Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 02. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 02. 2014



Místo konání: Obecní úřad Naloučany 

Začátek: 18:30 hod 

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek - omluven

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Návrh změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – stav po společném jednání, další postup, připomínky odboru ŽP
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2013 – informace
 5. Inventura majetku 2013 – provedení inventury, informace
 6. Dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2014 – schválení dohod
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2013 - informace předsedů výborů
 8. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2014 – podaná žádost, další postup realizace
 9. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti
 10. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – přidělení dotace, uzavření smlouvy
 11. Výjezdová jednotka SDH Naloučany - změna na pozici velitele, odborná příprava, příspěvek na provoz v.j. pro rok 2013 a 2014
 12. Pronájem pozemku p.č. 1833 - změna ZD Naloučany/p. Klíma Vladimír
 13. Žádost o finanční příspěvek - Diakonie Broumov
 14. Nabídka na koupi pozemků - Freitag Project Development, s.r.o.
 15. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost i projednání
 16. Dopis od Svazku obcí "Skládka TKO" Třebíč - projednání jeho obsahu
 17. Informace:
  • Tříkrálová sbírka 2014, výtěžek v obci 5.360,- Kč
  • Vyjádření k akci "Reko SKAO Naloučany - kiosek"
  • Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se stavem návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany, který zpracovává Ing. Šilhavá. V pátek 14. 2. 2014 proběhlo na OÚ Naloučany společné jednání všech zainteresovaných stran. Odbor životního prostředí MěÚ Náměšť nad Oslavou vyjádřil nesouhlas s dílčí změnou Z8, kdy v místní trati Peška měly být p.č. 1066/18, 1364 a 167 dle KN o celkové výměře 0,775 ha změněny z ostatní plochy (trvalý travní porost) na plochu k rekreaci. Stanovisko Odboru životního prostředí Kraje Vysočina nebylo v době jednání k dispozici. Starosta uvedl, že po zapracování všech relevantních připomínek bude zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany pokračovat standardním způsobem.
ZO bere toto na vědomí

Ad 4)  Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír, seznámil ZO s plněním rozpočtu Obce Naloučany za rok 2013. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce odpovídalo schválenému rozpočtu upravenému přijatými rozpočtovými opatřeními.
ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předseda inventurní komise p. Bureš Jaroslav, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti.
ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2014, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.
Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 7) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2013.
Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013.
ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu POV Vysočina 2014, která by byla čerpána na opravu železné lávky přes řeku Oslavu směrem k Ocmanicím. Pro vypracování projektové dokumentace byla oslovena firma Rušar mosty, s.r.o., Brno. Tato firma byla požádána také o doporučení stavebních firem, které mají s vodními stavbami zkušenosti a akci by realizovaly.
Starosta navrhuje schválit obeslání doporučených firem s žádostí o nabídky na realizaci stavby dle projektové dokumentace od fy Rušar mosty, s.r.o. a s výzvou k účasti na výběrovém řízení na tuto akci. Starosta dále navrhuje zadat organizaci stavebního řízení, pro umožnění této opravy dle projektové dokumentace, ing. Simoně Šedivé.

Ad 9) Starosta seznámil ZO s vypsanými grantovými programy Fondu Vysočina. Z těchto programů navrhuje schválit podání žádosti o dotaci z programu:
 – Jednorázové akce 2014, jedná se o podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit. Starosta navrhuje za podpory tohoto programu uspořádat v obci již tradiční sportovně-společenskou akci pro děti s názvem Prázdninové (Na)loučení 2014.
- Čistá voda 2014, podprogram C: Ochrana před povodněmi, navrhuje starosta realizovat vypracování projektové dokumentace protipovodňových opatření v obci Naloučany.          Starosta obce navrhuje schválit podání žádosti o dotaci v uvedených grantových programech na specifikované účely a v případě přiznání dotace pověřit starosty k uzavření smlouvy na dotaci s Krajem Vysočina.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s výsledky rozdělování finančních prostředků z dotačního titulu MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“. Uvedl, že Obci Naloučany byl přislíben finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč, který bude použit na uhrazení poplatku za ledovou plochu v rámci veřejného bruslení pro občany obcí Naloučany a Ocmanice. Starosta dále předložil ZO smlouvu o spolupráci s MAS Oslavka, na základě které bude příspěvek vyplacen. Obec se v ní zavazuje na dané sportovní akci umisťovat logo MAS Oslavka a uvádět ji i jako partnera na pozvánkách či při zmínkách o této akci.
Starosta navrhuje schválit uzavření smlouvy o spolupráci s MAS Oslavka.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s ukončením činnosti p. Klímy Vladimíra na pozici velitele výjezdové jednotky SDH (dále „v.j.“). Jako jeho nástupce je navržen p. Netrda František. Dále uvedl, že je nutno absolvovat odbornou přípravu členů SDH na příslušných pozicích výjezdové jednotky. Po dořešení odborné přípravy a projednání změn s p. Netrdou Františkem a členy v.j. bude změna odsouhlasena ZO.
Starosta dále navrhuje schválit dotaci pro SDH Naloučany na rok 2014 ve výši 10.000,- Kč na činnost v.j. a zajištění akceschopnosti požární techniky. Jelikož v roce 2013 nebyla tato dotace SDH Naloučany vyplacena, navrhuje ji starosta nyní vyplatit zpětně.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s žádostí p. Klímy Vladimíra o pronájem pozemku p.č. 1833 v majetku obce. Nyní má tento pozemek pronajaté ZD Naloučany, jenž se změnou pronajímatele souhlasí.
Starosta navrhuje schválit změnu nájemce pozemku p.č. 1833 za stejných podmínek jako dosud. Změna bude provedena formou dodatku ke stávající smlouvě se ZD, s p.Klímou Vladimírem bude uzavřena smlouva nová. Změna bude účinná od 1. 3. 2014.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Diakonie Broumov o finanční příspěvek na svoji činnost.
Starosta obce navrhuje vzhledem k napjatému rozpočtu obce zamítnout tuto žádost.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou fy Freitag Project Development, s.r.o. na odkoupení či dlouhodobý pronájem pozemků obce za účelem výstavby penzionů či ubytoven.
Vzhledem k tomu, že charakter osídlení není vhodný pro stavby tohoto typu, navrhuje starosta obce tuto nabídku neakceptovat.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu.
Vzhledem k tomu, že obec se k akcím tohoto typu nepřipojuje, navrhuje starosta žádosti nevyhovět.

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO s obsahem dopisu od Svazku obcí "Skládka TKO" Třebíč, jehož je Obec Naloučany členem. V dopise se mj. uvádí nabídka služeb na svoz a likvidaci odpadu, vymezení se vůči konkurenci a apeluje se zde na regionální soudržnost. Na podobné dopisy bylo již v minulosti několikrát odpovězeno a proto starosta považuje další reakci za bezpředmětnou.
ZO bere toto na vědomí

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o:

 • Výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 – letos činil 5.360 Kč
 • Výměně a rekonstrukci SKAO (stanice katodové ochrany vysokotlakého vedení zemního plynu), kterou provede společnost RWE
 • Doručené a odeslané poště

Ad 18) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 001/17-02-2014/06

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2014 v předložených zněních. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 002/17-02-2014/08

ZO projednalo a schválilo obeslání doporučených firem s žádostí o nabídky na realizaci rekonstrukce železné lávky přes řeku Oslavu dle projektové dokumentace od fy Rušar mosty, s.r.o. a s výzvou k účasti na výběrovém řízení na tuto akci. ZO dále projednalo a schválilo zadání organizace stavebního řízení ing. Simoně Šedivé. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/17-02-2014/09

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v grantových programech Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2014“ a „Čistá voda 2014“ na specifikované účely, včetně pověření starosty k uzavření smlouvy na dotaci s Krajem Vysočina v případě přiznání dotace.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Bureš Jaroslav

 

č. 004/17-02-2014/10

ZO projednalo a schválilouzavření smlouvy o spolupráci s MAS Oslavka.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 005/17-02-2014/11

ZO projednalo a schválilo poskytnutí dotace SDH Naloučany na rok 2014 ve výši 10.000,- Kč a za rok 2013 v téže výši zpětně. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Burianová Milada

 

č. 006/17-02-2014/12

ZO projednalo a schválilo změnu nájemce pozemku p.č. 1833 za stejných podmínek jako dosud.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 007/17-02-2014/13

ZO projednalo a neschválilo žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek na svoji činnost. 

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 008/18-02-2014/14

ZO projednalo a neschválilo nabídku fy Freitag Project Development, s.r.o. na odkoupení či dlouhodobý pronájem pozemků obce. 

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 009/19-02-2014/15

ZO projednalo a neschválilo žádost iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. 

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 03. 2014 | 2685 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zde



KD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace