Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 8. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 8. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni:

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dohoda o spolufinancování s obcí Ocmanice, průběh zpracování a další postup

 4. Těžba a prodej dřeva na stojato na p.č. 791/3 – schválení, 600 Kč/m3, p. Král Miroslav

 5. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – aktuální informace, další postup

 6. Rozpočtové opatření č. 02/2015 – projednání a schválení, zahrnutí dotací, zpracování DSP a prodeje dřeva a pozemků

 7. Prodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2, 25,- Kč/m2 – p. Jeřábek, smlouva

 8. Prodej obecního pozemku p.č. 1327, výměra 1116 m2, a p.č. 1283, výměra 255 m2, k.ú. Naloučany, 25,- Kč/m2 – pí Chládková, schválení, smlouva

 9. Nabídka zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce - projednání

 10. Prázdninové (Na)loučení 2015 – termín, obsah, náklady a dotace, zajištění

 11. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – Rybářské závody, Společenské odpoledně seniorů, a další – předběžné termíny a finanční náklady

 12. Příkazní smlouva s SDH Naloučany na údržbu techniky jednotky SDH – schválení

 13. Období déle trvajícího nadměrného sucha – informace, vyhlášená opatření

 14. Informace:

 • Rozhodnutí „AVG Náměšťský cyklomaraton“ 15.08.2015 od 06:00 do 18:00

 • Vydaná vyjádření

 • Doručená a odeslaná pošta

 1. Diskuse

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s aktuálním stavem vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice“ (dále jen DSP). ZO předložil návrh dohody o spolufinancování vypracování DSP a dalších nákladů v rámci projektu. Částka k úhradě, dle uzavřené smlouvy se zpracovatelem DSP, je vždy rozdělena v odpovídajícím poměru mezi obce Naloučany a Ocmanice.

Starosta obce navrhuje schválit tuto dohodu v předloženém znění.

Ad 4) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk seznámili ZO s aktuálním děním okolo těžby dřeva po dělení pozemku p.č. 791/3. Z jejich vyjádření je patrné, že zde panuje naprostý zmatek a nejednoznačnost podmínek při těžbě a odprodeji dřeva, vyvolaný snahou měnit již uzavřené dohody. Je nezbytné vyvolat třístranná jednání za účasti zástupců Obce Naloučany, Obce Pucov a p. Krále Miroslava, který nyní těžbu provádí. Zde budou stanoveny jednoznačné podmínky pro způsob těžby, prodeje a fakturace dřeva, které budou neměnné a závazné pro všechny zúčastněné strany a budou zcela vyloučeny jakékoliv svévolné změny dohody. Termín jednání je stanoven nejpozději do 23. 8. 2015. V případě nedosažení vzájemné dohody bude Obec Naloučany trvat na částce 600 Kč/m3 od p. Krále.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ financované z programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Uvedl, že nátěry jsou již dokončeny. Zbývá provést přivaření kovových plátů a dalších vadných prvků s následným nátěrem. Následovat bude předání díla.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 2/2015 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2015. Nutnost úpravy rozpočtu vyvolaly především obdržené dotace, náklady na zpracování DSP a příjmy z prodeje dřeva a pozemků.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém znění.

Ad 7) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 1320 v k.ú. Naloučany o výměře 511 m2 za cenu 25,- Kč/m2 p. Jeřábkovi Josefovi. Jedná se o standardní smlouvu, daň z převodu hradí Obec Naloučany, zápis do KN hradí nový majitel. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 025/05-06-2015/14 ze dne 5. 6. 2015.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření předložené smlouvy.

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy na prodej pozemků p.č. 1327 o výměře 1116 m2, a p.č. 1283 o výměře 255 m2 v k.ú. Naloučany za cenu 25,- Kč/m2 – pí Chládkové. Jedná se o standardní smlouvu, daň z převodu hradí Obec Naloučany, zápis do KN hradí nový majitel. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 030/09-07-2015/09 b) ze dne 9. 7. 2015.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření předložené smlouvy.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s  nabídkou na zpracování Strategického rozvojového plánu obce, kterou Obec Naloučany obdržela. Dokument by mohl v případě žádostí o některé dotace podpořit šance na jejich získání. ZO má nicméně pouze kusé informace o podobě a významu dokumentu, proto se po diskusi shodlo, že na příští zasedání bude přizván Ing. Bartes, který popíše detaily. Do té doby bude rozhodnutí o nabídce odloženo.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO se způsobem pořadatelského zajištění společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2015“. Uvedl, že na organizaci se bude podílet celé ZO ve spolupráci s SDH Naloučany a dobrovolníky z řad občanů Obce Naloučany. V dostatečném předstihu bude svoláno setkání pořadatelů, aby bylo možno koordinovat jednotlivé dílčí úkoly a upřesnit finální podobu akce. Termín pro pořádání akce byl po diskuzi vybrán na sobotu 5. 9. 2015 od 14:00. Náklady jsou předpokládány ve výši 18.000,- Kč, z toho 7.000,- Kč tvoří dotace Kraje Vysočina.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Starosta obce předložil ZO seznam připravovaných společenských akcí s předběžnými podmínkami a náklady:

- Naloučanské dračení, termín konání měsíc září - Na Ráji, předpokládané náklady 2.000,- Kč.

- Společenské odpoledne seniorů, termín konání sobota 3. 10. 2015 v 15:00 – KD Ocmanice – ve spolupráci s Obcí Ocmanice – na programu je předtančení, k tanci a poslechu zahraje Duo Jitka a Milan, standardní občerstvení, celkové předpokládané náklady 20.000,- Kč, jenž budou přefakturovány v poměru na počet seniorů.

- Rybářské závody „O pohár starosty obce“, termín konání měsíc říjen – rybník v Sedleci, konkrétní podmínky budou zveřejněny na pozvánkách, předpokládané náklady do 3.000,- Kč

Starosta navrhuje schválit pořádání těchto akcí za uvedených podmínek.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO se zněním příkazní smlouvy s SDH Naloučany na údržbu techniky jednotky SDH. Na jejím základě bude SDH zajišťovat údržbu a provozuschopnost požární techniky pro výjezdovou jednotku SDH.

Starosta navrhuje schválit příkazní smlouvu v předloženém znění.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s vyhlášenými opatřeními, které vydal v souvislosti s obdobím déle trvajícího nadměrného sucha. Byl vydán zákaz odebírání vody z potoku Jasinka a řeky Oslavy. Po nesouhlasných reakcích některých občanů byl zákaz odebírání vody z řeky Oslavy zrušen, u potoka Jasinka zůstal v platnosti.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o:

 • Rozhodnutí „AVG Náměšťský cyklomaraton“ 15.08.2015 od 06:00 do 18:00 – povolení průjezdu

 • Vydaných vyjádření

 • Doručené a odeslané pošta

 

Ad 15) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení:

č. 032/10-08-2015/03

ZO projednalo a schválilo uzavření dohody s Obcí Ocmanice o spolufinancování nákladů na dokumentaci projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín


 

č. 033/10-08-2015/06

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 034/10-08-2015/07

ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1320 o výměře 511 m2 za cenu 25,- Kč/m2, za podmínek a ustanovení dle předložené smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 035/10-08-2015/08

ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1327 o výměře 1116 m2 a p. č. 1283 o výměře 255 m2 za cenu 25,- Kč/m2, za podmínek a ustanovení dle předložené smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 036/10-08-2015/11

ZO projednalo a schválilo pořádání navržených společenských akcí s uvedenými podmínkami a náklady.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 037/10-08-2015/12

ZO projednalo a schválilo příkazní smlouvu s SDH Naloučany v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 25. 08. 2015 | 2538 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace