Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 9. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 9. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 10:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Klíma Milan

Nepřítomni: Káfuněk Radek (omluven)

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – průběh, další postup, příprava žádosti o dotaci
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodí Moravy, s.p., schválení
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Lesy ČR, s.p., schválení
 6. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3 – schválení, těžba p. Král Miroslav za 500,- Kč / m3, prodej Mrtka Antonín za 1.100,- Kč za m3, Kronospan za 700,- Kč/m3
 7. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – ukončení, příprava vyhodnocení dotace
 8. Žádost Veteran enduro – motokros klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 26. 09. 2015
 9. Žádost o příspěvek na opravu požárního vozidla - Obec Pozďatín
 10. Zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce - projednání
 11. Společenské odpoledně seniorů, Rybářské závody – termíny, zajištění
 12. Veřejné bruslení obcí Naloučany a Ocmanice – změna, dohodnuté podmínky
 13. Informace:
  • Svazek obcí pro komunální služby - odkup AVE, vyjádření
  • E.on - upozornění vlastníkům
  • MěÚ Náměšť nad Oslavou - upozornění kůrovec
  • Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení „Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice“ (dále jen DSP). Dále ZO informoval o přípravné schůzce starostů obcí s ing. Bartesem, z důvodu přípravy žádosti o dotaci na realizaci kanalizace a předběžné dohody o realizaci - nositelem a pověřenou osobou pro záležitosti kanalizace bude obec Naloučany (starosta), s obcí Ocmanice bude uzavřena smlouva o spolufinancování a společné náklady budou rozděleny a přefakturovány, náklady na část kanalizace Ocmanic budou přefakturovány v plné výši. Ing. Bartes prostuduje a projedná vypracovanou DSP s projektantem, v okamžiku vyhlášení vhodného dotačního titulu bude uzavřena smlouva na technické, a organizační záležitosti a na vypracování žádosti o dotaci.

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Starosta obce předložil ZO návrh Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p., pro p.č. 1252, vodní plocha (řeka Oslava), se záborem 63,- m2 potřebným pro realizaci akce „Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice“. Smlouva se skládá ze dvou částí, jednak část nájemní pro dobu realizace, s nájmem 13,- Kč za 1 m2 za rok, a jednak část o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci této akce, za úplatu dle výpočtu výnosovou metodou, minimálně však 5-ti násobku ročního nájemného. V diskuzi k této smlouvě byla zdůrazněna potřeba této smlouvy a návaznost na předběžnou dohodu obcí (viz. bod 3) tohoto zápisu).

Starosta obce navrhuje schválit tuto dohodu v předloženém znění.

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Lesy České republiky, s.p., pro p.č. 1330, vodní plocha (potok Jasinka), se záborem 36,- m2 potřebným pro realizaci akce „Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice“. Smlouva dojednává podmínky k uzavření a obsahuje znění Smlouvy o zřízení služebnosti po realizaci této akce, za úplatu dle znaleckého posudku, minimálně však 1.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit tuto smlouvu v předloženém znění.

Ad 6) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk seznámili ZO s výsledky jednání se zástupci obce Pucov a těžební firmou ohledně těžby dřeva na pozemku p.č. 791/3, kde bylo s konečnou platností dohodnuto, že těžbu bude zajišťovat p. Král Miroslav za cenu 500,- Kč za m3, prodej vytěženého dřeva budou fakturovat obce přímo odběrateli (p. Mrtka Antonín, Česká Bělá) za min. 1.100,- Kč  za m3, případně fy KRONOSPAN za 700,- Kč za m3. Objemy dřeva pro fakturaci jednotlivými obcemi bude vždy dohodnut – předpoklad je dělení ideální polovinou mezi obě obce. Zbytkové dřevo bude, po ukončení těžby a odvozu vytěženého dřeva, zdarma nabídnuto občanům obcí pro samovýrobu palivového dřeva.

Starosta obce navrhuje schválit uvedené podmínky pro těžbu a prodej dřeva, včetně dodavatele a odběratelů.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO se stavem ukončené a předané akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ financované z programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Uvedl, že nátěry jsou již dokončeny v plném rozsahu, akce byla dofakturována a je připravováno vyhodnocení akce pro účely dotace.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Starosta obce předložil ZO žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2015 dne 26. 9. 2015. Při projednávání bylo navrženo a zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že celá trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při vlastním závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Pořadatel má dále povinnost informovat subjekty hospodařící na dotčených pozemcích v majetku obce, případně soukromé majitele dotčených pozemků, o konání této akce. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

          Starosta navrhuje schválit žádost za stanovených podmínek.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO ze žádostí obce Pozďatín o příspěvek na opravu požárního vozidla výjezdové jednotky obce (JPOIII). Jelikož tato výjezdová jednotka má zásahový rádius i na k.ú. obce Naloučany a v minulosti se již podílela na likvidaci požárů v naší obci, nemá ZO zásadních námitek proti poskytnutí tohoto příspěvku. Po diskuzi k této záležitosti bylo rozhodnutí o příspěvku a jeho výši odloženo na příští zasedání ZO – poskytnutí doby pro uvážení zastupitelům obce.     

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) ZO znovu prodiskutovalo zpracování Strategického rozvojového plánu obce. Z dostupných informací a zjištění a na základě investičního plánu obce (realizace kanalizace a ČOV, jež z finančních důvodů neumožní realizaci prakticky žádné větší akce), vyplývá tento plán prozatím nepořizovat. O jeho pořízení je však možno, v případě potřeby nebo vhodnosti, znovu kdykoliv jednat. Pro tento účel budou vhodné a potřebné záležitosti monitorovány a zaznamenávány.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s podrobnostmi připravovaných společenských akcí s předběžnými podmínkami a náklady:

 • Naloučanské dračení, termín konání měsíc září - Na Ráji,
 • Společenské odpoledne seniorů, termín konání sobota 3. 10. 2015 v 14:00 – KD Ocmanice – ve spolupráci s Obcí Ocmanice – na programu je předtančení, k tanci a poslechu zahraje Duo Jitka a Milan, standardní občerstvení, výzva k účasti zastupitelů
 • Rybářské závody „O pohár starosty obce“, termín konání sobota 10. 10. 2015 od 07:00 – rybník v Sedleci, ukončení cca 15:00, závěrečné občerstvení v Naloučanech

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO se žádostí obce Ocmanice na zrušení nebo alespoň omezení počtu hodin pronájmu ledové plochy na ZS Náměšť nad Oslavou. Byly dohodnuty nové podmínky – termíny konání bruslení budou pouze jedenkráte za 14 dnů, přesné termíny budou stanovány o víkendech dle aktuálních možností pronájmu na ZS, pronájem ledové plochy v rozsahu min. 1,- hod, fakturace střídavě za každý pronájem, první bruslení proběhne 3. – 4. 10. 2015.   

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

 • Svazek obcí pro komunální služby - odkup AVE, vyjádření
 • E.on - upozornění vlastníkům
 • MěÚ Náměšť nad Oslavou - upozornění kůrovec
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 14) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 038/13-09-2015/04

ZO projednalo a schválilo uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p., pro p.č. 1252, vodní plocha (řeka Oslava), v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 039/13-09-2015/05

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Lesy České republiky, s.p., pro p.č. 1330, vodní plocha (potok Jasinka), v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 040/13-09-2015/06

ZO projednalo a schválilo navržené podmínky pro těžbu a prodej dřeva z p.č. 791/3, včetně dodavatele a odběratelů.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 041/13-09-2015/08

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 09. 2015 | 2630 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace