.č. 1436 Ústavu fyziky Země Přírodovědecké fakulty MU Brno za účelem instalace aparatury pro seismické měření. Žádost o pronájem pozemku, instalaci aparatury a podmínky realizace schválilo ZO usnesením č. 037/22-07-2013/04 na zasedání dne 22. 7. 2013.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření této smlouvy.

 

Ad 7) Starosta obce předložil ZO návrh, dle kterého svěří Obec Naloučany zpracování změny č. 2 ÚP Obce Naloučany projekční kanceláři Ing. Šilhavá dle schváleného zadání změny č. 2 ÚP. Tato kancelář provedla vypracování ÚP Obce Naloučany a změnu č. 1 tohoto ÚP. Starosta dále předložil ZO ke schválení smlouvu mezi Obcí Naloučany a projekční kanceláří Ing. Šilhavá na zpracování změny č. 2 ÚP Obce Naloučany. Dle této smlouvy bude celková cena zpracování 120.000,- Kč, do 20.12.2013 bude vypracován návrh změny č. 2 ke společnému jednání.

Starosta obce navrhuje schválit svěření zpracování změny č. 2 ÚP Obce Naloučany projekční kanceláři Ing. Šilhavá, stejně jako uzavření smlouvy na toto zpracování v předloženém znění.

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO se závěrečnou zprávou realizace oprav v rámci POVV 2013. Uvedl, že celková realizace proběhla bez připomínek, dle platných legislativních pravidel, což bude zohledněno i v závěrečné zprávě.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s vyúčtováním nákupu malé komunální techniky z finančních prostředků dotačního titulu ENERGOREGION 2020. Uvedl, že vše proběhlo bez závad.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 10) Starosta obce přednesl ZO návrh na spolupráci s obcí Ocmanice na pořádání již tradiční kulturní akce „Společenské odpoledne seniorů“, určené pro občany důchodového věku z Naloučan a Ocmanic. Akce se uskuteční 12. 10. 2013 ve společenském centru Ocmanice. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Galáni, připraveno bude i občerstvení. Pro seniory z Naloučan bude připraven odvoz na akci i zpět. Předpokládané náklady pro obec Naloučany jsou cca 15.000 Kč.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s návrhem na uspořádání rybářských závodů „O pohár starosty obce 2013“. Závody se uskuteční 5. 10. 2013 na soukromém rybníku v Sedleci. Odpoledne bude program pokračovat občerstvením pod KD v Naloučanech. Dopravu do místa konání a zpět si zajistí každý z účastníků individuálně. Předpokládané náklady na zajištění soutěže (poháry a ceny) jsou předpokládány ve výši cca 4.000,- Kč.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO se záměrem v letošním roce opět rezervovat pro občany Naloučan (společně s obcí Ocmanice) ledovou plochu na ZS Náměšť nad Oslavou za účelem rekreačního bruslení. Uvedl, že termín bude patrně stejný, jako v předešlých letech, cena bude předmětem dalšího jednání.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 13) Předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámil ZO s plněním rozpočtu k 31. 8. 2013. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet na 80% a na straně výdajů na 89% schváleného rozpočtu na rok 2013. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Předseda finančního výboru dále předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 3/2013 (příloha č.1 zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2013 dle aktuálního stavu (POVV, prodloužení vodovodu, oprava autobusové čekárny,…).

Starosta obce navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 3/2013 v předloženém znění.

 

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s žádostí majitelů chaty č.e. 009 (bývalé chaty Ferona), manželé Dagmar a Pavla Beranovi, Bieblova 11, 613 00 Brno, na odprodej částí pozemků p.č. 1373 a 1315 (pozemky pod současnou studnou a vodárnou). Starosta uvedl, že před závazným jednáním o odprodeji bude nutné přesné zaměření (zajistí žadatelé) čímž bude známa celková plocha k prodeji. Cena bude stanovena standardní – 25,-Kč/m2. Výjimku tvoří pozemek p.č. 1373, který má status lesa. U něj bude cena k jednání – předpokládaná cena 50,-Kč/m2.

Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje.

 

Ad 15) Starosta obce předložil ZO návrh smluv na pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Naloučany nájemci ZD Naloučany. Záměr pronájmu pozemků byl schválen ZO usnesením č. 046/16-10-2012/6 na zasedání dne 16. 10. 2012 a schválení pronájmu pozemkůbylo rozhodnuto usnesením ZO č. 060/15-12-2012/10 na zasedání dne 15.12.2012. Pozemky jsou rozděleny do dvou smluv, dle možností jejich využívání (zvlášť jsou smlouvou řešeny pozemky určené pro budování společných zařízení).

Po zapracování úprav dále uvedených úprav navrhuje starosta obce uzavření těchto smluv:

 • Pozemky p.č. 1436 a 1438 nepatří do smlouvy č. 0663, jelikož se jedná o pozemky určené pro budování spol. zařízení v rámci KPÚ (hlavní biokoridor), ale do smlouvy č. 0664
 • Smlouva č. 0663 bude na dobu určitou – 5 let
 • U obou smluv z článku IV. Podmínky pronájmu vypustit bod č. 3

 

Ad 16) Starosta obce předložil ZO žádosti Občanského sdružení Babybox pro odložené děti a Asociace nositelů legionářských tradic o finanční podporu jejich činností a provozů.

Starosta obce navrhuje neschválit tyto žádosti

 

Ad 17) Starosta obce předložil ZO nabídku vydavatele knihy Křížem krážem Vysočinou II na zařazení Obce Naloučany do této připravované publikace. Zařazení je zpoplatněno částkou min. 2.800,- Kč.

Starosta obce navrhuje nepřijmout tuto nabídku

 

Ad 18) Starosta obce informoval ZO o:

 • Změně dodavatele zemního plynu, seznámil ZO se závěrkovým listem (nákup na burze)
 • Přerušení dodávky elektrické energie dne 19. a 24. 9.2013
 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

 

č. 047/10-09-2013/03

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 048/10-09-2013/04

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s firmou SECURITY MONIT s.r.o. na připojení objektu OÚ a KD Naloučany na pult centralizované ochrany (PCO) v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 049/10-09-2013/06

ZO projednalo schválilo uzavření smlouvy s Ústavem fyziky Země Přírodovědecké fakulty MU Brno o pronájmu pozemku p.č. 1436 za účelem instalace aparatury pro seismické měření v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 050/10-09-2013/07

ZO projednalo a schválilosvěření zpracování změny č. 2 ÚP Obce Naloučany projekční kancelář Ing. Šilhavá a dále projednalo a schválilo uzavření smlouvy na toto zpracování v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 051/10-09-2013/10

ZO projednalo a schválilo návrh na spolupořádání akce „Společenské odpoledne seniorů“ dne 12. 10. 2013 s předpokládanými náklady 15.000 Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 052/10-09-2013/13

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3/2013. Jeho znění je uvedeno v  příloze č.1 zápisu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 053/10-09-2013/14

ZO projednalo a schválilo, na základě žádosti majitelů chaty č.e. 009 (bývalé chaty Ferona), manželé Dagmar a Pavla Beranovi, Bieblova 11, 613 00 Brno, záměr prodeje částí pozemků p.č. 1373 a 1315 (pozemky pod současnou studnou a vodárnou), po jejich zaměření, za uvedených podmínek a ceny.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 054/10-09-2013/15

 ZO projednalo a schválilo uzavření smluv se ZD Naloučany na pronájem pozemků v majetku Obce Naloučany dle předchozích usnesení ZO, po zapracování uvedených změn.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 055/10-09-2013/16

 ZO projednalo a neschválilo žádosti Občanského sdružení Babybox pro odložené děti a Asociace nositelů legionářských tradic o finanční podporu jejich činností a provozů.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 056/10-09-2013/17

ZO projednalo a nepřijalo nabídku vydavatele knihy Křížem krážem Vysočinou II na zařazení Obce Naloučany do této publikace.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 09. 2013 | 2459 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace