Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 3. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 3. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rozdělení pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov – schválení rozdělení dle GP 159-5186/2014, informace o postupu
 4. Protipovodňová opatření Naloučany – stav po společném jednání, výsledky jednání s občany
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o jednání, návrhy smluv o zřízení služebnosti a dohody o odškodnění – projednání a schválení
 6. Žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – informace
 7. Oslavy 777 let první písemné zmínky – příprava programu
 8. Tradiční pouť 31. 7. až 2 .8. 2015 – průběh, smlouva DH Galáni
 9. Pálení čarodějnic – příprava a financování
 10. Vyjádření obce k ÚR – Sklad nástrojů a materiálu na p.č. 688/2
 11. Žádost o finanční příspěvek – Diakonie ČCE Myslibořice
 12. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014 a výsledek kontrol VZP ČR – informace
 13. Metodické doporučení ÚSC - změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev - projednání
 14. Nákup knihy „Kraj Vysočina, města a obce vysočiny“ – nabídka, projednání, schválení
 15. Autosport klub Náměšť nad Oslavou, Zámecký vrch – povolení uzavírky a objížděk, ve dnech 2.-.3.5.2015
 16. Informace:
 • Jednání VH Mikroregionu Náměšťsko, 10.02.2015
 • Jednání VH Energoregionu 2020, 05.03.2015
 • Jednání MAS Oslavka, 24.03.2015
 • Dopis OSA
 • E-lerningové kurzy pro zastupitele
 • Vydaná vyjádření 
 • Doručená a odeslaná pošta

     17.  Diskuze

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).


 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce předložil ZO návrh na schválení rozdělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov (lokalita Pucovského potoka) dle GP č. 159-5186/2014. Záměr rozdělení byl schválen usnesením č. 003/27-01-2015/09 ze dne 27. 1 .2015 a následně zveřejněn.

          Starosta dále uvedl, že bylo vydáno povolení rozdělení uvedeného pozemku a také byla udělena výjimka ze zákazu kácení dřevin na tomto pozemku, která má dle zákona platnost 2 roky ode dne vydání. Na společném jednání všech zainteresovaných stran poté proběhne výběr subjektu, kterému bude dřevo odprodáno a ten jej následně vytěží. Kritériem bude mj. nabídnutá cena, jedním z požadavků bude uvedení přístupových koridorů a koryta potoka do původního stavu.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem projektu „Protipovodňová opatření Naloučany“. Uvedl, že dne 10. 2. 2015 proběhlo společné jednání všech dotčených stran, na kterém byly nastíněny možné podoby řešení PPO. Vlivem požadavků společností Povodí Moravy a.s. a Lesy ČR s.p. je k realizaci PPO nutný odkup částí některých soukromých pozemků. Jejich majitelé již byli osloveni se žádostí o vyjádření k případnému odprodeji Obci Naloučany. K realizaci PPO je přitom nutné, aby s odprodejem souhlasili majitelé všech potřebných pozemků. To se ale bohužel nepodařilo zajistit, kdy majitelé některých pozemků odprodej odmítli. Další postup bude stanoven.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že proběhlo společné jednání všech dotčených stran i za účasti projektanta Ing. Charváta. Vzneseno bylo několik připomínek i žádostí o úpravu projektu. Dohodnuto je další setkání s projektantem, na kterém budou změny diskutovány přímo v terénu a následně budou zaneseny do projektu.

Starosta dále uvedl, že vlivem realizované KPÚ Naloučany došlo v některých případech ke změně označení i majitelů dotčených pozemků. Všem proto byly rozeslány nové návrhy smluv o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) a dohody o odškodnění.

ZO bere toto na vědomí

Starosta dále seznámil ZO se situací okolo parcely č. 1292, přes kterou měla kanalizace vést a bylo by tedy také nutno uzavřít smlouvu o služebnosti. Její majitelku ani žádné její dědice však nelze kontaktovat. Proto starosta obce navrhuje schválit rozdělení sousední parcely č. 28/3 ve vlastnictví Obce Naloučany na parcely dvě a nově vzniklou částí vést kanalizaci.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s podanými žádostmi o dotace z Fondu Vysočiny. Jsou to:

 • Jednorázové akce 2015 – Prázdninové (Na)loučení 2015 – předpokládané náklady 18.000,- Kč
 • Podpora společenských a kulturních aktivit 2015 – Oslavy 777 let obce – předpokládané náklady 45.000,- Kč
 • Program obnovy venkova Vysočiny 2015 – Oprava povrchových ohranných nátěrů lávky pro pěší - předpokládané náklady 275.000,- Kč

          ZO bere toto na vědomí

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s navrženým programem plánovaných oslav 777 let od první písemné zmínky o obci Naloučany, s harmonogramem příprav a vyzval zastupitele, aby přednesli své další návrhy. Po diskusi byla navržena následující osnova oslav. Oslavy proběhnout v sobotu 27. 6. 2015. V dopoledních hodinách budou oslavy zahájeny schůzí SDH Naloučany, na které budou mj. předána ocenění zasloužilým členům sboru. Následovat bude slavnostní oběd. Od cca 14:00 bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba Galáni. Starosta obce pronese slavnostní projev. Celé odpoledne bude probíhat kulturní program (taneční a hudební vystoupení), k dispozici bude prohlídka hasičské zbrojnice a techniky. Zajištěno bude občerstvení – za tímto účelem budou osloveny velké i regionální pivovary. Od cca 20:00 začne taneční zábava, okolo půlnoci bude připraven slavnostní ohňostroj. Přípravy budou probíhat v úzké spolupráci s SDH Naloučany.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO se záměrem opět ve spolupráci s SDH Naloučany spolupořádat tradiční pouť, která proběhne o víkendu ve dnech 31. 7 – 2. 8. 2015. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava pořádaná SDH Naloučany, pro kterou obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 18.000,- Kč. Dobrovolné vstupné bude použito na úhradu souvisejících nákladů při zajištění pouti.

Starosta obce navrhuje schválit navržené spolufinancování Naloučanské pouti 2015.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO návrh na pořádání „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2015 jako již tradiční akce, v rámci níž proběhne na kopci „Na Ráji“ zapálení vatry a pro děti bude zakoupeno občerstvení a lampiony. Předpokládané výdaje do 4.000,- Kč.

Starosta navrhuje schválit pořádání „Pálení čarodějnic“.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s žádostí o vyjádření Obce Naloučany k územnímu rozhodnutí, které se týká stavby skladu nástrojů a materiálu na p.č. 688/2 (údolí potoka Jasinka poblíž obce Jasenice).

          Starosta obce a ZO se po diskusi shodlo, že Obec Naloučany nemá námitek k ÚR za podmínek dodržení platného ÚP a respektování ochrany životního prostředí. V tom smyslu také vydá vyjádření.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Českobratrské církve evangelické - Diakonie Myslibořice o finanční příspěvek na svůj provoz.

Starosta obce navrhuje, vzhledem k rozpočtové situaci obce, neschválit poskytnutí finančního příspěvku.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2014 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina a výsledkem kontrol VZP ČR. Uvedl, že při kontrolách nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2014 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s metodickým doporučením ÚSC, které se týká změn v oblasti odměňování členů zastupitelstev vlivem schválené novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Pro neuvolněné členy zastupitelstva, starosty a místostarosty, kterými členové ZO Naloučany jsou, to představuje pouze možnost zvýšení maximální možné odměny za výkon funkce o cca 3,5%. Vlastní uplatnění této možnosti je v kompetenci ZO.

Starosta obce navrhuje ponechat výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva Obce Naloučany na současné hodnotě.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou firmy PROXIMA Bohemia s r.o. na nákup knihy „Kraj Vysočina, města a obce Vysočiny“ za cenu 660,- Kč vč. DPH (Kniha je formátu A4, křídový papír, pevná vazba), a nabídkou vydavatele FOTO-VIDEO-KUNC na nákup publikace VYSOČINA GENIUS LOCI (formát publikace B4 (32x22cm), křída, přebal, lamino, cca 160 stran) za zvýhodněnou cenu 330,- Kč + 10% DPH, při zakoupení více jak 10 ks.

Starosta obce navrhuje zakoupit jeden výtisk této knihy pro potřebu místní knihovny a 12 ks výtisku publikace VYSOČINA GENIUS LOCI pro potřeby darů při významných životních jubileí občanů obce.

Ad 15) Starosta obce informoval ZO se žádostí ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek silnic II. a III. třídy a vedení objížděk těchto uzavírek v návaznosti na dopravní obslužnost obce Naloučany podanou k Obecnímu úřadu Naloučany v souvislosti s pořádáním automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“ ve dnech  2.-3. 5. 2015 v době 6:00-18:00,  a vydaným souhlasným vyjádřením za dodržení podmínek:

 • Uvedené uzavírky a objížďky budou řádně, včas a v dostatečné míře označeny dopravním značením, jež bude ihned po ukončení nutnosti uzavírek a objížděk uvedeno do původního stavu.
 • Veškeré dopravní značení bude odpovídat a bude v provedení dle platných vyhlášek .

          ZO bere toto na vědomí

 

Ad 16) Starosta informoval ZO o:

 • Jednání VH Mikroregionu Náměšťsko, 10. 2. 2015
 • Jednání VH Energoregionu 2020, 5. 3. 2015
 • Jednání MAS Oslavka, 24. 3. 2015
 • Dopisu OSA
 • E-lerningových kurzech pro zastupitele
 • Vydaných vyjádřeních
 • Doručené a odeslané pošta
   

Ad 17) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 007/23-03-2015/03

ZO projednalo a schválilo rozdělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov (lokalita Pucovského potoka) dle GP č. 159-5186/2014.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 008/23-03-2015/05

ZO projednalo a schválilo rozdělení pozemku 28/3 ve vlastnictví Obce Naloučany na parcely dvě za účelem výstavby kanalizace v obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 009/23-03-2015/08

ZO projednalo a schválilo spolufinancování naloučanské pouti 2015 formou uhrazení nedělního vystoupení DH Galáni ve výši 18.000,- Kč a bezplatného zapůjčení prostor, případně KD.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 010/23-03-2015/09

ZO projednalo a schválilo pořádání „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2015 jako již tradiční akce, v předloženém věcném i cenovém rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 011/23-03-2015/10

ZO projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska k ÚR o stavbě skladu nástrojů a materiálu na p.č. 688/2 za podmínek dodržení platného ÚP a respektování ochrany životního prostředí.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 012/23-03-2015/11

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního příspěvku Diakonie ČCE Myslibořice.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 013/23-03-2015/13

ZO projednalo a schválilo zachování stávající výše odměn za výkon neuvolněného člena ZO Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 014/23-03-2015/14

ZO projednalo a schválilo nákup knihy „Kraj Vysočina, města a obce Vysočiny“ za cenu 660,- Kč vč. DPH pro potřeby místní knihovny a 12 ks výtisku publikace VYSOČINA GENIUS LOCI pro potřeby darů při významných životních jubileí občanů obce.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 04. 2015 | 2879 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace