Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 4. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 4. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Klíma Milan - omluven

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Protipovodňová opatření Naloučany – dodatek č. 1 k SoD, další postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – návrhy smluv o zřízení služebnosti a dohody o odškodnění – schválení, návrh na pořízení DSP – dotace Kraj Vysočina
 5. Program obnovy venkova Vysočiny 2015 – nabídky, výběr dodavatel
 6. Oslavy 777 let od první písemné zmínky – dotační smlouva, podrobný program, organizační záležitosti
 7. Rozdělený pozemek p.č. 791/3, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov - těžba dřeva - strategie, projednání
 8. Informace:
 • Jednání VH Svazku obcí „Skládka TKO“, 12.03.2015, zápis
 • Seminář obcí ORP Náměšť nad Oslavou, 02.-03.04.2015
 • Vydaná vyjádření 
 • Doručená a odeslaná pošta

      9. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce předložil ZO návrh dodatku č. 1 ke SoD na vypracování PD k projektu PPO  Naloučany s fy GREGORCZ, s.r.o. Vlivem nesouhlasného stanoviska Povodí Moravy s.p., Lesy ČR s.p. a majitele soukromého pozemku bylo nutno přepracovat PD a změnit objem prací, které budou v této fázi provedeny. Dodatkem je m.j. prodloužena lhůta pro zhotovení požadovaných úkonů do 22. 6. 2015. Nicméně Obec Naloučany bude žádat o neprodlené poskytnutí již vypracovaného materiálu k projednání.

Starosta obce navrhuje schválit dodatek č. 1 k SoD v předloženém znění.

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že byly podepsány smlouvy o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) s vlastníky většiny pozemků, přes které bude kanalizace vedena. Všichni souhlasili s bezúplatným zřízením služebnosti. Výjimku tvoří pouze p. Chmelíček Petr, p. Chmelíček František a pí Chmelíčková Milada, kteří požadují úplatu 300,- Kč/b.m. za zřízení služebnosti na jejich pozemcích. Stejným majitelům již bylo usnesením č. 015/26-03-2012/4 ze dne 26. 3. 2012 přiznáno nemalé finanční vyrovnání za vzniklé újmy při stavbě kanalizace.

ZO se po diskusi shodlo, že tento požadavek shledává jako naprosto neadekvátní, m.j. i vzhledem k již přiznanému finančnímu vyrovnání. Podle názoru ZO odporuje dobrým mravům, předmětná stavba má navíc charakter veřejného zájmu. OÚ Naloučany je organizační složkou státu a ZO má povinnost mj. dbát na efektivní hospodaření s veřejnými prostředky. Tato povinnost přijetí uvedeného požadavku vylučuje. ZO se shodlo na tom, že právo na úplatu za zřízení služebnosti majitelům nelze upřít, nepřijatelná je však požadovaná částka.

Starosta obce navrhuje neschválit zřízení služebnosti za požadovanou částku, jako maximální částku navrhuje 100,- Kč/b.m. a svolat osobní jednání uvedených majitelů pozemků a ZO. Další postup se poté bude odvíjet od výsledku tohoto jednání.

Starosta obce dále seznámil ZO s možností podat žádost o dotaci z dotačního titulu Čistá voda 2015 na financování vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice.

Starosta obce navrhuje po dohodě s Obcí Ocmanice schválit podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Čistá voda 2015.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ financované z programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Uvedl, že OÚ Naloučany obdržel dvě nabídky na provedení prací. Při porovnání poměru cena/technologický postup jsou obě nabídky srovnatelné.

Po diskuzi se ZO shodlo, že realizací akce pověří fy Petr Ondra – výškové a natěračské práce s lepším technologickým postupem. Nabídnutá cena činí 235.000,- Kč, přičemž 105.000,- Kč bude hrazeno právě z uvedeného dotačního programu. Při realizaci budou použity postupy zajišťující ochranu životního prostředí.

          Starosta tedy navrhuje uzavřít smlouvu na realizaci akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ s fy Petr Ondra – výškové a natěračské práce za uvedených podmínek.

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o přiznání dotace ve výši 16.000,- z Kraje Vysočina na uspořádání plánovaných oslav 777 let od první písemné zmínky o obci Naloučany a nutnosti schválit smlouvu o jejím přijetí. Obec Naloučany má dle smlouvy spoluúčast na financování ve výši 29.000,- Kč. V diskuzi k tomuto bodu byly dále projednány detaily programu oslav a jejich organizace.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření dotační smlouvy v předloženém znění.

Ad 7) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk seznámili ZO se situací okolo těžby dřeva na rozděleném pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov. Uvedli, že je k dispozici několik nabídek na provedení těžby a odkupu dřeva. Konečný výběr bude proveden na společném jednání zástupců obcí Naloučany a Pucov. V diskuzi ZO projednalo strategii prodeje dřeva.

          Starosta obce navrhuje pověřit jednáním za Obec Naloučany místostarostu p. Sklenáře Romana a správce obecních lesů p. Vařílka Zdeňka.

Ad 8) Starosta obce informoval ZO o:

 • Zápisu z jednání VH Svazku obcí „Skládka TKO“, ze dne12. 3. 2015
 • Semináři obcí ORP Náměšť nad Oslavou, 2. - 3. 4. 2015
 • Vydaných vyjádřeních obce a OÚ Naloučany
 • Doručené a odeslané pošta

Ad 9) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 015/22-04-2015/03

ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 k SoD na vypracování PD k projektu PPO  Naloučany s fy GREGORCZ, s.r.o. v předloženém znění

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 016/22-04-2015/04a

ZO projednalo a neschválilo zřízení služebnost na pozemcích majitelů p. Chmelíčka Petra, p. Chmelíčka Františka a pí Chmelíčkové Milady za požadovanou částku.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 016/22-04-2015/04b

ZO projednalo a schválilo, po dohodě s Obcí Ocmanice, podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Čistá voda 2015.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 017/22-04-2015/05

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na realizaci akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ s fy Petr Ondra – výškové a natěračské práce za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 018/22-04-2015/06

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy na přijetí dotace na realizaci oslav 777 let od první písemné zmínky o obci Naloučany ve výši 16.000,- Kč v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 019/22-04-2015/07

ZO projednalo a schválilo pověřit jednáním za Obec Naloučany ve věci těžby a odkupu dřeva na rozděleném pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov místostarostu p. Sklenáře Romana a správce obecních lesů p. Vařílka Zdeňka..

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman, p. Vařílek Zdeňek, p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 05. 2015 | 2643 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace