Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 28. 7. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 28. 7. 2014Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni:

Hosté:-

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2014 – smlouva o dílo, projednání a schválení, další postup
 4. Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014 – informace, kandidátní listiny
 5. Prodej obecních pozemků – záměr prodeje pozemku 1066/10, pí Božková Věra
 6. Změna č. 2 ÚP Naloučany – zapracování připomínek, další postup
 7. Tradiční pouť v Naloučanech, 3. 8. 2014 – DH Galáni
 8. Hodnocení zaměstnance p. Nováčka Bohumila ml. – návrh mimořádné odměny
 9. Využívání sběrného dvora ESKO-T v Náměšti nad Oslavou – dodatek ke smlouvě - schválení
 10. Prázdninové (Na)loučení 2014 (dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2014“) –termín, program, pořadatelské zajištění
 11. Společenské odpoledne seniorů 2014 – termín, program, náklady
 12. Informace:
  • E.on – upozornění vlastníkům, odstranění nebo ořez dřevin
  • „Plán opatření pro případ havárie“, soukromý zemědělec Josef Tůma, středisko Naloučany
  • Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Vařílek Zdeněk

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se situací projektu „Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu“. Výběrové řízení bylo z důvodu obdržení pouze jediné nabídky zrušeno. Nabídku podala fy MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí, která uvedla cenu za realizaci projektu 384.016,62 Kč. Bylo tedy přímo osloveno několik firem, z nichž zájem projevila a cenovou nabídku vypracovala pouze fy VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť nad Oslavou s cenou 328.424,- Kč. Starosta obce předložil ZO obě nabídky k posouzení. ZO po diskusi doporučilo na základě referencí větší odborné kvalifikace v tomto oboru (mostní stavby), i přes vyšší cenu, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci projektu „Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu“ s fy MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí. 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s pravidly platícími pro nadcházející volby do obecních zastupitelstev a pro tvorbu kandidátních listin a zároveň vyzval zájemce o kandidaturu, aby ji podali nejpozději do 5. 8. 2014 do 16:00 hod, včetně všech náležitostí – petice, prohlášení kandidáta, u registračního úřadu v Náměšti nad Oslavou.

            ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce předložil ZO ke schválení záměr prodeje obecního pozemku 1066/10 pí Božkové Věře v souvislosti se stavbou jiných majitelů na pozemcích v majetku obce. Jedná se o pozemek okolo tzv. „Hladíkovy chaty“. Pozemek bude odprodán za cenu 25,- Kč / m2, návrh na vklad hradí kupující, zaměření a jiné nálady hradí kupující.

Starosta navrhuje schválit záměr prodeje tohoto pozemku.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se zpracovanou dokumentací Změny č. 2 ÚP Naloučany. Zapracovány byly všechny zadané změny i několik připomínek, v dokumentaci se objevilo několik nesrovnalostí, které je nutno dopracovat. Následovat bude projednání a připomínkování u nadřízeného orgánu, Krajského úřadu Kraje Vysočina, po jehož ukončení a zapracování vzešlých připomínek bude vyhlášeno veřejné projednávání a následně schválení.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výstupy členské schůze SDH Naloučany. Uvedl, že bylo dohodnuto opětovné pořádání tradiční poutě, která proběhne o víkendu ve dnech 1. – 3. 8. 2014. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava pořádaná SDH Naloučany, pro nějž obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni. Dobrovolné vstupné bude použito na úhradu souvisejících nákladů při zajištění pouti.

Starosta obce navrhuje schválit navržené spolufinancování Naloučanské pouti 2014.

Ad 8) Starosta obce spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu.

Starosta obce proto navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 5.000,- Kč ve výplatním termínu za 07/2014.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO dodatek ke smlouvě o využívání sběrných dvorů ESKO-T občany obce. Předmětem dodatku je změna způsobu účtování. Zatímco dosud byl účtován paušální poplatek, nezávislý na druhu a množství ukládaného odpadu a vázaný na počet návštěv, nyní bude poplatek zohledňovat objem, hmotnost a druh ukládaného odpadu, a to zpětně od 1.1.2014.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření dodatku ke smlouvě o využívání sběrných dvorů ESKO-T občany obce Naloučany.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO se způsobem pořadatelského zajištění společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2014“. Uvedl, že na organizaci se bude podílet celé ZO ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů Obce Naloučany. V dostatečném předstihu bude svoláno setkání pořadatelů, aby bylo možno koordinovat jednotlivé dílčí úkoly a upřesnit finální podobu akce. Termín pro pořádání akce byl po diskuzi vybrán na neděli 31. 8. 2014.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Starosta obce přednesl ZO návrh na spolupráci s obcí Ocmanice na pořádání již tradiční kulturní akce „Společenské odpoledne seniorů“, určené pro občany důchodového věku z Naloučan a Ocmanic. Akce se uskuteční v KD Naloučany v druhé polovině září, přesný termín bude určen po dohodě se ZO obce Ocmanice. Předpokládané náklady pro obec Naloučany jsou cca 15.000 Kč.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o:

- Upozornění fy E.on - odstranění nebo ořez dřevin

- „Plánu opatření pro případ havárie“, soukromého zemědělce p. Josefa Tůmy, středisko Naloučany

- Doručené a odeslané poště

Ad 13) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

 

č. 034/28-07-2014/03

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlicí na realizaci projektu „Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu“.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 035/28-07-2014/05

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku č. 1066/10 o výměře 149 m2 za cenu 25,- Kč/m2.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 036/28-07-2014/07

ZO projednalo a schválilo spolufinancování naloučanské pouti 2014 formou uhrazení nedělního vystoupení DH Galáni a bezplatného zapůjčení prostor, případně KD.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 037/28-07-2014/08

ZO projednalo a schválilo vyplacení mimořádné jednorázové odměny zaměstnanci OÚ Naloučany p. Nováčkovi Bohumilovi ml. ve výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 038/28-07-2014/09

ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o využívání sběrného dvora ESKO-T v Náměšti nad Oslavou občany obce Naloučany v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 039/28-07-2014/11

ZO projednalo a schválilo návrh na spolupořádání akce „Společenské odpoledne seniorů“ s předpokládanými náklady 15.000 Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 07. 2014 | 2444 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace