Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 1. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 1. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Káfuněk Radek, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Klíma Milan

Nepřítomni: Lysý František, Bureš Jaroslav - omluven

Hosté:-

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oprava zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.12.2014 – doplnění o schválení RO č. 3/2014
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2014 – informace
 5. Inventura majetku 2014 – provedení inventury, informace
 6. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2014 - informace předsedů výborů
 7. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2015 – podaná žádost, další postup realizace
 8. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti
 9. Rozdělení pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov – schválení záměru rozdělení dle GP 159-5186/2014
 10. Životní jubilea občanů obce – informace, výběr vhodných darů 
 11. Návrh změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – stav po připomínkování Kraje Vysočina, další postup
 12. Protipovodňová opatření Naloučany – společné jednání dne 10.2.2015
 13. Žádost VVC Březník o povolení průjezdu – soutěž „O zlomenou poloosu“ dne 30. 5. 2015
 14. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost i projednání
 15. Akce „Čistá Vysočina“, dne 11.-22.4.2015 - projednání 
 16. Informace:
 • Tříkrálová sbírka 2015, výtěžek v obci 7.469,- Kč
 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 03.02.2015
 • Doručená a odeslaná pošta

    17. Diskuse

 

Zapisovatel: Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: Klíma Milan, Sklenář Roman

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s chybou v zápise ze zasedání ZO dne 20. 12. 2014, kdy vlivem lidského faktoru, nedoplněním bodu do předpřipraveného zápisu, nebyl v zápisu uveden bod o projednání rozpočtového opatření č. 3/2014, který byl na program zasedání ZO doplněn dodatečně až v den zasedání. Tato skutečnost nebyla bohužel zachycena ani ověřovateli zápisu a ani starostou při schválení zápisu. Návrh RO byl v předstihu předložen k projednání finančnímu výboru, který jej projednal spolu s návrhem rozpočtu na 2015. Starosta obce navrhuje opravit a doplnit zápis ze zasedání ZO dne 20. 12. 2014, bod č. 3 o písmeno a) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 a o písmeno b) Projednání návrhu RO č. 3/2014, a také v tomto ohledu upravit a doplnit i unesení z tohoto ZO.

Správné znění zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.12.2014 je tedy:

Ad 3) a) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2015 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 5. 12. 2014, tj. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou č. 1 tohoto zápisu). V roce 2015 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 1.800.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 1.600.000,- Kč, financování ze strany obce činí 200.000,- Kč což je splátka dlouhodobého úvěru. Rozpočet je tedy koncipován jako vyrovnaný a odpovídá rozpočtovému výhledu na období 2015-2017.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

b) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2014 (příloha č. 2), zpracovaným účetní obce, kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce Naloučany na rok 2014. Na straně příjmů je to zejména příjem dotace z dotačního titulu POVV nebo změna výběru DPH, na straně výdajů je to především údržba infrastruktury (silnice, lávka) a úprava výše položek dle skutečnosti (nutné opravy a nákupy, atd).

Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 3/2014 v předložené podobě.

Správné znění usnesení ze zasedání ZO ze dne 20.12.2014 je tedy:

č. 062/20-12-2014/03a

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce Naloučany pro rok 2015.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 062/20-12-2014/03b

ZO projednalo a schválilo rozpočtového opatření č. 3/2014 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Ad 4) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO s plněním rozpočtu Obce Naloučany za rok 2014. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce odpovídalo schválenému rozpočtu upravenému přijatými rozpočtovými opatřeními a v průběhu plnění byl vytvořen přebytek ve výši 162.308,- Kč.

         ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2014.

Starosta obce p. Havlíček Antonín přednesl ZO, za omluveného předsedu finančního výboru p. Lysého Františka, zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s obsahem podané žádosti o dotaci z dotačního titulu POV Vysočina 2015 dle usnesení č. 056/14-11-2014/05, která byla podána na opravu povrchových ochranných nátěrů železné lávky přes řeku Oslavu směrem k Ocmanicím. Pro tuto činnost byly osloveny tři specializované firmy za účelem podání cenové nabídky a popisu technologie oprav. Tato záležitost byla předběžně projednána na MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor ŽP. Dále bude postoupena k vyjádření správci toku řeka Oslava – Povodí Dyje s.p.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO s vypsanými grantovými programy Fondu Vysočina. Z těchto programů navrhuje schválit podání žádosti o dotaci z programu:

 • Jednorázové akce 2015, jedná se o podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit. Starosta obce navrhuje za podpory tohoto programu uspořádat v obci již tradiční sportovně-společenskou akci pro děti s názvem Prázdninové (Na)loučení 2015. Předpokládané celkové náklady cca 16.500,- Kč.
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí, jedná se o podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí. Starosta obce navrhuje za podpory tohoto programu uspořádat v obci připomenutí 777 let od první písemné zmínky o obci Naloučany společně s oslavou 65 let od založení SDH Naloučany. Předpokládané celkové náklady cca 45.000,- Kč.

Ad 9) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO s obsahem GP č. 159-5186/2014 jímž je navrženo rozdělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov (lokalita Pucovského potoka) a přeložil návrh na schválení záměru rozdělení uvedeného pozemku dle tohoto GP.

Starosta obce p. Havlíček Antonín dále informoval ZO o provedeném místním šetření v uvedené lokalitě za účelem vyznačení dřevin určených k zdravotní probírce ze dne 21.1.2015 a zahájení právních úkonů spojených s dělení pozemku a zahájení těžby dřevin.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO s výhledem na objem životních jubileí občanů Naloučany na roky 2015 a 2016, kdy dochází ke zvýšení četnosti těchto jubileí a dále, i vzhledem k vybraným darům ve formě obrazových publikací se vztahem k Vysočině (Vysočina shůry a Toulky Vysočinou), k možnosti opakování těchto darů u jednotlivých jubilantů nebo v rodinách jubilantů. Jelikož na trhu nejsou k dispozici vhodné další tituly podobných publikací, navrhuje starosta obce p. Havlíček Antonín i nadále poskytovat tyto publikace, jež budou znovu zakoupeny ve vhodném počtu, a v případě situace opakování darů poskytovat rozšířený dárkový balík místo těchto publikací.

Ad 11) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO se opravou návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany, který zpracovává Ing. Šilhavá, dle připomínek Kraje Vysočina. Starosta uvedl, že zapracováním připomínek došlo k podstatné změně vedení biokoridorů, jenž bude ještě konzultována s ing. Chlubnou na MěÚ Náměšť nad Oslavou. Následně bude vypsáno projednání návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO se stavem vypracování projektu „Protipovodňová opatření Naloučany“, kde byla správci toků Povodí Moravy, s.p. a Lesy ČR, s.p. vystavena nesouhlasná stanoviska k návrhu projektu. V souvislosti s tímto je na úterý 10. 2. 2015 v 9:00 hod na OÚ Naloučany svoláno projednání této záležitosti. Dále uvedl, že tato záležitost bude konzultována, zejména co se týká možností financování vlastní realizace, s ing. Josefem Bartesem, REASON spol. s r.o., zabývající se dotačním poradenstvím a přípravou projektů.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO se žádostí Veteran Vehicle Clubu Březník o povolení průjezdu po komunikacích a pozemcích v majetku Obce Naloučany v rámci 24. ročníku soutěže historických terénních a vojenských vozidel, s názvem „O zlomenou poloosu“, konané v sobotu 30.5.2015.

Starosta obce navrhuje schválit povolení průjezdu, přičemž stav dotčených cest a pozemků bude zdokumentován před zahájením soutěže, předán zástupci obce pořadateli před soutěží a po jejím ukončení je pořadatel povinen uvést použité cesty minimálně do původního stavu, případně nahradit škody, a předat je zpět zástupci obce. Jízda mimo vyznačené trasy je nepřípustná a zakázána.

Ad 14) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu.

Vzhledem k tomu, že obec se k akcím tohoto typu nepřipojuje, navrhuje starosta žádosti nevyhovět.

Ad 15) Starosta obce informoval ZO o:

 • Výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 – letos činil 7.469,- Kč
 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, dne 03.02.2015 od 07:30 do 14:30, v části obce od č.p. 26 kolem obecního úřadu směr Jedova od č.p. 1 směr Pucov
 • Vyhlášení akce na úklid odpadků kolem komunikací s názvem „Čistá Vysočina“ na dny od 11.4. do 22.4.2015, přihlášky možno do 28.2.2015 na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
 • Doručené a odeslané poště

Ad 16) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Klíma Milan, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 001/27-01-2015/03

ZO projednalo a schválilo opravení a doplnění zápisu a usnesení ze zasedání ZO dne 20. 12. 2014, bod č. 3 o písmeno a) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 a o písmeno b) Projednání návrhu RO č. 3/2014. Správné znění viz zápis bod 3).

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 002/27-01-2015/08

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v grantových programech Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2015“ a „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí“ na specifikované účely a s navrženými celkovými náklady, včetně pověření starosty k uzavření smlouvy na dotaci s Krajem Vysočina v případě přiznání dotace.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/27-01-2015/09

ZO projednalo a schválilo záměr rozdělení p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Jedov, dle GP č. 159-5186/2014, mezi obce Naloučany a Pucov (lokalita Pucovského potoka) .

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 004/27-01-2015/10

ZO projednalo a schválilonákup uvedených publikací, po 12 ks od každé knihy, jako dary k životnímu jubileu občanů obce, a dále schválilo nahrazení těchto publikací v případě opakování darů rozšířeným dárkovým balíkem místo těchto publikací.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 005/27-01-2015/13

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Vehicle Clubu Březník o povolení průjezdu po komunikacích a pozemcích v majetku Obce Naloučany v rámci 24. ročníku soutěže historických terénních a vojenských vozidel, s názvem „O zlomenou poloosu“, konané v sobotu 30.5.2015, za stanovených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 006/27-01-2015/14

 ZO projednalo a neschválilo žádost iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

5

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Klíma Milan, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 01. 2015 | 2839 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace